Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 464

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Organizacje uczące się
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
1
Content available remote Kształtowanie zdolności przedsiębiorstw do organizacyjnego uczenia się
100%
XX
Artykuł jest streszczeniem rozprawy doktorskiej pt: "Kształtowanie zdolności przedsiębiorstw do organizacyjnego uczenia się obronionej na Uniwersytecie Szczecińskim. Celem pracy doktorskiej była analiza mechanizmu uczenia się organizacji oraz identyfikacja i ocena czynników wspierających procesy organizacyjnego uczenia się z wyróżnieniem indywidualnego, grupowego i organizacyjnego poziomu uczenia się.
EN
The aim of doctoral thesis summarized in this paper was the analysis of the organizational learning mechanism, identification of factors that support organizational learning processes on three learning levels and examination of relation between organizational learning capability and firm performance. The research was based on '4I' organizational learning framework. The survey was conducted on the sample of 92 medium and large manufacturing firms in Westpomeranian region in Poland. As the result of literature studies and analysis of empirical data ten dimensions of learning capability on three learning levels were identified. Further analysis of survey data indicated, among other results, that firms with above-average performance have greater learning capabilities in four dimensions. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest synteza pojawiających się w literaturze zagadnień związanych z problematyką eksploracji i eksploatacji. O ile panuje zgoda, iż realizowanie obu procesów jest warunkiem sukcesu organizacji, o tyle nie jest jasne, jak należy godzić te sprzeczne ze sobą aktywności. Autor dokonał przeglądu literatury i definicji, przedstawił główne, w dużym stopniu nierozstrzygnięte dylematy związane z zagadnieniami eksploracji i eksploatacji oraz zaproponował podejście doprecyzowujące pojęcie "organizacji dualnej".(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to synthesize themes of exploration and exploitation. Although researchers agree that both are crucial for the enterprise growth and survival, it is highly unclear how to manage those contradictory processes. After literature review, the author introduced main dilemmas of exploration and exploitation management. Up to date, most of them remain unresolved, therefore future research is needed. Since this is not clear what "ambidextrous organizations" are and different researchers mean something else too frequently, an approach which contributes to understanding the notion of "ambidextrous firm" was proposed.(original abstract)
XX
Artykuł przedstawia różne sposoby interpretowania pojęcia "organizacja ucząca się" oraz cechy charakterystyczne takiej organizacji. Zawiera także wyniki badań cech dwudziestu siedmiu polskich przedsiębiorstw, umożliwiających ocenę ich zdolności do uczenia się. Badaniami objęto głównie spółki akcyjne, powstałe z przekształcenia dawnych przedsiębiorstw państwowych.
XX
Artykuł omawia model uczenia się organizacji E.C. Nevisa. A.J. Di Bella i J.M. Goulda. Przedstawiono dwa zasadnicze elementy tego modelu: część opisową, charakteryzującą sposób i miejsce uczenia się oraz normatywną, zawierającą charakterystykę czynników ułatwiających to uczenie.
5
Content available remote Zarządzanie wiedzą w organizacji uczącej się
100%
XX
Celem opracowania jest wskazanie na specyficzny sposób zarządzania wiedzą w organizacji uczącej się. Zarządzanie wiedzą w takiej organizacji umożliwia bowiem wykorzystanie wiedzy na poziomie całej organizacji, ponieważ wszyscy jej członkowie upatrują w tym procesie warunku osiągnięcia sukcesu przez firmę. Wykazanie tego rodzaju zależności stanowi hipotezę badawczą artykułu. (fragment tekstu)
EN
The competitive position in the market organizations are largely dependent on the quality of human capital. For operators this means you need to look for new solutions that allow rational management of human resources. Increasingly, we also deal with the company learners that allows you to learn all of their employees. The aim of the study is to identify the specific way of knowledge management in a learning organization. Adopted research hypothesis, which states: knowledge management in a learning organization enables the use of knowledge at the level of the entire organization, because all participants in the process perceive the condition of the success of the company, will be revised based on the analysis of literature. (original abstract)
XX
Koncepcje kultury organizacyjnej i organizacyjnego uczenia się stały się znaczącymi nurtami zarządzania, które rozwinęły się w ostatnich dziesięcioleciach. Powstaje problem związków pomiędzy tymi dwoma podejściami. Czy te nurty popadają w sprzeczności? Czy też mogą być traktowane jako koncepcje komplementarne?
