Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 238

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Federacja Rosyjska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
For centuries, the Russian state has been governed by strong rules. Absolute power has led to the primacy of policy over law, which has become an instrument for realizing the interests of the head of the state. This has given rise to the formation of authoritarianism in Russian rule, which resulted in imperialism. The paper is an attempt to identify sources of Russian authoritarianism. Also, it tries to answer the question of how the political imperial idea and authoritarianism in rule in the Russian state were developed.
PL
Zasadniczym celem opracowania jest zaprezentowanie zróż - nicowania zadań jednostek odpowiedzialnych za zwalczanie terroryzmu na terytorium Federacji Rosyjskiej, w aspekcie zmian o charakterze społecznym, politycznym, ekono - micznym i militarnym, jakie miały miejsce od momentu rozpadu Związku Radzieckiego po ostatnie wydarzenia, związane z destabilizacją sytuacji na Ukrainie. Analiza tych zróżnico - wań przedstawiona została w ogólnym kontekście bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej.
EN
This article is an attempt to show the socio-legal context of security of the circles of the Polish-Russian border. The author draws attention to the theoretical approach to social circles. He considers the security of social circles in the local environment. It shows the legal relations of social circles on the Polish-Russian border and legal conditions for the functioning of the Polish-Russian border. A small border movement has become an important link in the Polish-Russian border. Another issue raised in the material is migration and security of borderland communities. The presented material ends with considerations on public administration and the security of the migrating Polish-Russian border community.
PL
Artykuł jest próbą ukazania społeczno – prawnego kontekstu bezpieczeństwa kręgów pogranicza polsko – rosyjskiego. Autor zwraca uwagę na teoretyczne ujęcie kręgów społecznych. Rozpatruje owo bezpieczeństwo kręgów społecznych w środowisku lokalnym. Pokazuje relacje prawne kręgów społecznych na pograniczu polsko – rosyjskim i prawne uwarunkowania funkcjonowania pogranicza polsko – rosyjskiego. Ważnym ogniwem kontaktów na pograniczu polsko – rosyjskim stał się mały ruch graniczny. Kolejnym poruszanym zagadnieniem jest w materiale migracja a bezpieczeństwo społeczności pogranicza. Prezentowany materiał kończą rozważania na temat administracji publicznej, a bezpieczeństwa migrującej społeczności pogranicza polsko – rosyjskiego.
PL
Do Federacji Rosyjskiej należy obecnie połowa wybrzeża Arktyki, a region, od którego zależy przyszły sukces ekonomiczny kraju, generuje piątą część przychodów dla gospodarki. Z punktu widzenia „posesora” wszelkie kroki dążące do ochrony obszaru poprzez modernizację, budowę obiektów i utrzymywanie wysokiej gotowości bojowej jednostek wchodzących w skład Floty Północnej są w pełni racjonalne. Referat ukazuje rewolucyjny charakter zmian, jaki dokonała Federacja Rosyjska w adaptacji sprzętu wojskowego, przygotowania żołnierzy do działań (walki) w trudnych warunkach klimatycznych, oraz stopień modernizacji i perspektywy stojące przed Flotą Federacji Rosyjskiej.
EN
Currently, half of the Arctic coast is in the Russian Federation hands, and the future economic success of the country depends on the region generating the fifth part of the economy. From the standpoint of the "possessor", all steps aiming to protect the area through the modernization, construction of facilities and the maintenance of high combat readiness of the Northern Fleet units are fully rational. This publication describes the revolutionary character of change in the RF Armed Forces, preparation of soldiers to fight in difficult climate conditions and the scope of modernization, future trends and prospects facing the Fleet of the Russian Federation.
PL
W ostatnich latach baza prawna Federacji Rosyjskiej została uzupełniona nowym rodzajem przepisów - regulaminami administracyjnymi pełnienia funkcji państwowych i świadczenia usług państwowych. Są one opracowywane zgodnie z koncepcją reformy administracyjnej Rosji na lata 2006-2008, zatwierdzonej rozporządzeniem rządowym nr 1789 z 25 października 2005 r.
