Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 129

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vanadium
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
A new method using sodium carbonate solution to treat a vanadium-bearing steel slag is proposed. The effects of the particle size, solid-to-liquid ratio, initial concentration of sodium carbonate solution, leaching temperature and stirring speed on the leaching rate of vanadium were investigated. The leaching kinetics of vanadium from the vanadium-bearing steel slag was studied, which indicated that the leaching rate was controlled by the step of diffusion through the solid layer around the unreacted core. The apparent activation energy for the process was 13.75 kJ/mol. By using this process, vanadium could be extracted effectively with the leaching rate of more than 80%.
PL
Wanad jest pierwiastkiem dość ropzpowszechnionym w przyrodzie, jednakże zawartość w elsploatowanych złożach jest niewielka.
EN
This paper reports studies on the influence of vanadium concentration on the catalytic activity of DESONOX catalysts (in DESOX reaction) based on modified montmorillonite from Jelsovy Potok. The investigation of the influence on the physicochemical properties of the catalysts on their behaviour has also been studied.
EN
During oxidation of n-butane to maleic anhydride on VPO catalysts phosphorus is carried out from the catalyst by gas phase. The transport medium is likely an organic compound of phosphorus. An active role of phosphorus in the n-butane transformation is suggested.
5
100%
EN
Newly conventional combination of sedimentological and technological studies aid in estimation of the resource potential of the Upper Cretaceous clays of Duwi Formation Abu Tartur plateau Western Desert, Egypt. This formation consists of interbedded black to Grey shale, phosphatic and glauconitic sandstones. The granulometric, mineralogical, and geochemical analyses were carried out on the black clays, which provided detailed information about textural parameters, composition and paleoenvironment of deposition The technological studies of black shale is new for its interesting enrichments in various rare metals as nickel , chromium and vanadium . This investigation is a laboratory study for extraction of vanadium from black shales by hydrochloric acid processing to produce leach solutions of vanadium, aluminum and magnesium chlorides. The effects of various factors affecting the leaching process such as temperature, acid concentration, particle size and stirring speed as well as the kinetics of the leaching process were studied. The most favorable conditions for the extraction of the vanadium present in the black shale are temperature 100° C, acid concentration 6 M by weight, grain size 17 žm and leaching time 90 min.
PL
Badania sedymentologiczne i technologiczne miały za cel oszacowanie potencjalnych możliwości wykorzystania czarnych iłów ze złoża Abu Tartur leżącego na pustyni zachodniej w Egipcie. Złoże to zawiera czarny przechodzący w szary łupek, glaukonitowy i fosforanowy piaskowiec. Zostały przeprowadzone analizy granulometryczne, mineralogiczne i geochemiczne czarnych iłów. Wyniki analiz dostarczyły dokładne informacje o teksturze, składzie i paleosrodowisku złoża. Badania technologiczne czarnego łupka zostały przeprowadzone z uwagi na bogatą zawartość w nich metali rzadkich takich jak nikiel, chrom i wanad. Badano w skali laboratoryjnej, proces ekstrakcji wanadu kwasem solnym, otrzymując roztwór zawierający chlorki wanadu, glinu i magnezu. Wpływ różnych parametrów takich jak temperatura, stężenie kwasu solnego, uziarnienie nadawy, prędkość mieszania, na kinetykę procesu ługowania został przebadany. Najlepsze warunki ekstrakcji wanadu z czarnego łupka uzyskano stosując temperaturę 100oC, stężenie kwasu solnego 6M, granulację nadawy 17 žm i czas ługowania 90 minut
EN
A direct and sensitive method for the determination of vanadium concentrations in soil is developed using ultrasonic slurry sampling electrothermal atomic absorption spectrometry (USSSETAAS). The surfactant, KO300G, is used as the stabilizing agent. The precision and accuracy of the method are investigated. The detection limits are 0.6 and 0.7 µg 1−1 for SRM Montana Soil 2711 and SRM Soil - S, respectively. The method is applied to determine the vanadium content in 10 soil samples from the Wielkopolska region.
