Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Customer engagement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Aim/purpose - Research addressing the customer engagement behavior (CEB) has rapidly developed in the marketing discipline, contributing to the knowledge on network organization. However, insights into the specific outcomes of CEB remain largely nebulous. Few comprehensive conceptual frameworks of CEB effects exists in the literature to-date. The empirical verification of CEB outcomes, particularly at the firm level, is still missing. Design/methodology/approach - In this article we first provide an overview of the CEB conceptualizations and its effects. Next we develop the CEB firm-level performance outcomes framework. Finally we explore CEB process, forms and outcomes in Stanley Black & Decker, applying qualitative methodological approach (case research incl. participant observation). Findings - We propose the logically arranged CEB effects in the conceptual model integrated with marketing metrics which are related to the recent advances in customer equity and customer asset management. Research implications/limitations - In empirical research we focused on the CEB effects related to one type of customer behaviors, i.e. Stanley Black& Decker customers' involvement in the product development and innovation which is a limitation in obtain-ing the comprehensive empirical picture of all CEB forms and its outcomes. Further empirical research (incl. quantitative one) is necessary to verify our conceptual model. Originality/value/contribution - Our model of firm-level performance effects of CEB extends existing proposals and contributes to the knowledge on effective CEB management process in network organizations.(original abstract)
2
Content available remote Consumer Engagement and the Perception of Packaging Information
88%
EN
Packaging is an important factor influencing purchasing decisions, especially in the case of food products. Packaging draws the consumer's attention and communicates with the consumer at a critical time in the purchasing process, providing information, while instructing and educating. The significance of the information varies depending on the product and on the information needs of the consumer stemming from his or her attitude. The level of consumer engagement in the purchase can significantly determine the perception of information - both emotional and factual - on the packaging. The aim of the article was to research the perception of the emotional content and factual information on the packaging of fruit juice, taking into account the level of consumer engagement in the purchase. It was assumed that high consumer engagement would result in greater visual attention to the product information. The tools used achieve the goal included eye-tracking and a questionnaire. The results have indicated that the level of consumer engagement in the purchase of fruit juice (purchase frequency and motivation) does not affect preferences regarding the type of the perceived information.
XX
Koncepcja angażowania (się) klienta (ang. customer engagement - CE) jest stosunkowo nowym elementem marketingu relacji, wpisującym się w paradygmat logiki usługowej w marketingu oraz paradygmat sieciowy i zasobowy (w tym rozszerzone podejście zasobowe) w naukach o zarządzaniu. CE dotyczy dobrowolnej aktywności klienta we współtworzeniu wartości dla siebie (i innych klientów) w interakcjach z przedsiębiorstwem lub/i innymi klientami. Dotąd nie rozpoznano w sposób satysfakcjonujący specyfiki CE na rynku usługowym, w tym na rynku usług turystycznych. Celem artykułu jest więc wypełnienie, przynajmniej częściowe, tej zidentyfikowanej luki poznawczej. Na podstawie badań rozpoznawczych, zidentyfikowano formy CE, w ujęciu wąskim (behawioralnym), występujące na rynku usług bezpośredniej gospodarki turystycznej. Wykazano, że wszystkie rodzaje form CE tj. skargi, WOM i współpraca w tworzeniu oferty wartości (w tym innowacji), występują na tym rynku. Dostrzeżono jednak zróżnicowaną intensywność CE w obrębie poszczególnych subrynków (usługi hotelarskie, przewozowe, organizacji turystyki i pośrednictwa turystycznego oraz pilotażu, przewodnictwa i informacji turystycznej), co pozwoliło zaproponować kierunki przyszłych badań empirycznych w sferze CE. (abstrakt oryginalny)
