Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  architectural form
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
O formie konstrukcji cięgnowych decyduje stosowna gra sił wspierająca się na układzie słupów, pylonów, masztów, łuków oraz kabli i lin, które pospołu niosą pomosty i dachy i pozwalają rozwiązać problem ich rozpiętości, wysokości i szerokości... Forma konstrukcji cięgnowej, której celem samym w sobie jest właściwa statyka budowli, inspiruje formę strukturalną postrzeganą jako szczególny rodzaj dzieła sztuki konstruowania i architektonicznego komponowania. Elementy konstrukcyjne włączone w architektoniczny porządek rzeczy inspirują formę obiektów o strukturze cięgnowej i określają jej związek z otaczającą przestrzenią współczesnego miasta.
EN
The form of string constructions results from a suitable play of forces supported on a set of piles, pylons, masts, arches and cables and lines, which together carry gangways and roofs and at the same time allow to solve problems of span, height and width... The form of string construction which aims at proper static of a building, inspires the structural form which is seen as particular kind of piece of art of designing and architectural composing. Construction elements included in architectural order of things inspire the form of objects of string structure and determine relations with the environment of temporary town.
2
Content available Piękno w architekturze
100%
Pretekst
|
2020
|
tom Nr 10
22--26
PL
Przedmiotem publikacji jest próba „dotknięcia” problemu piękna w architekturze. Myśl tę zawarto w dwóch częściach. 1. Zrozumieć piękno. We współczesnej nauce czynione są próby odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób nasz mózg reaguje na piękno. Wiadomo dziś, że piękno to zjawisko biologiczne – jest swego rodzaju pragnieniem, które domaga się zaspokojenia. Jest ono uczuciem subiektywnym, prywatnym. Nie jest oparte na przesłankach uniwersalnych. Nie posiada jednolitego kanonu, zmienia się w zależności od ustalonych wartości wyjściowych. 2. W poszukiwaniu piękna. Poszukując piękna w architekturze, posłużono się kryteriami Bernarda Tschumiego. Podziałem na: architekturę spójną z kontekstem miejsca, która ideę czerpie z historii bądź z tradycji regionu, oraz na architekturę o formie nowej, która może stać się początkiem nowej tradycji, nowej tożsamości miejsca.
EN
The subject of this publication is the attempt to ‘touch’ the problem of beauty in architecture. This idea is comprised in two parts. 1.Understanding the beauty. The attempts to answer the question on how our brain reacts to beauty are still undertaken in modern science. It is generally known that beauty is a biological phenomenon. It is a kind of desire which needs to be satisfied. Beauty is a subjective, private feeling. It is not based on universal principles. It does not possess a homogenous set of principles, but it changes depending on the established output values. 2. In search for beauty. The criteria introduced by Bernard Tschumi were used while looking for beauty in architecture. The division includes: architecture consistent with the context of place, which draws the idea from history or traditions of the region and the architecture presenting new form, which may become the beginning of a new tradition and new integrity of the place.
3
Content available remote Dotykając ziemi - architektura sensualna Larsa Spuybroeka
100%
PL
Odbiór sensualny architektury, wraz z rozwojem wysoko zaawansowanych technologii, przechodzi wyraźną transformację, wynikającąz ukonstytuowania się w ciągu ostatnich dziesięciu lat odmiennej koncepcji przestrzeni i percepcji otoczenia. Obiekt architektoniczny i kontekst miejsca sąpostrze-gane jako funkcjonująca, dynamiczna całość - "percepcyjna jakość". Wiąże się z tym traktowanie dwóch z pozoru alternatywnych konceptualizacji Wszechświata jako nierozłącznych i komplementarnych: pierwszej, w której unikatowość zdarzeń i obiektów stanowi cechę zasadniczą (świat sensytywny, jako zbiór niezależnych, różnorodnych bytów) oraz drugiej, gdzie powiązania zdarzeń i obiektów stają się podstawą rozważań (świat rządzony zgodnie z einsteinowską TeoriąPola, gdzie niepowtarzalność każdego obiektu jest postrzegana jako wtórna wobec jakości relacyjnych). W rezultacie o istocie bytu stanowi w takim samym stopniu jego indywidualność, jak i związek z innymi bytami, funkcjonującymi na zasadzie połączonego pola. Forma architektoniczna staje się podmiotem w równym stopniu jak użytkujący ją człowiek, stanowiąc oprawę przestrzenną dla jego aktywności. Ma ona przy tym zaprogramowaną, wewnętrzną zmienność i inteligencję. Ciało ludzkie - element pośredniczący w przepływie energii i informacji jawi się jako: część systemu, który podtrzymuje jego biologiczne i informacyjne życie w świecie globalnego przepływu informacji [7, s. 65]. W obliczu postępującej techniki i groźby transhumanizmu pojawia się problem miejsca ludzkiego ciała i jego zdolności per-cepcyjnych w nowych mediach.