6
Content available Federacja Rosyjska w rywalizacji o Arktykę
100%
EN
The article features the area of the Arctic which is the place of rivalry of countries. It occupies a special place in the Russian Federation’s energy and security policies. Moreover, the author draws a particular attention to features that today attract a growing interest in the Arctic area by the states claiming the right to it, and which include the United States, Canada, Den-mark, Norway and the Russian Federation. The most significant factors proving the importance of the Arctic include a large number of energy resources, which because of climate warming, are becoming more available, the size of the Arctic area and new transport routes. All these features make the Arctic an essential area of international engagement.
EN
The turn of the century marks a time of intensive changes occurring in the Russian Federation’s foreign policy, as well as in its Air Forces’ structures, tasks and equipment. In the light of events taking place on the international arena, it is vital, particularly from Poland’s perspective, what is Russia’s approach to the issue of protecting its interests in the Baltic Sea. Against this background, the author of the article leads a discussion aiming at determining the significance and method to employ the Russian Federation’s Air Forces to protect its interests in the Baltic Sea basing on Russian normative documents, functions that air force may perform in order to protect the interests of a given country and examples of Russian Air Forces’ activities.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja i eksplantacja założeń polityki zagranicznej Rosji wobec tzw. bliskiej zagranicy. W części pierwszej przedstawione zostały najważniejsze teorie stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizmu. Kolejne części pokazują politykę Rosji wobec Czeczeni, Gruzji i Ukrainy – są to przykłady realizmu obecnego w rosyjskich działaniach. Objawił się on m.in. poprzez brak poszanowania dla uniwersalnych wartości oraz zasad prawa międzynarodowego, jak również sprowadzeniem polityki międzynarodowej do gry, w której liczą się tylko interesy realizowane za pomocą siły.
EN
The aim of the article is to identify and explain Russia’s „near abroad” policy assumptions. The first part features major international relations theories, in which realism is taken into special consideration. Further parts show Russia’s policy towards Chechnya, Georgia and Ukraine as exam-ples of realism present in Russian actions, which has been manifested in lack of respecting universal values, not complying with international law and also treating international policy as a game where only interests of force are pursued.
9
100%
PL
W niniejszym artykule autor przybliża przestrzeń Europy Środkowej i Wschodniej, a w niej zjawisko rywalizacji między Wschodem a Zachodem. Autor podkreśla specyfikę zaistniałej sytuacji i nazywa ją „wypychaniem” Rosji ze Wschodu. Federacja Rosyjska będąc w trudnym położeniu geopolitycznym, spychana jest do narożnika w gospodarczej konfrontacji z Chinami, co powoduje jej ofensywny marsz w region środkowoeuropejski. Autor przedstawia również szereg czynników, które mają wpływ na geopolityczną ripostę Rosji w omawianym regionie, cele jakie zamierza zrealizować i konsekwencje podejmowanych działań. Stara się także odpowiedzieć na pytanie, co Zachód może stracić a co Rosja zyskać w efekcie działań w Europie Środkowej i Wschodniej.
EN
The article outlines the space of Central and Eastern Europe and the rivalry between the East and the West. The author stresses the specific character of the current situation calling it “pushing Russia out” from the East. Being in a difficult geo-political position, the Russian Federation is cornered in the economic confrontation with China which results in its offensive march into the Central European region. The author also presents numerous factors which affect Russia’s geo-political response in that region, goals that it is going to carry out and consequences of actions taken. Moreover, he tries to answer the question what the West can lose and Russia can gain in effect of operations in Central and Eastern Europe.
