Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 431

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Lean management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
1
Content available remote Koncepcja lean management w obszarze produkcji, rachunkowości i administracji
100%
XX
W wielu przedsiębiorstwach stopień złożoności procedur oraz skomplikowanie procesów operacyjnych i zarządczych stały się tak znaczne, że zwiększyło się prawdopodobieństwo marnotrawstwa i nadmiernego zużycia zasobów przez procesy nietworzące bezpośrednio wartości dla klienta. Odpowiedzią na ten problem jest lean management, czyli "szczupłe" zarządzanie. Lean management to sposób zarządzania mający na celu tworzenie prostych i przejrzystych struktur w przedsiębiorstwie oraz nadanie większego znaczenia zasobom pracy, tak aby można je było wykorzystać jak najlepiej. W artykule przedstawiono podstawowe narzędzia lean management oraz opisano ideę lean w obszarze rachunkowości i administracji.(abstrakt oryginalny)
EN
In many companies, the complexity of the procedures and advanced operational and management processes have become so influential that the probability of wastage and excessive consumption of resources by processes that do not constitute a direct value to the customer have increased. The answer to these problems has become lean management. Lean management is a way of management which goal is to create simple and transparent structures in the enterprise. It also pays much importance to work resources so that they can be used as efficiently as possible. The article presents the basic tools for Lean Management and describes the concept of lean in the field of accounting and administration.(original abstract)
XX
The article presents the research results of empirical studies on the utilization of lean tools in the internal logistics of manufacturing companies in the Polish market. The article consists of two parts. The first theoretical represents the essence and importance of lean management, as well as some of the tools of lean. The second part – the empirical – presents the results of research on logistics activities, which are the most common source of waste and general solutions used that contribute to the elimination of wastes. On the other hand, the author presents the utilization of lean tools in internal logistics, such as tact time, just in time, balancing the production line, kanban system, supermarket, production leveling heijunka, one piece flow, logistics train and milk run.
PL
Zmiany obserwowane współcześnie pozwalają na konstatacje nie tylko w zakresie rozwoju efektów materialnych procesów gospodarczych, lecz także na polu zarządzania tymi procesami. Interesującą egzemplifikacją tych ostatnich zmian umożliwia spojrzenie na rozwój koncepcji Lean management i Agile management. Jako wspólną płaszczyznę przyjęto aspekt usieciowienia przedsiębiorstw. Przeprowadzone rozważania pozwalają przypuszczać, że rozwój organizacji stosujących koncepcję Agile jest powiązany ze wzrostem znaczenia relacji sieciowych, co z kolei traktować należy jako reakcję na wzrost niepewności w podejmowaniu decyzji. Jednocześnie usieciowienie nie może być rozpatrywane w kategoriach uniwersalnych. Przytoczono dane wskazujące, że konsolidacja aktywów w ramach korporacyjnych nadal odgrywa istotną rolę w procesie budowy przewagi strategicznej.
EN
Changes observed today let statements not only in the range of economic processes material effects, but also on the field of those processes management. The look at Lean management and Agile management concepts improvement allows an interesting exemplification of mentioned changes. As the common basis, the network aspect has been assumed. The presented considerations lead to assumption, the development of organizations using the Agile management concept is connected with building – up network relations. Further, these relations are joined with the decision uncertainty growth. At the other side, network creating processes should not be treated as a universal category. There are data in this article, that the assets consolidation within corporation is still important to strategic advantage creation.
