Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  składowisko
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Składowanie odpadów stanowi ważny element w procesie produkcji miedzi. W niniejszym referacie przedstawiono zagadnienia związane ze składowaniem odpadów w Leginicko-Głogowskim Zagłębiu Miedziowym. Przedstawiono w szerokim zakresie problematykę eksploatowanego obecnie składowiska 'Żelazny Most'. Omówiono zagadnienia gospodarki wodnej i hydrotransportu odpadów, oddziaływanie składowiska na środowisko. W referacie przedstawiono wynikające z założeń rozwoju składowiska, problemy geotechniczne warunkujące jego dalszą rozbudowę.
EN
Waste dumping presents a major issue in the process of copper ore production. In this paper problems of copper ore waste dumping in the Legnica-Głogów copper Basin are presented. Operational problems of the currently used 'Żelazny Most' - dumping area are widely discussed, including the issues of water balance, hydro-transportation of waste materials and the effect on the environment. Geotechnical considerations raised by the growth plans of the dumping area are also introduced.
PL
Na składowisku "Żelazny Most" jest prowadzonych wiele obserwacji hydrogeologicznych, pomiarów zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb i roślin. Oddziaływanie składowiska na środowisko jest często potwierdzane, ale jednocześnie podejmowane są działania, które mają im zapobiegać. Czy wobec tego oswoiliśmy zagrożenie?
PL
Kończąc cykl artykułów na temat wyposażenia składowisk i planowanych w tym zakresie inwestycji, prezentujemy tekst dotyczący urządzeń, które są wykorzystywane m.in. do prowadzenia ewidencji odpadów przyjmowanych na składowiskach (wagi) oraz służących do ich przetwarzania i zmniejszania objętości.
PL
Główną przyczyną, dla której cywilizowane społeczeństwa postanowiły utylizować (wykorzystywać lub unieszkodliwiać) biogaz powstający na składowiskach odpadów komunalnych jest ochrona środowiska. Chodzi szczególnie o efekt cieplarniany oraz bezpieczeństwo na składowisku i w jego otoczeniu. W Polsce składowiska odpadów komunalnych wytwarzają ponad 600 mln m3 metanu rocznie, który do niedawna ulatniał się do atmosfery.
PL
Jednym ze źródeł emisji gazów takich jak: tlenek węgla, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metan, siarkowodór, węglowodory do atmosfery są zwałowiska odpadów pogórniczych, a największa intensywność emisyjna występuje na zapożarowanych hałdach. Pożary te są zwykle wynikiem zastosowania nieodpowiedniej technologii składowania w powiązaniu z właściwościami fizyczno-chemicznymi lokowanej skały płonnej [1, 2, 5, 6]. Przeprowadzone badania palących się hałd nie pozostawiają złudzeń: zapożarowane hałdy są także źródłem emisji rtęci. Dla właściwej oceny ryzyka środowiskowego, jakie może się pojawić i na jakie jest narażone środowisko oraz pobliscy mieszkańcy, istotne jest określenie wielkości emisji związków rtęci z tych obiektów. Pomimo potencjalnych zagrożeń do tej pory nie przeprowadzono pomiarów stężeń rtęci umożliwiających ilościowe określenie tego zjawiska, również nie dokonywano nawet szacunków poziomu emisji rtęci z takiego typu obiektów, a co za tym idzie nie znamy dokładnie skali problemu. W artykule przedstawiono wyniki wstępnych ocen skali problemy a także szacunkowe obliczenia rocznych emisji rtęci z zapożarowanych składowisk odpadów węglowych w Polsce.
EN
Coal mining waste dumps are responsible for the emissions to the atmosphere of gases such as: carbon monoxide, carbon dioxide, sulphur dioxide, hydrocarbons and the highest emission intensity occurs on the burning coal mining waste dumps [1, 2, 5, 6]. In the hard coal mining and processing waste dumps very often combustion can be observed. The fires are a direct outcome of applying inadequate dumping technology and depend on the physico-chemical properties of the dumped waste rock. The conducted analyses of the burning coal mining waste dumps leave no doubts: the burning dumps are also the source of mercury emissions. Unfortunately, so far in Poland not even estimations of the mercury emission level from this type of objects have been conducted and, thus, the scale of the problem is not known. The article presents the results of preliminary ratings scale problems as well as an estimate of annual mercury emissions from burning coal mining waste dumps in Poland.