7
Content available Hydrogen Dilatation of V-Based Composite Membranes
88%
EN
One of the problems limiting the use of vanadium as hydrogen permeable membranes is its high dilatation upon hydrogen dissolution in it. The information available for the dilatation coefficient value (Δυ/Ω) is contradictory, experimental information on the hydrogen solubility in vanadium within 100-1000 kPa at from 250 to 700°С is very limited. It does not enable to calculate the membrane dilatation. The article contains the measuring results for dilatation of strips made of vanadium foil 100 μm thick in a hydrogen atmosphere in the pressure range from 75 to 1000 kPa, temperatures from 250 to 700°С. The dilatation coefficient (Δυ/Ω) of polycrystalline vanadium was calculated based on the data obtained for dilatation and data previously published for the hydrogen concentration in the α-solid solution at 400°С. It is 0.165. Isobars for the temperature dependence of the hydrogen concentration in vanadium are calculated and constructed using the dilatation measuring results and the dilatation coefficient values. These data are agreed with theoretical and experimental data published previously. The limiting change in concentration and linear dimensions over the cross section of a hydrogen-permeable membrane from V was estimated at various temperatures and operating pressures at the membrane outlet based on the isobars plotted for temperature dependences of the CH/V. The conclusions are made on the optimal working conditions of Pd/V/Pd membranes when hydrogen is released from hydrogen-containing gas mixtures in accordance with Fick’s 1st law and data published previously for hydrogen concentration value at which solid hydrogen solutions in vanadium become brittle.
EN
In this study, the effects of adding niobium and vanadium to Fe-based oxide dispersion strengthened alloys are confirmed. The composition of alloys are Fe-20Cr-1Al-0.5Ti-0.5Y2 O3 and Fe-20Cr-1Al-0.5Ti-0.3V-0.2Nb-0.5Y2 O3. The alloy powders are manufactured by using a planetary mill, and these powders are molded by using a magnetic pulsed compaction. Thereafter, the powders are sintered in a tube furnace to obtain sintered specimens. The added elements exist in the form of a solid solution in the Fe matrix and suppress the grain growth. These results are confirmed via X-ray diffraction and scanning electron microscopy analyses of the phase and microstructure of alloys. In addition, it was confirmed that the addition of elements, improved the hardness property of Fe-based oxide dispersion strengthened alloys.
9
88%
EN
In this work, the photocatalytic properties of Ti–V oxides thin films with 19 and 23 at.% of vanadium addition have been outlined. The films were deposited by the high energy reactive magnetron sputtering method. X-ray photoelectron spectroscopy measurements were done in order to determine the chemical composition and binding energy of the elements on the samples surface. Additionally, based on wettability measurements, the water contact angles were evaluated and were equal to ca. 94° and 55° for thin films with 19 and 23 at.% of V, respectively. This testifies about hydrophilic and hydrophobic properties, respectively. Photoactivity of thin films was determined by percent decomposition of phenol for 5 hours during UV–vis radiation exposure. The highest photocatalytic activity of 6.2%/cm2 was obtained for thin films with 19 at.% of V. It has been found that an increase in V amount in Ti–V oxides thin films to 23 at.% results in lowered to 3%/cm2 photocatalytic activity.
PL
W latach 1960-1990 w wyniku systematycznych prac geologiczno-poszukiwawczych i rozpoznawczych zostały odkryte i udokumentowane bardzo duże złoża wanadonośnych rud tytanomagnetytowych Krzemianka i Udryń, na podstawie kryteriów bilansowości opracowanych w 1974 r. Zasoby złóż położonych na głębokości 800-2000 m wynoszą łącznie 1,34 mld ton rudy o zawartości średnio około 28% Fe, 7% TiO2 i 0,3% V2O5. Projekty zagospodarowania złóż usytuowanych na terenach Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego w znacznym stopniu objętego ochroną wywołały ostry sprzeciw ze względu na wybitną konfliktowość dla środowiska przyrodniczego. Odkrycie tych złóż, które zbiegło się ze wzrostem zapotrzebowania na wanad i tytan na rynku międzynarodowym, a w kraju na żelazo dla rozbudowywanego przemysłu hutniczego, spowodowało zainteresowanie złożem i optymistyczne oceny jego wartości. Dało to podstawę do podjęcia prac studialnych nad zagospodarowaniem złoża i opracowania założeń techniczno-ekonomicznych pilotowej kopalni i zakładu przeróbczego. W tym samym okresie miał miejsce wzrost wymagań odnośnie do jakości surowców żelaza oraz uruchomienie i wzrost produkcji V2O5 ze złóż tytanomagnetytowych w RPA, która stała się czołowym jego dostawcą, z bogatych płytko położonych złóż. Skłania to do rewizji wcześniejszych ocen złoża. Rudy ze złóż tytanomagnetytowych nie budzą na ogół zainteresowania jako surowiec tytanonośny i żelazonośny, ze względu na złożoną technologię ich przeróbki oraz wykorzystania hutniczego i wątpliwą w związku z tym ich opłacalność. Na podstawie przewidywanych kosztów eksploatacji i przeróbki rudy oraz oczekiwanych cen V2O5, ilmenitu i koncentratu magnetytowego oszacowana została brzeżna zawartość ekwiwalentna V2O5 w rudzie 0,73, którą należałoby przyjąć dla okonturowania ciał rudnych. Przy takim kryterium zasoby złóż Krzemianka i Udryń wynosiłyby około 1% wcześniej dokumentowanych. Mała wielkość zasobów, które można by uznać za bilansowe i forma ich występowania w postaci niewielkich odosobnionych ciał rudnych nie uzasadniają dokumentowania złoża jako bilansowe. Analiza porównawcza złóż suwalskich z eksploatowanymi złożami tego typu na świecie wskazująca na możliwość dużej podaży surowców wanadu, tytanu i żelaza z płytko położonych złóż nie wskazuje też, by zagospodarowanie złóż tak głęboko położonych jak w masywie suwalskim mogło być przedmiotem zainteresowania w dającej się przewidywać przyszłości. Uznanie ich zatem nawet za pozabilansowe wydaje się oceną zbyt optymistyczną. Wymagania ochrony środowiska były dotychczas podstawowym argumentem przeciwko zagospodarowaniu złóż masywu suwalskiego, których ewentualna eksploatacja jest oceniana jako wybitnie konfliktowa. Należy je traktować jako interesujący obiekt geologiczny, nie posiadający znaczenia praktycznego. Priorytet wymagań ochrony środowiska w regionie suwalskim w stosunku do gospodarczego wykorzystania złóż jest w związku z tym niezagrożony.