EN
The reception of sensual architecture together with the development of high-technology and use of the computer in the design process has been transformed in the last ten years. Its effect is the appearance of a different concept of space and perception of the environment. The architectural object, the environment and the inhabitant are perceived as a functional, dynamic unity - perceptional quality. The designed form becomes an object in the same degree as its user - it constitutes a spatial frame for human activity with its own programmed flexibility and intelligence. The architectural space is perceived as a dynamic interactive system characterized with its own art, an openness to interactions with other systems (also with man) as well as an exchange of material and energy with the environment. The ideas of cyberspace are clearly seen in the designs of the Dutch architect Lars Spuybroek and the NOX group. Their definition of the architectural form is as follows: "the synthesis of information, geometry and human activity". Lars Spuybroek uses the term "media machine" for the understanding of the kinetic and energetic model of a space. The most interesting projects of Lars Spuybroek are the following: Son-O-House - interactive sound architecture in Ekkersrijt, Eindhoven (2004), Off The Road 5 Speed -non standard prefabricated housing in Eindhoven (1999), D-Tower - sensual architecture in Doetinchem (2004), La Tana di Alice - interactive Pavilion in Colodi (2005), H20 Expo - permanent pavilion and interactive installation in Neelfje Jans (1997) and Machine of Vision in Nantes (2000).
PL
Zmiany w formie architektonicznej budynku mają racjonalne przyczyny. Może nią być wpływ postępu w dziedzinie technologiczno- materiałowej na efekty i modyfikacje formalne. Znaczenie mają także wymagania legislacyjne, np. związane z ochroną cieplną budynku. Uwzględnienie w projekcie wykorzystania biernego i czynnego energii słonecznej spowodowało stosowanie charakterystycznych elementów funkcjonalnych, np. przeszkleń w odpowiedniej lokalizacji, zewnętrznych osłon przeciwsłonecznych czy kolektorów słonecznych. Te efektowne elementy funkcjonalne często stają się modnymi rozwiązaniami formalnymi zastosowanymi bez zrozumienia ich istoty. Taka sytuacja występuje w obiektach zrealizowanych, ale także w wielu pracach studenckich, które są odzwierciedleniem tendencji formalnych w architekturze.
EN
Modifications in an architectural form are caused by several reasons. These may be an impact of a progress in technological and material area. Also the legal requirements, e.g. those connected with the building thermal protection. Compliance of the design with a passive and active solar energy utilization caused the use of the characteristic functional elements, such glazed areas properly localized, external sun screens, sun collectors etc. These formally attractive functional elements often become the fashionable formal solutions used without understanding of their essential utility. Such situation one can find in various realized buildings and also in many students design works, which reflect the formal trends in architecture.
EN
Designing houses seem to be a trivial issue only if the environment does not set any requirements, and when geotechnical conditions are ideal. Leaving aside the complex problems of the relationship between the designer and the client and between the designer and the architectural administration, there are significant issues concerning architectural form, function and structure. Complications arise in cases of difficult spatial conditions, arising under existing local spatial development plans, as well as in the case of locations that feature complex geotechnical conditions. Designing a single-family home for very a demanding client in the middle of a big city, in the immediate vicinity of other structures and greenery protected due to architectural conservation and - in addition – located almost exactly on the outcrop of a mine, is already a kind of challenge for all the parties involved in the whole process of design and, subsequently, construction. The paper presents the manner in which these complex problems have been solved, illustrating important issues using fragments of the structural and architectural technical design, as well as photographs of the construction process.
