Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 101

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań składu i mikrostruktury popiołów lotnych z węgla kamiennego i brunatnego. Zestawiono opis morfologiczny obrazów wszystkich rodzajów popiołów z energetyki zawodowej. Przedmiotem szczególnej analizy były popioły lotne z węgla brunatnego z Elektrowni „Bełchatów”. Są to popioły glino-krzemianowo-wapniowe o korzystnych właściwościach pucolanowo-hydraulicznych. Przedstawione wyniki badań składu chemicznego, morfologii i mikrostruktury z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej SEM oraz analizy EDS uzasadniają wiele cech użytkowych tych popiołów jako składnika pucolanowo-hydraulicznego. Zwrócono uwagę na zawartość, skład i morfologię fazy szklistej w kształtowaniu tych właściwości.
EN
In this paper the investigations of the high calcium and silica fly ashes covered morphology and microstructure properties are presented. Morphological description of all kind of fly ashes generated from national power stations are compared. A special attention was taken into high calcium fly ashes from combustion of lignite coal generated in Bełchatów Power Station. These are calcium aluminosilicate fly ashes, which show good pozzolanic – hydraulic properties. The SEM investigation of morphology and microstructure Bełchatów fly ash prove some good performance properties this material as a pozzolanic-hydraulic constituent of common cements and active type II addition to concrete mixture. Quantity, composition and morphology of the glass phase creating optimal pozzolanic-hydraulic properties calcium fly ash were taken into consideration.
EN
Regional Directorate of State Forests in Radom is the oldest regional directorate in State Forests. It consists of 22 forests districts, of which 12 were subject of investigation in this master.s degree thesis. The aim of this work was to examine actual use of a forest digital maps in forest district. The research carried out proved, that forest digital map is popular among forest officials. The possibility of frequent updating, and constant access to current data allows to take correct decision by the general forester in the forest district, who is responsible for correct course of economic events in forest district.
5
Content available remote II Sympozjum sieci LFPPI [Ze zjazdów i konferencji]
100%
EN
This paper investigates whether a quantum computer can efficiently simulate the non-elastic scattering of the Schrödinger particle on a stationary excitable shield. The return of the shield to the ground state is caused by photon emission. An algorithm is presented for simulating the time evolution of such a process, implemented on standard two-input gates. The algorithm is used for the computation of elastic and non-elastic scattering probabilities. The results obtained by our algorithm are compared with those obtained using the standard Cayley’s method.
7
Content available Quantum simulation of the tunnel effect
100%
EN
In this paper, we examine whether a quantum computer can efficiently simulate quantum processes such as the tunnel effect. We examine a quantum algorithm that calculates the value of transition and reflection coefficients for the Gaussian wave packet scattered on a rectangular potential. We compare the results obtained in this way with the results of classical simulations and analytical calculations.
8
Content available remote Klasyfikacja popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S
100%
PL
W artykule omówiono cztery frakcje popiołu lotnego krzemionkowego spełniające kryteria miałkości popiołu kategorii S. Badano wpływ frakcji tych popiołów na parametry zapraw cementowych będące przedmiotem oceny zgodności wg PN-EN 197-1. Oznaczono miałkość, wytrzymałość na ściskanie, wskaźniki aktywności, zawartość węgla organicznego, uziarnienie oraz opis morfologiczny SEM/EDS. Wykazano, że separacja popiołu powoduje poprawę właściwości fizykochemicznych cementów popiołowych.
EN
In this paper four fractions fineness of siliceous fly ash were presented. The effect of different fineness of fly ashes on parameters of cement mortars, according to PN-EN 197-1, were investigated. Fineness, compressive strength, activity rates, organic carbon content, particle size and morphological description were determined. It has been shown that the separation of the fly ash proved better physico-chemical properties of fly ash cements.
PL
Współczesna radiofonia oparta o system FM dożywa swych lat. Wypełnione do granic możliwości widmo częstotliwości nie pozwala na zwiększenie oferty programowej, zamykając radiofonii z modulacją częstotliwości drogę do poszerzenia pola działania. Radiofonia cyfrowa DAB+ eliminuje ograniczenia systemu FM, uwalnia widmo częstotliwości, daje możliwość zwielokrotnienia oferty programowej, wnosi bogactwo usług dodatkowych w formie tekstów, obrazów, stron WWW, dźwięku dookólnego itp.