PL
W świadomości Rosjan nie istnieje jednolita Rosja, lecz jej wiele rodzajów. Zasadne wydaje się więc pytanie o to, z którym z nich Rosjanin powinien się utożsamić? Władze doskonale zdają sobie sprawę z „rozbicia” rosyjskiej świadomości i wyciągają „pomocną dłoń” w postaci kreowania jedynie słusznej wizji przeszłości, zlepiając wielowymiarową Rosję w całość.  Fundamenty pamięci historycznej Rosjan stanowią państwowotwórcze postacie a w tym Dymitr Pożarski i Kuźma Minin. Symboliczne znaczenie w kształtowaniu tożsamości historycznej Rosjan mają też epokowe wydarzenia takie jak chociażby okres Wielkiej Smuty. Do niedawna jeszcze wydawać by się mogło, że współcześni Rosjanie swe nadzieje wiążą wciąż z potężnym państwem, a dusze ich wręcz chcą być „karmione” takimi wartościami, jak patriotyzm, bohaterstwo i walka za Ojczyznę. Podkreślając zjednoczenie narodu rosyjskiego w potrzebie oraz bohaterską walkę o wolność Dzień Jedności Narodowej miał wpisać się w potrzeby rosyjskiego społeczeństwa. Dlaczego jednak tak się nie stało? Wynikać może to zarówno z nostalgii za Związkiem Radzieckim (Rosjanie zapytani o to, jakie święto obchodzone jest 4 listopada nadal wskazują na Święto Rewolucji Październikowej), jak i z „przereklamowaniem” mitu Rosji jako potężnego, zjednoczonego mocarstwa zamieszkałego przez bohaterskich obywateli gotowych w każdej chwili oddać swoje życie za Ojczyznę. Być może święto to jest po prostu jeszcze zbyt młode, by stało się powszechnie kojarzone. Niemniej jednak, pamiętać należy o tym, że święto jest momentem aktywizacji oraz intensykacji życia społeczno–kulturalnego społeczeństwa: to wówczas bowiem – w czasie wolnym od obowiązków – aktualizują się oraz ujawniają ważne dla danej grupy wartości, które nadają sens życiu danego społeczeństwa. Z czasem Dzień Jedności Narodowej albo będzie coraz lepiej kojarzony i świętowany przez większą rzeszę obywateli, albo też zostanie całkowicie zmonopolizowany przez nacjonalistów. Wydaje się jednak, że obie opcje są wygodne dla rosyjskich elit rządzących. Społeczeństwo bowiem i tak będzie się koncentrowało wokół władzy, która jako jedyna zapewnia bezpieczeństwo i porządek społeczny (konsolidacja wokół ośrodka władzy jedynie słusznym rozwiązaniem w walce z ekstremizmem) i kreuje Rosję jako silne mocarstwo zamieszkane przez zjednoczony naród (symbolika wydarzeń roku 1612).
11
100%
PL
W 2020 r. miała miejsce najpoważniejsza jak do tej pory nowelizacja ustawy zasadniczej Federacji Rosyjskiej. Doprowadziła ona do wzmocnienia pozycji prezydenta w systemie władzy publicznej, umożliwiła W. Putinowi rządzenie do 2034 r. oraz wprowadziła sze-reg innych istotnych zmian. Celem poniższego artykułu jest omówienie okoliczności no-welizacji, treści zmian oraz dokonanie ich wstępnej oceny. Charakterystyki nowelizacji dokonano w ujęciu tematycznym, skupiając się na: relacjach wzajemnych organów wła-dzy publicznej, miejscu prawa międzynarodowego w systemie źródeł prawa Rosji oraz innych poprawkach o charakterze tożsamościowym i aksjologicznym. Skutkiem refor-my jest wzmocnienie pozycji ustrojowej prezydenta, nawet przy formalnym utrzymaniu modelu semiprezydenckiego, ograniczenie roli parlamentu, samorządu lokalnego, a tak-że pozbawienie autonomii władzy sądowniczej.
EN
In 2020 took place the most serious constitutional reform in the Russian Federation. The amendments result in the strengthening of the President in the political system, enable V. Putin to maintain power until 2034 and introduce some other significant changes. The aim of the following paper is to present the circumstances of the reform, the contents of the amendments, and their overall summary. Particular attention was paid to the follow-ing issues: relations among main institutions of state power, the place of international law in the sources of Russia’s law and other amendments related to constitutional identity and axiology. The reform results in strengthening the position of the President, even though still within the semi-presidential model of the political system, the diminished role of the Parliament, local self-government and deprivation of the autonomy of the judiciary.