PL
Projektowanie domów jednorodzinnych wydaje się banalnym zagadnieniem jedynie w przypadku, gdy otoczenie nie stawia jakichkolwiek wymagań oraz gdy warunki geotechniczne są idealne. Pomijając złożone problemy relacji projektant - klient oraz projektant - urząd, istotne stają się zagadnienia dotyczące formy architektonicznej, funkcji oraz konstrukcji. Komplikacje pojawiają się w przypadkach złożonych uwarunkowań przestrzennych, wynikających z ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także lokalizacji o skomplikowanych warunkach geotechnicznych. Zaprojektowanie domu jednorodzinnego dla bardzo wymagającego klienta, w środku dużego miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów i zieleni objętej ochroną konserwatorską, a na dodatek położonego prawie idealnie na wychodni kopalni, stanowi już pewnego rodzaju wyzwanie dla wszystkich stron zaangażowanych w cały proces projektowy i następnie realizację. W artykule przedstawiono sposób, w jaki rozwiązano te złożone problemy, ilustrując istotne zagadnienia fragmentami projektu budowlanego konstrukcji i architektury, a także zdjęciami z realizacji.
7
Content available Dekompozycja brył elementarnych
75%
8
Content available remote Forma strukturalna zatarta granica pomiędzy architekturą i techniką budowlaną
75%
EN
Notion of the structural form intriduced by Curt Siegel in 1970 was reladed to the union of architecture and construction. Exposition of the bearing system add expression to architecture. Posterior realisations proved that fittings, plants..., and indirectly knowledge can be likewise used as means of architectural formation. Form modelling, integrated with technique and taking into account scientific progress, enriches architecture with sense of purpose, efficiency, lucidity.
9
Content available remote Mieszkać inaczej, czyli dziwnych rzeczy pomieszanie
75%
11
Content available remote Obiekty mostowe o konstrukcji cięgnowej w witruwiańskim ujęciu
75%
PL
W związku ze znaczną ilością nowych inwestycji drogowych w Polsce powstają obiekty inżynierskie jakimi są mosty, nierzadko o konstrukcji cięgnowej. Stanowią one istotny element krajobrazu i winny być przedmiotem badań zmierzających do określenia zasad ich projektowania architektonicznego.
EN
Due to significant number of road investments in Poland, new engineering objects are built, including bridges and some of them are with string construction. They constitute important element of environment and should be the subject of research aiming at determination of rules of their architectural designing.
12
Content available remote Granice architektury - granice definicji
75%
EN
Searching limits of architecture apply to definitions of architecture it makes the main thesis of article. Multitude of definitions such objectives (rationally) as subjectives (intuitive) provides that limits of architecture are still widening. Allowed the author the problem concentrates on consciousness decision of using the rules of architecture and follow that way accept them or reject.
13
Content available remote Architektura wież widokowych na terenie Sudetów
75%
PL
W referacie przedstawiono sposób kształtowania architektury wież widokowych na terenie Sudetów. Określono typologię budowli o wspólnych cechach oraz przyczyny gospodarcze i kulturowe powstawania takich inwestycji. Powyższe informacje zobrazowano ilustracjami przedstawiającymi charakterystyczne przykłady.
EN
The article presents a method of shaping the architecture of viewing towers in Sudety mountains. A typology of buildings with common characteristics and economic and cultural causes of formation such investments was identified. All information is illustrated with pictures of typical examples.
14
Content available remote Muzeum dziś
75%
PL
Artykuł poświęcony jest architekturze dzisiejszych budynków muzealnych na tle ich dziejowej ewolucji. Obecnie powstające i projektowane muzea wyróżniają się atrakcyjną, oryginalną formą. Muzea stają się symbolami przestrzennymi miast.
EN
The paper is devoted to the architecture of today's museums on the background of it's evolution. Today's museums often have very attractive and original architectural form. Museums become the landmarks of numerous towns.
EN
Steven Holl, whose methods of searching for the form are here presented by the three examples, brings together the two contradictions: pragmatism and poetry. The latter is useful, when the reality seems not to be perfect, or when there are too many possibilities when it comes to choosing the way. Holl creates his own universe and reduces the number of answers with applying the range of conceptual diagrams - the motives that become the source for the form. Holl's approach to creating architecture needs art as the cure for the inexplicable.
16
Content available remote Two faces of high tech architecture
75%
EN
A certain narrow trend in late modernist architecture exposing technical solutions as the elements of an architectural form is defined as high tech which unambiguously indicates advanced technology. In the light of the purist forms of early modernism, the ideas of high tech appear as a search for originality through the discovery of contemporary ornamentation.
PL
Pewien wąski nurt późnomodernistycznej architektury eksponujący rozwiązania techniczne jako elementy formy architektonicznej określa się – high tech, co jednoznacznie wskazuje na technologię zaawansowaną. W świetle purystycznych form architektury wczesnego modernizmu idee high tech jawią się raczej jako poszukiwania oryginalności przez odkrywanie współczesnej ornamentyki.
