Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Metoda Scrum
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
W ciągu ostatnich kilku dekad następowały radykalne zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw na całym świecie. Przedsięwzięcia rutynowe, powtarzalne i programowalne traciły powoli na znaczeniu na rzecz projektów - działań niepowtarzalnych o dużym stopniu innowacyjności i złożoności. Powodzenie tych działań warunkowane jest wykształceniem odpowiednich mechanizmów w systemie zarządzania organizacją. Proces zarządzania zmianami jest silnie skorelowany z zarządzaniem projektami. Dostrzega się zatem potrzebę posiadania odpowiednich umiejętności, wiedzy i kompetencji z zakresu sprawnego zarządzania projektami, będących kluczowymi czynnikami powodzenia realizacji projektu. Celem artykułu jest przedstawienie złożoności ról organizacyjnych, odgrywanych przez uczestników metody Scrum. Punktem wyjścia uczyniono przedstawienie funkcji, kompetencji i zadań, jakie rozdzielone zostały pomiędzy uczestników projektu, co w dalszej części pozwoliło na wykazanie, że opisane elementy w istotny sposób wpływają na sprawność zarządzania projektami. (abstrakt oryginalny)
EN
In the past few decades, dramatic changes have occurred in the way companies around the world are managed. Routine, repeatable, and programmable tasks were slowly losing its meaning in favour of projects - the unique actions with a high degree of innovation and complexity. The success of these activities is conditioned by corresponding mechanisms in the education management system. The process of change management is highly correlated with project management. Therefore, there is a need to have appropriate skills, knowledge and competence in the field of efficient project management, factors crucial to the success of an entire project. This article presents the complexity of the organizational roles of participants in the Scrum method. It points functions, powers and tasks divided among the project participants, which are later described as elements significantly affecting efficiency of the project management. (original abstract)
2
Content available remote Zarządzanie zmianą w ujęciu wybranych metodyk zarządzania projektami
100%
XX
Artykuł jest poświęcony analizie relacji pomiędzy zarządzaniem projektami a zarządzaniem zmianą w ujęciu wybranych metodyk zarządzania projektami. Zagadnienie kontroli zmian zostanie przedstawione na przykładzie klasycznego (PMBoK) i zwinnego (Scrum) podejścia do realizacji przedsięwzięć. Autor omawia zależności pomiędzy projektami a zmianą według rozszerzonego modelu Kurta Lewina, podobieństwa i różnice w podejściu do kontroli i wdrażania zmian oraz rolę kontroli w sukcesie realizacji przedsięwzięć, definiowaną powyższymi podejściami.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the analysis of the relationship between project management and change management in terms of selected project management methodologies. The issue of control changes will be shown on the example of the classical (PMBoK) and agile (Scrum) approach to the implementation of projects. The author will indicate the relationship between the project and the changes based on the extended change management model by K. Lewin, present similarities and differences to the above selected approaches in terms of monitoring and implementation of the changes and the role of control in the success of implementation of the changes within project.(original abstract)
XX
Metoda Scrum jest nowa, dlatego obecnie występują trudności w identyfikacji przedsiębiorstw, które ją stosują. W przypadku metod zwinnych duży nacisk kładzie się na zapewnienie komunikacji bezpośredniej pomiędzy osobami biorącymi udział w realizacji projektu. Wdrożenie metody Scrum jest najczęściej wynikiem oddolnej inicjatywy pracowników wchodzących w skład zespołów projektowych. Drugą przyczyną jest rozpowszechnianie tej metody w branży, co może oznaczać, iż pracownicy starają się nadążać za nowinkami z zakresu zarządzaniu [Skupieńska 2016, s. 90]. Wykorzystanie metodyki Scrum w przedsiębiorstwach opartych na systemie zdalnym stwarza nowe możliwości rozwoju firm oraz sprzyja efektywności pracowników i terminowości realizacji projektów. Scrum samoorganizuje członków zespołów zdalnych oraz podnosi konkurencyjność stosujących ją przedsiębiorstw. Staje się dzięki temu szansą dla firm chcących konkurować na rynku globalnym oraz tych, dla których istotą funkcjonowania jest zadowolenie nie tylko telepracowników, ale także klientów. (fragment tekstu)