PL
Artykuł prezentuje podstawy prawne prowadzenia katastru nieruchomości oraz rejestracji praw do nieruchomości w Federacji Rosyjskiej (stan obecny oraz zmiany, które zaszły w tych dziedzinach w latach 2009-2010). Na początku wskazano cechy specyficzne prawodawstwa rosyjskiego dotyczące obrotu nieruchomościami, następnie opisano nowe tendencje w podejściu do systemu informacji o nieruchomościach, a w kolejnych częściach artykułu przedstawiono zasady działania państwowego rejestru praw do nieruchomości oraz państwowego katastru nieruchomości, z uwzględnieniem zmian, które zaszły w ostatnich latach oraz ze wskazaniem dróg rozwoju przedstawionych zasobów informacyjnych.
EN
The paper presents legal bases for maintaining the property cadastre and for registration of property rights in the Russian Federation (the current status and modifications, which occurred in those areas in the period 2009-2010). At the beginning specific features of the Russian legislation and property market are presented, then new trends in the approach to the information system on properties are discussed. The successive parts of the paper present the rules of maintenance of the state register of property rights and the state property cadastre, with consideration of modifications, which have recently occurred and suggestions concerning possible ways of development of presented information sources.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej oraz ich dane taktyczno-techniczne. Artykuł ten ma na celu zapoznanie z przekrojem stosowanych BSP w Federacji Rosyjskiej. Podstawą działania Sił Powietrznych jest rozpoznanie, dlatego przedstawiono wybrane zestawy, które są ściśle zwią- zane z rozpoznaniem pola walki. Sytuacja geopolityczna, rysująca się na naszej wschodniej granicy, wskazuje na rosnącą rolę wczesnego rozpoznania, jak i monitorowania sytuacji z powietrza
EN
The article contains characteristics of selected unmanned aerial vehicles of the Russian Federation along with their tactical and technical parameters. The aim of the article is to present the scope of UAVs used by the Russian Federation. Reconnaissance is the basis of the Air Force activity, therefore I have chosen some sets which are closely related to the recognition of the battlefield. Geopolitical situation on our eastern border indicates the increasing roles of early reconnaissance and monitoring the situation from the air.
14
Content available remote Zjawisko najemnictwa w czasie wojny na Ukrainie
88%
PL
Bezpośrednią przyczyną kryzysu ukraińskiego, który z czasem przerodził się w wojnę, była polityka zachodnia Ukrainy oraz chęć podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Spotkało się to ze sprzeciwem Federacji Rosyjskiej. W działania zbrojne, które toczą się na terytorium Ukrainy, zaangażowane są nie tylko oficjalne siły stron konfliktu, lecz także najemnicy. Autorka analizuje zjawisko najemnictwa w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, jego przyczyny oraz skutki. Zwraca uwagę na status najemników w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego.
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań i zależności, charakteryzujących relacje rosyjsko-kurdyjskie od początku konfliktu syryjskiego. Autor podkreśla rolę Kurdów w świecie arabskim oraz w globalnej strategii Rosji. Na wstępie śledzi historię relację pomiędzy Rosją a Kurdami od kryzysu perskiego w 1946 r. do 1991 r. i wstrzemięźliwej reakcji Kremla na nieudane powstanie kurdyjskie w Iraku w tymże roku. Porusza kwestię powrotu Rosji na Bliski Wschód i jej ograniczonego wsparcia dla strony kurdyjskiej w walce z ISIS na terenie Syrii. Opisuje stanowisko Moskwy wobec referendum w irackim Kurdystanie, które także wpływa na wydarzenia w Syrii i przyczynia się do dodatkowego podgrzania napięcia. Analizuje też zagadnienia związane z ostatnią ofensywą sił tureckich w regionie Afrin w Syrii przeciwko Kurdom. W podsumowaniu autor sygnalizuje prognozy na przyszłość we wzajemnych kontaktach i podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy Moskwa będzie chcieć wzmocnienia kurdyjskiej pozycji w ramach rokowań dotyczących zakończenia syryjskiego konfliktu.