EN
During the period from 1960 to 1990 yr, as a result of systematic geological prospecting and exploration, the huge vanadiferous titanomagnetite deposits were discovered and evaluated. The set of criteria (balance criteria), introduced in 1974 yr. were used for deposit delineation and resources calculation. The deposits are located at 800-2300 m depth, has 1.34 billion t resources of ore with average 28% Fe, 7% TiO2 and 0,3% V2O5 content. The proposal and design of mine construction had caused strong opposition because of environment protection in Suwałki - Augustow Lake District where the deposits are located. The deposits were discovered in time of increasing demand for vanadium, titanium and iron, the both on international market and in Poland for expanding metallurgy. It promoted exploration and optimistic opinion on deposit value. In the same time however has increased exigencies for iron ore quality and vanadiferous titanomagnetite deposits located close to the surface in South Africa has become the main vanadium supplier to the market. It make necessary to revise the preliminary optimistic deposit evaluations. Titanomagnetite ores are seldom interesting as a source of titanium and iron because of composed technology of their enrichment and metallurgical processing and vague profitability of their extraction. The vanadium is the main valuable component of the ore. The forecasted costs of mining and ore processing and forecasted prices of V2O5, ilmenite and magnetite concentrate allow to calculate the cut off equivalent V2O5 content which should be used for deposit delineation. It is 0.73% V2O5. Only 1% of previously indicated ore reserves fulfill that requirement. Comparative analysis of Suwałki deposits with other vanadiferous titanomagnetite deposits recently mined allow to demonstrate that small amount of resources which could be supposed economic, located at great depth, make the deposit not interesting for mining as well at present as in the anticipated future. The environment protection is therefore not threatened. The deposits are interesting geological phenomena without practical value at present.
EN
The paper presents the results of the research on the degree of the recovery of vanadium(V) from the used vanadium catalyst with the use of KOH solution. The extraction was performed at 293 - 323 K, for 0.5 to 4 h and the catalysts of the variable grain diameter. The concentration of the extracting solution was varied in the range 5 - 20%. The optimal ratio of solid to liquid phase S/L was determined. Additionally the degree of the recovery of total iron ions was presented.
EN
Conditions of determination of vanadium(V) in soils samples using adsorptive stripping voltammetry with differential pulse technique and hanging mercury drop electrode have been analyzed. Vanadium was extracted from soils with HCl + HNO3 mixture (3: 1). KBrO3 0.02 mol dm[to -3] was supporting electrolyte with addition of 0.1 mol dm[to -3] catechol and about 50 mmol dm[to -3] PIPES buffer, pH = 6.6. The method bas been applied to study the degree of contamination of soils in the vicinity of Zawiercie Steel Mill and Huta Głogów Smeltery with vanadium.
PL
Przeanalizowano warunki oznaczania V(V) w próbkach gleb metodą katodowej woltamperometrii adsorpcyjnej, w technice różnicowej próżniowej, z użyciem wiszącej rtęciowej elektrody kroplowej. Wanad z gleb ekstrahowano mieszaniną HCl + HNO3 (3: l). Elektrolitem podstawowym był 0,02 mol dm[do-3] KBrO3 z dodatkiem 0,1 mol dm-3 katecholu i ok. 50 mmol dm[do -3] buforu PIPES, pH = 6,6. Opracowaną metodykę wykorzystano do analizy stopnia zanieczyszczenia wanadem gleb pochodzących z okolic Huty Stali Zawiercie i Huty Miedzi Głogów.
