Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 239

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Regionalization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
1
Content available remote Biura przedstawicielskie regionów europejskich w Brukseli
100%
XX
Przedstawiono organizację i status biur przedstawicielskich regionów europejskich w Brukseli. Omówiono ich zadania i cele.
EN
Shows organisation and status of representative's offices of the European regions in Brussels. Discussed its tasks and goals.(MP)
XX
Przedstawiono globalne uwarunkowania transformacji. Zamieszczono rozważania dotyczące podziału Polski na regiony.
EN
Global conditions of transformation have been presented together with the considerations about rationalization process.(AŁ)
3
Content available remote Use of Cluster Analysis for Classification of Tourism Potential
100%
EN
The aim of the research was to prove the methods of the cluster analysis, which have already been used by a number of scientific disciplines, are usable also in tourism. The cluster analysis is a mathematical statistical method which allows a set of objects of input data matrix to be divided into several clusters. Measures of distance are used to evaluate similarity of the objects. Euclidean distance can be used for quantitative variables. Tourism potential has been studied by a number of authors here and abroad, see bibliography. A district (Czech: okres) has been chosen as basic spatial unit in our research. The advantage of this approach is the possibility of using a public database of CZSO (Czech Statistical Office) which is the most important source of input data. Furthermore the data published by the Institute for Spatial Development in Brno have been used, the tourism potential of individual districts has been specified by the methods of cluster analysis, and the districts have been divided into six groups. Conformity of these groups with reality proves the appropriateness of the method used.
4
Content available remote Zadania gospodarcze i społeczne w polskiej polityce intraregionalnej
100%
XX
Wprocesach globalizacyjnych i integracyjnych w świecie wzrasta rola i znaczenie regionów, problematyki regionalnej, rozwoju regionalnego, polityki regionalnej i wymiaru regionalnego w życiu społeczno-gospodarczym. Regionalizacja jest uznawana za proces komplementarny wobec globalizacji, stanowiąc jednocześnie sposób łagodzenia wielu negatywnych następstw globalizacji. Współczesne państwa są zbyt małe, aby sprostać globalnym wyzwaniom,a zarazem zbyt duże, aby skutecznie rozwiązywać wszystkie sprawy o charakterze regionalnym. W Polsce funkcjonuje szesnaście dużych województw, współokreślających układ terytorialny i regionalny kraju. Województwo jest również upodmiotowioną jednostką samorządu terytorialnego - regionalną wspólnotą samorządową. Celem pracy jest przedstawienie zadań gospodarczych i społecznych w polskiej polityce intraregionalnej prowadzonej przez władze samorządowe województw. (fragment tekstu)
EN
In the processes of globalization and integration in the world, the role and im-portance of the regions, regional policy and regional dimension of socio-economic life grow. A key area of the public authorities' interventionism towards the regions is the in-traregional policy. The aim of the work is to present the economic and social tasks in Polish intraregional policy. In the considerations the essence of intraregional policy and regional development is introduced. The voivodship self-government is presented as a subject of intraregional policy, and the tasks it has. The tasks of intraregional policy under the Act of Law on Voivodship Self-Government and other selected acts of law are presented.(original abstract)
XX
Autor zdefiniował pojęcie podziału przestrzeni kraju, regionu ekonomicznego, jego granic i wielkości. Przedstawił zasady regionalizacji i typologii regionalnej, a następnie organizację badań statystycznych, sposób ich prowadzenia i wykorzystania wyników.
6
Content available remote Uwarunkowania bezpieczeństwa postsocjalistycznych państw Europy Środkowej
100%
XX
Autor zajmuje się politycznymi i militarnymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa postsocjalistycznych krajów Europy Środkowej. Uważa, że obecny stan i perspektywy bezpieczeństwa europejskiego zależą przede wszystkim od postępów integracji europejskiej, rezultatów reform systemowych w państwach postsocjalistycznych, powodzenia procesów demokratyzacji na obszarach Wspólnoty Niepodległych Państw i od stworzenia efektywnego systemu bezpieczeństwa na całym kontynencie na bazie współpracy w ramach dotychczasowych instytucji (OBWE, NATO, UZE, UE).
EN
The author discusses both political and military safety conditions of the post-communist countries of Central Europe. He has listed the factors that will have a great impact on these conditions. To name but a few of them, they are as follow: the European integration process and its progress, the outcome of system reforms in the post-communist countries, successful implementation of democratisation processes and procedures in the Federation of Independent States, and establishment of an effective safety system based on the co-operation within the framework of the existing institutions such as OECD, NATO, WEU, EU for the entire continent. (J.W.)