PL
Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie przestępstw związanych z nadużyciem władzy przez urzędników oraz z korupcją urzędniczą zawartych w rozdziale 30 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej zatytułowanym — „Przestępstwa przeciwko władzy państwowej, interesom służby państwowej i służby w organach samorządu terytorialnego”. W artykule przeanalizowano trzy artykuły rosyjskiego kodeksu karnego odnoszące się do przestępstw związanych z korupcją urzędniczą — mianowicie art. 285 „Nadużycie władzy”, art. 290 „Przyjęcie łapówki” oraz art. 291 „Wręczenie łapówki”. W opracowaniu przeanalizowane także skalę i dynamikę wymienionych przestępstw dzięki wykorzystaniu materiałów zgromadzonych przez Prokuraturę Generalną Federacji Rosyjskiej w latach 2009–2017 w odniesieniu do poszczególnych podmiotów Federacji Rosyjskiej, w których popełnionych zostało najwięcej przestępstw związanych z nadużyciem władzy, przyjęciem łapówki oraz wręczeniem łapówki.
EN
The collapse of the USSR as a subject of international law and a significant geopolitical entity ultimately put an end to the Cold War and the bipolar system of international relations. The Russian Federation, as international successor and continuator of the Soviet Union, was downgraded to the position of a second-rate empire and faced the objective necessity of developing new principles for its security policy and war doctrine. The hitherto coalition-based Soviet war doctrine became invalid. In the concepts of foreign policy and other official documents developed from the early 1990s to 2010 the role of Russia was presented as that of a global power with global interests. The significance of the Russian military potential was emphasized, including nuclear weapons, as a significant element in the international balance of power. At the same time, Russia asserted its right to use weapons of mass destruction in case of danger to the security of the state. Further war doctrines expanded the catalogue of possible threats, including territorial claims made against Russia, local conflicts in the vicinity of its borders and the external borders of the Commonwealth of Independent States. Particular attention was given to military blocs and alliances. The content of the war doctrines confirms the grand aspirations of Russia as a state taking an active part in the construction of a new international order. In practice, however, Russia has abandoned a reactive policy in favor of concrete actions, applying means that infringe the fundamental principles and norms of international law.
PL
Upadek ZSRR, jako podmiotu prawa międzynarodowego i ważnego bytu geopolitycznego, doprowadził do ostatecznego zakończenia zimnej wojny i demontażu dwubiegunowego systemu stosunków międzynarodowych. Federacja Rosyjska jako prawno-międzynarodowy sukcesor i kontynuator Związku Radzieckiego, zdegradowana do rangi mocarstwa drugiej kategorii, znalazła się w obliczu obiektywnej konieczności opracowania nowych zasad polityki bezpieczeństwa i doktryny wojennej. Straciła aktualność dotychczasowa, koalicyjna radziecka doktryna wojenna. W rezultacie, już w nowej sytuacji geopolitycznej i geostrategicznej, przygotowano koncepcje bezpieczeństwa narodowego oraz kolejne doktryny wojenne (1993 r., 2000 r., 2010 r., 2014 r., 2015 r.). Zarówno w koncepcjach polityki zagranicznej, jak i w innych oficjalnych dokumentach opracowanych od początku ostatniej dekady XX wieku, do 2010 r., wskazywano na rolę Rosji jako mocarstwa światowego, posiadającego globalne interesy. Podkreślano także znaczenie rosyjskiego potencjału wojskowego, w tym broni jądrowej, jako istotnego elementu międzynarodowego układu sił. Jednocześnie zawarowano sobie prawo do użycia broni masowego rażenia w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa. W kolejnych doktrynach wojennych poszerzano katalog zagrożeń, o roszczenia terytorialne wobec Rosji, konflikty lokalne w pobliżu