EN
The Scrum methodology is an Agile methodology for managing IT projects based on the Agile principles. It allows to solve complex problems, and adapt product to customer's requirements. Scrum makes all its rules dependent on the incremental iterative structure of the process. Among companies using the Scrum method, most of them are those in which employees willingly apply new solutions and are highly motivated to work. Remote work is also a part of it. The Scrum methodology is used to manage projects in an efficient manner. It clearly defines the timeframe of project implementation and forms of team communication. The biggest problem with remote work is communication. The team members should cooperate and integrate with each other. Distance communication does not always bring the desired results and does not always serve its purpose remotely. The aim of the study is to show the possibility of introducing and applying Scrum in an enterprise based on a remote working model. (original abstract)
4
100%
XX
Wiele opracowań naukowych przedstawia Scrum jako najlepsze podejście do wytwarzania oprogramowania. Mimo to, metoda Scrum nie jest optymalnym podejściem do zarządzania pracą w organizacji sieciowej, gdzie interesariusze mogą nie wiedzieć nic o metodzie Scrum czy metodologii Agile. W publikacji tej użyliśmy modelu 3C w celu określenia typów współpracy pomiędzy uczestnikami procesu Scrum i innymi usługodawcami (zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi). Wierzymy, że przedstawiona analiza pomoże znaleźć lepiej dopasowane podejście do zarządzania wytwarzaniem oprogramowania w bardzo rozproszonym środowisku (tj. organizacji sieciowej). (abstrakt oryginalny)
EN
Many scientific publications demonstrate the Scrum as the best method for managing software development. Nevertheless, the original Scrum method is not sufficient for managing work in the network organization where stakeholders may know nothing about the Scrum or even Agile. In this paper, we use the 3C model to determine how the teamwork of third party services and other Scrum players looks. We believe that will help in finding a more satisfactory approach for managing software development in a strongly distributed environment (i.e. network organization). (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie i analiza głównych problemów z wdrażaniem Agile Scrum na przykładzie Wolters Kluwer oraz próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób skutecznie wdrożyć metodykę Scrum w dużej organizacji stosującej tradycyjne metodyki zarządzania. Przedstawiono kluczowe zalety praktyki Scrum, oraz zakres wdrożenia w opisywanym przedsiębiorstwie. W artykule na podstawie badania i doświadczeń autora opisano główne problemy podczas wdrożeń oraz podano zalecenia dotyczące skutecznego wdrażania Scrum, które pozwolą czytelnikowi zrozumieć ich znaczenie i wykorzystać je we własnej praktyce. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present and analyze mayor problems with the implementation of Agile Scrum on the example of Wolters Kluwer. An attempt to find an answer to a question about an efficient way of implementing Scrum methodology in a large organization that adopts traditional management methods is another goal of the current article. Major advantages of Scrum practice are presented together with the scope of their implementation in the described organization. Basing on research findings and author's experiences major problems faced in the implementation process are described together with recommendations about effective Scrum implementation. (original abstract)
XX
Zwinność jest w cenie, bo przełamuje utarte standardy i daje powiew świeżości w realizowane projekty. Zwinność jest w cenie, bo pozwała na adaptowanie założeń projektu do zmieniających się stale warunków otoczenia. Zwinność jest w cenie, gdyż angażuje w projekt wszystkich interesariuszy, nie dzieląc ich na wewnętrznych i zewnętrznych dla projektu. Zwinność jest w cenie, ponieważ pozwala na szybkie wykrycie problemów i wdrożenie działań antykryzysowych. Zwinność jest w cenie, bo czyni przyjazną współpracę zespołu projektowego z klientem i użytkownikami końcowymi. Zwinność jest w cenie, bo zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu w projekcie (fragment tekstu)
XX