7
Content available remote Badanie przepływu wód gruntowych na składowisku odpadów komunalnych w Opolu
60%
PL
Zbadano wpływ opadów atmosferycznych na stan wód gruntowych na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych przy al. Przyjaźni w Opolu. Przedstawiono sposób badania stanu wody, wyniki pomiarów, ich analizę oraz wnioski.
EN
lmpact of atmospheric precipitation on the condition of water in the soil of the reclaimed landfill of municipal waste at Przyjaźni Av. in Opole. The manner of examining the condition of water in the soil, results of measurements their analysis and conclusions were presented.
PL
W artykule poruszono zagadnienia związane z możliwością gospodarczego wykorzystywania odpadów wydobywczych z hałd, składowisk, jak też z bieżącej produkcji kopalń węgla kamiennego do produkcji kruszyw oraz mieszanek na bazie kruszyw. Przedstawiono istotne etapy segregacji odpadów do produkcji oraz etapy powstawania produktów z wykorzystaniem procesów odzysku odpadów. Wskazano kierunki zastosowania kruszyw oraz konieczność prowadzenia zakładowej kontroli produkcji kruszyw. Przedstawiono mieszankę ulepszoną Haldex oraz Bio Carbohumus jako przykłady mieszanek na bazie kruszyw.
EN
The article raised the problems related to the possibility of economic management of extractive waste from dumps, storage heaps, as well as from current operation of coal mines for the production of aggregates and aggregates-based blends. Significant stages of wastes segregation for production were presented and the stages of making of products using wastes recovery processes. The article indicated trends in the use of aggregates and the need to carry out monitoring of wastes generation at mines. An improved Haldex and Bio Carbohumus mixtures were presented as an example of mixtures based on aggregates.
EN
The object of the studies was an unsealed municipallandfil1 sile "Grundman" in Opole. The landfil1 is located in an abandoned opencast working of limy marl. The landfill site was operated in the years 1945-1998. The goal of the studies was to determine how a fifty-year operation of a landfill site affected the contamination of soil i.e. humic rendzinas, which occur within the impact of the landfill site. The scope of the researeh comprised analysis of heavy metals (Pb, Cd, Ni and Co) in soil profiles: quantitative analysis (total content) and qualitative analysis i.e. fractional composition of metals (sequential chemical extraction). Determination of the total heavy metal content was carried out using methodology adapted in Poland for mineral soils while Tessier's method of sequential chemical extraction was applied for qualitative analysis. Five heavy metal - binding fractions were selected: - Fraction I - exchangeable; - Fraction II - carbonate-bound; - Fraction III - iron and manganese oxides-bound; - Fraction IV - organic matter-bound; - Fraction V - residue bound with silicates. Atomic absorption spectrophotometry (AAS) was employed to analyze water extract for heavy metal content in individual fractions as wel1 as their total forms. Cd and Pb content in soil profiles was higher than the level considered as natural in Poland (class I) - standard set up by the Polish Institute of Crops, Fertilization and Soil Sciences, Puławy). Therefore, the profiles were categorized as class II. The highest heavy metal content (total forms) was determined in soil horizon 0-30 cm. Sequential chemical extraction showed that heavy metals occurred mainly in chemically stabile and biologically inactive forms (fraction V). Significant amount of heavy metals was bound with iron and manganese oxides (fraction III and IV). The smallest amounts of heavy metals were bound with carbonates in fraction II and in exchangeable fraction I. This fact proves their limited availability to plants, soil and water.
