Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 537

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Współpraca gospodarcza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
XX
Artykuł charakteryzuje polsko-rosyjską współpracę gospodarczą w minionym dziesięcioleciu. Przedstawia także perspektywę dalszej współpracy.
XX
Grupa Wyszehradzka jest przede wszystkim forum współpracy politycznej o stosunkowo niewielkim, chociaż rosnącym, znaczeniu gospodarczym (w końcu 2019 r. kraje V4 wytwarzały 7,1% PKB Unii i zamieszkiwało je 14,3% obywateli UE-27). Państwa Grupy dopiero zaczynają realizować wspólne znaczące projekty gospodarcze, czego przykładem jest międzynarodowy szlak transportowy Via Carpatia. Odrodzenie Grupy ma głównie charakter polityczny, związane jest przede wszystkim z kryzysem migracyjnym 2015 r. i opozycją wobec centralistycznej oraz federalistycznej koncepcji integracji europejskiej.(fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to describe the genesis, role, significance, conditions and effects of economic cooperation of the Visegrad Group countries in the European Union, with particular emphasis on their development after 2015. It presents the distinguishing features and specificity of the Group's cooperation before accession to NATO and the EU in the context of the situation of Central Europe and other European post-communist countries, as well as the most important aspects of the political and economic potential of the V4 countries against the background of the EU and selected member states. Various aspects of their economic cooperation in the region are discussed, as well as the structural limitations of the role of the Visegrad Group countries in the EU and related controversy. The final part contains conclusions relating to the Group's activities with regard to the main axes of political and economic divisions in the EU, with particular emphasis placed on economic dimensions.(original abstract)
XX
Omówiono spotkanie państw APEC na szczycie w Malezji jesienią 1998 roku. Głównymi celami szczytu było: liberalizacja handlu, odbudowa stabilności finansowej i zrównoważenie rynków w Azji. Przedstawiono też strategię rozwoju regionu obejmującą: restrukturyzację zadłużenia gospodarki, finansowanie handlu, ochronę socjalną oraz zapobieganie wahaniom na rynkach finasowych.
XX
Omówiono relację współpracy między Unia Europejską i Stanami Zjednoczonymi w 1998 roku. Omówiono historię tych relacji gdzie strony zgodziły się ustalić nowe partnerstwo transatlantyckie.
XX
Czarnomorska strefa współpracy gospodarczej jest na razie dość luźnym ugrupowaniem, w którego skład wchodzi jedenaście państw: Turcja, Rosja, Ukraina, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Bułgaria, Rumunia, Mołdawia, Albania, Grecja. Z ugrupowaniem czarnomorskim jest stowarzyszonych pięć państw: Polska, Tunezja, Słowacja, Izrael i Egipt.
XX
Przedstawiono historię stosunków gospodarczych i politycznych między Stanami Zjednoczonymi i Japonią oraz współpracę ekonomiczną tych krajów.
EN
The history of economic and political relations between Japan and the United States, and economic cooperation of the countries are presented.(MN)
XX
Podano infomacje o działalności Centrum Informacji Rynkowej Handlu Zagranicznego w Warszawie o sposobie prowadzenia współpracy z partnerami niemieckimi.
XX
Tekst stanowi próbę syntezy najważniejszych zagadnień dotyczących intensyfikujących się stosunków pomiędzy USA a Unią Europejska, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.
XX
Stosunki transatlantyckie między USA a UE to stosunki między największym mocarstwem świata a dysponującym ogromnymi możliwościami utrzymania swych wpływów w Europie wschodzącym supermocarstwem gospodarczym, politycznym i wojskowym, które nie chce uznać dominacji amerykańskiej. Artykuł przedstawia wybrane problemy natury obronnej i gospodarczej świadczące o intensyfikacji współpracy i rywalizacji potęg.
XX
Rosja będzie bronić swoich interesów w krajach byłego Związku Radzieckiego. Chce być jednak dla Unii Europejskiej pełnoprawnym partnerem w biznesie. Jeśli tego nie osiągnie, może zwrócić się w stronę Indii i Chin. Bez zmian w sądownictwie oraz prawie spółek nie ma szans znaleźć się w Światowej Organizacji Handlu. Artykuł jest komentarzem do zorganizowanego przez Fundację Instytutu Studiów Wschodnich Forum Ekonomiczne Europa.
