Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 419

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarka wodno-sciekowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
PL
Po wprowadzeniu do zagadnienia omówiono stan gospodarki wodno-ściekowej miast z podziałem ich na miasta powyżej i poniżej dziesięciu tysięcy mieszkańców. Przedstawiono również wnioski w tym zakresie.
EN
With division on the under- and over ten thousands inhabitant towns a state of water- -sewage economics and relevant improving suggestions have been dealt with.
RU
После введения в вопрос рассмотрено состояние водосточного хозяйства городов с подразделением на города с населением до и свыше десяти тысяч жителей. Сделаны также выводы по этому вопросу.
PL
Strategia zrównoważonego rozwoju określa zasady oraz warunki korzystania z zasobów wodnych przez ludność i gospodarkę. W pracy pokazano założenia wskaźników zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do systemu zaopatrzenia w wodę (SZW). Dokonano graficznego przedstawienia wskaźników zrównoważonego rozwoju opisujących zapotrzebowanie na wodę do spożycia. W pracy podjęto problematykę wpływu gospodarki wodno-ściekowej w danej gminie na komfort związany z bytowaniem wypoczynkowo-turystycznym. W tym celu zaproponowano trójparametryczną matrycę oceny atrakcyjności turystycznej z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej. Przedstawiono metodę szacowania atrakcyjności turystycznej na podstawie ilości oczyszczonych ścieków (A), liczby zwodociągowanych gospodarstw (B) oraz klasy wyposażenia sanitarnego domostw (C). Każdemu z parametrów przypisano trójstopniową skalę punktową (L = 1 – niski, M = 2 – średni, H = 3 – wysoki). Na podstawie danych statystycznych istnieje możliwość kategoryzacji parametrów A, B i C, a na tej podstawie określenia wskaźnika WATGWS i oceny pod tym kątem walorów turystycznych gminy.
EN
The strategy of the sustainable development determines principles and terms of aqueous resources use by the population and the economy. Assumptions of coefficients of sustainable development in refer to water supply system (WSS) were shown. Graphic performance of sustainable development coefficients describing drinking water demand was executed. In the thesis the influence of the water and sewage management on comfort connected with tourist living was presented. To this purpose a three-parametric matrix of touristic's attractiveness and water-sewage management assessment was suggested. Analysis of touristic's attractiveness was introduced on basis of quantity of treated sewages (A), numbers of households having water supply system (B), classes of sanitary equipment of households (C). Each of parameters were attributed by three-level punctual scale (L = 1- low, M = 2 – middle, H = 3 – high). On the basis of statistical data exists a possibility of the parameters categorization A, B and C, and on this basis determination the indicator of WATGWS and the assessment of the touristic’s commune attractiveness.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.