EN
The notion of customer engagement (CE) is relatively new element of relationship marketing positioned in the service - dominant logic in marketing as well as the network paradigm and resource based view (incl. extended resource based view) in the management sciences. CE refers to the voluntary customer activity in the co-creation of value for him/her (and/or other customers) during the interaction with a company and/or other customers. So far, the exploration of the CE character in the service market, inc. tourism services, hasn't been satisfactory. Therefore, the purpose of this paper is to fulfill this literature gap, at least partially. Based on the research results, CE forms in its narrow (behavioral) interpretation were identified on the market of the direct tourism economy. It was pointed that each form of CE, i.e. complaints, WOM and collaboration in the market offering development (incl. innovation), occur on the tourism service market. However, various intensity of CE was noticed across its particular submarkets (i.e. hotel, transportation, tourism organization and brokering, piloting, guidance and tourism information services), that allowed to suggest the future empirical research in the sphere of CE. (original abstract)
XX
Gamifikacja to "tworzenie doświadczeń przypominających gry w kontekstach nie będących grami" [Marczewski, 2014], Wdrożenie gamifikacji w przedsiębiorstwach może prowadzić do licznych korzyści, takich jak poprawa zaangażowania pracowników, zwiększenie satysfakcji klientów, czy poprawa współpracy z kontrahentami. W niniejszym artykule dokonano podziału modeli wdrażania gamifikacji w przedsiębiorstwach uwzględniając siedem kryteriów o charakterze organizacyjnym, technicznym i technologicznym. Uzyskana klasyfikacja może być wykorzystana w praktyce, tak przy identyfikowaniu potrzeb dotyczących wdrażania gamifikacji, jak i przy wyborze najbardziej adekwatnych spośród możliwych form ich zaspokojenia. (abstrakt oryginalny)
EN
Gamification is "creating more game-like experiences in non-game contexts" [Marczewski, 2014], The implementation of gamification in enterprises can lead to numerous benefits, such as improving employee engagement, increasing customer satisfaction or improving cooperation with contractors. In this paper, different models of implementing gamification in enterprises were distinguished, taking into account seven criteria of an organizational, technical and technological kind. The obtained classification can be used in practice, helping to identify the needs regarding the implementation of gamification and selecting the most adequate from the available forms of satisfying them. (original abstract)
PL
Głównym celem artykułu jest rozpoznanie poziomu zaangażowania konsumentów w kreowanie innowacji marketingowych producentów dóbr high-tech, a także wskazanie aktywności oraz narzędzi służących inicjowaniu i rozwijaniu tego zaangażowania. Wyniki badań dowiodły, że producenci dóbr high-tech angażują konsumentów w kreowanie innowacji marketingowych w wysoce zróżnicowanym stopniu. Zaangażowanie to jest najwyższe w przypadku innowacji ze sfery komunikacji i obsługi klienta, a najmniejsze w przypadku produktów będących światowymi nowościami i produktów istotnie udoskonalonych technologicznie. Angażowaniu konsumentów służą głównie interakcyjne narzędzia internetowe. W artykule wykorzystano wyniki badań oparte na metodach: krytycznej analizy literatury, dokumentacyjnej, naukowych studiów przypadku i obserwacji.
EN
The main goal of the paper is to identify the degree of customer engagement in creation of marketing innovations implemented by manufacturers of high-tech goods, as well as to determine the activities and tools used to initiate and develop this engagement. Research studies have shown that manufacturers of high-technology products are engaging consumers in the creation of marketing innovations to varying degree. The highest engagement occurs in the case of marketing communications and customer service innovations, and the smallest – products – global news and significantly improved technology goods. Internet based tools are mainly used to engage consumers. The method of critical analysis of the literature, documentary method, qualitative studies based on analysis of case research and observation method are applied in the paper.