Jak pokazuje praktyka, projekty informatyczne można realizować za pomocą rożnych metodyk, nie tylko tradycyjnych. Również metodyka Scrum, będąca przykładem metodyki zwinnej, daje wiele możliwości i może być wykorzystywana w różnorakich projektach i przedsięwzięciach. Do niewątpliwych zalet analizowanej metodyki należy to, że umożliwia ona: -bieżące wprowadzanie zmian w projekcie podczas jego realizacji, -bieżące regulowanie zakresu projektu, -bieżące monitorowanie powstającego produktu, -zniwelowanie formalności i biurokracji do niezbędnego minimum, -szybszą i skuteczniejszą realizację projektu.(fragment tekstu)
EN
The article presents the use of the Scrum methodology in the implementation of information systems. It explains the advantages of the usage of agile methods over traditional approach in the project management. It treats on practical issues related to forming project teams, the organization of work as well as leading it and the final result. Moreover, the article evaluates the practical use of the Scrum methodology in information systems integration. Project management is one of the challenging projects of very high complexity. Achieving success in the implementation of investments in the field of information technologies requires the use of properly selected project management methodologies. How can we observe the last decade has brought a dynamic development of agile methodologies, along with their wide use not only in IT projects. Criticism of classic methodologies focused on conducting extensive documentation at each stage of the project, the use of problematic standards for project management makes it difficult to conduct design work characterized by high innovation which undoubtedly can include IT projects. (original abstract)
XX
Obecnie istnieje wiele metod rozwoju oprogramowania, osoby zarządzające projektami jednak coraz częściej wybierają metodykę agile. W 2001 r. grupa ekspertów zorganizowała spotkanie, na którym zostało utworzone stowarzyszenie o nazwie Agile Alliance. Głównym celem tego artykułu jest charakterystyka metodologii wytwarzania oprogramowania agile oraz opis kilku jej modyfikacji obecnie używanych w przemyśle IT. W artykule znajdziemy także opis jednej z najczęściej stosowanych "tradycyjnych" metod rozwoju oprogramowania, a mianowicie waterfall, wraz z krótką konfrontacją tych dwóch metod.(abstrakt oryginalny)
EN
A lot of methodologies of software development are presented, however, project management often chooses methodology called Agile. In 2001 a group of experts worried about observed phenomena (consisting among others in landing a lot of corporations introuble as a result of growing processes) organized a meeting on which they created an association called "Agile Alliance". The main goal of this article is the of characteristic Agile methodology of software development with a short description of its few modifications currently used in IT industry. In this article we can also find a description of one of the most often used "traditional" methodology - "Waterfall", with a short confrontation of these two methodologies. Agile methodology is a name of some kind of collection of software development techniques that put emphasis on direct communication in development team and realized project with using iterations. These methods are used mainly for small teams (or companies) where we can communicate with each other easily, without creating a lot of project documentation. This allows to understand easily the main issue of the project and minimize the risk in a project which requires short time. However, we need a team which is well-integrated and permanent.(original abstract)
XX
W artykule został dokonany przegląd znanych w literaturze modeli dojrzałości oraz zaproponowano model dla podejścia Scrum. Model ten pozwoli każdej organizacji ocenić jakościowo i ilościowo stopień dojrzałości wdrożenia podejścia Scrum w poszczególnych projektach i w organizacji. Jest on oparty na ankiecie, którą wypełniają osoby zaangażowane w różnych rolach w realizację projektów informatycznych wykorzystujących podejście Scrum.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper, a survey of maturity models known in the literature is conducted. A new model for the Scrum approach is proposed. The model will allow each organisation to evaluate quantitatively and qualitatively the degree of maturity of the Scrum implementation in individual projects and in the whole organisation. The model is based on a questionnaire filled in by persons playing different roles in IT projects using the Scrum approach.(original abstract)