XX
Współczesna gospodarka, pełna technologii ICT i przedstawicieli pokolenia Z, stanowi bardzo dobrą podstawę rozwoju idei współdzielenia. Głównym celem niniejszego artykułu jest pokazanie koncepcji współdzielenia, zarówno w sferze teoretycznej, jak i empirycznej. W pierwszej części artykułu skoncentrowano się na definicyjnym ujęciu całej koncepcji współdzielenia i określeń pokrewnym. W drugiej części przedstawiono z kolei przykłady praktyki rynkowej oraz zaprezentowano wyniki ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli pokolenia Z.(abstrakt oryginalny)
EN
Modem-day economy, with ICT evolution and new type of generation (called Z generation), is perfect background for sharing idea. The main aim of the article is to present nowadays state of sharing- in both: theoretical and empirical aspects. The first part of the article focuses on wide range of share-family definitions. In the second part, the paper gives some examples of market practice and shows main survey results (conducted among generation Z).(original abstract)
14
80%
XX
Integracja europejska była dla Szwajcarii od początku politycznym i gospodarczym wyzwaniem. Fenomen sytuacji Helwetów polega na tym, że nie przystąpili do UE, mimo spełniania wszelkich kryteriów członkostwa. Szwajcaria zawsze podchodziła do integracji europejskiej z dużym dystansem, co nie oznacza, że pozostawała obojętna wobec tego procesu, tak w przeszłości, jak i obecnie. Przeciwnie, integracja europejska ciągle stawiała na porządku dnia potrzebę reakcji Szwajcarów oraz kreowała określone koncepcje ich własnej polityki, którą przyjęto określać polityką integracyjną. Sam proces integracji europejskiej, jego zakres i efekty współkształtowały rangę polityki integracyjnej Szwajcarii, czyniąc z niej jedną z podstawowych kwestii polityki wewnętrznej oraz jeden z priorytetów polityki zagranicznej na przestrzeni ostatnich niemal 60 lat. (fragment tekstu)
EN
Switzerland is not a member of the European Union nor does it belong to the European Economic Area (EEA). Relations between Switzerland and the EU are developing through bilateral agreements. In 1992 Swiss voters rejected membership of the European Economic Area. The pragmatic response of the Swiss government since then has been to follow the way of bilateralism. The Federal Council decided to launch negotiations on a sector basis with the EU to ensure market access for Swiss companies in key economic sectors. At the end of 1993 the EU declared itself ready for negotiations in seven sectors on the condition that all the sectors will be negotiated in parallel and that be signed and take effect together. On 21 June 1999 Bern and Brussels signed the seven bilateral agreements. Known as Bilateral Agreements I, they were approved by 67.2 per cent of the electorate on 21 May 2000 and came into force on 1 June 2002. The agreements were linked in legal terms by a "guillotine clause", stipulating that they can only take effect together: should one of them fail to be prolonged or be terminated, the remaining six would also become invalid. Together with the Free Trade Agreement they enable Swiss private sector to gain extensive access to the Single European Market of almost 500 million potential consumers. This led to privileged partnership through which Switzerland obtained several of advantages of the European integration process, paying a very low cost in regard to economic interests and its domestic political system. (original abstract)
XX
Autor przedstawił relacje Rosji z UE, perspektywy rozwoju eksportu Rosji do krajów Europy Środkowej wstępujących do UE oraz etapy regulacji państwowo-rynkowej.
EN
The author has presented relations between Russia and the European Union, development of export and its perspectives regarding Russia and the countries of Central Europe joining the EU as well as different stages of the state and market regulations. (AŁ)
XX
Celem artykułu jest określenie głównych szans i trudności w relacjach państw Kaukazu Południowego z Unią Europejską. Problematyką dominującą przy omawianiu uwarunkowań ekonomicznych Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji są kwestie dotyczące sektora energii. Azerbejdżan, dysponujący znacznymi zasobami surowców energetycznych, jest państwem z jednej strony całkowicie uzależnionym od światowej koniunktury surowców energetycznych, z drugiej zaś może być dla wielu krajów atrakcyjnym partnerem gospodarczym. Z kolei Armenia i Gruzja, uzależnione od dostaw surowców od Rosji, mają strategiczne położenie geograficzne. Unia Europejska jest dla tych krajów naturalnym partnerem ze względu na znaczny stopień komplementarności, dlatego w niniejszym artykule przedstawiono strukturę obrotów handlowych badanych państw, aby odpowiedzieć na pytanie o perspektywy współpracy z UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this article is to determine the main chances and difficulties in the relations of the South Caucasus countries with the European Union.Discussing economic conditions of Armenia, Azerbaijan and Georgia, the dominating issues are the questions of the energy sector. Azerbaijan, possessing significant resources of fuel, is on the one hand entirely dependent on the world economic situation of fuel, and on the other hand may be an attractive economic partner for many countries. In turn, Armenia and Georgia, dependent on the fuel supplies from Russia, have strategic locations. The European Union is for these countries a natural partner because of a significant degree of complementarity. Therefore, this article demonstrates the structure of trade turnovers of the countries under scrutiny in order to answer the question on the perspectives of cooperation with the EU. (original abstract)