XX
Pojęcie angażowania się klientów (Customer Engagement - CE) zostało wprowadzone do literatury z zakresu zarządzania z początkiem XXI wieku i stanowi obecnie jedną z bardziej eksploatowanych kategorii w teorii zarządzania marketingowego. Dynamika ewolucji koncepcji Customer Engagement skutkuje brakiem homogenicznej definicji angażowania się klientów, co z kolei powoduje każdorazową potrzebę uzgodnienia interpretacji koncepcji w naukach o zarządzaniu, a szczególnie w marketingu, identyfikując jej podstawy teoretyczne. Artykuł ma na celu uporządkowanie terminologii z zakresu koncepcji angażowania się klientów oraz wskazanie relacji między pojęciami pokrewnymi. (abstrakt oryginalny)
EN
The notion of Customer Engagement (CE) was introduced in the managementrelated literature at the beginning of the 21st century and is one of the most exploited categories of the marketing management theory at present. Dynamics of CE evolution results in inexistence of any homogeneous definition, which, in turn, leads to some permanent necessity to identify Customer Engagement in management sciences, particularly including marketing. In other words, it is necessary to identify theoretical foundations of Customer Engagement. The article aims at systemising the terminology related to the Customer Engagement concept and at highlighting differences between the related and synonymous notions. (original abstract)
XX
Obecnie przedsiębiorstwa angażują klientów na wszystkie dostępne sposoby. Nowe media umożliwiły menedżerom nawiązywanie kontaktów oraz rozpoczynanie współpracy z ludźmi. Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka aktywności graczy, jaką jest tworzenie markowych elementów gier komputerowych jako formy zaangażowania klienta. Autorka przeprowadziła 20 wywiadów pogłębionych z użytkownikami trzech gier komputerowych: The Sims, Second Life and Euro Truck Simulator 2. Zgodnie z wynikami użytkownicy tworzą markowe elementy gier, zarówno te wymagające, jak i niewymagające zmian w kodzie gry. Wewnątrz gier można również spotkać szeroki wybór marek fikcyjnych, które mają zastępować te prawdziwe, między innymi ze względu na kwestie prawne. Autorka podjęła również próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego użytkownicy angażują się w tworzenie markowych elementów gry. W oparciu o wypowiedzi uczestników wywiadów ustalono, że może dziać się tak ze względu na kilka powodów. Użytkownicy gier chcą zróżnicować grę, tworzą modyfikacje dla rozrywki, jaką jest tworzenie samo w sobie, chcą podnieść realizm gry, wykazują potrzebę przynależności do pewnej społeczności i tworzą markowe dodatki do gier dla celów zarobkowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays companies want to engage customers in all possible ways to better meeting their needs. New media gave managers opportunities to interact with people and establish cooperation. Present paper is aimed to give an outlook on creating branded computer game elements as a customer engagement behavior. The author carried out 20 in-depth interviews with users of three computer games: The Sims, Second Life and Euro Truck Simulator 2. The results show that players create branded game modifications with interference only into audiovisual presentation and interference in the game code. Inside the games, it can be find also a wide range of fictitious brands that replace the real one, among others for legal reason. The authors tried to answer the question why people engage in creating branded game elements. Based on some players statement during the interviews it can be assumed that players create branded elements for few reasons. They want to diversify the game, create some items as an entertainment activities, want to raise the realism of the game, need to belong to some community and also create add-ons to earn money. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest identyfikacja wpływu osobowości klientów na ich poziom angażowania się (customer engagement). Należy przyjąć, że customer engagement jest istotnym zasobem wykorzystywanym do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Opierając się na zrealizowanych w 2017 roku na próbie 1140 respondentów ogólnopolskich badaniach pt. Zaangażowanie klientów w Polsce, wyodrębniono, z wykorzystaniem samoorganizującej się mapy SOM (self-organising maps), trzy typy angażujących się klientów: widzów, recenzentów oraz kreatorów. Następnie wykorzystując drzewa klasyfikacyjne CART przypisano cechy osobowości (ekstrawertyzm i introwertyzm) do typów klientów. Na tej podstawie należy stwierdzić, że istnieją znaczące różnice między ekstrawertykami a introwertykami w poziomie ich angażowania się. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims at identifying influences of customers on their engagement levels. It should be assumed that customer engagement is an important asset that is used to build long-lasting competitive advantage of any enterprise. Based on the research conducted in 2014 in the group of 1,140 respondents from the whole Poland, entitled "Customer engagement in Poland", the following three types of engaging customers are distinguished using self-organising maps: viewers/spectators, reviewers, and creators. Then, by means of the Classification and Regression Trees, CART, personality traits (being extrovert or introvert) are attributed to particular types of customers. The results obtained allow for stating that there are significant differences between extroverts and introverts in the levels of their engagement. (original abstract)