10
Content available remote Analiza porównawcza podejść w zakresie zarządzania projektami
100%
XX
Zarządzanie projektami stanowi współcześnie istotną część aktywności w różnego typu organizacjach, od przedsiębiorstw poczynając, przez podmioty non-profit, na instytucjach publicznych kończąc. W krajach wysokorozwiniętych wykształciła się kultura projektowa, bazująca zarówno na metodykach ogólnych, jak i specyficznych, optymalizowanych pod kątem danej branży. Kompetencje projektowe stanowią współcześnie ważny element kształcenia menedżerów. Są także czynnikiem ocenianym w rozmowach kwalifikacyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie analizy porównawczej wybranych, ogólnych metodyk i podejść w zakresie zarządzania projektami. Zidentyfikowano interesujące wymiary porównań, ważne zarówno z punktu widzenia kształtowania indywidualnej kariery kierownika projektu, jak i procesu zarządzania przebiegiem przedsięwzięć. Intencją autorów nie jest znalezienie najbardziej odpowiedniego rozwiązania, ponieważ musi być ono dostosowane do warunków i specyficznych potrzeb organizacji. Dążono jednak do przedstawienia informacji w sposób skoncentrowany, tak aby ułatwić świadomy i celowy dobór poszczególnych podejść. We wprowadzeniu odniesiono się do genezy zarządzania projektami. Następnie przedstawiono specyfikę projektu oraz wymagania, które z niego wynikają względem procesu zarządzania. W kolejnych punktach artykułu przedstawiono również porównanie klasycznych podejść liniowych oraz wywodzących się z branży IT tzw. podejść zwinnych. Na podstawie tego ogólnego podziału porównano szczegółowo wybrane koncepcje zarządzania projektami, uwzględniając ich specyfikę oraz warunki kształtowania kompetencji. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, the project management is an important part of the activity in different types of organizations, beginning from businesses, either by the non-profit organizations and ending on the public institutions. In countries have developed a project culture, based on both general and specific methodologies, optimized for the specific industries. Contemporary project competences constitute an important part of the education of the managers. They are also a factor which is very often evaluated in job interviews. This paper presents a comparative analysis of selected generic methodologies and approaches to project management. Realizing it, there have been identified interesting dimensions for comparisons, important both from the point of view of individual career development of the project manager and processes of project management as well. The authors' intention is not to find the most appropriate solution, because it must be adapted to the conditions and specific needs of the organization. But it sought to present information in a concentrated manner so as to facilitate conscious and purposeful selection of individual approaches. The article consists of an introduction, in which reference is made to the origin of project management. Then it shows the specifics of the project and the requirements that arise from it in relation to the management processes. In the following sections of the paper there is presented a comparison of linear, classical approaches stemming from the so-called agile approaches, well known in IT industry. Then there were compared in detail the selected concepts of project management. It is taken into account mainly an aspect of training, and process of developing the project competences. The article finishes with a summary of the conducted comparisons. It also identifies limitations associated with the selection of appropriate approach. (original abstract)
11
100%
XX
Metodyka Scrum jest jednym z podejść jakie można wyróżnić w zwinnym zarządzaniu projektami Agile. Można stwierdzić, że Scrum jest rodzajem iteracyjnej pracy zespołowej. Ponadto warto dodać, że Scrum stanowi opis zbioru spotkań, narzędzi oraz ról, które w połączeniu ze sobą pomagają zespołom pracowniczym uporządkować pracę i nią zarządzać. W niniejszym opracowaniu podano istotę pracy w zespołach opartych o metodykę Scrum, dokonano analizy pracy w zespole opartym o metodykę Scrum w przedsiębiorstwie X, a także zaproponowano usprawnienia funkcjonowania zespołu scrumowego w badanym przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)
