Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Loan limit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
W opracowaniu przedstawiono analizę przesłanek i możliwości wykorzystania przez Polskę najnowszego udogodnienia kredytowego, które Fundusz stawia do dyspozycji krajom dotkniętym skutkami obecnego kryzysu finansowego. Omówiono historię członkostwa Polski w MFW, kierunki wydatkowania pomocy finansowej oraz tytuły kredytowe, z których można skorzystać w tej organizacji. Następnie analizie poddano rozmiary dotychczas otrzymanych przez Polskę kredytów oraz przyczyny niskiego stopnia ich wykorzystania, a także przesłanki uzasadniające ubieganie się Polski o nową pomoc kredytową z MFW oraz możliwości wykorzystania 20,5 mld USD. (abstrakt oryginalny)
EN
The International Monetary Fund is a global fi nancial organisation. Its role gains in importance when the member states experience balance of payments problems. The IMF's mission is to ensure the global financial stability. It follows that the busiest period of the Fund's lending activity was observed after the outbreak of the global debt crisis in the 1980s, which affected nearly all developing and former socialist countries. The next period of the IMF's intense activity was reported in the late 1990s when it reacted to currency crises, first in Asia, and afterwards in Russia and the Latin America. At present this organisation faces new challenges related to the outbreak of the fi nancial crisis whose extent and affects are comparable to those of the Great Depression of 1929-1933.(fragment of text)
XX
W artykule zawarto analizę stopnia ubankowienia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia zadłużenia i czynników go kształtujących. Omówiono doświadczenia europejskie (Francji i Niemiec), wynikające z wprowadzenia maksymalnych limitów odsetek od kredytów. Przedstawiono polskie rozwiązania w zakresie maksymalnych limitów odsetek od kredytów i prawdopodobne konsekwencje ich wprowadzenia.
EN
Considering the possibilitiesand the need for the introduction of the legal rules in Poland regarding the maximum limits for the interest on credits, the following has been analyzed: · the extent to which Polish population is familiar with banking products with the particular interest on the indebtedness level and the factors influencing it, · experience gained by other countries as a result of the implementation of maximum limits for the interest on credits, · the effects of the implementation of maximum limits for the interest on credits in a particular country. The analysis which have been carried out allowed to conclude that: · the experience gained by other countries indicates the negative impact of the implementation of the maximum limits for the interest on credits on the economic growth and the operational conditions of the players on the financial market (it mainly refers to the consumer credit market and credit card market), the legal regulations in the field of maximum limits for the interest on credits in Poland may be easily evaded. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest problematyka wiążąca się z limitowaniem zaangażowania kredytowego w skali makro, mikro i oddziału banku w celu ograniczenia ryzyka kredytowego banku. Limity branżowe (sektorowe) - ustala się na podstawie konstruowanych i stale aktualizowanych map ryzyka inwestycyjnego. W Polsce takie mapy ryzyka inwestycyjnego w przekroju: krajów b. RWPG, województw Polski i branż wg EKD, opracował Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową dla Polskiego Banku Rozwoju S.A. Limity wobec klienta są pochodną jego zdolności kredytowej. Limitowanie łącznego zaangażowania oddziału banku powinno - zdaniem autora - być oparte na ocenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, w którym działa.
