Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 225

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uprawa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
3
100%
EN
Soil mulching is very important practice in field production. Different mulching materials can be use for different agricultural and horticultural species in different climatic environments. The main role of organic mulches is to protect the soil surface from the influence on unfavorable factors and to improve the growing conditions for the crop plants. Mulching reduces unproductive evaporation from the soil surface. Organic mulch also reduces soil wind and water erosion by protection the soil surface and reduces nutrient loss by runoff and leaching. Mulches conserve soil moisture, help maintain stable soil temperature, increase soil porosity and suppress weed growth. The main advantages of organic mulches are organic matter and nutrient supply not only for plants but also for soil organism. Mulch improves physical, chemical and biological properties of soil and ultimately enhances the growth and yield of crops. The purpose of this review is to comparative analysis of the scientific research on the benefits and drawbacks of mulches used in vegetable cultivation.
PL
Mulczowanie gleby jest bardzo ważnym zabiegiem w uprawie polowej. Różne materiały mulczuj ące mogą być użyte dla różnych gatunków roślin rolniczych i ogrodniczych w różnych warunkach klimatycznych. Głównym zadaniem ściółek organicznych jest ochrona powierzchni gleby przed wpływem niekorzystnych czynników oraz poprawa warunków wzrostu roślin uprawnych. Mulczowanie zmniejsza bezproduktywne parowanie z powierzchni gleby. Mulcz organiczny zmniejsza także erozję wodną i wietrzną gleby poprzez ochronę jej powierzchni oraz straty składników pokarmowych na skutek wypłukiwania. ściółki zatrzymują wilgoć w glebie, pomagają utrzymać stałą temperaturę gleby, zwiększają jej porowatość i ograniczaj ą wzrost chwastów. Główną zaletą ściółek organicznych jest dostarczanie materii organicznej i składników odżywczych nie tylko roślinom, ale także organizmom glebowym. Mulcz poprzez poprawę biologicznych, chemicznych i fizycznych właściwości gleby przyspiesza wzrost roślin oraz zwiększa plon. Celem pracy jest analiza porównawcza badań naukowych na temat korzyści i wad ściółek organicznych stosowanych w uprawie warzyw.
PL
Stosowanie upraw w systemie bezglebowym, wdrażanie technik in vitro oraz nieistniejąca równowaga w środowisku glebowym, to główne powody zapoczątkowania w drugiej połowie XX w. mikoryzacji roślin. Technika ta polega na celowym wprowadzeniu grzybów mikoryzowych do upraw roślinnych.
EN
The application of cultivation in the soilless system, the implementation of in vitro techniques as well as the non-existent equilibrium in the soil environment are the main motives behind the initiation of plant mycorrhization in the second half of the 20th century. In the article, the role played by mycorrhizal fungi in cultivation, their participation in the regulation of mineral and water balance, as well as in the process of photosynthesis, have been analysed. Also the manner in which mycorrhizal fungi protect plants from various stress types has been presented. It has also been proven that mycorrhizal symbiosis should be utilized in sustainable cultivation of both perennial and annual plants.
13
Content available remote Optymalna i poprawna długość pola uprawnego
88%
PL
Długość uprawowa pola zaliczana jest obok jego obszaru do podstawowych parametrów rozłogu i odgrywa główna, rolę przy projektowaniu i ocenie podziałów gruntowych we wsi. Przedstawiono wzory opisujące oddziaływanie długości pola na koszty- jego uprawy oraz podano zasady ustalania optymalnej i poprawnej długości pola. Niekorzystny wpływ długości pola na koszty jego uprawy występuje szczególnie wyraźnie na polach zbyt krótkich, których długość nie przekracza 100 do 150 m. Zmniejszenie długości pól poniżej 100 m nawet, gdy mają one niewielkie obszary, powoduje gwałtowny przyrost kosztów uprawowych i zmniejszenie opłacalności ich rolniczego zagospodarowania.
