Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 216

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chromatografia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
1
Content available remote Properties of Florisil and its use in chromatography
100%
EN
Applications of Florisil - magnesium silicate in chromatographic analysis of pesticides, environmental contaminants, mycotoxins, drwgs and other substances are reviewed. The physical properties such as surface area, porosimetric analysis, EDXRA analysis and SEM photograms as well as NMR studies of Florisil (for TLC and HPLC) are described. The chromatographic properties of Florisil are presented in correlation diagrams of retention parameters logk (RM) comparing the retention behaviour of mono-, bi- and polyfunctional model solutes in various chromatographic systems, using Florisil, silica gel, alumina and mixed silica-magnesia adsorbent. The use of the systems with different selectivity, e.g. Florisil to the separation of natural mixtures as plant extracts, and to the identification of biologically active substances are also presented.
PL
Omówiono prace dotyczące zastosowania Florisilu - krzemianu magnezu w analizie chromatograficznej pestycydów, zanieczyszczeń środowiska, mykotoksyn, leków i innych substancji biologicznie aktywnych. Zaprezentowano właściwości fizyczne Florisilu jak: powierzchnia właściwa, właściwości porozymetryczne, analiza składu chemicznego metodą dyspersji promieni rentgenowskich (EDXRA), struktura adsorbentu poprzez obrazy mikroskopowe (SEM) i badania ZSi NMR. Właściwości chromatograficzne porównano analizując diagramy korelacyjne parametrów retencji logk (RM) dla substancji modelowych mono-, di- i wielofunkcyjnych. Analizowano parametry retencji uzyskane na różnych adsorbentach, jak Florisil, żel krzemionkowy, tlenek glinowy oraz adsorbent mieszany krzemionkowo-magnezowy. Zaprezentowano zastosowanie układów o źróżnej selektywności (m.in. Florisilu) do rozdziału mieszanin naturalnych (ekstraktów roślinnych) i do identyfikacji substancji biologicznie aktywnych.
2
100%
EN
In the search of selective systems for separation of closely related compounds from complex mixtures the chromatography of fruit extracts of some species of Apiaceae family and Aloë was carried out. The precoated HPTLC-silica, cyano and diol plates were used. The comparison of densitograms shows the similarity of surface activity and the selectivity of adsorbents. Silica and diol-type layers may be used as complementary adsorbents. The influence of composition of mobile phase on the separability of furocoumarins was stated.
PL
W poszukiwaniu selektywnych układów do rozdzielenia związków o zbliżonej strukturze cząsteczkowej ze złożonych mieszanin naturalnych przeprowadzono chromatografę ekstraktów z nasion kilku gatunków rodziny Apiaceae i Alony. Stosowano wysokosprawne płytki pokryte żelem krzemionkowym, fazą cyjanową i diolową. Porównanie densytogramów wskazuje na stosunkowo niewielkie różnice w selektywności adsorbentów. Gcl krzemionkowy i fazy diolowe mogą być stosowane komplementarnie w chromotografii polarnych związków. Stwierdzono, że nie tylko siła elucyjna eluentów a także ich skład decydują o rozdzielczości.
3
Content available remote Tswett's correspondence with N. I. Kuznetsov
100%
EN
The text of the correspondence between M.S. Tswett and N.I.Kuznetsov, professor at the University of Yur'ev (present-day Tartu, in Estonia) with respect to Tswett's searching for a way to obtain a Russian scientific degree, is published and critically evaluated.
PL
W pracy omówiono krytycznie korespondencję między M.S. Cwietem i N.I. Kuzniecowem, profesorem uniwersytetu w Jurewie (obecnie Tartu w Estonii) związaną z poszukiwaniem przez Cwieta możliwości uzyskania w Rosji stopnia naukowego.
PL
Modulatory hormonalne (Endocrine Disrupting Compounds; EDCs) są to egzogenne substancje chemiczne, naturalne, jak i syntetyczne, zakłócające aktywność hormonów, głównie sterydowych, u ludzi i zwierząt. Stanowią one niejednorodną grupę związków o różnej budowie chemicznej, właściwościach i wywoływanym efekcie biologicznym. Do substancji tych zalicza się między innymi: pestycydy, fenole, ftalany, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, polichlorowane bifenyle, dioksyny oraz sterydy, w szczególności naturalne i syntetyczne estrogeny. W pracy przedstawiono przegląd literatury dotyczący zastosowania chromatografii w oznaczaniu ilościowym substancji typu EDCs w próbkach środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów wodnych.
PL
Zestawiono wyniki uzyskane za pomocą szeregu metod spektroskopowych i chromatograficznych (IR, UI TiIS,1H NMR, GC-MS, TLC, HP SEC) dla kompleksowej oceny chemicznego charakteru i składu substancji organicznej wyekstrahowanej z pyłów pobranych z powietrza aglomeracji Katowic i Chorzowa.