PL
Przedmiotem badań było nieuszczelnione składowisko odpadów komunalnych "Grundman" w Opolu, które zostało zlokalizowane w wyrobisku po odkrywkowej eksploatacji złoża margli wapnistych, a eksploatowane w latach 1945-1998. Celem prowadzonych badań było określenie wpływu 50-letniej eksploatacji składowiska na stan zanieczyszczenia gleb - rędzin czarnoziemnych, zalegających w zasięgu jego oddziaływania. Zakres badań obejmowało znaczenie stężeń metali ciężkich (Pb, Cd, Ni oraz Co) w glebach całych profili tak w zakresie ilościowym (całkowita zawartość), jak i jakościowym tzn. z ich podziałem na frakcje (sekwencyjna ekstrakcja chemiczna). Oznaczanie ogólnej zawartości metali ciężkich wykonano wg metodyk przyjętych dla gleb mineralnych, natomiast oznaczanie jakościowe wykonano metodą sekwencyjnej ekstrakcji chemicznej według Tessiera, wydzielając pięć frakcji, z którymi związane są metale ciężkie: - Frakcja 1 - metale wymienne; - Frakcja II - metale związane z węglanami; - Frakcja III - metale związane z tlenkami żelaza i manganu; - Frakcja IV - metale związane z materią organiczną; - Frakcja V - pozostałość związana z krzemianami. Analizę ekstraktów wodnych na zawartość metali ciężkich w poszczególnych frakcjach, jak również ich form całkowitych przeprowadzono metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA). W profilach glebowych Cd i Pb występowały w ilości większej od zawartości uznawanych przez IUNG za naturalne (klasa I) i zadecydowały o zaliczeniu ich do klasy II. Największe zawartości metali ciężkich (formy całkowite) oznaczono w warstwie do głębokości 30 cm. Z analizy sekwencyjnej ekstrakcji chemicznej metali ciężkich, wykonanej dla gleb z profili wynika, że występują one głównie w postaci związków stabilnych chemicznie i nieaktywnych biologicznie (frakcja V). W znacznej ilości związane są także z tlenkami żelaza i manganu oraz z substancją organiczną (frakcja III i IV). W najmniejszym stopniu pierwiastki te związane są z węglanami (frakcja II) i we frakcji wymiennej (frakcja I), co oznacza, że ich dostępność dla roślin, gleb i wód jest znacznie ograniczona.
EN
The article is presenteds changes in the quality of the leachates which come from typical municipal landfills during their use. Samples of leachates have been collected to test in selected landfills located within the area of Silesian Voivodeship. Presented article describes differences in quality between leachates from landfills of different exploitation time and tries to identify reasons why the changes occurred.
PL
W artykule przedstawiono zmiany jakościowe odcieków pochodzących z typowych składowisk odpadów komunalnych w czasie ich eksploatacji. Badane odcieki zostały pobrane z wybranych składowisk, zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. W przedstawionym artykule opisano jakościowe różnice pomiędzy odciekami pochodzącymi ze składowisk o różnym czasie eksploatacji.
PL
W pracy scharakteryzowano zróżnicowanie chemiczno-mineralne popiołów zdeponowanych od wielu lat na składowisku. Stwierdzono, że odpady te wykazują nierównomierne uziarnienie, im głębiej, tym jest drobniejszy materiał. Odpady zawierają następujące składniki mineralne: kwarc, szkliwo, mullit, hematyt, magnetyt i inne spinele oraz nie przepaloną substancję organiczną. Skład mineralny odpadów pochodzących z dolnej części składowiska uzupełniają zeolit -- gismondyt oraz sporadycznie występujące kryształki gipsu. Powstały one w wyniku intensywniejszego oddziaływania czynników hipergenicznych w tej części składowiska.
EN
The paper presents chemical and mineral diversification of fly ashes dcposited in environment for many years. It was found that these wastes show no-uniform grain-size distribution, the greater depth the smoller fraction of the material. The wastes contain quartz, glaze, mullite, hematite, magnetite and other spinels and not iwerheated organie matter. Mineral composition of wastes originated from the bottom part of the waste pile completed by zeolite - gismondite and rarely occuring gypsum crystals. They were formed as results of intensive hipergenic factors in this storage parts.