4
Content available remote Rachunkowość w zarządzaniu "szczupłym" przedsiębiorstwem
80%
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie zasad i metod "szczupłej" rachunkowości oraz zmian w granicach organizacyjnych tego systemu na tle zasad funkcjonowania "szczupłego" przedsiębiorstwa(fragment tekstu)
EN
An increasing number of companies in Poland and in the world are adopting lean principles in managing an enterprise. To be able to assess the results of their application it is necessary to implement in organizations the principles and methods of lean ac-counting. Polish management accounting literature has very few publications addressing issues in the development of this new management accounting approach. This paper reviews lean management principles and methods as well as the principles and instru-ments of lean accounting used in companies across the world. It also examines the changes in organizational boundaries of accounting systems in lean enterprises which are taking place as a result of adoption of lean approach to processes, including the accounting process.(original abstract)
5
Content available remote Improvement of the Production Process Using Lean Management - Case Study
80%
EN
Purpose: The aim of the article is to present the benefits of using selected Lean Management elements in the production process on the example of a company producing mechanical seals. Design/methodology/approach: The article is theoretical and empirical in nature and is based on the analysis of a selected case. In the empirical part, the analysis concerns selected elements of the production process in the examined enterprise. Findings: The results obtained in the article refer to the benefits of using Lean Management in the production process in the analyzed enterprise. The use of identification and elimination of waste and standardization of activities at workplaces (introduction of job instructions) in selected areas of the production process allowed for the improvement of its parameters, which was presented in the article. Research limitations/implications: The limitations in the empirical area could be the reference only to selected aspects of Lean Management and the analyzed process. Future research will cover the broader scope of Lean Management and other companies. Practical implications: The results of the case study show the direct impact of Lean Management on the parameters of the analyzed production process. Thanks to the use of Lean Management, the process parameters have improved, which is an important factor in the context of the effectiveness of the company's functioning as a system. Originality/value: The added value of the article is the practical presentation of the use of Lean Management to improve the parameters of the production process.(original abstract)
EN
One of the key factors of a competitive economy is creating a strong, internationally competitive SME sector. This essay is based on the fact that management tools used in the SME sector are insufficient. With the development of these tools, the competitiveness of companies could improve. According to the literature, using lean thinking has a positive influence on the company's effectiveness, and also proved that lean approach can be successfully extended out of the car industry, into the limitedly resourced SME sector, too. Even though the topic of lean manufacturing is analysed by many studies, there is a lack of papers dealing with its usage in the SME sector. The originality of this paper lies in analysing the current status of using lean manufacturing practices among the Hungarian SMEs operating in the manufacturing industry. The paper includes an examination about how deeply the elements of lean thinking are present in the Hungarian SME sector, how large the development reserves are, and whether there is a difference between the usage of lean practices. A structured questionnaire was used for data collection. SMEs' representatives, mostly CEOs and managers from the Hungarian manufacturing industry participated in the survey. The sample contained 128 observations. The study has two control variables, which are the size of the company and the relation to the lean management. The survey brought the following results. First of all, it shows that the level of using lean is low among the Hungarian SMEs. Furthermore, customer orientation is a key factor in the sector, however, there are considerable possibilities for progress by the inner processes and the handling and involvement of the suppliers. Firstly, a good basis to increase the effectiveness could be the creation of thinking in processes influencing the supply chain. Secondly, the development of the leadership and the involvement of the employees at some level are also significant. Key findings is that without state incitement and the involvement of outside experts, progress cannot be expected to spread on a broad scope. The background of the research method was created to fit the available literature and to capable to be used in other countries, too. Moreover, this way the available information can be expanded with a regional dimension, in case further studies are going to be made.(original abstract)
7
80%
XX
Celem niniejszego opracowania jest określenie relacji pomiędzy postfordyzmem jako systemem nowoczesnej produkcji, zmodyfikowanym przez zastosowanie lean management a sposobem rozwoju gospodarek krajów transformacyjnych i peryferyjnych na przykładzie gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej w świecie. (fragment tekstu)
EN
Author analyses the links between postfordism in the period of lean management and peripheries, transformation economies in the context of creation of economic dependence and market possibilities of job places creation. Transformational, peripheral economies have a fundamental problems, namely weak development and a middle income trap as a consequence of faulty privatization and reforms in favor of stranger capital and investors. Authors examine postfordist industrial, commercial and financial relations mostly on the examples involved into this process of transformation economies (Polish and other CEE countries enterprises) and dominating German enterprises. They proposes an adaptation to the challenges of new stage of postfordism through building of national fundament of industrial and economic independence and identity e.g. national entrepreneurship and brands, branch specialization and re-establishment of role of national state in national economy as the most important actor. (original abstract)