EN
It was presented results obtained by using of different spectroscopic and chromatographic methods (IR, UV TiIS, IH NMR, GC-MS, TLC, HP SEC) for complex estimation of chemical character and composition of organic substances extracted from dusts in air from Katowice and Chorzów cities.
PL
Omówiono zastosowanie teorii chromatografii do przenoszenia skali tego procesu. Na przykładzie doświadczalnego rozdziału chromatograficznego rzeczywistej, posyntezowej mieszaniny izomerów cis- oraz trans- furyloanalogów naturalnych, roślinnych terpenów na żelu krzemionkowym pokazano metodę tworzenia opisu teoretycznego, który oparto głównie na prawidłowo dobranych dla obu izomerów równaniach termodynamicznych oraz kinetycznych procesu chromatografii w kolumnie analitycznej. Parametry modelu wyznaczone dla kolumny analitycznej posłużyły do symulacji za pomocą modelu dynamiki procesu rozdziału na kolumnie preparatywnej, a następnie zostały zweryfikowane przez porównanie z danymi doświadczalnymi otrzymanymi dla tej kolumny. Przedstawiono uproszczony, ale efektywny sposób wyznaczania parametrów procesu, który umożliwia bardzo szybkie projektowanie rozdziału w przeniesionej skali.
EN
The object of the paper is the application of the theory of chromatography to scale up of the process. Presentation of theoretical concept has been supported by an experimental example i.e., separating of a real post-synthesis mixture of the cis- and trans-isomers of the furylanalogues of natural, plant terpenes using silica as the stationary phase. The theory applied is mainly based on the determining of the thermo-dynamics and the kinetics of the chromatography process in an analytical column. The model parameters obtained in the preliminary investigations are employed to simulate separation in larger column using a model of the process dynamics. The results of the simulations were verified by comparing to experimental concentration profiles. The simplified but effective approach for determining the process parameters has been proposed, which allowed fast designing of scaled-up separations.
EN
Solution for analytical equipment for biogas chemical components mar- king. Possibility of adapting it to performing different analyses (e.g. natural gas or refinery gases components marking and control) by selecting proper chromatographic column which makes components' division possible.
PL
W pracy opisano nową metodę przygotowania próbki w celu oznaczania śladowych zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wysokowrzących produktach naftowych. Wartości granicy oznaczalności dla badanych WWA w materiałach tego typu mieściły się w przedziale od kilkudziesięciu ng/kg do poniżej dwudziestu ug/kg. Badania wykazały, że w celu oddzielenia większości zanieczyszczeń od analitów, bez ich znaczących strat, konieczne jest, w pierwszym etapie przygotowania próbki, zastosowanie chromatografii wykluczania (ang. Size exclusion chromatography - SEC) w skali semipreparatywnej albo preparatywnej. W kolejnym etapie zastosowano chromatografię adsorpcyjną w układzie faz normalnych, korzystnie, także w skali semipreparatywnej lub preparatywnej. Zastosowanie procedury rozdzielania ortogonalnego opisanego w pracy pozwala na wyizolowanie z badanego materiału jedynie grupy niepodstawionych w glowodorów aromatycznych w ściśle określonym zakresie masy molekularnej. Im niższa jest wymagana granica oznaczalności (LOQ) WWA, tym większą skalę preparatywnej chromatografii cieczowej należy zastosować w obu etapach wzbogacania próbki. Korzystne jest również zastosowanie metody dodatku wzorca, zapewniające analizę ilościową, skorygowaną o stopie odzysku WWA podczas etapu przygotowania próbki. Oznaczenie końcowe może być wykonane techniką HPLC-FLD albo GC-MS, przy czym w przypadku przygotowania próbki z zastosowaniem kolumn do preparatywnej chromatografii cieczowej, można do identyfikacji śladowych zawartości WWA, a take do wykonania oznaczenia, zastosować detektor UV-VIS/DAD, otrzymując widma UV-VIS oznaczanych analitów i dodatków możliwość ich identyfikacji na tej podstawie.
10
Content available remote Metody oznaczania zanieczyszczeń naftowych w glebie
80%
11
Content available Badania chromatograficzne kwasow humusowych
80%
EN
Humic acids were isolated from A, horizon of soil. Paper electrophoresis and ion exchange chromatography were used for the separation of humic acids. Several substances from humic acids were separated using paper electrophoresis and DEAE Sepharose CL-6B. Molecular weight of humic acids was calculated. The optimalization of gel filtration process of humic acids has been worked out. The parameters of filtration (gels, eluents) of humic acids were determined.