EN
Scrum methodology is one of the approaches in Agile project management. Scrum is a type of iterative teamwork. Moreover, Scrum is a description of a set of meetings, tools or roles which, when combined with one another, help work teams organize and manage work. The article presents the concept of teamwork based on Scrum methodology; analysis was made of the Scrum-based teamwork in Company X and improvements were proposed of the Scrum team functioning in the company under investigation. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza zagadnień controllingu projektów z punktu widzenia adaptacyjnego (zwinnego) podejścia do zarządzania projektami. Autor przedstawia podstawowe założenia metodyki SCRUM a także kluczowe pojęcia z zakresu controllingu projektów. W oparciu o powyższe szczegółowo identyfikuje te aspekty koncepcji SCRUM, które odnoszą się do zagadnień strategicznego i operatywnego controllingu w zarządzaniu projektami. W szczególności dotyczy to takich obszarów jak: struktura prac projektowych, kluczowe role i działania interesariuszy projektu oraz zakres i treść spotkań zespołu a także sprawozdań zalecanych w tym podejściu w ramach procesu uzyskiwania informacji, zwłaszcza na etapie wdrażania projektu. Autor kończy swoje rozważania porównaniem powyższego zakresu analizy do zagadnień controllingu w odniesieniu do klasycznych (kaskadowych) koncepcji zarządzania projektami. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to deal with the application of the agile project management concept from the perspective of controlling processes. The author presents the basic elements of the SCRUM methodology as well as main project controlling issues. Based on above, specific aspects of the SCRUM methodology that refer to the recommendations resulting from strategic and operational controlling in project management are identified. This in particular concerns the structure of the project work, the key roles and actions of stakeholders, and the meetings and reports recommended in this approach for the process of obtaining in-formation, especially at the project implementation stage. The author concludes with the comparison to monitoring and control recommendations commonly found in cascade project management approach. (original abstract)
XX
Duża liczba publikacji naukowych przedstawia metodę Scrum jako najlepsze podejście do wytwarzania oprogramowania. Jednakże oryginalna metoda Scrum nie jest wystarczająca do zarządzania pracą w środowisku Agile'owym wewnątrz organizacji sieciowej. Z tego powodu przeanalizowaliśmy podejście Kanbanowe i nasz model pracy bazujący na Scrumie [Sienkiewicz, Maciaszek 2011] w celu wyodrębnienia dobrych praktyk z obu podejść, co pozwala nam zaproponować podejście lepiej dostosowane do zarządzania wytwarzaniem oprogramowania w rozproszonym Agile'owym środowisku (tj. w organizacji sieciowej). (abstrakt oryginalny)
EN
A large number of press release and scientific publications treat the Scrum as the best approach to software development. Nevertheless, the original Scrum method is not sufficient for managing work in Agile environment within a Network Organization. Due to that, we extended the Scrum-based model [Sienkiewicz, Maciaszek 2011] and the Kanban approach to make the most of both and find a more sufficient approach for managing software development in strongly distributed Agile environment (i.e., Network Organization). (original abstract)
XX
Projektowanie i wytwarzanie informatycznych systemów dla branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka) jest procesem zazwyczaj złożonym i długotrwałym. Potrzebna jest do tego dobra znajomość dziedziny, technologii, standardów i przepisów prawnych związanych z projektowanym obszarem. Wdrożony system musi spełniać oczekiwania użytkowników a jednocześnie powinien być ergonomiczny, elastyczny i skalowalny. Sposobów zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi jest bardzo wiele. Mają swoje wady i zalety. Można zastosować gotową metodykę (formalną lub agile) lub wybrać najlepsze praktyki z różnych metodyk i dostosować do projektu. Wybór metodyki zarządzania projektem informatycznym zależy od wielu czynników. W pracy przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem systemów TSL ze szczególnym uwzględnieniem metodyki Scrum.(abstrakt oryginalny)
EN