XX
Niniejsze opracowanie wskazuje na istotę przemian ubezpieczenia kredytu kupieckiego w Polsce. Przyczyną owych zmian jest gwałtowne pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej w Polsce, która wpłynęła na spadek efektywności prowadzonej działalności przedsiębiorstw, a także towarzystw ubezpieczenia kredytu kupieckiego po 2008 r. Artykuł stanowi przegląd zagadnień dotyczących kredytu kupieckiego, ryzyka i możliwości jego ograniczenia. Autor podkreśla znaczenie ubezpieczenia kredytu kupieckiego, jako efektywnego narzędzia zabezpieczenia należności. Opracowanie ukazuje również wady jego klasycznego ujęcia w okresie dekoniunktury, co powoduje zmniejszenie przez ubezpieczycieli ryzyka przez redukcję limitów ubezpieczeniowych. W zaistniałych warunkach towarzystwa ubezpieczeń poszerzyły ofertę produktową o ubezpieczenie należności podwyższonego ryzyka. Nowy produkt ubezpieczeniowy, spełniający oczekiwania klientów stanowi bardzo dobrą podstawę do dalszego rozwoju na polskim rynku. Prezentowane rozwiązanie dostarcza nowych możliwości handlowych dla wierzyciela, zachowując bezpieczeństwo jego działalności. Jednocześnie przynosi korzyści dłużnikowi, ponieważ dostarcza mu nowy kapitał obrotowy w postaci kredytu kupieckiego. Ubezpieczyciel zaś, przez rozwój nowych produktów stymuluje swoją sprzedaż i zwiększa przy tym przychody pochodzące ze składek i opłat z tytułu zawarcia polisy. Reasumując, w opinii autora ubezpieczenie należności podwyższonego ryzyka stanowi korzystne rozwiązanie, będące odpowiedzią ubezpieczycieli na pogarszającą się sytuację ekonomiczną na polskim rynku, co daje podstawę dalszego wzrostu znaczenia ubezpieczenia kredytu kupieckiego w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
This study indicates the nature of changes in trade credit insurance in Poland. These changes have been caused by sudden deterioration in the macroeconomic situation in Poland, which, after 2008, led to the decrease in the effectiveness of businesses, including trade credit insurance companies. This study is a review of issues concerning trade credit, risk, and ways of reducing it. The significance of trade credit insurance as an effective tool of securing receivables is emphasised, but this is followed by a discussion of the disadvantages of using a classical trade credit insurance in the period of recession or a weak market, which makes insurance companies reduce the risk by reducing insurance limits, making the product ineffective. The result of this is a decrease in effectiveness of both, the insurance companies as well as the users of trade credit insurance. Therefore, insurers are now offering a new product called a high-risk trade credit insurance. This new insurance product satisfies clients' expectations and constitutes a very good basis for further development of the insurance market in Poland. It not only allows the creditor to develop sales in safe conditions, and the debtor to benefit from a constant access to the capital in the form of a trade credit, but also stimulates sales of additional insurance products, thus generating extra income for insurance companies. In short, it is beneficial to all the actors on the insurance market. To sum up, in the author's opinion, high-risk trade credit insurance is an excellent solution which insurance companies have developed in response to the deteriorating economic situation, and it may considerably increase the role of trade credit insurance in Poland.(original abstract)
XX
Od 1.11.2019 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające do polskiego systemu prawnego obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności, który ma zastosowanie do towarów i usług wrażliwych na oszustwa podatkowe. Zastąpi on dotychczasowe rozwiązania uszczelniające, które okazały się być niewystarczająco skuteczne w walce z przestępcami, tj. krajowe odwrotne obciążenie oraz odpowiedzialność solidarną. W niniejszym artykule zostały przedstawione główne zasady funkcjonowania tego mechanizmu oraz przesłanki jego obligatoryjnego stosowania, a także wątpliwości, jakie pojawiają się przy analizie nowych przepisów.(abstrakt oryginalny)
EN
On 1 November 2019 provisions making split payment mechanism mandatory in the Polish legal system will come into force. The mechanism will apply to goods and services susceptible to tax fraud. It will replace the existing anti-fraud solutions, which have proved to be insufficiently effective in the fight against criminals, i.e. the domestic reverse charge and joint and several liability. This article presents the main principles of this mechanism and the conditions for its mandatory use, as well as the doubts that arise when one analyses the new regulations.(original abstract)
EN
Local government units resort to external repayable sources of financing their own activity, mainly those connected with investments, when the financial sources they have at their disposal are insufficient. However, owing to an unfavorable financial situation, some of them lose their creditworthiness because their debts exceed the legal limit. In such a situation, they decide to use the so-called unconventional instruments, which, although they provide certain long-term benefits, in a longer time perspective lead to negative consequences, connected mainly with diminished financial liquidity and the necessity to bear inflated costs of debt service. The aim of the paper is to present the reasons for using unconventional instruments of financing budget needs by decision-makers, as well as their specific character and economic effects, particularly as regards the financial stability and security of LGUs, the transparency of local finances and the related hazards. The achievement of this aim required analysis of the literature devoted to the subject, reports of controlling institutions and statistical data regarding the debt level of LGUs. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano dotychczasowe rozwiązania z zakresu limitowania długu samorządu terytorialnego oraz dokonane w tej kwestii zmiany. Dokona podziału regulacji zadłużenia na regulacje ilościowe i jakościowe i omówiono pokrótce każdą z nich. Autor przedstawia propozycję nowego systemu limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, który opierałby się na dokonywaniu oceny zdolności kredytowej danej jednostki.