8
Content available remote Lean Management Concept in Hospital Management - Possibilities and Limitations
80%
XX
W artykule, nawiązując do aktualnej sytuacji krajowych publicznych placówek szpitalnych, zaprezentowano możliwości zastosowania koncepcji Lean Management w zarządzaniu nimi. Wskazano na wiele cech wspólnych, łączących zarządzanie podmiotami komercyjnymi z podmiotami leczniczymi. Stwierdzono, że we współczesnych organizacjach, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, zarządzanie musi być ukierunkowane na zadowolenie klientów/pacjentów, płynność finansową i wysoką jakość. Celem artykułu jest ocena możliwości zastosowania koncepcji Lean Management w placówkach szpitalnych. Przede wszystkim na podstawie pilotażowego badania ankietowego podjęto próbę oceny wprowadzenia powyższej koncepcji w wybranych dwóch szpitalach. Do realizacji tak określonego celu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu, wywiad nieustrukturyzowany, obserwację praktyki, a także badanie ankietowe opierające się na przygotowanym kwestionariuszu.(abstrakt oryginalny)
EN
With reference to the current situation of national public hospitals, the article presents the possibility to implement the Lean Management concept in hospital management. Numerous common features connecting the management of commercial entities with the management of healthcare institutions are indicated. It has been stated that the management of contemporary organizations, regardless of the type of conducted operations, needs to focus on customer/patient satisfaction, financial liquidity and high quality. The purpose of the article is to assess the possibility to implement the Lean Management concept in hospitals. In particular, an attempt was made on the basis of a pilot survey to assess the introduction of the above concept in two selected hospitals. Critical analysis of the literature on the subject, the analysis of research results of other authors, casual interview, observation of practice as well as a survey based on the prepared questionnaire were used to achieve the purpose.(original abstract)
XX
Opracowanie podejmuje tematykę alokacji poszczególnych wyrobów, reprezentowanych przez przedstawiciela danej grupy (de facto grup wyrobów) do głównych strumieni wartości przedsiębiorstwa. Głównym kryterium projektowania rodzin wyrobów jest podobieństwo technologiczno - organizacyjne wyrobów. W procesie analizy posłużono się współczynnikiem α, na podstawie którego, decydowano o przydziale poszczególnych wyrobów do odpowiednich strumieni wartości. Artykuł jest wynikiem prac badawczych prowadzonych w przemyśle, nakierowanych na stworzenie struktury asortymentu utrzymanego w konwencji rodzin wyrobów (strumieni wartości), charakterystycznych dla podejścia szczupłego wytwarzania, a szerzej konstatując szczupłego zarządzania (lean management). (abstrakt oryginalny)
EN
The study describes the subject of allocation of products represented by one item from each product group to main company's value streams. Technological and organizational similarity is the key criterion of designing product families. In the analysis the α coefficient was used in order to assign each product to particular value streams. The article is a result of research in industry, aiming at creating an assortment structure in a form of product families (value streams) characteristic of lean manufacturing and to be more precise - lean management. (original abstract)
XX
Koncepcja lean management wywodzi się bezpośrednio z przedsiębiorstwa Toyota i w ciągu ostatnich dwudziestu lat zrewolucjonizowała branże produkcyjne, a później zaczęła być wykorzystywana również w usługach, handlu, jak również w sektorze publicznym. Koncepcja lean management zaczęła stopniowo podbijać rynki i spowodowała zapotrzebowanie na inny rodzaj informacji generowany przez system rachunkowości. W ten sposób powstała lean accounting, czyli "szczupła" rachunkowość podporządkowana regułom i wymogom lean management. Celem artykułu jest podkreślenie roli lean accounting jako kluczowego systemu informacyjnego organizacji "szczupłej" dostosowanego do specyfiki lean management. W artykule skonfrontowano również tradycyjną rachunkowość zarządczą z lean accounting i wskazano obszary, które wyraźnie rozdzielają te dwa systemy.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper shows the main aspects of lean management and emphasizes the role of lean accounting in process of implementation lean management to enterprise. There are also presented and discussed the key rules and methods of lean accounting.(original abstract)
EN
There are numerous publications on Lean Manufacturing (LM) which extensively describe specific tools used in the lean framework, the necessary steps towards implementation of the concept as well as benefits following from its implementation. However, it appears that despite the expected positive results, the companies which implement LM increasingly cease further activity in this area. The causes have not been fully recognized and the reason for the situation can be both the superficial knowledge of the LM as well as a lack of consistency in the decisions taken. Thus the aim of this Article is to identify the barriers to their introduction among the companies which are currently struggling with the LM implementation and the companies which have already completed it. Based on a conducted CATI survey, an attempt has been made to identify both the internal and external barriers. Furthermore, the expertise of companies was examined in terms of knowledge of lean tools, including the awareness of the expected benefits from Lean Manufacturing implementation. The study involved Polish manufacturing companies operating in the Zachodniopomorskie Voivodeship.(author's abstract)
XX
W artykule omówiono kilka podstawowych zasad pracy w systemie zarządzania lean management oraz trudności z wprowadzeniem tego systemu do polskich przedsiębiorstw.
