Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 132

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
5
Content available remote Architektura środowiska codziennego
100%
EN
The definition of architecture is related to the position of architect in the society. The call for redefining architecture reflects therefore substantial change of architect's role. In the past architects were monument builders, today they are shaping everyday environment. This change concerns not only widening the spectrum of architect's activity; it implies changing hierarchy of values.
11
Content available remote Społeczne rozważenie środowiska mieszkaniowego
100%
PL
Monografia poświęcona jest problematyce wentylacji naturalnej budynków wielorodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia infiltracji powietrza do mieszkań. Tematyka ta jest ważna, ponieważ napływ powietrza zewnętrznego do budynku jest jednym z istotniejszych czynników wpływających na wielkość niezbędnych nakładów cieplnych (w sezonie grzewczym), a także decydującym o jakości powietrza wewnętrznego. W pierwszej części pracy przedstawiono zasady i sposoby wentylacji budynków, omówiono czynniki wpływające na wielkość infiltracji powietrza oraz dokonano krytycznego przeglądu metod badawczych i obliczeniowych służących do wyznaczania przepływów powietrza wentylacyjnego. W dalszej części pracy przedstawiony został autorski program symulacyjny, umożliwiający symulację przepływów powietrza wentylacyjnego w obiektach wielostrefowych. Wyniki dużej liczby obliczeń numerycznych, wykonanych dla różnych typów budynków mieszkalnych i szerokiego zakresu zmienności parametrów klimatu pozwoliły na szczegółową analizę zjawiska przepływów powietrza wentylacyjnego w złożonej strukturze obiektów wielostrefowych. Program został zweryfikowany doświadczalnie przez porównanie wyników obliczeń symulacyjnych z pomiarami wymiany powietrza przeprowadzonymi w pojedynczym mieszkaniu budynku wielorodzinnego. Eksperyment obejmował pomiary szczelności mieszkania, wielokrotne pomiary wymiany powietrza metodą zaniku stężenia gazu znacznikowego, a także pomiary i rejestracje zużycia energii podczas kilkutygodniowej eksploatacji budynku w czasie sezonu grzewczego. Na podstawie wyników dużej liczby obliczeń symulacyjnych opracowano przybliżoną metodę wyznaczania infiltracji powietrza w mieszkaniach budynków wielorodzinnych, wyposażonych w system wentylacji naturalnej. Przeprowadzono analizę dokładności proponowanego algorytmu, porównując obliczenia przybliżone z wynikami symulacji numerycznej oraz przeprowadzonymi pomiarami infiltracji powietrza. Pozytywne wyniki oceny dokładności metody pozwalają na jej rekomendację do szacunkowych ocen wymiany powietrza w mieszkaniach budynku wielorodzinnego.
EN
The monograph is devoted to the problems of natural ventilation of multi-family buildings under particular consideration of the issue of air infiltration into flats. The subject matter is of importance because the outdoor air inflow into a building is one of most significant factors affecting the amount of necessary heat input (during the heating season) as well as deciding indoor air quality. In the first part of the work, the principles and ways of ventilating buildings were presented, the factors influencing the air infiltration rate were discussed and a critical review was done of test and calculation methods of determining ventilating air flows. In a further part, an author's simulation program was presented enabling the simulation of ventilating air flows in multi-zone building objects. The results of a large number of numerical calculations carried out for different types of residential buildings and a wide variability range of climatic parameters allowed a broad analysis of the phenomenon of ventilating air flows in complex structure of multi-zone objects. The program was experimentally verified by comparison of the simulation calculations with the measurements of air exchange that were executed in a single flat in a multi-family building. The experiment covered the measurements of the airtightness of the flat, the repeated measurements of air exchange using a tracer gas decay method and also the measurements and recording of energy consumption in the course of several weeks' exploitation of the building in the heating season. Based on a large number of simulation calculations, an approximate method was developed for determination of air infiltration in flats of multi-family buildings equipped with a natural ventilation system. An accuracy analysis of the algorithm proposed was made by comparing the approximate calculations to the numerical simulation results and the carried out measurements of air infiltration. The positive results of the accuracy estimation of the method allow it to be recommended for the estimated prediction of the air exchange in flats in a multi-family building.
PL
Kryzys cywilizacji industrialnej utożsamiany jest z załamaniem się dwóch wytworzonych przez nią wzorców: koncepcji stosunku człowieka do natury oraz modelu kształtowania stosunków społecznych a w ślad za nimi - koncepcji rozwoju.
14
Content available Mit jutra w architekturze
100%
PL
Wciąż powszechne jest przekonanie, że postęp we współczesnej cywilizacji polega na wzroście konsumpcji, a mit jutra w architekturze jest częścią tego przekonania. Tragedy of the commons – tragedia wspólnego pastwiska, to metafora oddająca istotę kryzysu cywilizacji konsumpcji, w której nieograniczony wzrost zderza się z ograniczonymi zasobami. Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest jedynym mitem jutra poszukującym wyjścia z kryzysu. Mit jutra powinien być opowieścią o tym, co powinno nastąpić, powstającą w opozycji do naszego „dziś”. Sposób zamieszkiwania w coraz większym stopniu kształtować będą przemiany społeczne. Jutro architektury, osiedla, domu zależeć będzie w coraz większym stopniu od społecznej zmiany systemu wartości i potrzeb. Potrzebna staje się o wiele głębsza wiedza o przestrzeni społecznej i jej wytwarzaniu. Dom jutra powinien być domem dostępnym, najlepiej w dostępnym osiedlu, „włączającym” społecznie.