18
Content available remote Selected problems in speciation analysis of vanadium in water samples
75%
EN
Two most commonly vanadium forms, VflV) and V(V), have different loxicity and nutritious properties. Speciation of vanadium is necessary in environmental samples. The objective of this paper is to highlight some aspects of vanadium speciation analysis, such as stability of species and possibility of their redistribution, as well as separation techniques and analytical methods.
PL
Biologiczna rola wanadu i jego toksyczność zależą głównie od formy chemicznej, wjakiej występuje w analizowanych próbkach. W pracy przedstawiono główne problemy związane 2 analizą specjacyjną wanadu, głównie V(IV) i V(V), takie jak trwałość form specjacyjnych w roztworach, przygotowanie roztworów wzorcowych o zdefiniowanej formie chemicznej oraz metody rozdzielania i oznaczania wanadu.
PL
Elektrolityczne warstwy kompozytowe na osnowie stopu Ni-Mo zawierające wbudowany wanad uzyskano na drodze osadzania z kąpieli galwanicznej. Proces prowadzono w warunkach galwanostatycznych z kąpieli cytrynianowej zawierającej jony niklowe i molibdenianowe oraz zawiesinę pyłu V. Badania porównawcze przeprowadzono dla warstw stopowych Ni-Mo, otrzymanych w analogicznych warunkach prądowych, z kąpieli niezawierającej proszku metalu, oraz na warstwach kompozytowych Ni+V. Wykonano badania morfologii powierzchni otrzymanych materiałów. Określono skład chemiczny i fazowy wytworzonych warstw stopowych i kompozytowych. Analizę składu chemicznego otrzymanych materiałów wykonano metodą fluoresccncji rentgenowskiej. Stwierdzono, że w zakresie j = 100-300 mA/cm2 uzyskuje się warstwy Nl-Mo+V zawierające min. około 6%, a maks. około 36% V oraz 16+20% Mo. Badania składu fazowego wykonano metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Analizie poddano warstwy stopowe Ni-Mo oraz warstwy kompozytowe Ni-Mo+V i Ni+V. Stwierdzono, że otrzymane na drodze elektroosadzania warstwy stopowe Ni-Mo mają strukturę nanokrystaliczną, warstwy kompozytowe Ni-Mo+V mają wbudowany krystaliczny wanad do nanokrystalicznej osnowy stopowej Ni-Mo, natomiast warstwy Ni+V składają się z krystalicznych faz niklu i wanadu.
EN
The composite layers on a base of Ni-Mo alloy containing vanadium were obtained by electrodeposition from the citrate bath containing nickel and molybdenum ions and a suspension of vanadium powder. The process was carried out under galvanostatic conditions. Comparative tests were conducted on Ni-Mo alloys obtained under the same conditions from the citrate solution without V powder as well as on the Ni+V composite layers. Surface morphology of obtained materials was determined by stereoscopic microscopy. The chemical composition was determined using X-ray fluorescence spectroscopy method. It was stated that Ni-Mo+V composite layers deposited in the range of j = 100--300 mA/cm2 contain from 6 to 36% of V and from 16 to 20% of Mo. Structural inyestigations were conducted by X-ray diffraction method. The phase composition of Ni-Mo+V and Ni+V composite layers as well as Ni-Mo alloys was determined. It was ascertained that clectrodeposited Ni-Mo alloys are characterized by nanocrystalline strucure whereas Ni-Mo+V composite layers have an crystalline V phase built into the nanocrystalline Ni-Mo matrix. Ni+V composite layers consist in crystalline phases of nickel and vanadium.
EN
The aim of this study was to investigate the influence of copper and vanadium ions on photosynthetic activity of carrot (Daucus carota L. subsp. sativus (Hoffm.) Schübl. & G. Martens) and winter wheat (Triticum aestivum L.). Measurements of the total chlorophyll content were performed – the SPAD chlorometer and the basic chlorophyll a fluorescence parameters were determined using the FMS-1 fluorometer – Hansatech. The studies used aqueous solutions of copper salt (CuSO4) and vanadium (H4NO3V), with molar concentrations: 0.6 mM, and 3 mM. The control group consisted of plants watered with distilled water. Both in carrots and in wheat, together with an increase in the concentration of heavy metal ions, a decrease in the content of chlorophyll was observed and significant changes in the activity of the photosystem were demonstrated II. Measurements of chlorophyll fluorescence kinetics and only in D. carota subsp. sativus showed a statistically significant effect of 3 mM solutions of copper and vanadium ions on photosynthetic activity. In T. aestivum none of the heavy metal ions induced significant changes in the values of chlorophyll a fluorescence.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.