12
51%
EN
Municipal landfill in Polanica-Zdroj was founded in 1945 and closed in 2009. It is situated within the city, next to the river Bystrzyca Dusznicka and despite the fact that it is no longer under exploitation, it is still a potential source of pollution of surface waters, especially during floods. The city is developing towards spa and tourism. The immediate vicinity of the object negatively affects its image and endangers safety of residents and patients. The facility doesn’t meet current technical requirements, hence needs modernization. Maintenance is carried out to form the landfill top, protect deposited waste against the seepage of rainwater by the usage of bentomat, degassing and drainage, cover its surface with the layer of subsoil and soil, implement sod and bushes on reclamation cover. The concerned area blends into the landscape through irregular plantings of trees, including secondary succession. Conditions of after-care monitoring are also defined.
PL
Składowisko odpadów w Polanicy-Zdroju założono w 1945 roku, a zamknięto w 2009 roku. Zlokalizowane zostało w obrębie miasta, obok rzeki Bystrzycy Dusznickiej i, pomimo tego że nie funkcjonuje, stanowi potencjalne źródło zanieczyszczenia wód powierzchniowych, zwłaszcza w okresie powodzi. Miasto rozwija się w kierunku uzdrowiskowo-turystycznym. Bezpośrednie sąsiedztwo obiektu negatywnie wpływa na jego wizerunek, zagraża bezpieczeństwu mieszkańców i kuracjuszy. Obiekt nie spełnia aktualnych wymogów technicznych, wymaga modernizacji. Konserwację prowadzi się w kierunku uformowania wierzchowiny składowiska, zabezpieczenia zdeponowanych odpadów przed penetracją wód opadowych poprzez zastosowanie Maintenance of the former municipal landfill in Polanica-Zdroj 553 bentomaty, odgazowanie i odwodnienie, pokrycia jego powierzchni warstwą podglebia oraz gleby, zadarnienia i zakrzewienia pokrywy rekultywacyjnej. Rozpatrywany obszar wkomponowuje się w krajobraz poprzez nieregularne nasadzenia drzew z uwzględnieniem sukcesji wtórnej. Określono warunki prowadzenia monitoringu poeksploatacyjnego.
EN
Landfill in Wola Suchożebrska accepts waste from the area of Siedlce and few neighbouring municipalities. A strict monitoring has been carried out on the landfill since 2007. The objective of the research was to analyse the amount and the morphological composition of municipal waste in the landfill in Wola Suchożebrska and on this basis to assess the efficiency of actions related to limitation of waste. Segregation of waste in the landfill caused that despite the increase of the total weight of waste a storage weight has not increased and even it decreased. Efficiency of undertaken activities was often limited due to the reasons not depending on the persons who manage the landfill. Changes in the structure of waste do not allow careful planning of future use, however, an increasing participation of plant waste makes a composting process more popular.
PL
Składowisko odpadów w Woli Suchożebrskiej przyjmuje odpady z terenu miasta Siedlce oraz kilku gmin ościennych. Od roku 2007 prowadzony jest na składowisku ścisły monitoring. Celem prezentowanych badań była analiza ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych na składowisku w Woli Suchożebrskiej oraz na tej podstawie ocena skuteczności działań związanych z ich ograniczeniem. Segregacja odpadów na składowisku sprawiła, że pomimo wzrostu ogólnej masy odpadów przywożonych nie wzrosła a nawet zmalała masa składowana. Skuteczność podejmowanych działań była często ograniczana ze względów niezależnych od prowadzących składowisko Zmiany w strukturze odpadów nie pozwalają na dokładne zaplanowanie przyszłego wykorzystania jednak wzrastający udział odpadów pochodzenia roślinnego stwarza możliwość powszechniejszego procesu kompostowania.
