Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona biologiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W prezentowanym artykule przedstawiono niektóre zagadnienia prawne związane z laboratoriami badawczymi, przedstawiono klasyfikację ryzyka podczas pracy z użyciem czynników biologicznych, zasady zapewnienia hermetyczności oraz dopuszczalne poziomy czystości biologicznej podczas pracy w przemyśle farmaceutycznym w trakcie wytwarzania sterylnych produktów leczniczych oraz zagadnienia związane z określeniem klas czystości pyłowej w warunkach przemysłowych, podczas tzw. produkcji czystej. W kolejnych artykułach zostaną omówione zasady klasyfikacji i budowa komór laminarnych oraz dygestoriów oraz podstawowe założenia do projektów wentylacji w laboratoriach badawczych.
EN
The aim of the study was to compare the health status of biologically protected broad bean sprouts, taking into account differentiated number of biopreparation applications. The field experiments were carried out in the years 2010-2012 at the Agricultural Experimental Farm in Prusy, near Krakow. Evaluation of fungal diseases severity was performed in a 5-point scale in broad bean phase BBCH (70-79). The study demonstrated that hydrothermal conditions significantly modified the occurrence and severity of fungal diseases in broad beans. Windsor White broad bean variety, unlike Hangdown White, is significantly more infested by Botrytis fabae (leaves and pods), and pods also by Uromyces fabae (rust). An increased intensity of broad beans protection using biopreparations reduces the severity of fungal diseases occurrence during the growing season. A significant limitation in chocolate blotch development on the leaves, stems and pods, as well as rust and gray mold on pods, is provided by treatment of the broad beans with Polyversum WP biopreparation, and five times foliar application of natural preparations (4 × Bioczos BR + 1 × Biosept 33 SL) during the growing period. Applied biological protection proved to be little effective in broad bean protection against ascochytosis (A. fabae).
PL
Celem pracy było porównanie stanu zdrowotnego roślin bobu chronionego biologicznie z uwzględnieniem zróżnicowanej liczby aplikacji biopreparatów. Badania polowe prowadzono w latach 2010-2012 w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym w Prusach k. Krakowa. Ocenę występowania nasilenia chorób grzybowych przeprowadzono w skali pięciostopniowej w fazie BBCH (70-79) bobu. Badania wykazały, że warunki hydrotermiczne istotnie modyfikują występowanie i nasilenie chorób grzybowych bobu. Odmiana bobu Windsor Biały przeciwieństwie do Hangdown Biały jest istotnie silniej porażana przez Borytis fabae (liście i strąki), a strąki także przez Uromyces fabae (rdza). Zwiększenie intensywności ochrony bobu biopreparatami ogranicza nasilenie występowania chorób grzybowych w okresie wegetacji. Istotne ograniczenie rozwoju czekoladowej plamistości na liściach, pędach i strąkach oraz rdzy i szarej pleśni na strąkach zapewnia zaprawianie nasion bobu biopreparatem Polyversum WP i pięciokrotna nalistna aplikacja w okresie wegetacji preparatów naturalnych (4 x Bioczos BR + 1 x Biosept 33 SL). Zastosowana biologiczna ochrona okazała się mało skuteczna w ochronie bobu przed askochytozą (Ascochyta fabae).
EN
W latach 2001-2003 porównywano, na tle kontroli w warunkach polowych wpływ ochrony biologicznej i chemicznej 2 odmian pszenicy ozimej (Kobra, Zyta) na zawartość w ziarnie miedzi, cynku, manganu i żelaza. Zastosowanie różnych sposobów ochrony nie powodowało istotnego zróżnicowania zawartości oznacza­nych mikroelementów. Stwierdzono natomiast istotne zróżnicowanie zawartości cynku i żelaza między odmianami oraz wszystkich oznaczanych mikroelementów w latach badań.
PL
The effects of biological and chemical fungi control in two winter wheat cultivars (Kobra, Zyta) on the contents of copper, zinc, manganese and iron in grain were estimated in 2001-2003. Application of different protection treatment did not significantly affect the contents of micronutrients. Zyta cv. contained sig­nificantly more zinc and iron than Kobra cv.. In 2002 the concentration of zinc and manganese in grain was higher than in 2003 whereas the contents of copper and iron were higher in 2003.