XX
Treścią artykułu są najnowsze trendy w opracowywaniu międzynarodowych standardów zdalnego nauczania oraz krótki przegląd komercyjnych systemów LMS (platform do zdalnego nauczania). (abstrakt oryginalny)
EN
Paper contains major informations about international standard of e-learning and short review of commercial system LMS (Learning Management System). (original abstract)
XX
Proces organizacyjnego uczenia się jest elementem różnych obszarów inteligencji w przedsiębiorstwie, łączącym wymiary kapitału intelektualnego i zarządzania nimi z poszczególnymi etapami zarządzania wiedzą. Próba określenia dynamiki procesu organizacyjnego uczenia się może pomóc w wyznaczeniu rzeczywistej kondycji przedsiębiorstwa w wymiarze intelektualnym. Celem autorki było podkreślenie wagi rozpatrywania procesu organizacyjnego uczenia się w aspekcie dynamicznym, jako podstawowego wyznacznika intelektualnej efektywności organizacji.
EN
The article emphasises importance of organizational learning process in dynamic aspect as pivotal determinant intellectual effectiveness, identifies elements of intellectual capital management and describes categories: intellectual effectiveness, organisational learning process dynamic. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule skoncentrowano się na wskazaniu, iż wdrożenie właściwych rozwiązań informatycznych w organizacji uczącej się, realizującej strategię inteligentnego wspomagania biznesu, może efektywnie wspomóc jeden z podstawowych celów jej funkcjonowania, jakim jest pozyskiwanie potrzebnych, odpowiednio przetworzonych informacji i dostarczanie ich pracownikom, aby wzbogacić ich wiedzę i wspomóc podejmowanie trafnych decyzji. Najpierw zatem nastąpi krótka charakterystyka organizacji uczącej się oraz możliwych strategii informatyzacji, a następnie zostanie omówiona wymagana podstawowa funkcjonalność rozwiązania informatycznego realizowanego w ramach przyjętej strategii inteligentnego wspomagania biznesu. (fragment tekstu)
EN
The article presents analysis of information technology of intelligent enterprise strategy for support business in the learning organization. The first part briefly characterizes the learning organization. The next part describes the four strategies (called: extension of functionality strategy, web-based enterprise strategy, active enterprise strategy and intelligent enterprise strategy) related to the new versions of ERP systems (named EERP, eERP/iERP, @ERP and IERP). The last part of the article contains of the description of information technology in realized intelligent enterprise strategy in the learning organization. (original abstract)
XX
Autor niniejszego opracowania, prowadząc w latach 2002-2004 badania nad stworzeniem metodyki zintegrowanego zarządzania przedsięwzięciami informacyjnymi, uznał założenie, że projekty IT powinny być traktowane jako swoiste inwestycje wiedzy, za jeden z najważniejszych paradygmatów, na których należy ją oprzeć. Procesy zarządzania i wykonawcze składające się na te inwestycje służą bowiem budowaniu, utrwalaniu oraz wdrażaniu do codziennej praktyki nowych kompetencji i umiejętności.Z powyższego ujęcia problemu wynika wprost twierdzenie, że aby "działania inwestycyjne" w sferze informatyzacji były prowadzone sprawnie i skutecznie, konieczne jest, by całe środowisko projektów IT, obejmujące wszystkich ich uczestników, było oparte na wiedzy i otwarte na wiedzę. Możliwe jest to poprzez ukształtowanie organizacji projektowej zgodnie z wzorcami przejętymi z koncepcji organizacji uczącej się. Celem niniejszego artykułu jest omówienie najważniejszych jej elementów oraz próba przystosowania do obszaru przedsięwzięć informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów uczenia się. (fragment tekstu)
EN
The article presents the model approach to the implementation of the learning organization (LO) concept in IT project teams. The first part briefly characterizes the role of knowledge-based management in IT-project's organizations. The next part describes fundamentals of LO. Then the author presents the integrated OADI-SMM model of learning processes, based on the idea introduced by Kim. The last part provides the reader with examples of key user learning during ERP systems implementation projects. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycznych przeprowadzonych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych mających swoją siedzibę na terenie woj. śląskiego. Niniejszy artykuł opisuje jeden z czynników zdolności absorpcyjnej - interakcje z otoczeniem. Przeprowadzone badania wskazują, że szkoły nawiązują kontakty z otoczeniem poprzez wymianę informacji z innymi szkołami za pomocą faxu oraz kontakty telefoniczne. Nieco mniejsze znaczenie ma organizacja spotkań towarzyskich, imprez integracyjnych dla mieszkańców dzielnicy, w której znajduje się szkoła. Najmniejsze znaczenie dla interakcji z otoczeniem ma posiadanie przez szkołę strony internetowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present a state of our current knowledge in the absorptive capacity subject. This article also focuses on research challenges in the management subjects in the context in the absorptive capacity. The paper presents the results of the research in the absorptive capacity of external factors. Made empirical studies have allowed, using factor analysis, the identification of factors: interaction with the environment. (original abstract)
13
Content available remote W kierunku organizacji inteligentnej
100%
XX
W artykule poruszono zagadnienia dotyczące cech organizacji uczącej się oraz koncepcji nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwami. W opracowaniu przyjęto, że w centrum zainteresowań menedżerów nie powinny znajdować się krótkotrwałe sukcesy, ale raczej długofalowe działania i strategie. Te ostatnie mogą być wspierane przez proces uczenia się, który ma właśnie taki długofalowy charakter. (abstrakt oryginalny)
