Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 127

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zgazowanie węgla
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Spośród metod termochemicznej konwersji węgla decydujące znaczenie w perspektywie średnio- i długoterminowej posiadać będą technologie zgazowania. Wynika to z zalet procesu, do których należą: wysoka sprawność konwersji, niskie wskaźniki emisji oraz możliwość wielokierunkowego zastosowania wytwarzanego gazu m.in. do produkcji energii elektrycznej i w przemyśle chemicznym. Dodatkowym atutem technologii jest możliwość usuwania CO2 przed procesem spalania, co korzystnie wpływa na koszty i efektywność separacji. W pracy zaprezentowano wyniki przeglądu światowego stanu rozwoju technologii zgazowania obejmującego istniejące i planowane do wdrożenia do roku 2010 instalacje komercyjne. Wyniki przeanalizowano pod względem wykorzystywanych paliw, wytwarzanych produktów, stosowanych technologii, a także lokalizacji geograficznej ze szczególnym uwzględnieniem układów wykorzystujących węgiel jako paliwo podstawowe.
EN
From among the thermo-chemical coal conversion methods coal gasification will play an important role in short and medium term perspective. That results from advantages of the process which include: high efficiency of conversion, low emission rates and the possibility of multidirectional application of produced gas for, among others, production of electric energy and in chemical industry. Moreover application of gasification process enables CO2 capture prior to combustion which positive influence process and economic performance. The paper presents the World gasification survey including existing plants and those planned to 2010. Results of the survey taking in to account feedstock, products, technology and regional distribution were analyzed, paying particular attention to coal gasification.
PL
Przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z technikami eksploatacji pokładów węgla kamiennego metodą zgazowania podziemnego, będące wynikiem doświadczeń prowadzonych w świecie od lat trzydziestych ubiegłego wieku. Opisano dwie najczęściej stosowane obecnie w świecie technologie prowadzenia procesu zgazowania podziemnego, tj. technologię CRIP oraz εUCG oraz przedstawiono analizę korzyści ekonomicznych oraz zagrożeń środowiskowych związanych z takim sposobem eksploatacji pokładów węgla kamiennego. Zaprezentowana wizja rozwoju technologii zgazowania podziemnego w Polsce została oparta na dotychczasowych doświadczeniach krajowych oraz planowanych w najbliższym czasie projektach badawczych dotyczących podziemnego zgazowania węgla.
EN
In the article fundamental problems related to techniques of coal resources extraction by means of an underground coal gasification method were presented, being a result of carried out experiments since the thirties of the last century worldwide. Two main technologies of the underground coal gasification were described, i.e. technology CRIP and εUCG. Economic and environmental analyses of this kind of hard coal resources exploitation were shown. Presented vision of the underground coal gasification development in Poland was based on current national experiences as well as on research projects in the field of the underground coal gasification planned in the nearest future.
PL
Proces podziemnego zgazowania węgla (PZW) jest metodą pozyskiwania energii chemicznej z pokładów węgla przez bezpośrednie doprowadzanie czynnika zgazowującego do zapalonego złoża i odbiór na powierzchni wytworzonego w ten sposób gazu. Metoda ta jest szczególnie uzasadniona w przypadku pokładów węgla, których eksploatacja metodą tradycyjną jest nieopłacalna bądź niemożliwa ze względów bezpieczeństwa. Wiele danych potwierdza wykonalność techniczną oraz atrakcyjność ekonomiczną takiego sposobu uzyskiwania energii z węgla. Ze względu na niedostateczny stan wiedzy na temat PZW, istnieje potrzeba prowadzenia prac badawczych. Aspekty związane z potencjalnym negatywnym oddziaływaniem procesu PZW na środowisko naturalne należą do szczególnie istotnych. Ryzyko środowiskowe technologii jest związane głównie z potencjalnym negatywnym wpływem procesu PZW na wody podziemne oraz wody powierzchniowe, w przypadku konieczności usuwania kondensatów procesowych i odwadniania rejonu eksploatacji; występuje zarówno w czasie prowadzenia procesu, jak i po jego zakończeniu. W procesie PZW powstają i przedostają się do środowiska wodnego (w tym ścieków procesowych) liczne zanieczyszczenia organiczne oraz nieorganiczne. Do głównych zanieczyszczeń organicznych zalicza się węglowodory aromatyczne jedno- i wielopierścieniowe (WWA) oraz fenol. Wśród zanieczyszczeń nieorganicznych najpoważniejszą grupę stanowią metale ciężkie, amoniak oraz cyjanki. Odprowadzenie tego typu ścieków bezpośrednio do wód podziemnych lub powierzchniowych, bez wcześniejszego oczyszczenia, mogłoby spowodować silne zatrucie środowiska wodnego. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane wyniki badań ścieków procesowych oraz wyniki badań ekotoksykologicznych.