EN
Progress in contemporary civilization is commonly identified with increasing consumption and the myth of tomorrow in architecture is a part of this belief. The metaphor of “tragedy of the commons” is reflecting accurately the essence of crisis of the civilization of consumption, where unlimited growth is confronted with limited resources. The concept of sustainable development is so far the only myth of tomorrow attempting to find the way out of this crisis. Myth of tomorrow could become a tale about what should happen in opposition to our “today”. The patterns of inhabiting our settlements will be more and more shaped by social changes. Tomorrow of architecture, settlement and housing development should rely more on the change of the system of values, needs and reflection on production of social space. The housing of tomorrow should be affordable, accessible and socially inclusive.
16
Content available remote Miejsce jako mikrośrodowisko codzienne
100%
PL
W ostatnich latach następuje ewolucja koncepcji środowiska od dychotomicznego przeciwstawiania środowisk przyrodniczego i kulturowego do całościowej idei niepodzielnego środowiska przyrodniczo-kulturowego, w którym natura i kultura wzajemnie się warunkują. Koncepcja środowiska przyrodniczo-kulturowego zmienia sposób podejścia do projektowania zrównoważonego środowiska mieszkaniowego. Jakość tego środowiska zależy od właściwego odczytania i zrozumienia jego przyrodniczo- kulturowych uwarunkowań z uwzględnieniem miejscowych kulturowych modeli natury. Szczególną rolę w projektowaniu zrównoważonego środowiska mieszkaniowego może odegrać koncepcja miejsca, pojmowanego jako mikrośrodowisko integrujące społeczne, kulturowe i przyrodnicze preferencje i zachowania mieszkańców. Umiejętność postrzegania, rozumienia i kształtowania miejsca powinna być uwzględniona w edukacji architektów.
EN
The concept of environment evolves in recent years from dichotomous vision of opposed natural and built environments to holistic idea of indivisible natural-cultural environment. This changes the approach to designing sustainable housing milieu. The quality of housing conditions depends on more conscious perception and understanding of its natural and cultural aspects, taking into consideration local cultural models of nature. The concept of place, understood as microenvironment integrating socio-cultural and environmental preferences and habits of community, seems to play particularly important role in designing sustainable housing. It is therefore important to consider the concept of place, its perception, intelligibility and holistic nature, as an important issue in architectural education.
17
Content available remote Between aesthetics and ethics in architecture
100%
EN
Although there are no doubts that the esthetic issues are universally considered an important aspect of the discourse about architecture, the ethical issues, which are also present, sometimes known, and sometimes concealed, remain in the shadow of the former. They are limited primarily to the requirements of professional codes of ethics which operate in the realm of obligations. In the context of architecture, the ethics of attitudes, convictions, and the ethics of architecture are rarely discussed1. Are the ethical requirements then an obstacle in the realization of the esthetic program? It is no coincidence that "less esthetics, more ethics" was the slogan of the Venetian Biennial of Architecture in 2000 [5]; was it supposed to mean that ethics is the opposite of esthetics?2 Do we have to choose between esthetics and ethics in architecture, or does esthetics and ethics complement each other? Wittgenstein [13] put it like this: Ethics and esthetics are one. If, however, ethics and esthetics can be considered "one", then what is that union about in architecture if it is not at all so universally acknowledged as obvious? Finally, can we rationalize the ethical and esthetic issues in architectural practice as well as their inter-dependence and use them for the benefit of the designer? Or is it just about the workshop and the attitude?
PL
Od architekta, jako wykonującego zawód zaufania społecznego,wymagana jest świadomość istnienia etycznego wymiaru aktywności zawodowej. Każda relacja, w której uczestniczy architekt, zobowiązuje do określenia własnej postawy zarówno w odniesieniu do przestrzeni, jak i wobec człowieka - w osobach współautora, inwestora, klienta, użytkownika. Przemyślenia z dziedziny aksjologii przestrzeni stanowią istotne wsparcie w pracy zawodowej. System wartości formowany jest w okresie przygotowującym do pracy zawodowej ("okres tworzący"), a podtrzymywany i rozwijany w trakcie wykonywania zawodu ("okres twórczy"). Wartości przestrzeni tworzą obszerny katalog w trzech podstawowych dziedzinach: witalnych, kulturowych i moralnych. Rozeznanie aksjologiczne w odniesieniu do wartości moralnych stanowi szczególnego rodzaju drogowskaz zachowań w pracy zawodowej. Historia kształtowania przestrzeni wyobraźnią i talentem architekta pozostawiła ślady rozmaitych lekcji z zakresu etyki zawodowej np. lekcji pokory, szacunku, prawdy, sprawiedliwości. Przedmiotowa i podmiotowa odpowiedzialność za przestrzeń - jej piękno i użyteczność - nie bierze się znikąd, odzwierciedla dylematy wyboru wartości.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.