17
Content available remote Ikony architektury przedwojennego modernizmu w Białymstoku
75%
PL
W rozwoju formy architektonicznej przedwojennego modernizmu w Polsce możemy wyróźnić trzy etapy: 1900–1925, 1925–1934, 1934–1949. Geografia dzieł architektury nowoczesnej w Polsce okresu 1900–1939 jest zróźnicowana, najbardziej znane i opisane w literaturze są obiekty zlokalizowane w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu czy Gdyni. Budynki na ówczesnych kresach wschodnich, na Podlasiu są najmniej znane. W niniejszym opracowaniu autor charakteryzuje najwaźniejsze formy przedwojennego modernizmu w Białymstoku na tle etapów i ewolucji tego kierunku w Polsce.
EN
From the point of view of expanding modernism in Poland before the Second Word War we can distinguish following three periods: 1900–1925, 1925–1934, 1934–1949. Architectural forms designed in that cycles were different. The theory of modernism in Poland that times was explicated mainly in two schools – in Warsaw and Cracow. Geografical location of modernistic building erected before 1939 in Poland is different, but most famous building are located in Warsaw, Cracow, Lodz, Wrocław and Gdynia. The intention of the autor of the text is to present most important architectural works of modernism realized in Bialystok – to analyse their forms based on the periods of modernism evolution.
18
Content available remote Forma a kontekst
75%
PL
Artykuł dotyczy relacji pomiędzy formą architektoniczną a kontekstem. Autor podkreśla, iż forma jest pierwszoplanowym czynnikiem wartościującym architekturę. Związki formy architektonicznej z kontekstem i ich współzależności przedstawione zostały na wybranych dziewięciu przykładach twórczości projektowo-realizacyjnej autora z lat 1998-2004. Uwzględnienie w projektowaniu formy architektonicznej szerokiego kontekstu daje ogromne możliwości twórczej indywidualizacji miejsca i jego przestrzeni. Dążenie do indywidualizacji i identyfikacji miejsca na ziemi umożliwia uzyskanie rozwiązań różnorodnych i stworzenie odrębności kulturowej poszczególnych miejsc, regionów, krajów. Pozwala na uniknięcie niekorzystnych skutków przestrzennych, estetycznych i kulturowych, zbyt daleko posuniętej unifikacji architektury i przestrzeni publicznych. Daje możliwość przeciwdziałania zanikaniu odrębności.
EN
The article concerns the ralationship between an architectural form and a context. The author emphasizes that a form is a crucial factor which evaluates architecture. Relationships between an architectural form and a context and their interrelationships have been presented on nine examples of the author.s designing and realizing output from the years 1998-2004. Allowance for a broad context in designing an architectural form opens the door to creative individualizationof a place and its space. Aiming at individualization and identification of a place on earth makes it possible to gain various solutions and create cultural distinction of particular places, regions, countries. It allows us to avoid unprofitable spatial, aesthetic and cultural effects, too intensive unification of architecture and public spaces. It gives the opportunity to countearact disappearing distinctiveness.
19
Content available remote Obiekty sportowe : zmienność wymagań a ich ponadczasowość
75%
PL
Istnieją sposoby, aby obiekty budowlane fascynowały nas nadal, pomimo upływu czasu. Przykłady realizacji obiektów sportowych dowodzą, że wartość emocjonalna, techniczna, a w szczególności doskonałość architektury mogą zapewnić jej ponadczasowość.
EN
There are ways to make the building works fascinate us over a time. The look of sports facilities prove that over temporality can be achieved by emotional, technical value, in particular however quality and beauty of architecture.
Human Affairs
|
2011
|
tom 21
|
nr 2
98-107
EN
The aim of this paper is to interpret systematically M. M. Bakhtin’s views on genre. Although Aristotle was the first philosopher-and one of the first thinkers in general who focused on the issues of artistic and rhetorical genres, philosophy as such did not treat these issues for a considerably long time. One of the first philosophers who approached the genre issue within the larger context of the philosophy of language was Mikhail M. Bakhtin, a Russian philosopher and a literary scholar. As early as the 1920s he founded philosophical thinking on the so-called small speech genres, which later served as the basis for a remarkable theory of primary and secondary genres. Bakhtin is a world renowned theoretician on the novel, but his genre theory is nevertheless very topical, too, since it relates to issues focused on by philosophers much later.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.