EN
The aim of this study was to determine the effect of water extracts from dry and fresh matter of Artemisia absinthium L. on feeding of Leptinotarsa decemlineata Say. L2 stage larvae. Dried extracts were prepared in concentrations of 2%, 5% and 10%, while the fresh plant in concentrations of 10%, 20% to 30%. Larvae feeding intensity assessment was carried out by dipping leaves of potato in respective solutions of the extracts, and then determining the weight of food eaten by larvae, and changes of larvae body weight once a day. In addition, absolute deterrence index and palatability index were calculated. The results of the experiment show that the extracts prepared from both dry and fresh matter at the highest concentrations (10% and 30% respectively) contributed to the greatest reduction of the larvae feeding and significant decreased their body weight. With increasing concentrations of extracts from both fresh and dry matter, their deterrent effect on the tested larvae was usually increasing while the value of palatability index was decreasing.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie oddziaływania wodnych wyciągów z suchej i świeżej masy bylicy piołunu (Artemisia absinthium L.) na żerowanie larw L2 stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.). Wyciągi przygotowano w stężeniach 2, 5 i 10% dla suchej masy oraz 10, 20 i 30% dla świeżej masy. Ocena intensywności żerowania larw została przeprowadzona poprzez moczenie liści ziemniaków w roztworach odpowiednich wyciągów, a następnie określenie masy pokarmu zjedzonego przez larwy oraz zmiany masy ich ciała, z częstotliwością raz na dobę. Dodatkowo obliczono bezwzględny wskaźnik deterentności i smakowitości. Na podstawie badań stwierdzono, że wyciągi sporządzone zarówno z suchej, jak i ze świeżej masy w najwyższych stężeniach przyczyniły się do największego ograniczenia żerowania larw oraz spowodowały istotny spadek masy ich ciała. Wraz ze wzrostem stężenia wyciągów z suchej oraz ze świeżej masy najczęściej zwiększało się także ich deterentne oddziaływanie w stosunku do analizowanego szkodnika, a także zmniejszała się wartość wskaźnika smakowitości.
EN
The object of the laboratory experiment was to investigate the effect of aqueous extracts of dried St. John’s Wort (Hypericum perforatum L.) in concentrations of 2%, 5% and 10%, and fresh parts of this plant, in concentrations of 10%, 20% and 30% on feeding of larvae of Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) at L3 and L4 stages. We examined the mass of eaten potato leaves treated with different extracts after 24, 48 and 60 hours from the start of the experiment. Additionally, reactions of adult potato beetle individuals to the scent of the above mentioned plant was tested with the use of an olfactometer. Aqueous extracts from St. John’s wort exhibit inhibitory effect on feeding of potato beetle larvae at a concentration of at least 5% and 10% for dried plant and 20-30% for fresh plant weight and the effect is stronger for L3 larvae than L4 larvae. However, the comparatively low values of the absolute deterrence index suggest limited possibility to use aqueous extracts from the plant for the inhibition of potato beetle larvae feeding. Tests with the use of olfactometer did not exhibit a deterrent reaction of aromatic substances from St. John’s wort to adult individuals of potato beetle (both females and males).
PL
Celem doświadczenia laboratoryjnego było zbadanie wpływu wodnych wyciągów z suszu dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L.) w stężeniach 2, 5 i 10% oraz ze świeżych części tej rośliny w stężeniach 10, 20 i 30% na żerowanie larw L3 i L4 stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say). Oceniano masę zjadanych przez larwy stonki ziemniaczanej liści ziemniaka potraktowanych poszczególnymi wyciągami w 24, 48 i 60 godzinie od założenia doświadczenia. Ponadto przy użyciu olfaktometru zbadano reakcje postaci dorosłych stonki ziemniaczanej na zapach wyżej wymienionej rośliny. Wodne wyciągi z dziurawca pospolitego wykazują działanie ograniczające żerowanie larw stonki ziemniaczanej przy stężeniu co najmniej 5 i 10% dla suszu oraz 20-30% dla świeżej masy roślinnej, przy czym efekt jest silniejszy wobec larw L3, aniżeli larw L4. Stosunkowo niskie wartości bezwględnego wskaźnika deterentności sugerują jednak ograniczone możliwości wykorzystania wodnych wyciągów z tej rośliny dla hamowania żerowania larw stonki ziemniaczanej. Badania z wykorzystaniem olfaktometru nie wykazały reakcji odstraszającej substancji zapachowych pochodzących od dziurawca zwyczajnego w stosunku do chrząszczy stonki ziemniaczanej.