EN
The limitation of the local government unit's debt is a crucial matter of legal regulations of their financial activity. Due to the previous legal solutions, the equal limit has been applied to all the units. This regulation was not proper for such a diversified population as a local government units in Poland. The propositions of new regulations assumed that the maximum amount of the unit's debt has to be correlated with the unit's ability to repay it Therefore, in the new Public Finance Act, stated in year 2009, the limit system has changed in this direction. Nevertheless, in authors opinion, the new solutions, which reduce the analysis of the unit's ability to repay the debt to check its mean current surplus during last three year, is rather too big simplification. In this paper the proposal of the more complex solution has been presented. The main assumption of the new model of local government debt limitation system is to assess the unit's creditability and make it a basis to estimate the safe debt level of the unit. Due to create this system, the multidimensional analysis methods have been used. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest wskazanie przyczyn, korzyści i zagrożeń związanych z wykorzystywaniem niestandardowych instrumentów finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy opisowej. Niestandardowe instrumenty finansowe to: umowy leasingu zwrotnego i sprzedaży zwrotnej nieruchomości, umowy nienazwane powodujące restrukturyzację zadłużenia, jak cesja wierzytelności, subrogacja, forfaiting, factoring oraz płatność ratalna i finansowanie kapitałowe spółek komunalnych. Wykorzystanie tych instrumentów generuje ryzyko nadmiernego zadłużenia się samorządów oraz ryzyko refinansowania. Przedstawione w pracy wnioski oparto na przeglądzie raportów NIK, RIO oraz literatury i analizie obowiązujących przepisów z dziedziny finansów publicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to analyses reasons, benefits and effects to use non-standard instruments by local government units. The main method to discuss the chosen topic is descriptive method. Non-standard instruments are: sale and leaseback, sell-buy back transaction, unnamed contracts in polish regulation like: voluntary assignment, subrogation, forfeiting, factoring and payment in instalments, equity financing. U sing non-standard instrument generate over-indebtedness of local government units and refinancing risk. The paper lists the RIO, NIK reports and the literature on the subject and analyses the existing legal framework concerning public finance which regulates the issue of self-government indebtedness.(original abstract)
EN
A bank, particularly in developing countries like Turkey, is one of the most important institutions in the financial sector. Therefore knowing the factors affecting the performance of banks is important for the development of the sector. One of the factors affecting the risk and profitability of banking sector is the internal factors of the banks. The aim of this paper is to investigate the board of directors' characteristics and its effect on risk level measured by non-performing loans and on bank performance measured by asset profitability using the Generalized Method of Moments (GMM) estimator. Data from nineteen deposit banks for the period 2012-2018 were used. The result of the study determined that the board size, foreign board members and the independent board members have an effect on both non-performing loans and the return on assets. (original abstract)
XX