EN
The underground coal gasification (UCG) is a method of recovery of chemical energy from coal seams by direct injection of gasifying agent to the ignited coal seam and then receiving the produced gas on the surface. This method is especially justified in the case of coal resources which extraction by traditional mining techniques is unprofitable or unfeasible due to safety reasons. Many examples support the technical feasibility and economic attractiveness of the UCG. Because the current state-of-the art of the UCG knowledge is still scarce, the further research in this filed is necessary. The aspects related to the potential adverse environmental impact of UCG are of the special importance. The environmental risk of UCG is mainly related to the potential negative impact on underground water as well as surface waters in the case when necessity of removal of process condensates and dewatering of underground cavern occur. This risk can appear during the operation of underground reactor and after its decommissioning as well. Numerous organic and inorganic contaminants arise during the UCG process which can subsequently infiltrate into the underground water. The main organic contaminants are mono- and polycyclic aromatic hydrocarbons and phenolics. Among the inorganic species heavy metals, ammonia and cyanides are the most serious group of contaminants. Discharging such wastewater directly to the underground or surface water without proper treatment could result in acute poisoning of the environment. In this article selected aspects related to testing of post-processing UCG water and results of its ecotoxicity tests were presented.
PL
Przedstawiono informacje na temat projektu badawczo-rozwojowego z zakresu zgazowania węgla realizowanego w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i prac rozwojowych "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii". Podano podstawowe cele Projektu i oczekiwane rezultaty, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki podziemnego zgazowania węgla. Omówiono program prac w zakresie pilotowej instalacji podziemnego zgazowania, a także modelowania pracy georeaktora.
EN
The article provides information on the subject of research and development project of coal gasification being implemented under the Strategic Programme for Research and Development Works "Advanced power generation technologies". It provides the basic objectives of the project and expected results, with special emphasis on problems of underground coal gasification. It discussed the work program for the pilot installation of underground gasification, as well as modeling of the operation of a geo-reactor.
6
Content available remote Zgazowanie węgla - perspektywa dla gospodarki wodorowej
80%
PL
Zgazowanie węgla i wykorzystanie go do produkcji wodoru jako powszechnego nośnika energetycznego jest zgodne z priorytetem bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Opracowanie długofalowej strategii energetycznej dla Europy wymaga uwzględnienia różnych źródeł energii oraz równoległego wykorzystania wielu dostępnych zasobów surowców energetycznych. Do tej pory większość wodoru produkowano z gazu ziemnego i był to jeden z najtańszych sposobów otrzymywania tego pierwiastka na skalę przemysłową. Ocenia się jednak, że w drugiej połowie XXI wieku nastąpi znacząca zmiana w światowej strukturze zużycia paliw pierwotnych. Niestety na dzień dzisiejszy potrzebne ilości wodoru są znacznie większe niż jego produkcja.
EN
It is the gasification of coal and conversion him to production of hydrogen as general energetistic carrier peaceable with priority of energetistic safety of European Union. The study of long-wave - energetistic strategy for Europy requires the regards the different sources of energy as well as parallel utilization of many accessible supplies of energetistic materials. It times hereinto were produced was the majority of hydrogen from earth gas and one of the cheapest ways of obtention on industrial scale this element was this. It values oneself however, that in second half XXI age will happen in world structure of waste of primitive fuels significant change. Unfortunately on present day the necessary quantities of hydrogen are considerably larger than his production.
