Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 183

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza wariancji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
2
Content available Detection of epistasis in triallel crossing
100%
EN
The main purpose of the article is checking, which variables influence expected wage level. In the study Author proposes the application of multivariate statistical analysis ANOVA. Next the Author presents power and exponential econometric models to show relationships between expected wage and social, demographic factors. In the study the Author uses date from Polish General Social Public Opinion Pull, which was in 2005 conducted by Institute for Social Studies Warsaw University. The 2005 PGSS survey had a sample of 1277 accepted questionnaires.
EN
These authors propose a new definition of homogeneity verified by variance analysis. The analysis aimed at quantitative variables describing the homogeneity of reinforcement structure, i.e. surface areas, reinforcement phase diameter and percentage of reinforcement area contained in a circle within a given region. The examined composite material consisting of silicon carbide reinforcement particles in AlSi11 alloy matrix was made by mechanical mixing.
15
Content available remote Homogeneity of particle size in the space of composite suspension casting
75%
EN
The presented analysis of the reinforcement particle size homogeneity in the space of composite casting is made by means of descriptive statistics methods and the analysis of variance. The reinforcement phase consisted of SiC particles with 15% content, while the matrix was an AlSi11 alloy. The composites were made by the mechanical stir casting method.
16
75%
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu wilgot­ności na proces rozdrabniania nasion wyki ozimej. Badania wy­konano na laboratoryjnym rozdrabniaczu bijakowym, stosując zmienną prędkość bijaków w zakresie 5000-7000 obr· min-1. Poddana badaniom wyka doprowadzona została do sześciu po­ziomów wilgotności od 8 do 18%. Ocena wariancji wykazała istotny wpływ wilgotności na wskaźniki opisujące proces roz­drobnienia poszczególnych poziomów. Zależności pomiędzy badanymi cechami a wilgotnością nasion opisane zostały równaniami regresji.
EN
The aim of the study was to analyze the influence of moisture content on grinding process of fodder winter vetch. The research was made using a laboratory hammer-mill at the velocity in the range of 5000-7000 rev · min-1. Samples of corn kernels were conditioned to seven moisture levels from 8 to 18 %. The analysis of variance showed a significant effect of mois­ture on the indicators that describe the process of fragmentation of the individual level. The influence of kernel moisture on the analyzed parameters was described in the form of regression equations.
17
Content available remote The incentive scheme for maintaining or improving power supply quality
75%
EN
The scheme for realization in system of automated control by the distributive company is offered. System Average Interruption Duration Index as dependent variable and territorial subdivisions of distribution network as independent variable in one-way analysis of variance are proposed. Examples of use System Average Interruption Duration Index as the Key Performance Indicators for an annual estimation of territorial subdivisions and workers of the distributive companies are examined.
PL
Zaproponowano system realizacji w systemie automatycznej kontroli przez firmę dystrybucyjną. Wskazywany jest średni czas trwania zakłóceń systemu jako zależna zmienna i terytorialne podpodziały sieci dystrybucyjnej jako niezależnej zmiennej w jednokierunkowej analizie wariancji. Przykłady zastosowania Systemowego średniego indeksu zakłóceń jako kluczowych wskaźników wydajności dla rocznego oszacowania podziału terytorialnego i pracowników spółek dystrybucyjnych.
18
Content available remote Metodyczne aspekty analizy hałasu wewnętrznego w środkach transportu miejskiego
75%
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA do oceny rozkładu poziomu dźwięku we wnętrzu autobusu Solaris Urbino 12 m podczas fazy rozpędzania. Na podstawie wykonanych pomiarów hałasu we wnętrzu autobusu sformułowano pytanie czy poziom hałasu podczas fazy rozpędzania jest równomiernie rozłożony na całej długości autobusu. Aby odpowiedzieć na tak zadane pytanie i zastosować testy analizy wariancji ANOVA należało spełnić kilka warunków: w pierwszej kolejności sprawdzono spełnienie podstawowego założenia analizy wariancji tj. czy badany hałas w każdym punkcie pomiarowym ma rozkład normalny, ponadto dla kompletności badania normalności przeprowadzono testy normalności Kołmogorowa-Lillieforsa, test Cramera von Misesa oraz test jednorodności wariancji dla wszystkich punktów pomiarowych.Następnie zastosowano j ednoczynnikową analizę wariancj i ANOVA oraz na zakończenie przedstawiono graficzny rozkład 95% przedziałów ufności poziomów dźwiękuw poszczególnych lokalizacjach mikrofonów pomiarowych podczas fazy rozpędzania autobusu.
EN
This article presents application of univariate analysis of variance ANOVA to assess distribution of sound level inside bus Solaris Urbino 12 m during speeding up. On the basis of measurements of noise inside the bus a ąuestion was worded if the level of noise during acceleration is evenly distributed in the whole length of the bus. To answer such question and to apply tests of analysis of variance ANOVA a few conditions have to be met. First it is checked if the basie assumption of analysis of variance i.e. if measured noise in each measurement point has normal distribution, moreover for completeness of normality examination, normality tests of Kolmogorov-Lilliefors, test of Cramer von Mises and homoscedasticity test of variance for all measurement points were carried. Next one factor analysis of variance ANOVA was applied. In conclusion a graphic distribution of 95% of confidence intervals of sound levels of specific locations of measurement microphones during acceleration of the bus was presented.
19
75%
EN
The presented analysis of the particle shape homogeneity of the reinforcement phase in the space of composite casting is made by means of the descriptive statistics method and the analysis of variance. The reinforcement phase consisted of SiC particles with 15% content, while the matrix was an AlSi11 alloy. The composites were made by the mechanical stir casting method.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.