9
Content available remote Zastosowanie koncepcji Customer Engagement w branży odzieżowej
75%
XX
Proces marketingu rozumiany jako definiowanie, tworzenie i dostarczanie wartości dla klienta może być realizowany w ramach rozszerzonej sieci kompetencji. Jednym z podmiotów tej sieci jest klient-konsument. Koncepcja Customer Engagement (CE) opisuje aktywność konsumenta (aktualnego lub potencjalnego klienta) rozumianą jako jego angażowanie (się) we współtworzenie wartości z przedsiębiorstwem lub/i innymi konsumentami. Przedsiębiorstwa branży odzieżowej mają szczególne możliwości w zakresie angażowania klientów w proces marketingu, co wynika ze specyfiki oferowanej kategorii produktowej. W artykule dokonano przeglądu interpretacji CE funkcjonujących w literaturze marketingowej (ujęcie wąskie oraz szerokie) oraz systematyki form CE. Na gruncie wąskiej interpretacji CE, w perspektywie zarządczej, opracowano klasyfikację form CE.(abstrakt oryginalny)
EN
Marketing process interpreted as defining, creating and delivering value may be conducted within the extended network of competences. Customer - consumer is one of this network participant. The concept of Customer Engagement (CE) refers to the customer's (actual or potential) activity which is understood as customer engaging and engaging customer in value co-creation with firm and other customers. Firms in fashion sector have particular possibilities in engaging customers into the marketing process, what results from the product category characteristics. The review of CE interpretations in marketing literature (narrow and broad perspective) and systematic of CE forms are conducted in the paper. Based on narrow CE definition, in managerial perspective, the classification of CE forms is proposed.(original abstract)
XX
Firmy coraz częściej do kreowania innowacji biznesowych włączają konsumentów. Głównym celem artykułu jest identyfikacja zaangażowania konsumentów do tworzenia innowacji procesów biznesowych w firmach z sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). W badaniach wykorzystano krytyczną analizę literatury dotyczącej innowacji, innowacji konsumenckich i prosumpcji oraz studia przypadków trzech firm z sektora ICT, to jest Apple, Google i Microsoft. Analizie poddano procesy biznesowe, w które angażowani są konsumenci, aby kreować innowacje, sposoby angażowania konsumentów w tworzenie innowacji oraz zachęty wspierające to zaangażowanie. Wyniki badań pokazują, że analizowane firmy z sektora ICT podejmują różnorakie działania, aby angażować konsumentów w kreowanie innowacji. Najczęściej wykorzystują one konsumentów do oceny i projektowania produktów na potrzeby doskonalenia procesu BP 2.0: Rozwój produktów i usług oraz zarządzanie nimi, oferując w zamian wiele zachęt. Badanie dowodzi jednak, że najczęściej są to zachęty niematerialne związane z zaproszeniami w mediach społecznościowych. Uzyskane wyniki mogą być pomocne dla firm - nie tylko z sektora ICT, lecz także innych sektorów - w lepszym zrozumieniu jak włączyć konsumentów w tworzenie innowacji procesów biznesowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Consumer involvement in the innovation process is a rising trend as companies are looking for new growth streams. This paper focuses on consumer engagement in business process innovation in the information and communication technology (ICT) sector. The main objective is to identify how ICT firms engage consumers in business process innovation. The research approach is built on the literature on consumers' innovation and prosumption, whereas the empirical part is based on case studies of Apple, Google, and Microsoft. This paper demonstrates business processes in which consumers are engaged to create innovation, ways of consumers' engaging in business process innovation, and incentives encouraging consumers to engage in such innovation. The results show that ICT firms are active players in the field of consumers' innovations. The analyzed firms pay a lot of attention and make a lot of effort to obtain consumers' innovations. The results show that they employ different ways of consumers' engagement in innovation activities, especially in reviewing and designing products. They use consumers' innovations for their business process development as well. Nonetheless, our results show that consumers' innovations concern mainly BP 2.0 Develop and Manage Products and Services. ICT firms offer many incentives for consumers; however, our study proves that intangible incentives embracing social media services are most often offered to consumers. The results obtained can be helpful for both - the ICT and other sectors. They can show them how they can get the best out of consumers' involvement for creating business process innovation. (original abstract)
XX