EN
Besides the field area, the field length is regarded as one of the fundamental parameters of field expanse. It plays a principal role in designing and assessing the plot dividing procedures in a village. In this paper, forraulas are presented that describe how field lengths influence the field tillage costs, and principles are given according to which an optimal and correct field length should be determined. Unfavourable influence of the field length on the field cultivation costs is the most pronounced for fields which are too short, and do not exceed 100-150 m. Reducing the field length to values smaller than 100 m results in a rapid increase in the cultivating costs and dumping profitability of their agricultural planning. The phenomenon is confirmed practically since 70 m wide fields are very few.
16
Content available Ziemniak jako roślina uprawna - fragmenty historii
75%
PL
Z historią ziemniaka jako rośliny uprawnej kojarzą się, jak z żadną inną rośliną uprawną, nazwiska sławnych ludzi: monarchów, zdobywców, poetów. Także niezwykle zasłużonych ludzi nauki i wdrożeń. Niektóre technologie i w związku z tym problemy badawcze związane z ziemniakiem odznaczają się specyfiką krajową. Administrowanie produkcją ziemniaka w ciągu minionych 300 lat pozostawiło ślady na obyczajowości naszych czasów. Bez wielkiej przesady można nazwać ziemniak "rośliną polityczną". Pomimo spadku produkcji, na przyszłość ziemniaka należy patrzyć z optymizmem.
EN
Names of famous people: monarchs, conquerors, poets, are associated with history of potato as a cultivated plant, unlike any other cultivated plant. Among these people there are also people of extraordinary merit in science and implementations. Some technologies and resultant research problems related to potato are characterised by national specificity. Over the last 300 years, potato production management has left its marks on customs in our times. Without great exaggeration one may call potato a "political plant". In spite of drop in production, potato future should be viewed with optimism.
PL
W pracy analizuje się implikacje prawne i merytoryczne wprowadzenia pojęcia "działka rolna" w "Przewodniku" dla rolników ubiegających się o dopłaty. Pojęcia uporządkowano w ten sposób, że tytułowa "uprawa" odpowiada zdefiniowanej w "Przewodniku" "działce rolnej". Oba określenia zastosowano zamiennie. "Uprawa" przypomina o właściwych funkcjach przedmiotowego obiektu, a "działka rolna" uprości odniesienia do "Przewodnika". W podobnej relacji wystąpi działka gruntowa z ewidencyjną. Autor przedstawia skutki niefrasobliwości autorów "Przewodnika" w odniesieniu do porządku prawnego i profesjonalnego w ewidencji gruntów.
EN
The paper review legal and substantial implications resulting from introduction of the term "an arable parcel" in the "Guide" for farmers who apply for subsidies. The terms have been arranged in such a way that the term "crop" used in the title corresponds to the "arable parcel" defined in the "Guide". Both definitions may be used alternatively. The "crop" refers to substantial function of the subject matter, while the "arable parcel" will simplify utilisation of the ''Guide''. The register parcel will occur in the similar relation with the land parcel. The author presents results of carelessness of the authors of the "Guide'' with respect to the existing legal regulations and to professional practices in register of lands.
PL
Do najgrożniejszych schorzeń upraw ozdobnych należą choroby powodowane przez gatunki rodzaju Phytophthora, określane ogólną nazwą fytoftrorozy.
PL
Celem badań było określenie siły zależności zużycia nawozów azotowych a rodzajem upraw. Siły związku liniowego pomiędzy cechami określono przez współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Zgodność z rozkładem normalnym zweryfikowano za pomocą testu Shapiro-Wilka. Siłę oddziaływania zmiennych badano poprzez analizę regresji. Analizy prowadzono przy wykorzystaniu pakietu statystycznego R-Project.
EN
The aim of study was to determine the strength depending on use of nitrogen fertilizers and crop type. Strength of linear relation between traits were determined by Pearson's linear correlation coefficient. Conformity with the normal distribution was verified using the Shapiro-Wilk test. The impact of the variables was tested by regression analysis. Analysis was performed using the statistical package R-Project.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.