jej granic i zewnętrznych granic Wspólnoty Niepodległych Państw. Szczególną uwagę zwracano na bloki i sojusze wojskowe. Ich powiększanie i przybliżanie do granic Rosji traktowano, jako nadzwyczajne niebezpieczeństwo. Czynnikiem, który mógłby je umocnić, był system tworzony przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Początkowo zakładano, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie ma groźby agresji na szerszą skalę. Podkreślano również, że Rosja nie traktuje a priori żadnego państwa jako przeciwnika. Dlatego też deklarując gotowość do odparcia siłą napaści zewnętrznej, nie wskazywano na potencjalnego agresora. Dopiero w doktrynie wojennej z 2010 r., jednoznacznie wskazano na najważniejsze zagrożenie zewnętrzne bezpieczeństwa Rosji. Odniesiono je do NATO podkreślając, że dąży ono do przyznania sobie globalnych funkcji, z naruszeniem prawa międzynarodowego oraz przybliżenia swojej infrastruktury wojskowej do granic Federacji Rosyjskiej. W związku z tym, w kategoriach zagrożenia potraktowano poszerzenia NATO o państwa Europy Środkowo-Wschodniej oraz amerykańskie plany budowy tarczy antyrakietowej w tym regionie. Rosja zastrzegła sobie prawo do użycia broni jądrowej w odpowiedzi na agresję z zastosowaniem broni jądrowej i innych rodzajów broni masowego rażenia oraz w przypadku agresji konwencjonalnej, gdy zagrożone będzie istnienie państwa. Z drugiej strony, eksponując nadrzędne znaczenie prawa międzynarodowego, deklarowała wolę zapewniania bezpieczeństwa całej społeczności międzynarodowej, z poszanowaniem postanowień Karty NZ. Treść doktryn wojennych stanowi potwierdzenie mocarstwowych aspiracji Rosji, jako państwa biorącego aktywny udział w budowie nowego ładu międzynarodowego. Natomiast w praktyce Rosja odchodząc od polityki reaktywnej do konkretnych działań, stosuje środki naruszające podstawowe zasady i normy prawa międzynarodowego.
20
Content available Broń strzelecka Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej
75%
PL
Rosja od wielu lat pozostaje jednym z głównych producentów i eksporterów uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Jednak pomimo zachowania pozycji lidera, znajduje się co najmniej jedna nisza rynkowa, w której rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy został wyparty z zajmowanych, w czasach ZSRR, pozycji i nie pokazuje nowych osiągnięć. Chodzi o broń strzelecką, gdzie stosunkowo niskie koszty produkcji przekładają się na kilkuprocentowy udział w światowym obrocie uzbrojeniem. Rynek ten, niewielki z punktu widzenia finansowego, ma dla Rosji duże znaczenie symboliczne. Niezależnie od tego, jakim zaawansowanym technologicznie uzbrojeniem dysponowałyby armie na całym świecie, operacje wojskowe nie mogą się obejść bez udziału piechoty i jej broni strzeleckiej. Poza siłami zbrojnymi użytkują ją służby specjalne, antyterrorystyczne, oddziały policyjne, straż graniczna i straż obrony wybrzeża, a także struktury przeznaczone do zwalczania handlu narkotykami.
EN
Russia has been for many years one of main producers and exporters of arms and military equipment. But even if the Russian Military-industrial Complex still maintains a leading position, there is at least one domain where it was forced to quit positions kept during the Soviet Union and does not present any new achievements. The question refers to firearms where relatively low costs of manufacture are transformed on a few percentage share in the world arms trade. This market has a significant symbolic meaning for Russia despite of its modest financial dimension. Military operations require a deployment of infantry with its firearms, independently on state of the art technology of the arms used by the armies. Beside the armed forces, the firearms are used by special and antiterrorist services, police, border and coastal guards, and also by the structures dedicated for fighting the drugs trafficking.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.