PL
Celem badań było określenie, czy dodatek do gleby zakażonej bakterią Burkholderia cepacia makuchu rzepakowego, zmielonych nasion gorczycy sarepskiej lub antagonistycznego grzyba Trichoderma harzianum wpłynie na ograniczenie liczebności tego patogena. W glebie umieszczonej w kontenerach uprawiano cebulę odmiany Grabowska (Allium cepa L.). W trakcie uprawy analizowano populacje patogenicznej bakterii B. cepacia i innych mikroorganizmów glebowych oraz oceniano plon i zdrowotność cebuli. Doświadczenia prowadzono przez trzy sezony wegetacyjne. Stwierdzono, że liczba B. cepacia w glebie zmniejszała się wraz z upływem czasu we wszystkich kombinacjach. Istotny spadek liczebności B. cepacia zaobserwowano w kombinacjach z makuchem i gorczycą, szczególnie po upływie 3 i 9 miesięcy od zaaplikowania materiałów roślinnych. W tych kombinacjach stwierdzono także istotny wzrost ogólnej liczby bakterii, bakterii przetrwalnikujących i z grupy Pseudomonas, promieniowców oraz grzybów. Istotne różnice zaobserwowano zwłaszcza po upływie 1 miesiąca od dodania materiałów roślinnych. Wzrost plonu cebuli zaobserwowano po dodaniu makuchu rzepakowego zarówno w kombinacji zakażonej B. cepacia, jak i w kombinacji bez patogena. Dodatek zmielonych nasion gorczycy sarepskiej do gleby niezakażonej pozytywnie wpływał na plon cebuli, jednakże dodatek do gleby zakażonej znacznie obniżał plon.
EN
The aim of the study was to investigate the effect of addition of plant materials (rapeseed meals and milled seeds of mustard) and Trichoderma harzianum on a population of Burkholderia cepacia in soil. The onion cv. Grabowska (Allium cepa L.) was cultivated in container soil culture. During cultivation population of B. cepacia and other soil microorganisms were estimated. Also the health and yield of onion were studied. Experiments were conducted over three years. The number of B. cepacia decreased with time in all treatments. The lowest population of B. cepacia was observed in rapeseed meals and milled seeds of mustard treatments, especially after 3 and 9 months after the plant material application. In these treatments the increasing amount of total number of bacteria, spore bacteria and Pseudomonas bacteria, streptomyces and fungi was observed. After 1 month from the start of the experiment the differences were strongly expressed. The increased yield of onion was observed after addition of the rapeseed meal both in B. cepacia-infested and uninfested treatments. The addition of milled seeds of mustard to the uninfested soil had positive infl uence on the yield of onion, however addition of mustard to the infested soil caused decrease of the yield.
PL
Przedmiotem badań były nasiona bobu odmiany Windsor Biały pochodzące ze ścisłego doświadczenia polowego przeprowadzonego w latach 2010-2012, w którym zastosowano różne warianty ochrony biologicznej z wykorzystaniem preparatów: Polyversum WP, Bioczos BR, Biosept 33 SL. Z nasion bobu otrzymano ogółem 2053 izolatów grzybów. Niezależnie od zastosowanej ochrony do najliczniej izolowanych należały grzyby: Alternaria alternata – 21,7%, rodzaj Fusarium – 19,6% i Penicillium – 14,4% oraz gatunki: Botrytis cinerea 10,4%, Epicoccum purpurascens – 9,4% ogółu wyosobnień. Nasiona pochodzące z uprawy chronionej biologicznie charakteryzowały się uboższym pod względem ilościowym zbiorowiskiem grzybów (średnio 473 izolaty) w porównaniu z obiektem kontrolnym (633). Większy udział gatunków patogenicznych, 53,4%, stwierdzono w nasionach chronionych preparatem Polyversum WP i w kontroli, wśród nich z największą częstotliwością izolowano grzyby należące do rodzaju Fusarium, B. cinerea, Epicoccum purpurascens. Nalistna aplikacja: 2x i 3xBioczos BR i 1xBiosept 33 SL ograniczała występowanie grzybów patogenicznych (45,9%, 46,9%), ale sprzyjała zasiedlaniu nasion przez saprobionty reprezentowane przez A. alternata, Penicillium, C. herbarum.
EN
The study focused on broad bean, White Windsor cv., from a replicated field experiment conducted in 2010-2012, in which different variants of biological protection were used: Polyversum WP, Bioczos BR and Biosept 33 SL biopreparations. Altogether 2053 fungi colonies were obtained from broad bean seeds. Irrespective of applied protection, the most numerously isolated fungi: Alternaria alternata – 21.7%, came from the following genera Fusarium – 19.6% and Penicillium – 14.4% and species of Botrytis cinerea – 10.4%, Epicoccum purpurascens – 9.4% of isolates. Seeds from biologically protected treatments were characterized by quantitatively poorer fungal community (approximately 473 colonies) in comparison with the control (633). A major proportion of pathogenic species, 53.4% was found in the seeds protected with Polyversum WP formulation and in the control, among which the most frequently isolated were fungi of the genus Fusarium, B. cinerea, Epicoccum purpurascens. Foliar application: 2x and 3xBioczos BR and 1xBiosept 33 SL limited presence of pathogenic fungi (45.9%, 46.9%), but favored colonization of seeds by saprobionts represented by A. alternata, Penicillium, C. herbarum.