XX
W przedstawionym materiale nie poruszono wielu aspektów współpracy na pograniczu polsko-czeskim. Z przeprowadzonej analizy wynikają następujące wnioski:- pogranicze polsko-czeskie ma bardzo duży potencjał rozwojowy współpracy,- po przystąpieniu Polski i Czech do UE kontakty partnerów polskich i czeskich zostały zintensyfikowane,- trzy podstawowe formy współpracy: struktury komunalne, współpraca euroregionalna oraz inne organizacje, graniczących województw mają charakter kompatybilny,- współpraca przygraniczna korzystnie wpływa na wizerunek Polski i Czech w UE jako nowych i bardzo aktywnych krajów w budowaniu "Europy regionów",- współpracę polsko-czeską można traktować jako "swoisty poligon doświadczalny" dla współpracy w innych częściach Europy.Reasumując, można stwierdzić, że pogranicze polsko-czeskie ze względu na zakres i formy podejmowanej współpracy jest przykładem realizacji wielu różnorodnych inicjatyw, które przyczyniają się do pogłębiania integracji europejskiej. (fragment tekstu)
EN
The article concerns economic cooperation on the Polish-Czech borderland. This borderland is understood as the first belt of 16 poviats on the Polish side and 13 poviats on the Czech side. In some cases the scope of the research area on the Czech side of the borderland was even wider (second belt of poviats and even third one), especially if there were partners from Polish belt which had their Czech partners located outside the first border belt of poviats. Special interest of the research was directed towards the range and forms of communal structures cooperation (cities, communes and adjusting NUTS 2 regions: Lower-Silesian province on the Polish side and on the Czech side besides all Liberecki Kraj and Hradeckralowe Kraj). The article also concerns some problems of euroregional structures on tire Polish-Czech borderland. In the end, the author proves that on this borderland, after the accession of both the countries to the EU, the range and intensification of cooperation considerably extended. There still appear new forms of economic cooperation. (original abstract)
XX
Po zakończeniu w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku wyniszczających wojen na terenie byłej Jugosławii kraje Bałkanów Zachodnich podjęły wiele decyzji zmierzających do normalizacji ich wzajemnych relacji, w tym zwłaszcza w zakresie handlu i współpracy gospodarczej. Artykuł jest próbą weryfikacji hipotezy, że umowa CEFTA-2006 w istotnym stopniu umożliwiła zintensyfikowanie powiązań handlowych pomiędzy jej sygnatariuszami. Posłużyła do tego analiza dostępnych danych statystycznych za lata 1995-2013 z wykorzystaniem modelu grawitacyjnego. Badanie wykazało, że oprócz ułatwień liberalizacyjnych wynikających z wprowadzenia postanowień umowy CEFTA-2006 istotny wpływ na kształtowanie wzajemnej wymiany handlowej miało też przyspieszenie tempa wzrostu PKB, możliwość bezpośredniej komunikacji oraz wejście w życie jeszcze na początku lat 2000 ponad 30 bilateralnych umów o wolnym handlu. Z kolei istotnym czynnikiem zaburzającym te pozytywne tendencje okazały się konsekwencje ostatniego światowego kryzysu gospodarczego(abstrakt oryginalny)
EN
After the end of wars in the former Yugoslavia in the second half of the 90s of the last century the Western Balkans countries have taken a lot of decisions to normalize their relations, especially in trade and economic cooperation. This article is an attempt to verify the hypothesis that the Central European Free Trade Agreement CEFTA-2006 significantly intensified the trade links among its signatories. It was proved by an analysis of available statistical data for the years 1995-2013 using the gravity model. The study showed that apart from facilitating liberalization resulting from the implementation of the provisions of the Central European Free Trade Agreement CEFTA-2006 a significant impact on the trade between them had also the acceleration in GP growth, a common language, and the entry into force of more than 30 bilateral free trade agreements at the beginning of 2000s. An important factor in disrupting these positive trends have proven to be the consequences of the recent global economic crisis(original abstract)
XX
Artykuł jest próbą podsumowania polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej w 1996 r. Zamieszczono dane statystyczne obrazujące wymianę handlową z nowymi landami wschodnimi w latach 1991-1996.
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.