W związku z rosnącym zadłużeniem społeczeństwa coraz ważniejsze staje się kształtowanie kompetencji konsumentów w zakresie podejmowania decyzji kredytowych. Interesy konsumentów chroni się w ramach różnych celów szczególnych. Należą do nich m.in. ochrona przed ponoszeniem nadmiernych opłat oraz przed ryzykiem utraty zdolności spłaty kredytu. Interwencje regulatora w postaci limitów na odsetkowe i pozaodsetkowe koszty kredytu służą realizacji pierwszego z wymienionych celów. Studia literatury przedmiotu oraz wnioski z przeprowadzonej analizy ofert na kredyt gotówkowy największych banków w Polsce wskazują na zróżnicowane znaczenie regulacji w zakresie ograniczania kosztów kredytu. Stopy oprocentowania kredytu gotówkowego, stosowane przez znaczną liczbę banków objętych badaniem, okazały się zbliżone do maksymalnego poziomu ustawowego, co może oznaczać, iż regulacje stanowią faktyczną barierę chroniącą konsumentów przed ponoszeniem nadmiernych kosztów. Natomiast w odniesieniu do pozaodsetkowych koszów kredytu wysokość opłat okazała się odległa od limitów ustawowych, co oznacza brak faktycznego znaczenia ograniczeń w tym segmencie rynku kredytowo-pożyczkowego. Ponadto, stopień zróżnicowania całkowitych kosztów kredytu w analizowanych ofertach kredytu gotówkowego okazał się wysoki. Oznacza to, że istniejący stan rynku nie chroni konsumentów przed ryzykiem "przepłacenia" za kredyt i nie zwalnia ich z konieczności analizy ofert. (abstrakt oryginalny)
EN
Competence in making credit decisions is becoming increasingly important in view of the growing social debt. The protection of consumer interests is pursued under various specific purposes. These include protection against incurring excessive fees and risk of losing loan repayment capacity. Regulator interventions in the form of interest and non-interest loan costs limits are used to achieve the first of these objectives. Literature studies and conclusions from the analysis of cash loan offers of the largest banks in Poland indicate the diverse importance of regulations in the area of reducing loan costs. The interest rates on cash loans used by a significant number of banks covered by the survey turned out to be close to the maximum statutory level, which may mean that regulations are a real barrier protecting consumers from incurring excessive costs. On the other hand, in relation to non-interest loan costs, the amount of fees turned out to be far from the statutory limits, which entails there is no real significance of restrictions in this segment of the loan and loan market. In addition, the degree of differentiation in total loan costs in the analysed cash loan offers proved to be high. This means that the current state of the market does not protect consumers against the risk of "overpaying" for credit and does not release them from the need to analyse offers. (original abstract)
11
Content available remote Finanse JST w nowych regułach zadłużeniowych
67%
XX
Regulacje prawne, obowiązujące od 2014 roku, a dotyczące maksymalnego poziomu zadłużenia, w zupełnie innym świetle niż dotychczas stawiają konstruowanie budżetu JST. Problem przygotowania budżetu odczują w zasadzie wszystkie jednostki. Niestety dla niektórych z nich, w tym członków inwestujących związków komunalnych, w obecnym stanie prawnym mogą się one okazać nie do pokonania. Zmiany w tym zakresie ma przynieść zapowiadana nowelizacja przepisów ustawy o finansach publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Legislation on maximum level of debt, which is in force since 2014, in a completely different light put the local government budgeting. Budgeting's problems basically will be experienced by all local government units. Unfortunately for some of them including members of the in vesting municipal associations, they may prove in surmountable. (original abstract)
Bank
|
2015
|
nr nr 9
44-45
XX
Prace nad nowym prawem mającym ograniczyć nieprawidłowości w sektorze pożyczkowym znalazły wreszcie swój finał. 26 sierpnia 2015 r. prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, a także ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Nowe prawo określa między innymi zasady, na jakich funkcjonować będą firmy udzielające pozabankowych pożyczek. (abstrakt autora)
XX
Określenie zasad dostępu firm pożyczkowych do rejestrów kredytowych sektora bankowego, to jeden z celów rządowego projektu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych regulacji. Rozwiązanie to będzie pozytywnie oddziaływać na zwiększenie stabilności sektora finansowego, przeciwdziałając nadmiernemu zadłużeniu konsumentów i realizując postulaty odpowiedzialnego kredytowania. (abstrakt autora)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.