7
Content available remote Model tests of the coal gasification process
80%
EN
Simulations of phenomena occurring in coal gasification play essential role in designing technical installations intended for that process. The model tests are helpful in determination of optimum process conditions and in obtaining output gas with required characteristics. Better understanding of coal gasification, along with crucial, physicochemical processes influencing parameters determination of its mathematical model, settles the basis for entire process control. In the article the mathematical description of the coal gasification process in the ex situ gasification reactor is presented. The equations of the model were formulated on the energy balance basis, considered for the divided into two areas reaction space. The input quantities of the considered model were the mass streams and temperature of gases used as the gasification agents (oxygen and water vapour). The proposed model allows to determine the concentrations of basic gasification products (H2, CO, CO2, CH4) and temperature in the gasification channel. The results of research and development work carried out in the framework of the HUGE (Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe) project were used for the developed mathematical model validation.
PL
W projektowaniu instalacji technicznych, przeznaczonych do prowadzenia zagazowania węgla, istotną rolę pełnią prace związane z symulacją zjawisk zachodzących podczas tego procesu. Badania modelowe pomagają w ustaleniu optymalnych warunków procesu oraz uzyskaniu gazu o wymaganej charakterystyce. Poznanie przebiegu procesu zgazowania węgla i określenie parametrów modelu matematycznego, mających wpływ na przebieg zachodzących procesów fizykochemicznych, dają podstawę do sterowania całym procesem. W niniejszym artykule przedstawiono opis matematyczny przebiegu procesu zgazowania węgla w gazoreaktorze ex situ. Równania modelu sformułowane zostały w oparciu o bilans energii, rozważany dla podzielonej na dwa obszary przestrzeni reakcyjnej. Wielkościami wejściowymi rozważanego modelu były strumienie masy oraz temperatury gazów używanych jako czynnik zgazowujący (tlen i para wodna). Zaproponowany model pozwala na wyznaczenie na ich podstawie stężeń podstawowych produktów zgazowania (H2, CO, CO2, CH4) oraz temperatury w kanale zgazowującym. Do weryfikacji adekwatności opracowanego modelu matematycznego posłużyły wyniki prac badawczo-rozwojowych, realizowanych w rama projektu HUGE (ang. Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe).
PL
W artykule dokonano przeglądu dotychczas stosowanych struktur układów gazowo-parowych zintegrowanych ze zgazowaniem węgla (IGCC), ze szczególnym uwzględnieniem różnego typu generatorów gazu. Wiele uwagi poświęcono technologiom oczyszczania gazu oraz metodom separacji ditlenku węgla w tych układach. Zdefiniowano sprawność energetyczną układu IGCC z i bez wychwytu ditlenku węgla. Przeprowadzono również analizę wrażliwości zmiany sprawności całkowitej na zmianę sprawności jednostkowych poszczególnych instalacji określonego układu.
EN
In the paper a review of the currently used Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) structures is made, with emphasis on different types of gasifiers. A lot of attention was given to gas cleaning methods and CO2 capture methods in these systems. The energetic efficiency of an IGCC power plant with and without CO2 separation unit was defined. Sensitivity analysis of the influence on the overall efficiency of the separate installations efficiencies was made.
PL
W artykule przedstawiono metodykę oceny technologii zgazowania węgla w warunkach polskich. Metodyka ta obejmuje dobór metod i narzędzi oceny z zakresu efektywności ekologicznej, technicznej i ekonomicznej. W szczególności publikacja prezentuje podejście autorów do oceny efektywności ekonomicznej dużego zbioru wariantów technologicznych w ramach naziemnego zgazowania węgla. Istotnym elementem tej metodyki jest prezentowany standard oceny, który przedstawia krótką charakterystykę danego wariantu technologicznego oraz identyfikuje kluczowe parametry efektywności ekonomicznej i ryzyka. W publikacji zaprezentowano również uwarunkowania oraz przesłanki doboru określonych metod, narzędzi i związanych z nimi – mierników (wskaźników), tak by możliwe było skuteczne przeprowadzenie procesu oceny, następnie uszeregowanie ocenianych technologii od najbardziej perspektywicznych do najmniej efektywnych. Praca zawiera również zestawienie wyników wstępnej oceny wybranych technologii zgazowania węgla ukierunkowanych na wytwarzanie energii elektrycznej, metanolu i wodoru.