PL
W artykule dokonano analizy możliwości ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze starego, niewłaściwie zabezpieczonego składowiska odpadów komunalnych. Przedstawiono działania i zabiegi modernizacyjne, mające na celu eliminację przedostawania się zanieczyszczeń zwłaszcza do wód gruntowych i powietrza atmosferycznego. W celu wyeliminowania migracji odcieków do wód gruntowych zaprojektowano złożony system zabezpieczający, składający się z pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej i drenażu opaskowego odcieków oraz zbiorników retencyjno-odparowalnych. Dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego zaproponowano mineralny system uszczelnienia powierzchni składowiska i zagospodarowanie powierzchni roślinnością. Ponadto, zaproponowany został nowy, zmodyfikowany system monitoringu lokalnego składowiska, uwzględniający projektowane zabiegi rekultywacyjne i umożliwiający stałą kontrolę stanu środowiska wodno-gruntowego.
EN
The paper presents the analysis of the remedial works which should be urgently taken to reduce the negative environmental impacts of the sanitary landfill and to allow to continue its further operation. The remedial works on the old landfill consist of technical and biological solutions aimed mainly at eliminating of groundwater degradation process and protection of surroundings against pollution. The proposed solutions, related to environment protection will enable to continue operation of the landfill for the next few years. The paper also presents the verification of the scope of the local monitoring to control of the water quality on surroundings as well as for effectiveness assessment of remedial works.
EN
The numerical modelling of groundwater flow and pollutant infiltration was analyzed for the old sanitary landfill surrounded by a vertical bentonite barrier. The re-circulation system of leachate applied on the landfill was also analysed in transport modelling. The FEMWATER numerical program was used for the modelling. The aim o f modelling was assessment o f the vertical bentonite barrier influence on shaping of groundwater level in subsoil on surroundings as well as determination of time infiltration of leachate in the waste body during re-circulation. The results of groundwater monitoring were used for verification and tarring of the numerical model.
PL
Składowisko odpadów Miasta Poznania w Suchym Lesie w latach 1993-2007 przeszło znaczącą modernizację. W ramach tej modernizacji (revampingu) aspekt energetyczny i ekologiczny były dominujące. W referacie zaprezentowano składowisko po modernizacji z podaniem jego podstawowych parametrów technicznych. Przed podjęciem dalszych działań w kierunku energetycznego wykorzystania zasobów składowiska potrzebna jest ocena revampingu czyli ocena przeprowadzonej modernizacji składowiska, z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych oraz obowiązujących przepisów.
EN
The Landfill of Poznan City in Suchy Las from 1993 to 2007 has been passed considerable modernization. Within the framework of modernization, energy and ecological aspects was dominant. The report shows the landfill after modernization with its basic technological parameters and profiles. Before taking a further decisions in the energy direction of making full use of the landfill it is necessary to make valuation of the realized landfill modernization giving consideration to economic conditions and valid regulation.
PL
Badano oddziaływanie składowiska odpadów komunalnych dla gminy Szczawnica na skład chemiczny wód powierzchniowych i podziemnych. Składowisko zlokalizowane jest w Jaworkach, w niezamieszkałej dolinie Potoku Starego. Stwierdzono, że skład chemiczny wód powierzchniowych w Potoku Starym jest podobny zarówno w przekroju przed, jak i za składowiskiem, natomiast wód podziemnych zróżnicowany w zależności od usytuowania piezometrów względem składowiska i układu warstw geologicznych. Wody podziemne wykazywały lokalnie antropogeniczne zanieczyszczenie.
EN
The studies were performed in the hydrologic years of 1998–1999. They dealt with the impact of municipal waste dump on quality of surface and ground waters. The dumping ground is localised in an uninhabited mountain valley, near tourist and Szczawnica spa municipality. During the research, the site had no structural facilities, which isolated wastes from the contact with soil and water environment. Recognized hydrogeological conditions indicated the possibility of contaminants spreading. Chemical analyses were made of surface waters of a stream flowing in the vicinity of the site as well as of ground waters collected from piezometers localised around the dumping place. The pH and content of N–NH4, N–NO3, PO4, Ca, Mg, Na, K, Cl-, SO42- were determined. Precipitation was measured during the studies to estimate the size of effluents. Unfavourable impact of waste dump on aquatic environment was found to be restricted to the pollution of ground waters in piezometers located in the zone of stream bed. This was a resultant of morphological and geological conditions determining migration of the effluents. The magnitude of contamination did not correspond to the variability of hydrometeorological conditions in the watershed. No negative impact of waste dump on surface waters was found. In the control sections upstream and downstream of the dumping place their quality, in the range of conducted works, met requirements of 1st purity class.