EN
The starting point for the deliberations in this article is the issue of the key aspects and conditions of effective learning in the intelligent organization. The author briefly describes learning process that leads to the development and better use of knowledge in the enterprise. This article presents an analysis of the factors that determine new rules of knowledge management in the organization. The author focuses on the essence and attributes of knowledge-based organizations. In the final section of the article, the differences between the features of the traditional and knowledge age organizations are pointed out. (original abstract)
EN
Purpose: The aim of the study is to show that the craft is a form of learning organization, which in its activity takes into account the aspect of continuous training of employees and improvement of all functional areas. Design/methodology/approach: The main approach and subject of the analysis was the level of knowledge and general theoretical and state-legal findings of the information available in the literature about the craft sector and the possibilities of developing and supporting enterprises in the SME sector. The basic research method was the use of desk research, and on the basis of the information collected in this way, an analysis of the possibilities and impact of support programs for the craft sector in Poland was conducted. Findings: The article presents the idea of a learning organization from the aspect of craft enterprise development, the process of knowledge building, and the assumptions and principles of using the Polish Craft Incubator Program. The main result of this study is to illustrate the situation with regard to craft enterprises and the possibilities of their development in the current socio-economic conditions. Research limitations/implications: The data and conclusions were drawn up on the basis of an overall assessment (analysis of secondary sources) and not on the basis of facts (primary studies). The prepared applications should be a prerequisite for further research in the field of crafts in Poland. Practical implications: An additional practical result is to indicate the possibility of using the Polish Craft Incubator program as a source of obtaining financial resources in the learning process. Originality/value: The value of the paper is to increase the awareness of owners of craft enterprises, by showing them the possibility of using new organizational concepts and government programs. The article has primarily educational value and is a general concept of stimulating creative action towards building learning organizations. The content of the article is addressed to craftsmen and all cooperating entities operating in the field of supporting crafts.(original abstract)
15
Content available remote Znaczenie wybranych modeli w budowie organizacji uczących się
100%
XX
Artykuł ma charakter przeglądu literatury, w związku z czym autorka przedstawia i szeroko omawia wybrane modele i odpowiadające im narzędzia diagnostyczne organizacji uczących się. Zaprezentowane zostały szczegółowo trzy modele organizacji uczących się, autorstwa Marsick i Watkins; Pedlera Burgogne'a i Boydella oraz Gawina, Gino i Edmondson oraz omówione zostały odpowiadające im narzędzia diagnostyczne. W wyniku dokonanego przeglądu modeli i narzędzi diagnostycznych porównano je oraz oceniono. Dodatkowo, określono ich podobieństwa i różnice oraz możliwości i ograniczenia ich wykorzystania w badaniu organizacji uczących się. Określono tym samym zalety i wady prezentowanych modeli i narzędzi oraz oszacowano ich znaczenie w budowie organizacji uczącej się. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is a review of a literature on the topic of models of learning organizations. It presents and widely discusses the selected models and corresponding diagnostic tools of learning organizations. Three models and diagnostic tools of learning organizations of which Marsick and Watkins; Pedler, Burgogne, Boydell and Garvin, Gino and Edmondson are the authors were elaborated. As a result of this review, a comparison and an evaluation of the three was achieved. In addition, the similarities and differences between the three models and their ability and limits of use in the research on the learning organizations were stated. Moreover, pros and cons of each presented model and tool were identified and model's and tool's significance in the process of building a learning organization. (original abstract)
EN
This article deals with the calculation of costs in an enterprise with consideration for the so-called learning effect. Technological changes appearing in the course of production reduce the time of performing certain activities. This phenomenon is directly reflected in the non-linear function of labour costs. With the help of a model of average and extreme time, which takes into account the impact of learning, the author describes the dependence between the size of the production, on the one hand, and the size of the total and extreme costs of labour, on the other hand. The article also presents statistical methods for the estimation of the parameters of the presented models - the training index and the time required by the production of the first as well as an appraisal of their reliability. (original abstract)
XX
Przeanalizowano koncepcję organizacji uczącej się. Omówiono istotę zarządzania wiedzą. Zwrócono uwagę, że głównym ogniwem łączącym wymienione koncepcje jest organizacyjne uczenie się – z jednej strony jego naturalnym faktem jest wiedza, z drugiej towarzyszy ono kreowaniu i wykorzystaniu wiedzy.