Design and development of IT systems for the TFL (Transport-Shipping-Logistics) industry is a process that is usually complex and lengthy. It requires good knowledge of the subject matter, as well as the technology, standards and legislation related to the proposed area. The implemented system must meet user expectations and at the same time should be ergonomic, flexible and scalable. There are many ways of managing IT projects, each with its own advantages and disadvantages. One can use an off-the-shelf methodology (formal or agile), or choose from a variety of best practices and methodologies adapted to the project. The choice of IT project management methodology depends on many factors. The paper presents issues related to the design of TSL systems, with particular emphasis on Scrum.(original abstract)
XX
Scrum jako sposób realizacji projektów odpowiada zarówno specyfice pracy małej instytucji kultury, jak i stałej konieczności adaptacji działań do zmieniających się warunków otoczenia. W oryginalnej postaci podejścia Scrum zarządzanie ryzykiem nie jest uwzględnione w sposób formalny, jednak w swojej istocie Scrum zawiera cykl zarządzania ryzykiem projektów. W niniejszym rozdziale omówiono charakterystykę działalności insty-tucji kultury na szczeblu samorządowym w kontekście specyfiki podejmowanych projektów, następnie przedstawiono podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem ryzykiem. Zaprezentowano także pojęcie Scruma jako pewnego rodzaju zbioru zasad dotyczącego prowadzenia projektów oraz zakres procesów zarządzania ryzykiem w ramach Scruma. Ostatnia część to opis autorskiego modelu zarządzania ryzykiem dostosowanego do potrzeb instytucji kultury z wykorzystaniem Scruma. (fragment tekstu)
XX
W artykule przedstawiono metodę scrum, służącą do zarządzania złożonymi projektami. Metoda ta bazuje na samoorganizacji i może być uznana za praktyczny przykład działania w warunkach chaosu. W artykule wyjaśniono przesłanki powstania, genezę i jej rozwój oraz tok postępowania. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article Serum methodology was presented, used for managing complex project. This approach is based on self-organization and it can be counted as a practical example of managing in chaos. In the article reasons of its elaboration, genesis, development, and methodological framework. (original abstract)
XX
Zmienne otoczenie i postępujące procesy globalizacji powodują konieczność modyfikowania zasad zarządzania. Przejawia się to wyraźnie w organizacjach, które - aby zachować dobrą pozycję na konkurencyjnym rynku - powinny stale rozwijać swoją ofertę produktową. Sekcja odpowiedzialna za innowacyjne projekty powinna być pierwszą komórką gotową do wprowadzania zmian w zakresie samego procesu zarządzania nimi, aby uzyskać maksymalną efektywność i tempo realizacji. Celem niniejszego artykułu jest krótkie scharakteryzowanie zasad głównych metodyk Agile - zwinnego zarządzania, omówienie ogólnoświatowych ocen i tendencji oraz wskazanie zalet nawet ich częściowego stosowania w pracach nad nowymi projektami, jak również przedstawienie obecnie widocznych ograniczeń w wykorzystywaniu elementów Agile w polskich przedsiębiorstwach. Może być to podstawą do dalszych, szczegółowych badań określających taki stan rzeczy, nie-zgodny z ogólnoświatowymi tendencjami. Materiał opiera się na badaniach: A. Komusa, S. Spałka i własnych obserwacjach autora.(abstrakt oryginalny)
EN
Variable surroundings and progressive globalization processes necessitate the modification of management principles. This is clearly visible in organizations that, to maintain a good position in a competitive market, should constantly develop their product offer. The department responsible for innovative projects should be the first cell ready to make changes in the very process of managing them, in order to achieve maximum efficiency and pace of implementation. The purpose of this article is to briefly characterize the principles of the main Agile methodologies - agile management, discussion of global assessments, trends and to indicate the advantages of even their partial application in the work on new projects, as well as the presentation of currently visible limitations in the use of Agile elements in Polish enterprises. This may be the basis for further, detailed research to determine this state of affairs, incompatible with global trends. The material is based on the research of A. Komus, S. Spałek and the author's own observations.(original abstract)
18