EN
Due to a very high percentage of organic matter in municipal solid waste (47.36%) and in total percentage of biodegradable matter (62.3%), organic waste disposed is the main source of methane emissions into the air in Albania. Capture, collection and utilization of landfill gas in an energy project leads to economic, health and environmental benefits. Energy recovery potential and methane emissions from Tirana landfill have been studied. This site is scheduled to be closed after 6 or 7 years. The evaluation has been done using LandGEM Colombia Model, version 1.0, as an international LFG Modeling. The model predicted the time of peak production in 2019, one year after assumed site closure. The total annual peak of predicted methane recovery from landfill within the study time frame was estimated to be 2950 m3/h and a maximum of power plant capacity 8.3 MW.
PL
W pracy podjęto problem emisji biogazu, którego głównymi składnikami są metan (CH4) i dwutlenek węgla (CO2). Są one jednocześnie gazami cieplarnianymi. Mając na uwadze możliwość pozyskiwania biogazu do celów energetycznych, określono zawartość CH4 i CO2 z potencjału gazowego złoża odpadów komunalnych. W obliczeniach posłużono się modelem Tabasarana. W oparciu o dane z zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Makowie Mazowieckim, wykazano, że w 2011 roku emisja biogazu może wynieść od 1,2 do 7,95 m3. h-1. Jeżeli uwzględni się jeszcze, że pozyskanie biogazu wynosi około 50%, wówczas jego ilość nie gwarantuje opłacalności. W wariantach o korzystnych parametrach wydajności może okazać się zasadna, co potwierdzają dane wariantów porównawczych, a szczególnie pierwszego.
EN
The paper addresses the problem of biogas emissions. The main components of the studied biogas are greenhouse gases, methane (CH4) and carbon dioxide (CO2). In view of the renewable energy potential of biogas generation, the content of CH4 and CO2 in municipal waste landfill gas was determined in the study, using the Tabasaran model. Based on data acquired at the closed municipal landfill site in Maków Mazowiecki, it was shown that in 2011 biogas emissions could range from 1.2 to 7.95 m3. h-1. Since biogas production rate oscillates around 50%, the noted biogas quantity does not ensure the economic viability of the process. The expected profitability could be achieved for optimal yield parameters, as shown by data obtained in the compared variants, particularly the first.
PL
Powstawanie ścieków alkalicznych stanowi jeden z problemów technologicznych i środowiskowych związanych z funkcjonowaniem współczesnej energetyki konwencjonalnej. Neutralizacja tych ścieków za pomocą kwasu solnego lub siarkowego powoduje wzrost zawartości chlorków lub siarczanów w ogólnym bilansie ścieków elektrowni. Inne metody neutralizacji nie są powszechnie stosowane. W artykule zostały zebrane i przedstawione źródła ścieków alkalicznych pochodzących z elektrowni konwencjonalnych. Omówiono sposób ich neutralizacji za pomocą gazowego dwutlenku węgla (CO2) oraz przedstawiono wyniki wstępnych badań. Metoda ta umożliwia obniżenie odczynu pH ścieków bez wprowadzania dodatkowych zanieczyszczeń w postaci chlorków i siarczanów.
EN
Alkaline wastewater formation is one of the technological and environmental problems related to contemporary conventional power generation. Alkaline wastewater neutralization with hydrochloric or sulphuric acid increases the content of chlorides or sulphates in total wastewater balance of the power plant. Other methods of neutralization are not commonly applied. The article indicates the sources of alkaline wastewater from conventional power plants and discusses the method of its neutralization with gaseous carbon dioxide (CO2). Moreover, the preliminary test results are presented. The method enables reduction of pH value of wastewater without any inputs of additional pollutants such as chlorides and sulphates.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.