7
Content available remote Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie struktury systemu regionalnego
100%
XX
Celem pracy jest zastosowanie metod taksonomii numerycznej w badaniu makrostruktury regionalnej i ocena ich możliwości analitycznych. W pierwszej części pracy przedstawiono opis matematyczno-statystyczny dwóch metod: (1) metody delimitacji układów powiązań opartej na kryterium największego przepływu Nystuena i Daceya (1961), (2) metody identyfikacji istotnych relacji w systemie regionalnym na zasadzie maksymalizacji współczynnika determinacji, opracowanej przez Holmesa i Haggetta (1977). W drugiej części pracy wykorzystano równolegle proponowane metody dla określenia makrostruktury regionalnej Polski na podstawie międzyregionalnych przepływów migracyjnych. Dokonano również oceny wyników poznawczych uzyskanych w analizie makrostruktury regionalnej w aspekcie metodologicznym i empiryczno-diagnostycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is the use of numerical taxonomy methods in the study of the macrostructure of regional system and evaluation of their analytical capabilities. In the first part of the paper a mathematical-statistical description of two methods is presented: (1) the method of the largest flow of Nystuen and Dacey (1961), (2) the method of maximizing of the coefficient of determination, developed by Holmes and Haggett (1977). In the second part of paper the proposed methods were parallelly applied in the analysis of the Polish regional macrostructure based on interregional migration flows. The evaluation of the cognitive results in the of analysis of regional macrostructure is considered. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono krótką historię regionalizacji w Europie od czasów powojennych do obecnie trwającego procesu regionalizacji w kontekście integracji europejskiej. Rozróżniono dwa typy regionalizacji - regionalizm oddolny i regionalizm odgórny. W ramach regionalizmu oddolnego przedstawiono sześć idealnych typów regionalizmu. Opisano także osiem paradoksów regionalizacji w modelu europejskim.
XX
Regionalne pakty dotyczące handlu mogą pomagać w zakorzenieniu wolnorynkowych reform, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Mogą też stać się pionierem nowych rozwiązań, które w późniejszym okresie zostaną przyjęte wielostronnie. Na przykład - układ o wolnym handlu zawarty przez Australię i Nową Zelandię reguluje kwestię zasad wolnej konkurencji, której WTO jeszcze nie tknęła. Te same pakty mogą też zawierać klauzule pozostające w sprzeczności z zasadami wolnego handlu.
XX
Artykuł omawia działalność Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.
XX
Jest to esej na temat skutków światowej globalizacji i regionalizacji. Autor posługując się różnorodnymi opracowaniami, analizami ekonomistów i politologów pokazuje negatywne i pozytywne skutki regionalizacji. Zdaniem autora w ostatnich latach nastąpiła weryfikacja dotychczasowych teorii międzynarodowej integracji gospodarczej. Nieprawdziwe okazały się ustalenia teoretyków integracji, że dominacja gospodarcza jednego z krajów przeszkadza w rozwoju i współpracy regionalnej.
XX
Procesy integracyjne w ramach Unii Europejskiej i globalizacja współczesnej gospodarki światowej są wzajemnie uzależnione. W przypadku globalizacji hegemonialnej często równoznacznej z amerykanizacją, Unia Europejska może być odpowiedzią, niejako reakcją na globalizację.
EN
Integration processes in the European Union and globalization of contemporary global economy are interlinked. In case of hegemonic globalization regional integration could be answer to globalization.(MP)
13
100%
EN
Increasing the competitiveness of a region has a significant impact on improving the quality of inhabitants` life. A perfect example of a concept that relates to this idea is a regional cluster. It is the concept specific for regions considered as smart environments, based on business affiliation with academic institutions and creation of a network of mutual relations to facilitate information flow. Cooperation between participants involved in regional clusters, their mutual contact, carrying out joint studies, research and projects are key elements determining the connections between them. Their relationships are an excellent example of a properly functioning competition. Cluster initiatives intensify the implementation of innovation in the economy, thus leading to a long-term economic success of the companies participating in the cluster and stimulate participating regions` economic growth. The economic phenomenon of a free market competition and complex processes of resource flows, that occur at the regional scale, force local authorities to analyze their management strategies and risk of informed decision-making. Such strategy should be based on creating clusters and integrating them with existing processes and regional innovation strategies. The prospect of potential benefits from implementing cluster initiatives encourages companies and local authorities to implement cluster friendly policies.(author's abstract)
XX
W opracowaniu dokonano oceny innowacyjności gospodarki województwa podkarpackiego w latach 2001-2003. W pracy uwzględniono różne aspekty innowacyjności gospodarki województwa oraz omówiono główne czynniki mające wpływ na kształtowanie zachodzących w tej sferze zjawisk.