Głównym celem artykułu jest rozpoznanie poziomu zaangażowania konsumentów w kreowanie innowacji marketingowych producentów dóbr high-tech, a także wskazanie aktywności oraz narzędzi służących inicjowaniu i rozwijaniu tego zaangażowania. Wyniki badań dowiodły, że producenci dóbr high-tech angażują konsumentów w kreowanie innowacji marketingowych w wysoce zróżnicowanym stopniu. Zaangażowanie to jest najwyższe w przypadku innowacji ze sfery komunikacji i obsługi klienta, a najmniejsze w przypadku produktów będących światowymi nowościami i produktów istotnie udoskonalonych technologicznie. Angażowaniu konsumentów służą głównie interakcyjne narzędzia internetowe. W artykule wykorzystano wyniki badań oparte na metodach: krytycznej analizy literatury, dokumentacyjnej, naukowych studiów przypadku i obserwacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the paper is to identify the degree of customer engagement in creation of marketing innovations implemented by manufacturers of high-tech goods, as well as to determine the activities and tools used to initiate and develop this engagement. Research studies have shown that manufacturers of high-technology products are engaging consumers in the creation of marketing innovations to varying degree. The highest engagement occurs in the case of marketing communications and customer service innovations, and the smallest - products - global news and significantly improved technology goods. Internet based tools are mainly used to engage consumers. The method of critical analysis of the literature, documentary method, qualitative studies based on analysis of case research and observation method are applied in the paper.(original abstract)
XX
Społeczności wokół marki od blisko dwóch dekad cieszą się zainteresowaniem badaczy marketingowych. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na dwa pytania - jaka jest motywacja konsumentów uczestniczących w społecznościach wokół marek oraz jakie namacalne korzyści mogą uzyskiwać zarówno konsumenci, jak i menedżerowie marek z powstałych społeczności. W artykule wykorzystano analizę literaturową, co pozwoliło na stwierdzenie, że motywacja do łączenia się w grupy wokół marek wynika z kilku czynników, a zarówno sami uczestnicy, jak też menedżerowie mogą uzyskać z tego namacalne korzyści. Dla przykładu, utworzona grupa wielbicieli marek jest cennym źródłem informacji dla właścicieli marek, pozwala na wzmacnianie trwałych relacji pomiędzy różnymi grupami interesariuszy.(abstrakt oryginalny)
EN
Market researchers have been interested in brand communities for nearly two decades. This study attempts to answer two questions: what is the motivation of consumers participating in brand communities and what tangible benefits can both consumers and brand managers have of the remaining communities? Literature analysis was used in this study. It allowed us to conclude that the motivation for joining into brand groups comes from several levels, and both the participants themselves and the managers can draw tangible benefits from it. For example, a group of brand fans is a valuable source of information for brand owners, helping to build lasting relationships between different stakeholder groups.(original abstract)
XX
Celem opracowanego przeglądu literatury jest zrozumienie znaczenia pojęcia "zaangażowania on-line konsumenta" (OCE). Analizie poddano artykuły opublikowane m.in. w marketingowych czasopismach naukowych w latach 2006-2016. W badanych tekstach autorzy nie są zgodni co do definicji i konceptualizacji OCE. Na podstawie literatury dokonano podziału tych definicji na dwie grupy - behawioralne i psychologiczne. Prócz tego wyodrębniono trzy wymiary OCE - kognitywny, emocjonalny i behawioralny. Definicje OCE pogrupowano również według typu. Wyodrębniono zaangażowanie: wobec marki, wobec społeczności on-line związanej z marką oraz wobec wielu obiektów. Z punktu widzenia przyszłych badań, szczególnie istotna jest skłonność do jednoczesnego angażowania się klientów w Internecie względem wielu obiektów. Przedstawiona analiza stanowi najnowszy przegląd koncepcji zaangażowania on-line konsumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the current study is to develop a literature review on "online consumer engagement" (OCE). Articles from 2006 to 2016 published in the marketing journals and other related journals have been reviewed to summarise the OCE concept. Although there is not an agreed definition and conceptualisation of OCE, this study classified the concept as either behavioural or psychological within the dimensions of cognitive, emotional, and behavioural type. The objects of OCE also were grouped as engagement with a brand, online brand community, and multiple engagement objects to address the importance of interactive nature of "customer engagement" (CE), which allows customers to engage with multiple objects at the same time. Finally, this study provides the most updated review on the OCE concept in the context of online engagement. (original abstract)
XX