EN
The aim of the study was to determine the effects of aquatic extracts of dry matter of chamomile (Matricaria chamomilla L.) in concentrations 2, 5 and 10% and fresh parts of this plant in concentrations 10%, 20% and 30% on feeding the females and males of pea leaf weevil (Sitona lineatus L.) beetles on broad bean (Vicia faba L.) leaves, variety “Bartek”. In the study, the 9 laboratory observations at 12-hour intervals were carried out. The leaf surface consumed by adults of Sitona lineatus was measured. The observations were performed in 6 replicates with the division into males and females. Additionally, the palatability index and an absolute deterrence index were calculated. The feeding of pea leaf weevil females was effectively reduced by applying a dried chamomile extract at a 10% concentration. The feeding of S. lineatus males was reduced to a very small degree, mainly by extracts prepared from dried plant matter. Extracts prepared from fresh chamomile matter did not exhibit any visible inhibitory effect on S. lineatus feeding.
PL
Celem badań było określenie wpływu wodnych wyciągów z suszu rumianku pospolitego (Matricaria chamomilla L.) w stężeniach 2, 5 i 10% oraz ze świeżych części rośliny w stężeniach 10, 20 i 30 na żerowanie samic i samców chrząszczy oprzędzika pręgowanego (Sitona lineatus L.) na liściach bobu (Vicia faba L.) odmiany „Bartek”. W badaniach przeprowadzono 9 obserwacji laboratoryjnych, w odstępach 12-godzinnych. Mierzono powierzchnię wyżerek zatokowych, powodowanych przez dorosłe osobniki Sitona lineatus. Obserwacje przeprowadzono w 6 powtórzeniach z podziałem na samce i samice. Dodatkowo przeprowadzono analizę wskaźnika smakowitości oraz bezwzględnego współczynnika deterentności. Skuteczne ograniczenie żerowania samic oprzędzika pręgowanego, uzyskano po zastosowaniu wyciągu z suszu rumianku pospolitego w stężeniu 10%. Żerowanie samców S. lineatus było ograniczane w bardzo małym stopniu, przede wszystkim przez wyciągi na bazie suszu. Wyciągi ze świeżej masy rumianku nie wykazały wyraźnego działania hamujacego żerowanie chrząszczy S. lineatus.
EN
The subject of the study concerns the seeds of broad bean of White Hangdown cultivar derived from the strict field experiment (2010-2012). The experiment consisted of 10 combinations including two alternating rows sowings of broad bean with fennel and coriander, four variants of biological protection using Polyversum WP, Bioczos BR, Biosept 33 SL preparations, and three variants of chemical protection using Vitavax 200 FS, Decis 2.5 EC, Fastac 100 EC, Penncozeb 80 WP. Applied protection variants improved mycological purity of broad bean seeds. The best and comparable results were noted in the combination with the use of seed dressing Vitavax 200 SL, and subsequent triple foliar application of insecticides and fungicides as well as biological dressing Polyversum WP, and four-time spraying with biotechnical preparations. Companion planting of broad beans with fennel and coriander favored seeds colonization by fungi. Especially the neighborhood with fennel enriched the community of fungi present in the seeds of broad beans in Penicillium spp. (34.6%). Irrespective of the protection, Alternaria alternata (28.6%), Botrytis cinerea (12.3%), Epicoccum purpurascens (5.1%) and saprobionts of Penicillium genus (22.3%), were isolated the most frequently.
PL
Przedmiotem badań były nasiona bobu odmiany Hangdown Biały pochodzące ze ścisłego doświadczenia polowego (20102012 r.). Eksperyment obejmował 10 kombinacji w tym dwa siewy na przemian rzędowe bobu z koprem włoskim oraz kolendrą siewną, 4 warianty ochrony biologicznej z wykorzystaniem preparatów: Polyversum WP, Bioczos BR, Biosept 33 SL oraz 3 warianty ochrony chemicznej: Vitavax 200 FS, Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC, Penncozeb 80 WP. Zastosowane warianty ochrony poprawiały czystość mikologiczną nasion bobu. Najlepsze i porównywalne efekty notowano w kombinacjach z wykorzystaniem zaprawy nasiennej Vitavax 200 SL i późniejszą trzykrotną nalistną aplikacją insektycydów i fungicydu oraz zaprawy biologicznej Polyversum WP i czterokrotnym opryskiwaniem preparatami biotechnicznymi. Uprawy współrzędne bobu z koprem włoskim i kolendrą siewną sprzyjały kolonizacji nasion przez grzyby. Szczególnie sąsiedztwo z koprem włoskim wzbogacało zbiorowisko grzybów zasiedlających nasiona bobu w Penicillium spp. (34,6%). Niezależnie od ochrony z największą częstotliwością izolowano Alternaria alternata (28,6%0, Botrytis cinerea (12,3%), Epicoccum purpurascens (5,1%) oraz saprobionty z rodzaju Penicillium (22,3%).
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.