EN
The aim of this article is to identify common ground between the concepts of the learning organisation and knowledge management. In order for such identification to be possible, the author initially presents the essence of both concepts. On this basis, the author acknowledges that the element most strongly linking the learning organisation with knowledge management is the process of learning itself. At the same time, the author states that the existing differences stem from a different approach to knowledge, namely, a process approach in organizational learning, and a resource approach in knowledge management. (original abstract)
18
Content available remote General Research Profiling for the Concept of a 'Learning Organization'
75%
EN
The idea of a learning organization has become one of the most prominent contemporary management concepts which attract the attention of the new ranks of researchers. The growing interest of researchers increases the number of publications related to the issue of a learning organization. Nevertheless, so far, the field of the study has not mapped thoroughly, which seems to be a gap in the body of knowledge. Therefore, the aim of the paper is to conduct general research profiling of the studies related to the concept of a learning organization based on the data retrieved from the Web of Science Core Collection database. The key research profiling criteria included in the study are: a publication year, a number of citations, a country/territory, an institution, a source title and an author(s). The study is concluded with the thematic analysis of the most influential papers in the field. The paper is the first step to conduct the comprehensive research profiling of the studies on learning organizations. Further studies will be focused on subject area profiling and full-range topic profiling. (original abstract)
XX
Opracowanie prezentuje wyniki badań empirycznych w zakresie diagnozy kompetencji pracowniczych charakterystycznych z perspektywy organizacji uczącej się w przedsiębiorstwach, które kwalifikują się do zbioru organizacji uczących się. W artykule zidentyfikowano obiekty badań szczegółowych, zaprezentowano metodykę postępowania badawczego, scharakteryzowano poziomy kompetencji pracowniczych i ich poszczególnych atrybutów. Określono także wpływ realizowanych procesów pracy na zdiagnozowane kompetencje pracownicze. (streszcz. oryg.)
EN
Paper presents empirical study results in diagnosis of employees' competencies that are characteristic for learning organization. Paper presents study objects, methodology and it describes the levels of employees' competencies and their attributes. Moreover, article shows the influence of business process on diagnosed competences especially its levels. (original abstract)
20
Content available remote Ustawiczne kształcenie i kapitał ludzki jako determinanty rozwoju zawodowego
75%
XX
Działania polegające na uczestnictwie w szkoleniach zawodowych czy na zdobywaniu wykształcenia składają się na zagadnienie nazywane kapitałem ludzkim, którego znaczenie wzrasta szczególnie w procesie transformacji natury pracy pod wpływem globalizacji.(fragment tekstu)
EN
Lifelong learning affects workforce in modern firms as a necessary tool to create an efficient employee who changes his or her skills constantly. This process gives a competitive advantage that can be taken into account by an enterprise while competing. On the other hand, lifelong learning being a must discourages less-educated workers to advance their career path. Simply forcing anyone in a firm to take part in a permanent learning process is an ethical issue. Therefore inside contemporary business organizations, such as corporations, new social divisions appear: well-qualified 'elite workforce' of professionals and poor-educated low-rank workers. Poor-educated ones seem endangered by unemployment more than other categories of employees in information society. This situation causes ordinary workers to become so called 'working poor' because they will be unable to compete on a labor market with professionals. Human capital, as a strategic resource of an enterprise, facilitates competitive advantage that firms can gain while competing. This form of capital shapes entrepreneurial situations that affect firm's performance directly or indirectly. An appropriate amount of human capital is a key factor to advance development of an enterprise on market. Vocational training, self-learning, postgraduate education for employees give an opportunity to upgrade necessary skills. The potential for individuals and enterprises to benefit from knowledge economy depends largely on their education, skills, talents and abilities, that is, their human capital. As a result, firms are increasingly concerned with raising levels of human capital, chiefly through education and training, which today are seen as ever more critical to fuelling economic growth. Definitions and theories of human capital were presented also in the text as an introduction.(original abstract)
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.