Specyfika wirtualnego środowiska, wyrażona m.in. przez niwelowanie asymetrii informacyjnych, zwiększanie transparentności rynków czy rosnącą siłę przetargową nabywców, powoduje, że spojrzenie usługodawców na klienta musi być poddane głębokiej weryfikacji. W wirtualnym środowisku, konsument może odgrywać wiele dodatkowych ról, np.: wsparcia technicznego dla innych potencjalnych nabywców, ambasadora i orędownika marki czy członka zespołu rozwoju produktu. Artykuł zgłębia temat zwiększonego zaangażowania i różnorodności ról pełnionych przez klienta usług internetowych poprzez: analizę wpływu otoczenia wirtualnego na działania marketingowe, odwołanie się do modeli teoretycznych potwierdzających wpływ zaangażowania klienta na oczekiwaną i postrzeganą jakość e-usługi, wskazanie strategii marketingowych będących odpowiedzią na większe zaangażowanie i różnorodność ról pełnionych przez e-klienta.(abstrakt autora)
EN
"The Internet is believed to change not only service delivery channels, but also the level of customer participation in the service delivery process."1 The Internet shifts power from the supplier to the buyer2 and brings significant change in customer interaction and behaviour. This paper seeks to gain some insight into customer's increased role in Internet services by: - analyzing current trends in virtual environment implications for marketing, - proposing theoretical models concerning customer engagement on-line, - presenting marketing responses towards the abovementioned concept, exemplified by the strategies of "beta" version, brand support, service support and e-migration.(fragment of text)
EN
Purpose: The willingness of consumers to engage in co-creation activities is affected by multiple factors, including intrinsic motivation, firm-level factors, and expected outcomes of the participation in co-creation process. However, the final decision of customer engagement in co-creation is determined by the level of brand attachment and love experienced by customers, product category, and the type of needs satisfied with the object of co-creation. The current research proposes a holistic view of the abovementioned factors and variables by exploring their relationships and mutual influence. Methodology: This study analyzes the results of qualitative research on the dynamics between positive client attitude toward a brand and the willingness to engage in co-creation activities. Results/Findings: The study reveals that the willingness to engage in co-creation activities is strongly related to the level of brand attachment except for when people conduct such activities to experience the process itself. The level of customer satisfaction from participation in co-creation processes influences their future sense of brand love and attachment. Moreover, the way and strength of customer engagement in co-creative projects are affected by the product category. The authors especially stress the importance of a strategic approach toward designing and implementing co-creation projects and the key role of appropriate communication with participants. (original abstract)
XX
W artykule przedstawione zostały różne teoretyczne typy konsumpcji kolaboratywnej wraz z przykładami z polskiej rzeczywistości gospodarczej. Zaprezentowane zostały również wstępne wyniki badań empirycznych, które prowadzone były w Polsce wśród osób partycypujących w konsumpcji kolaboratywnej. Autorzy podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, czy występuje zależność pomiędzy wybranymi cechami demograficznymi konsumentów a ich skłonnością do uczestnictwa w zróżnicowanych przejawach omawianego zjawiska.
EN
This paper presents various theoretical forms of collaborative consumption with examples derived from Polish business reality. This paper presents also initial research results that took place in Poland among people participating in collaborative consumption. The paper tries to provide the answer to the issue, if there is an interrelation between selected demographic features and consumer inclination to consume collaboratively.(original abstract)
XX
W artykule opisano czynniki wpływające na przynależność do społeczności wokół marki. Wykorzystano próbę społeczności zgromadzonej wokół marki Mazda MX-5 w Polsce. W badaniu zweryfikowano trzy podskale pomiarowe: osobiste zaangażowanie w markę, powiązania społeczne oraz symboliczne znaczenie marki. Zaprezentowane wyniki wskazują, że wszystkie trzy grupy czynników są ważne, jednak nie wiadomo, która z nich najsilniej wpływa na decyzję przynależności do wspólnoty wokół marki Mazda MX-5. Wyniki badania wnoszą istotny wkład w literaturę przedmiotu oraz zawierają sugestie dotyczące zarządzania społecznością marki. (abstrakt oryginalny)
EN
This article examines the reasons that influence on belonging to the brand community (BC) based on a research sample of Mazda MX-5 BC in Poland. Three measurement subscales were verified in the study: personal engagement in the brand, social bonds, and symbolic meaning of the brand. The results indicate that all three groups of reasons are important, but it is not known which of them has the strongest influence on the decision to belong to the Mazda MX-5 BC. The results make a significant contribution to the subject literature and include suggestions regarding the BC management. (original abstract)
18
Content available remote Wymiary zaangażowania konsumenta wobec marki w budowaniu sieci relacji
75%
XX