EN
Contemporary broadcasting system based on FM ends its life. Crowded frequency spectrum does not allow for increased programming, closing the way for the radio based on frequency modulation to broaden the scope. DAB+, a digital radio broadcasting system eliminates the limitations of the FM, releases the frequency spectrum, allows multiplication of programming offer, brings a wealth of additional services in the form of text, images, web pages, surround sound, etc.
12
Content available remote Quantum simulations of particle scattered by a rectangular potential
100%
EN
In this paper we examine whether a quantum computer can efficiently simulate time evolution of a one dimensional Schrödinger particle. Two cases are considered: free particle and particle dispersed on a rectangular potential. In order to simulate the Schrödinger particle, we use a quantum algorithm based on the procedure of diagonalisation of time evolution operator. The procedure of diagonalisation is based on the Quantum Fourier Transform (QFT) algorithm. The effects of simulation are presented in the form of figures. We also compare the results obtained from quantum algorithm with the results of classical simulations (Cayley's method).
PL
Praca przedstawia wstępną fazę autorskiego projektu naukowego pod nazwą "Panorama Warszawy". Projekt ten o charakterze naukowo - społecznym przyjmuje postać interdyscyplinarnej obrazowej bazy danych, w której obiekty w postaci obrazów powiązane są przestrzenią geograficzną i czasem. System archiwizacji i analizy danych nawiązuje do wykształconych ewolucyjnie przyrodniczych podstaw informacji obrazowej.
EN
The work presents the initial phase of the author's own scientific project termed "Panorama of Warsaw". The project, which is of a scientific - social nature, is in the form of an interdisciplinary image data base, in which objects in the form of images are related to geographic spece and time. The system of data archiving and analysis relates to the natural fundaments of image information, determined by evolution.
15
Content available remote Simulation of quantum resonance in the quantum register
100%
EN
In this paper, we examine whether a quantum computer can efficiently simulate resonant interaction between a pair of two-level quantum systems. We present an algorithm for simulating time evolution of such a system, implemented on standard two-input gates. We study the influence of accuracy of gates and decoherence on the quality of results.
PL
Rozsiewcze radio cyfrowe DAB+, o znacznie większej efektywności widmowej, energetycznej i ekonomicznej względem radia analogowego, zastąpi niebawemradio FM. Norwegia już wyłącza FM. Radio cyfrowe DAB obecne jest w wielu krajach świata, w Europie i w Polsce. W różnych krajach procesy wdrażania przebiegają w odmienny sposób. Lokalni nadawcy obawiają się pozostawienia ich poza platformą cyfrową. Rozwiązaniem może być projekt realizowany przez Radio Wrocław, Politechnikę Wrocławską i Instytut Łączności we Wrocławiu.
EN
DAB+ digital radio broadcasting, of much higher spectral, energy and economic efficiency in comparison to analog radio, will replace FM radio. Norway is switching off FM already. Digital radio DAB is present in many countries in the world, in Europe and in Poland. Implementation of DAB in various countries goes in different ways. Local broadcasters are afraid to be left outside digital platform. The solution might be the project run by Radio Wroclaw, Wroclaw University of Technology and The Institute of Telecommunications from Wroclaw.
20
100%
PL
Krajobraz należy traktować jako odwzorowanie w mózgu (umyśle) fragmentu środowiska przyrodniczego wyrażonego w postaci związków i relacji, które dostrzega człowiek. Podstawą jego odwzorowania krajobrazu jest struktura obrazu jako podstawowa forma przetwarzania informacji przez zmysł wzroku. Na ukształtowaną naszym systemem widzenia fizjografię przestrzeni nakłada się przestrzeń odbierana w kategoriach intelektualnych i wartościach: cywilizacyjnych, estetycznych czy emocjonalnych. Krajobraz odbieramy jako obiektywnie istniejącą przestrzeń, nie uświadamiając sobie, że krajobraz jest obrazowym odbiorem (i w konsekwencji pojmowaniem) przestrzeni, naszą wykształconą ewolucyjnie specyficzną zdolnością określania relacji między zewnętrznym światem a jego mózgowym (umysłowym) odwzorowaniem. Jaką rolę w tak pojmowanych relacjach krajobrazowych odgrywa fotogrametria jako dziedzina zajmująca się technicznym opisem i analizą obrazu środowiska realnego? Analiza tych relacji zaprezentowana zostanie na przykładzie zdjęć lotniczych środowiska przyrodniczego i kulturowego z wykorzystaniem publikacji „Gea – znaczy Ziemia” oraz „Opus hominis – dzieło człowieka” z serii „Polska z lotu orła”.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.