XX
Artykuł prezentuje pochodzenie i główne założenia systemu Lean Management. Omawia pięć zasad myślenia i dziesięć zasad działania tego systemu oraz podstawowe i pomocnicze metody i techniki używane w tym systemie.
XX
Głównym zamierzeniem artykułu jest przedstawienie powiązań pomiędzy szczupłym oraz zielonym zarządzaniem łańcuchem dostaw. Terminy te zostaną scharakteryzowane i umiejscowione na osi ewolucji łańcucha dostaw. Przedstawione zostaną też inne nurty zarządzania łańcuchem dostaw, m.in. zwinne, odporne czy w szerszym znaczeniu adaptacyjne, oraz kierunek ich dalszych modyfikacji. Nadrzędnym celem artykułu jest omówienie kolejnych etapów rozwoju zarządzania łańcuchem dostaw, zgłębienie najważniejszych i najczęściej stosowanych podejść w branży motoryzacyjnej, czyli: lean oraz zielonego zarządzania łańcuchem dostaw. Obiektem badań będą dobre praktyki stosowania rozwiązań zarówno lean, jak i green w firmie produkcyjnej z branży motoryzacyjnej, metodą badawczą zaś krytyczna analiza literatury z badanego zakresu tematycznego oraz case study czołowego producenta samochodów ciężarowych, autobusów na świecie. Najważniejszym wnioskiem z badań jest zmiana podejścia ludzi w organizacji zobligowanych do nowego charakteru pracy(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is to show the connection between lean and green supply chain management as well to discuss the next steps in the development of supply chain management, exploring the most important and most frequently used approaches in the automotive industry. The object of the research will be good practices for both lean and green solutions in an automotive manufacturing company. The applied research method will be critically analyzing literature from the examined thematic scope (supply chain management, green supply chain management, lean management) and the case study of one of the leading manufacturers of trucks and buses in the world. This company adapts its lean approach to its requirements in the organization and then moves on to the next stage of managing the green supply chain. The most important conclusion to be drawn from the research is the change in the attitude of people in organizations obliged to the new character of work. This is mainly a problem with the implementation and maintenance of a separate approach to the tasks performed(original abstract)
EN
The objective of this article is to present an outline of a concept aimed at identifying the possibilities of using Lean Management foundations in determining the sources of irregularities occurring in university processes from the perspective of various stakeholder groups. A research methodology is presented that creates the basis for initiating programmes modernising university processes in line with the principles of the LM concept from the perspective of the most important stakeholder groups. Thanks to the obtained results, it will be possible to raise the general level of awareness regarding losses and their causes, which have a negative impact on the effectiveness and efficiency of a university's activities. This would give rise to the active participation of important groups of stakeholders in activities improving university systems. The research results will contribute to the development of management sciences with reference to the sector of public services by identifying the factors determining changes in university management systems in a manner consistent with global trends. It will also be possible to develop a theoretical model supporting the LM-based identification of irregularities and their causes in universities.(original abstract)
XX
Usprawnienia systemu rachunkowości - w związku z wyodrębnianiem rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej jako dwóch podsystemów rachunkowości - powinny dotyczyć procesów rachunkowości związanych z obu tymi obszarami rachunkowości. Celem artykułu jest charakterystyka dwóch komplementarnych metod usprawniania procesów rachunkowości w kontekście koncepcji dojrzałości procesowej organizacji. Wywody oparto na studiach literaturowych i metodzie dedukcji. (abstrakt oryginalny)
EN
Improvements accounting system - in connection with the separation of financial accounting and management accounting as the two subsystems - should concern accounting processes related to both of these areas of accounting. The purpose of this article is to characterize the two complementary methods of improving accounting processes in the context of the concept of process maturity of the organization. (original abstract)
17
80%
EN