PL
W artykule scharakteryzowano w skrócie chromatografię jako jedną z technik analitycznych. Przybliżono istotę rozdziału chromatograficznego, wspólną dla różnych, wymienionych technik chromatograficznych. Obszerniej omówiono chromatografię gazową oraz cieczową. Bardzo szerokie możliwości wykorzystania technik chromatograficznych do analizy zróżnicowanych próbek czynią ją popularnym narzędziem analitycznym.
EN
The article briefly characterizes the chromatography as one of the analytical techniques. The nature of the chromatographic separation, common to the various chromatographic techniques mentioned, is approximated. Gas and liquid chromatography are discussed in more detail. Very wide possibilities of using chromatographic techniques to analyze different samples make it a popular analytical.
PL
Omówiono zastosowanie chromatografii jako metody rozdziału na skalę przemysłową. Wymieniono dwa główne sposoby realizacji procesu . sposób okresowy, realizowany w kolumnie pojedynczej oraz sposób ciągły, realizowany w szeregowym układzie kolumn chromatograficznych jako procesu SMB (symulowany ruch złoża). Omówiono sposoby modelowania i optymalizacji procesu chromatografii, ze szczególnym uwzględnieniem procesu SMB.
EN
In the work general application of chromatography process in an industrial scale has been discussed. The batch process performed in the single chromatographic column as well as the continuous precess realized in the system of columns assambled in series as the SMB process (Simulated Moving Bed) have been mentioned. The modeling and optimization of chromatography taking particularly into consideration the SMB process have been discussed.
EN
The optimum conditions for determination of methanol, phenol, o-cresol, m-, P-cresols and formaldehyde, from one sample air, in the mixtures emitted during the hardening of phenol-formaldehyde resins were elaborated. In order to isolate the tested compounds from air a four layer adsorbing tube was used - 300 mg and 50 mg of silica gel and 100 mg and 50 mg of silica gel covered with 2,4-dinitrophenylhydrazine. The desorption coefficients of methanol, phenol, o-cresol, m- and p-cresols from silica gel by 5% ethanol solution in acetonitrile were: 81.4%, 97.0%, 98.3% and 97.9%, respectively. The the recovery coefficient of formaldehyde was 97.0%. The analytical procedure enables to determine methanol within 10-200 mg m 3, phenol 1-20 mg m.(-3), o-cresol 0.2-4 mg m.(-3), m- and p-cresols - 0.2-4 mg (-3) and formaldehyde - 0.04-1.2 mg m (-3) in the workplace air in the presence of other substances which may occur during the process of hardening phenol-formaldehyde resins.
PL
Opracowano optymalne warunki oznaczania, z jednej próbki powietrza, alkoholu metylowego, fenolu, o-krezolu, m-, p-krezoli oraz formaldehydu w mieszaninach emitowanych podczas utwardzania żywic fenolowo-formaldehydowych. Do wyodrębniania badanych związków z powietrza zastosowano rurkę pochłaniającą z czterema warstwami - 300 i 50 mg żelu krzemionkowego oraz 100 i 50 mg żelu krzemionkowego pokrytego 2,4-dinitrofenylohydrazyną. Wydajność desorpcji alkoholu metylowego, fenolu, o-krezolu, m-, krezoli z żelu krzemionkowego 5% roztworem alkoholu etylowego w acetonitrylu wynosiła odpowiednio: 81.4%, 97.0%, 98.3% i 97.9%. Wydajność odzysku formaldehydu wynosiła 97.0%. Opracowana procedura analityczna umożliwia oznaczanie alkoholu metylowego w zakresie 10-200 mg m.(-3), fenolu -1-20 mg m.(-3), o-krezolu - 0,2-4 mg m , m- i p-krezoli - 0,2-4 mg m.(-3) oraz formaldehydu - 0,04-1,2 mg (-3) w atmosferze stanowisk pracy w obecności innych substancji, które mogą występować w procesie utwardzania żywic fenolowo-formaldehydowych.
PL
W artykule przedstawiono różnice w składzie zanieczyszczeń, jakie zaobserwowano w spirytusach surowych wyprodukowanych w 2006 roku z różnych surowców gorzeiniczych (melasa, kukurydza, żyto). Treść została ponadto wzbogacona o krótką charakterystykę zanieczyszczeń najczęściej występujących w spirytusach surowych.
EN
In the paper differences in the by-product composition observed in raw spirit produced from various raw materials (molasses, corn, rye) in 2006 year are presented. Short characteristics of main by-products occurring in raw spirit are also given.
EN
Complexes of metal ions Ag(I), Cu(II) and Mg(III) with di(2-ediylhexyl) orthophosphoric acid (DEPH) were immobilized on the RP l8 W plates via hydrophobic interactions. The resultod stationary phases were testod with TLC for selected nucleotides. Effects of mobile phase, its pH end the kind of the metal complex on the retention behaviour of nucleotides were studied. A possible mechanismes of interactions of solute molecules with stationary and mobile phases were discussed.