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie wymiarów zaangażowania konsumenta wobec marki, które są tworzone w ramach sieci relacji na płaszczyźnie interakcji zachodzących pomiędzy konsumentem i przedsiębiorstwem. Wysoki poziom zaangażowania konsumenta wobec marki jest uwarunkowany zdolnością przedsiębiorstwa do tworzenia silnych i trwałych relacji z konsumentami. Artykuł ma na celu wskazanie potrzeby uwzględniania szerokiego zakresu zmiennych determinujących postawy, opinie i zachowania konsumenta w wymiarze kognitywnym, emocjonalnym, behawioralnym oraz społecznym. Zaprezentowane w tekście rozważania mają stanowić argument potwierdzający założenie, że brak uwzględniania w pomiarze czterech wymiarów zaangażowania (tj. kognitywnego, emocjonalnego, behawioralnego oraz społecznego) ogranicza możliwości określenia wpływu zaangażowania konsumenta na kapitał marki. Niniejsze rozważania są efektem przeprowadzonej analizy literatury przedmiotu z obszaru zarządzania marką, interakcji społecznych, ujęć sieciowych w naukach o zarządzaniu, a ich celem jest nakreślenie pola badawczego do przyszłych badań empirycznych.Pierwsza część artykułu dotyczy paradygmatu sieci oraz marketingu relacji jako koncepcji wykorzystywanych do analizy zjawiska zaangażowania z perspektywy obecnych uwarunkowań otoczenia przedsiębiorstw. W drugim fragmencie zaprezentowano podejścia definicyjne odnośnie do zaangażowania konsumenta. W ostatniej części tekstu omówiono cztery wymiary zaangażowania konsumenta wobec marki, wskazując na konieczność uwzględnienia wszystkich wymiarów w pomiarze tego zjawiska w celu otrzymania trafnej diagnozy poziomu zaangażowania konsumenta wobec marki. (fragment tekstu)
EN
The article presents four dimensions of customer brand involvement in the building of the relationships networks. The first part of the article deals with network paradigm and relationship marketing as concepts used to analyse involvement from the perspective of current business environment. The second part deals with the definition of consumer involvement. The last part of the paper discusses the four dimensions of consumer involvement with the brand, pointing the need to take all (cognitive, affective, behavioural and social) dimensions into account when analysing the customer brand involvement. (original abstract)
XX
W warunkach dynamicznie rosnącego znaczenia mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej jednym z kluczowych zagadnień związanych z budowaniem wartości marki (brand equity) jest zdolność przedsiębiorstwa do prowadzenia działań, które będą silnie angażowały użytkowników. Wysoki poziom zaangażowania konsumentów w działania marki w mediach społecznościowych istotnie wpływa na skuteczność i efektywność działań promocyjnych przedsiębiorstwa. Artykuł zawiera przegląd literatury przedmiotu ukierunkowany na zidentyfikowanie wskaźników wykorzystywanych w badaniach zaangażowania konsumentów w działania komunikacyjne marek prowadzonych w mediach społecznościowych. W artykule zaprezentowano przykładowe wskaźniki refleksyjne oraz formatywne wykorzystywane do badania zaangażowania w wymiarze kognitywnym, afektywnym, behawioralnym oraz społecznym(abstrakt oryginalny)
EN
In the conditions of the growing importance of social media in marketing communication, one of the key issues related to building brand equity is the ability of the company to conduct activities that will strongly engage users. The high level of consumer engagement in the brand's activities in social media significantly affects the effectiveness and efficiency of the company's promotional activities. The article contains a review of the literature aimed at identifying indicators used in surveys of consumer engagement in communication activities of brands conducted in social media. The article presents examples of reflective and formative indicators used to study engagement in the cognitive, affective, behavioral and social dimensions(original abstract)
20
Content available remote Customer Engagement jako innowacja w sferze marketingu - perspektywa zarządcza
63%
XX
W artykule podjęto próbę identyfikacji cech Customer Engagement (CE) jako innowacji w sferze marketingu oraz wskazania jej konsekwencji zarządczych. W pierwszej części ustalono istotę innowacji w sferze marketingu w kontekście istniejących typologii innowacji. W części drugiej określono istotę CE, zidentyfikowano zakres przedmiotowy i podmiotowy tej kategorii oraz wynikający z tego charakter innowacji CE. W ostatniej części wskazano na związki CE z usieciowieniem działalności przedsiębiorstwa, mającym konsekwencje dla zarządzania CE.(abstrakt oryginalny)
EN
There is an attempt in this article to identify Customer Engagement features as innovation in marketing and indicate its managerial implications. In the first part of the paper the essence of innovations in marketing was established in the context of existing innovation typologies. In the second part, the essence of CE and its object and subject scope was explored and the nature of CE as innovation was identified. In the last section of the article the relationships between CE and networking of companies performance were indicated as they have the consequences in CE management.(original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.