The purpose of this article is to explain what lean management concept is and to evaluate its effectiveness from different points of view. The article attempts at evaluating the effect of using lean management,not only referring to economic impacts but also to other criteria. It also includes an analysis mof hazards that may result from implementing the concept and in particular from its improper implementation. The author also points out gaps in the studies concerning lean management. (original abstract)
EN
In recent years lean thinking (also referred as slim) increases its popularity not only in industry, but also in the entire business world. There are many confirmed effects demonstrating the high effectiveness of this philosophy: a clear improvement of economic indicators, an increase in current satisfaction and the acquisition of new clients; better, stable quality of offered products and services; efficient organization of production; more effective management; high productivity of work and production; minimizing the costs of production and storage of stocks. Why is Lean implementation in our domestic conditions not easy and sometimes ineffective? In this study we will try to answer these very important questions. (original abstract)
19
Content available remote SOFP, czyli planowanie operacyjne w lean account- ing
80%
XX
Lean accounting to tzw. szczupła rachunkowość podporządkowana koncepcji lean management. Można wyróżnić cztery jej kluczowe obszary: rachunek kosztów, pomiar dokonań, planowanie operacyjne oraz system kontroli wewnętrznej. Planowanie operacyjne w lean accounting nazywane jest SOFP (sales, operational and financial planning) i istotnie różni się od tradycyjnego budżetowania. Przede wszystkim jest to system comiesięcznego, adaptacyjnego, partycypacyjnego planowania realizowanego w krótko- i średnioterminowych horyzoncie czasowym, w który zaangażowane są najwyższe władze oraz pracownicy i menedżerowie różnorodnych działów przedsiębiorstwa. Podstawowym poziomem SOFP jest tzw. strumień wartości. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i analiza kluczowych zasad i procedur SOFP, czyli planowania operacyjnego w lean accounting. W artykule najpierw omówiono rolę strumieni wartości w lean accounting, a następnie dokonano krytycznej analizy procedur SOFP.(abstrakt oryginalny)
EN
Lean accounting is focused on providing accurate, timely information for each level of lean enterprise. There are four main aspects of lean accounting: cost accounting, performance measurement, planning and internal accounting control. Sales, Operational and Financial Planning (SOFP) is a monthly, adaptive, coherent process that is quite different from traditional budgeting. The paper emphasizes the role of value stream in SOFP. It also critically evaluates the main procedures of SOFP.(original abstract)
XX
W artykule zrealizowano cele - teorio-poznawczy oraz empiryczny. W obszarze teorio-poznawczym dokonano analizy literatury przedmiotu w ramach następującej struktury artykułu: istota jakości usług w kontekście funkcjonowania uczelni wyższej, istota i model Lean, zasady Lean oraz ciągłe doskonalenie Kaizen. W ramach celu empirycznego dokonano analizy uwarunkowań zastosowania koncepcji Lean w zarządzaniu uczelnią wyższą. Posłużono się metodą analizy przypadku - case study. Obiekt badawczy został wybrany celowo. Dodatkowo w części badawczej artykułu wykorzystano metody - wywiadu oraz analizy dokumentacji badanej uczelni. Analiza przypadku objęła: identyfikację modelu zarządzania uczelnią, analizę barier występujących w procesie zarządzania, analizę instrumentów Lean możliwych do zastosowania w zarządzaniu uczelnią wraz z ich oceną oraz wskazanie możliwości doskonalenia systemu zarządzania uczelnią. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, two following goals were realized - theoretical and empirical. In the theoretical part of the article the author analyzed literature in areas: the essence of service quality in the context of a university functioning, the essence of Lean and Lean model, principles of Lean and Kaizen continuous improvement. The empirical part analyses conditions for Lean Concept application in management of a university. Case study method was used and the examined company was selected. Additionally, the author used the following methods: interview and documentary analysis. Case analysis covered: identification of university management model, analysis of barriers in management of a university, analysis of Lean instruments that can be applied in university management as well as their assessment, indication of the possibilities of improving the university management system. (original abstract)
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.