PL
Kompleksy jonów metali (Ag(I), Cu(II) i Mg(II) z kwasem di(2-etyloheksylo) ortofosforowym (DEHP) immobilizowano na płytkach ze związaną fazą oktadecylową wykorzystując niespecyficzne oddziaływania hydrofobowe. Uzyskane fazy stacjonarne testowano, analizując wybrane nukleotydy metodą TLC. Badano wpływ rodzaju eluentu, jego pH oraz rodzaju jonów metali na retencję nukleotydów. Zaproponowano prawdopodobny mechanizm interakcji nukleotydów z fazą stacjonarną i ruchomą.
18
80%
EN
Selectivity of separation of heterocyclic bases - derivntives of pyridine, quinoline and acridine was investigated in different chromatographic systems using thin layers of silica, alumina and Florisil and several isoeluotropic eluents with polar modifiers such as: 2-propanol, dioxane, tetrahydrofuran, ethyl acetnte, ethylmethyl ketone, acetone, düsopropyl ether and dichloromethane diluted in n-heptane. The DRM values for chromatographed solutes in comparison to pyridine were calculated to choose the systems with the best selectivity of separation. Also the correlation diagrams of RM I vs. RM II permit to compare properties of adsorbents examined in different eluent systems and permit to select the best systems for the separation of a particular group of substances.
PL
Zbadano selektywność rozdziela zasad heterocyklicznych - pochodnych pirydyny, chinoliny i akrydyny w różnych układach chromatograficznych na cienkich warstwach żelu krzemionkowego, tlenku glinowego i Florisilu przy użyciu. kilku eluentów izoeluotropowych ź modyfikatorami polarnymi jak: 2-propanol, dioksan, tetrahydrofuran, octan etylu, keton etylowo metylowy, aceton, eter diisopropylowy i dichlorometan rozpuszczonymi w n-heptanie. Wyliczono wartości DRM dla chromatografowanych pochodnych w stosunku do pirydyny, aby wybrać układy o najlepszej selektywności rozdzielania. Również diagramy korelacyjne RM I vs. RM II pozwalają na porównanie właściwości badanych adsorbentów w różnych układach eluentów i na znalezienie najlepszego układu do rozdziału konkretnej grupy zasad chinolinowych.
EN
An analysis of bindings used in painting, polychromy sculpture and illuminated manuscripts is one of the most difficult problems in the conservation of historical monuments. Undoubtedly, this situation is connected with the application for bindings of mixtures of compounds of natural origin with assorted functional groups which are always a mixture of individual chemicals. The identification of those components is time-consuming and complex because it calls for the transition of multi-molecule compounds into simple substances, well-know and easily analysed. Literature data confirmed that the best analytical method of composite mixtures is gas chromatography combined with mass spectrometry since the former, which makes use of capillary columns, makes it possible to divide mixtures containing even hundreds of individual chemicals into components, while the mass spectrometer which registers the spectrum, allows unambiguous identification of the compound. This is the reason why precisely this method was chosen for an analysis of bindings as most precise and effective. It requires, however, a suitable preparation of a sample for subsequent examination. Due to the fact that compounds used as binding material belong to different classes of organic compounds and are frequently applied in painting technique alongside each other, it was necessary to discover the universal analysis procedure, effective for all potential components of the binding. A sample of the painting layer is subjected to hydrolysis and then derivatisation, in other words,volatile or less volatile products of hydrolysis are transformed into easily analysed derivatives. A comparison of the outcome of chromatographic analyses of the examined material with analyses of known bindings makes it possible to identify components. Part of the sample is subjected to acid hydrolysis with a suitable mixture of acids, which causes a hydrolysis of all components of the binding. After the removal of acids and water as well as silification, the components can be identified as trimethylsilite derivatives. The remaining part of the sample is subjected to alkaline hydrolysis by means of a methanol solution of tetramethylene ammonium or trimethylene aryl ammonium. The hydrolyzate prepared in this way allows us to identify independently various types of organic and non-organic acids as methyl esters. The application of gas chromatography and mass spectroscopy (GC-MS) for analysing bindings facilitates the identification of all the components of the bindings and a quantitative assessment of the contents of particular components.
PL
Chromatografia cieczowa jest w chwili obecnej jedną z najczęściej stosowanych technik analitycznych, o bardzo dużej wszechstronności i możliwości pracy w szerokim zakresie stężeń. Nowy i gwałtowny etap rozwoju chromatografia zawdzięcza przede wszystkim postępowi w chemii polimerów i związków wypełnień chromatograficznych.
EN
Liquid chromatography is one of the more useful analytical techniques, which can be used for analysis of different substances with large scale of concentrations. The new possibilities in chromatography technique are possible owing progress in chemistry of polymers and organosilica chemistry on which the new chromatographic supports are based.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.