EN
The article presents the methodology for evaluating of coal gasification technologies in Poland. The methodology involves the selection of assessment methods and tools related to ecological, technical and economic effectiveness. In particular, the paper presents the authors' approach to the assessment of the economic effectiveness of a large set of different technological variants in the context of surface coal gasification. An important element of this methodology consists in the presented evaluation standard, which presents a brief description of the technology and identifies the key parameters of economic effectiveness and risk. The report also provides evidence and conditions of selection of specific methods, tools and related measures (indicators), to be able to effectively carry out the assessment process, and then ranking of the evaluated technologies in the order of the most promising to the least effective. The work also contains a set of results of the preliminary assessment of selected coal gasification technologies aimed at generating of electricity, producing of methanol and hydrogen.
PL
W artykule przedstawiono dwie alternatywne, w stosunku do tradycyjnego spalania węgla, metody wykorzy-stywania tego surowca. Są to upłynnianie i zgazowanie. Pierwsza z tych metod powstała już w latach dwudziestych ubiegłego wieku, lecz później, ze względu na dostępność taniej ropy naftowej, produkcja benzyny z węgla była nieopłacalna. Obecnie przy wysokich cenach ropy i niestabilnej sytuacji w krajach Bliskiego Wschodu coraz częściej wraca się do zaniechanej przez lata metody upłynniania węgla. Drugim sposobem wykorzystywania węgla jest jego zgazowanie. Celem tego procesu jest przetworzenie paliwa stałego na gaz syntezowy dla chemii lub gaz służący jako paliwo dla energetycznych układów gazowo-parowych. Obecnie w ramach Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego „Zgazowanie węgla” realizowany jest projekt „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii”, w którym biorą udział, między innymi, pracownicy Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
EN
Two alternate methods of the coal use, i.e. coal liquefaction and gasification, considered as alternative of traditional coal combustion, are presented in this study. The first method (coal liquefaction) was implemented in the twenties of the last century, but because of competitive accessibility of cheap oil, production of coal-based petroleum has been stopped. At present, because of high oil prices and instable economic situation in Middle East countries, coal liquefaction method is more and more often re-used. Coal gasification is the second method of this raw material use. This process comprises processing of the solid fuel into synthesized gas for needs of chemical industry, or gas used as a fuel for gas-steam driven installations used in power industry. Actually, a project named “Coal gasification technology for needs of highly effective production of fuels and energy” is developed in the Research-Industrial Consortium „Zgazowanie węgla”. Research workers of the Faculty of Energy and fuels of the AGH University of Science and Technology in Krakow-Poland participate in the project development.
PL
W artykule jest przedstawiona kompleksowa analiza efektywności energetycznej elektrowni gazowo-parowych zintegrowanych ze zgazowaniem węgla. Podstawą wykonanej analizy są opracowane modele matematyczne podstawowych elementów elektrowni gazowo-parowej zintegrowanej ze zgazowaniem węgla, takich jak: generator gazu, chłodnica gazu z układem jego odsiarczania, bloku turbiny gazowej, kotła odzysknicowego oraz obiegu turbiny parowej. Jako wielkość charakteryzującą efektywność energetyczną elektrowni gazowo-parowych zintegrowanych ze zgazowaniem węgla wyznaczono sprawność wytwarzania energii elektrycznej, dla układów technologicznych z różnymi metodami zgazowania węgla, różnymi metodami odsiarczania gazu oraz różnymi parametrami turbin gazowych.
EN
The paper presents the complex energy analysis of technological systems of gas-steam power plants integrated with coal gasification. The basis of the performed energy analysis are the elaborated mathematical models describing the behaviour of main elements of the gas-steam power plants integrated with coal gasification, such as: gas generator, gas cooler with the gas desulphurisation system, gas turbine block (compressor, combustion chamber, and gas turbine), heat recovery steam generator and steam turbine cycle. The mathematical models of particular elements of power plant were the basis for computer programs for multivariant numerical simulation of energy effectiveness of power plants. The influence of: coal gasification technology, gasifying medium, gas fuel desulphurisation technology and gas turbine parameters on the efficiency of electric energy generation were taken into account.