EN
Innovation determines to an increasingly greater degree the competitiveness of enterprises operating under the conditions of accelerating globalisation. Enterprises that do not conduct an active innovation policy are doomed to limited development possibilities. In this article, the authors conduct an analysing of the innovativeness of the Podkarpacki region`s economy, based upon which they evaluate the regional economy with respect to its level of innovativeness. Furthermore, the authors identify potential development opportunities that result to a large extent from the voivodship`s currently existing potential. (original abstract)
XX
W pierwszej części autorka przedstawiła kryteria delimitacji regionów, uwzględniając różne typy regionów (ze sfery administracyjnej, ekonomicznej, statystycznej, geograficznej, historycznej, politycznej, socjologicznej i etnicznej). W części drugiej zaprezentowała Pomorze Środkowe jako region w oparciu o wymienione wcześniej typy i kryteria delimitacji regionów.
EN
The article comprises two parts. The first one contains criteria for delimitation of regions based on various types of regions (administrative, economic, statistical, geographical, historical, political, sociological, ethnical). The second part presents Middle Pomerania as a region (including criteria for delimitation of regions). (original abstract)
XX
Próby przeniesienia polityki regionalnej na polski grunt są z wielu powodów uzasadnione. Regiony w naszym kraju są niezmiernie zróżnicowane co do poziomu rozwoju ekonomicznego i społecznego.
EN
Polish regions are extremely diverse as regards level of economic and social development. (MP)
XX
Artykuł prezentuje czynniki i istotę procesów internacjonalizacji i globalizacji. Następnie są analizowane teorie (modele) internacjonalizacji i globalizacji: model uppsalski, innowacyjne modele internacjonalizacji, koncepcja internacjonalizacji niekonwencjonalnej (symultanicznej), sieciowe podejście do internacjonalizacji, model born global, paradygmat OLI oraz OLIR. (abstrakt oryginalny)
XX
Podjęto próbę przedstawienia podstawowych informacji na temat trendów w konsumpcji żywności we współczesnym świecie. Ukazano rolę i znaczenie globalizacji w sferze konsumpcji oraz problemy wynikające z jej skali. Ponadto, omówiono znaczenie regionalności i dziedzictwa kulturowego w kreowaniu zmian w konsumpcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to present situation and basic information about tendency of food consumption in the world. It shows the roles and mining of globalization in consumption sphere. (original abstract)
XX
W książce wskazano najważniejsze kontrowersje wokół zjawiska globalizacji (m.in. co do roli odgrywanej przez państwa narodowe czy znaczenia skali lokalnej w tym procesie). Opracowanie zamyka omówienie możliwości, jakie oferuje skala lokalna w budowaniu przewagi konkurencyjnej w gospodarce globalnej.(fragment tekstu)
XX
Regionalizm mazowiecki wyrósł z ducha polskiego romantyzmu, który przyniósł nowe spojrzenie na dzieje ojczyste, odrębność kultury ludowej, a także doceniał poszczególne regiony tworzące jeden, pozbawiony samodzielności kraj. Z chwilą odzyskania niepodległości ruch regionalny wszedł w nowy okres rozwoju, zmieniły się też jego funkcje. Regionalizm był potrzebny jako jeden z instrumentów zarządzania poszczególnymi ogniwami administracji - miał wiązać regiony z ideą państwa. Po drugiej wojnie światowej odrodzenie stowarzyszeniowego ruchu regionalnego nastąpiło w warunkach stworzonych wydarzeniami 1956 r. i obchodami milenijnymi. Do głosu zaczął dochodzić czynnik obywatelski, a mianowicie tendencja do nadania towarzystwom regionalnych charakteru organizacji samorządzących się. Kolejna faza aktywizacji widoczna jest po roku 1989. Aktywność towarzystw regionalnych służy kształtowaniu świadomości regionalnej i lokalnej. W działalności znacznej części towarzystw regionalnych dominuje zainteresowanie historią, tradycją, dziedzictwem - wynikające z potrzeby podtrzymania lub przywrócenia owej pamięci zbiorowej, ułatwiającej zakorzenienie w środowisku - ale i przeciwdziałanie procesom dezintegracji społeczności lokalnych. Szczególną rolę w kształtowaniu wiedzy o regionie odgrywają towarzystwa naukowe o statusie regionalnym. Z dzisiejszej perspektywy można stwierdzić, że społeczeństwo obroniło się przed skutkami niszczenia świadomości regionalnej. Zdecydowała o tym trwałość lokalnych społeczności oraz działalność lokalnych i regionalnych stowarzyszeń społeczno-kulturalnych i społeczno-naukowych. Ruch regionalny dzisiaj winien być postrzegany jako wielodziedzinowa płaszczyzna inicjatyw, pomysłów i projektów, krytyki, kształtowania się woli godzenia w myśleniu i działaniu pierwiastków przeszłości, teraźniejszości i wiązaniu przyszłości własnego regionu z interesem kraju jako całości. (abstrakt oryginalny)
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.