Content available remote Zwinne podejście w zarządzaniu przedsiębiorstwem
84%
XX
Przedsiębiorstwa ze względu na złożoność działań oraz ich powtarzalność mają do czynienia z czterema podstawowymi typami procesów: improwizowane, rutynowe, funkcje i przedsięwzięcia. Metody zarządzania działaniami są udoskonalane od wielu dekad. Szczególnie mocno rozwijają się metody zarządzania przedsięwzięciami, a w ostatnich latach promowane jest nowe podejście do zarządzania projektami nazywane zwinnym (Agile). Obecnie bardzo popularną na polskim rynku metodą zwinną jest SCRUM, która wpisuje się w Manifest Agile. Twórcy metody twierdzą, że zwinne zarządzanie projektami może być wykorzystywane do wytwarzania każdego typu produktu nie tylko oprogramowania komputerowego. Może to być produkt materialny (wyrób) lub niematerialny (usługa). Celem artykułu jest analiza rozwoju metod zarządzania projektami (w tym metod zwinnych) oraz wskazanie obszarów działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, które mogą podnieść swoją efektywność dzięki zwinnemu podejściu w zarządzaniu projektami. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to study the development of project management methods including agile methods and to identify enterprise operating areas where efficiency can be improved by applying agile approach. Individual chapters of this work discuss the development of project management methods, especially SCRUM method as an example of agile methods, and also the general concept of using agile approach to operations management has been presented based on the BKF company experience. (original abstract)
XX
W artykule skupiono się na zagadnieniu kontroli postępu prac w metodyce Scrum, reprezentującej podejście zwinne, w której kontrola w sposób szczególny bazuje na codziennych spotkaniach. Na podstawie własnego doświadczenia i dyskusji z uczestnikami grup rozwojowych stosujących metodykę Scrum, w artykule zidentyfikowano 19 podstawowych problemów związanych z codziennymi spotkaniami i przedyskutowano możliwości ich rozwiązania. Następnie przeprowadzono badania środowiskowe mające na celu weryfikację klasyfikacji problemów oraz określenie praktycznego podejścia do codziennych spotkań w firmach informatycznych. Na bazie zebranych wyników dokonano krótkiego podsumowania oceniającego jakość codziennych spotkań w zależności od fazy rozwoju zespołu stosującego metodykę Scrum.(abstrakt oryginalny
EN
The article focuses on the issues of project control in Scrum methodology representing agile approach, in which control is based specifically on the daily meetings. Based on own experience and discussions with members of the Scrum development teams, in this study 19 core problems associated with daily meetings are identified and possible solutions are discussed. Then an environmental study is conducted to verify the classification of the problems and to determine the practical approach to daily meetings in IT companies. On the basis of the collected results, a brief assessment of the quality of daily meetings is provided, which depends on the Scrum team development stage.(original abstract)
XX
Na rynku IT występuje wiele małych przedsiębiorstw tworzących własne, autorskie oprogramowanie lub wykonujące usługi dla firm trzecich. Małe zespoły często pracują według tzw. zwinnych metodyk wytwórczych, w których ograniczona jest ilość dokumentacji projektowej, a większość procedur znacznie uproszczona. Jednakże małe zespoły nie rezygnują ze stosowania dobrych praktyk, w tym wzorców projektowych. Celem artykułu jest przybliżenie wybranych trudności, z którymi borykają się małe zespoły programistyczne przy implementacji wzorców projektowych, oraz przedstawienie autorskiej metody wspomagającej wzrost jakości implementacji wzorców projektowych. (abstrakt oryginalny)
EN
There are many small businesses create their own, original software or performing services for third parties, in IT market. Small teams often work by the so-called. agile methodologies, which are limited by the amount of project documentation, and most of the procedures considerably simplified. However, small teams not reject good practice, including design patterns. The aim of the article is to present some difficulties faced by small development teams in the implementation of design patterns, and to present the author's method of supporting an increase in the quality of implementation of design patterns. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.