PL
W ostatnich latach często powraca temat budowy elektrowni IGCC w Polsce, w związku z tym autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie, jakie korzyści środowiskowe, związane m.in. z redukcją emisji gazów cieplarnianych, są osiągalne dzięki wdrożeniu w Polsce tej technologii. W pracy oceniono oddziaływanie środowiskowe wykorzystując metodę oceny cyklu życia (LCA). Dzięki temu zostały uchwycone zmiany wielkości oddziaływania na środowisko wynikające ze wzrostu sprawności wytwarzania energii elektrycznej i redukcji zużycia węgla. W ramach prac przeprowadzono analizę cyklu życia bloku gazowo-parowego zintegrowanego ze zgazowaniem węgla (IGCC) według najnowszej technologii Siemens. Rezultaty porównano do oddziaływania w cyklu życia elektrowni węglowej jako technologii odniesienia. Przeprowadzono również analizy dla wariantów obejmujących wychwytywanie dwutlenku węgla – w przypadku technologii IGCC z gazu syntezowego przed spaleniem (tzw. pre combustion), a w przypadku elektrowni ze spalin (tzw. post combustion). Dla analizowanych wariantów wyznaczono ślad węglowy za pomocą wskaźnika IPCC 2007 GWP 100a, a także obliczono całkowite oddziaływanie na środowisko w trzech kategoriach szkód (zdrowie ludzkie, jakość ekosystemu, zasoby) stosując metodę Ekowskaźnika 99.
EN
Recently the issue of building Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) in Poland returns. The authors look for the answer, what environmental advantages connected with greenhouse gases emissions are achievable thanks to commercialization of IGCC in Poland. The environmental impact, using Life Cycle Assessment (LCA) was evaluated. Changes of environmental impact which come from efficiency growth of electricity production and the coal consumption reduction were found out. The life cycle analysis of IGCC according to the newest technology – Siemens was performed. The results were compared to the life cycle of power plant as the reference technology. Also cases with capturing of carbon dioxide from syngas (pre-combustion) and exhaust gas (post-combustion) were analyzed. For considered cases the carbon footprint was determined using IPCC 2007 GWP100a. Total environmental impact in three damage category (Human Health, Ecosystem Quality, Resources) was calculated using Ecoindicator 99.
PL
Istnieje wiele możliwości przekształcania węgla, które należą do tak zwanych czystych technologii węglowych.
PL
Możliwe jest wytwarzanie wodoru z OZE, które cechuje się wysoką efektywnością, sprzyja rozwojowi ekologicznego rolnictwa oraz tworzeniu znaczącego postępu w rozwiązaniu problemu jego magazynowania. Źródłem dla pozyskania takiej odmiany "zielonego" wodoru jest biomasa, a technologią - wytwarzanie biowęgla.
PL
Biorąc pod uwagę regulacje prawne dotyczące rtęci, które będą obowiązywać również w Polsce, konieczne jest kompleksowe podejście do tej problematyki, tj. stworzenie baz zawartości rtęci w krajowych węglach oraz innych paliwach stosowanych w sektorze energetycznym, opracowanie umiejętnego systemu pomiaru emisji i bilansowania rtęci na obiektach energetycznych, uwzględniając przemiany tego pierwiastka w procesie spalania oraz rozwiązań dotyczących pierwotnego i wtórnego jej usuwania w przypadku przekroczenia dopuszczalnego progu emisji.
PL
Rozwój nowych technologii węglowych związany jest nie tylko z oczekiwaniami zastąpienia kopalnych paliw gazowych i ciekłych przez produkty otrzymane z węgla, ale także istotną rolę odgrywa możliwość osiągnięcia lepszej efektywności ekonomicznej przy coraz ostrzejszych wymaganiach środowiskowych.
20
Content available remote Technologie oczyszczania gazu procesowego ze zgazowania węgla
60%
PL
Technologia zgazowania węgla umożliwia wielokierunkowe wykorzystanie generowanego gazu zarówno na potrzeby produkcji paliw płynnych i gazowych, surowców chemicznych, jak i energii. Konfiguracja układu produkcyjnego jest wynikiem skomplikowanej optymalizacji procesowej oraz ekonomicznej, której celem jest uzyskanie układu o wysokiej sprawności i dyspozycyjności. Przedstawiono ogólny schemat procesu oczyszczania i przygotowania gazu. Konfiguracja takiego systemu zależy od kierunku jego wykorzystania, technologii zgazowania, paliwa oraz uwarunkowań emisyjnych. Opisano oferowane rynkowo technologie oraz procesy oczyszczania i konwersji gazu procesowego ze zgazowania węgla.
EN
A review, with 102 refs., of processes for removal of dust, conversion of CO, hydrolysis of COS, removal Hg and acidic components, recovery of S, sepn. of H₂ and purifn. of CO₂.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.