Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 383

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Animal husbandry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
XX
Polskie araby są najbardziej dochodową hodowlą, ale rynek ten przeżywa poważne kłopoty. Program hodowli, który zbudował polską sławę w dziedzinie koni arabskich znalazł się w niebezpieczeństwie. Reformy ekonomiczne zagroziły dotacjom państwa na rzecz stadnin.
EN
Polish Arabians are prized among the breed. But the market is having a rough ride. And the breeding program that built Poland's global reputation for Arabians may may be in jeopardy, as economic reforms threaten state protection and support of the country's stud farms.
XX
Alpaki charakteryzują się wszech-stronnością użytkowania, dlatego coraz więcej hodowców decyduje się na hodowlę tych zwierząt. Jest ona niezwykle rentowna, ponieważ stale rośnie zainteresowanie konsumenta produktami z alpak. W Polsce alpaki wykorzystywane są w produkcji włókna, turystyce i rekreacji, alpako- terapii, służą do ochrony stad owiec oraz dostarczają cennego nawozu. Kolejną alternatywą utrzymania tych zwierząt jest ich uczestnictwo w ochronie krajobrazu. Alpaki zostały uznane za zwierzęta ekologiczne, jako że mają większy potencjał w wykorzystaniu ekosystemu, albowiem nie niszczą środowiska, dzięki budowie anatomicznej paznokci oraz rozszczepionej wargi. Opłacalność hodowli wynika z relatywnie niskich nakładów kosztów utrzymania w stosunku do możliwych osiąganych dochodów. Alpaki wymagają małego nakładu pracy, pożywienie ich stanowi głównie pastwisko oraz pasze wyprodukowane w gospodarstwie, nie mają również wygórowanych wymagań co do pomieszczeń. (fragment tekstu)
XX
W artykule przedstawiono wyniki z badań gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec na terenie województwa podlaskiego. Wyniki produkcyjne i nakłady omawianych gospodarstw, w okresie integracji Polski do struktur UE, uległy zmianom. Nastąpił wzrost kosztów produkcji owczarskiej, a w szczególności wzrosły ceny nawozów mineralnych oraz paliwa i smarów. Zmieniła się również struktura kosztów ogółem, ponieważ wzrósł udział kosztów bezpośrednich.
EN
In the paper production results and expenditures in sheep breeding farms was presented. After EU accession increased production cost -price of mineral fertilizers and motor fuel. The sheep breading farms produce for market, because commercial production percentage in total output was big (80%). (original abstract)
XX
Ceny trzody chlewnej podlegają okresowym fluktuacjom, wśród których największe znaczenie ma tzw. 4-letni cykl świński. Zastosowana w badaniach metoda harmoniczna potwierdziła istnienie tego cyklu, jak również pozwoliła na wyodrębnienie innych cykli, które wpływają na kształtowanie się cen trzody. Opierając się na wyznaczonych harmonikach o różnej okresowości można wskazać momenty w przyszłości, w których wystąpią maksymalne odchylenia in plus czy też in minus od trendu. Analizując występowanie fluktuacji nie można ograniczyć się jedynie do wykorzystania metod ilościowych, ale również należy brać pod uwagę przesłanki jakościowe.
EN
The hog's prices fluctuate periodically. 4-years cycle has the biggest influence on prices changing. The harmonic method used in research confirmed existence of above mentioned cycle as well as it allowed to separate other cycles having impact on hogs prices fluctuating. Basing on hogs prices harmonics with different periodicities one can point out future moments of maximum variations in plus and in minus from trend. Making fluctuation analysis one must take into account both qualitative and quantitative measures. (original abstract)
XX
Esej dotyczy ochrony praw zwierząt w Polsce, zarówno na poziomie przepisów prawnych, jak i w zakresie ich stosowania. Autorka stawia tezę, zgodnie z którą rozwój ochrony zwierząt w Polsce jest nikły i uwsteczniony w stosunku do większości krajów Unii Europejskiej. W tymże celu autorka porównuje wybrane regulacje z prawa polskiego do prawodawstwa innych państw europejskich. Na koniec autorka odpowiada na pytanie, czy bezpieczeństwo i ochronę zwierząt w Polsce można scharakteryzować słowami "głupota, amoralność i regres społeczny".(abstrakt oryginalny)
EN
The paper concerns the protection of animal rights in Poland, at the level of legal provisions and application of norms. The author puts forward a thesis according to which the development of animal protection in Poland is weak and retarded in relation to the majority of European Union countries. For this purpose, the author compares selected regulations from Polish law to the legislation of other European countries. Finally, the author answers the question if animal safety and protection in Poland can be characterised by the words "stupidity, immorality and social regression".(original abstract)
6
Content available remote Metody oszałamiania zwierząt rzeźnych
80%
XX
W krajach Unii Europejskiej oszałamianie zwierząt rzeźnych przed ubojem jest nakazane aktami prawnymi. Nową regulacją prawną w tym zakresie jest Council Regulation (EC) No 1099/2009 of 24 September 2009, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Spośród metod oszałamiania zwierząt rzeźnych dozwolonych do stosowania w UE omówiono tylko te, które są powszechnie stosowane lub są dobrą alternatywą w stosunku do obecnie stosowanych w ubojniach komercyjnych drobiu, trzody chlewnej i bydła. Omówiono metody oszałamiania: mechaniczne i elektryczną bydła, elektryczne i gazowe trzody chlewnej, elektryczne i w kontrolowanej atmosferze drobiu. (abstrakt oryginalny)
EN
Dazing of animals before slaughtering process in commercial plants has been demanded by the European regulation. The new regulation is Council Regulation (EC) No 1099/2009 of 24 September 2009. This regulation will be obligatory since 1 January 2013. Among legal dazing methods for poultry, cattle and pigs, only these of them which have been commonly used in commercial slaughterhouses or are a good alternative for the methods used nowadays, are described. The following methods are presented: mechanical and electrical for cattle; electrical and gas for pigs, electrical and in controlled atmosphere for poultry. (original abstract)
XX
Celem pracy było stwierdzenie na podstawie zawartości w wybranych tkankach i sierści stopnia zaopatrzenia żubrów w P i Ca z uwzględnieniem wieku zwierząt i rodzaju hodowli w Puszczy Białowieskiej. Materiał badawczy stanowiły tkanki żubrów: krew, nerki i wątroba oraz sierść, które pobrano od osobników w wieku: do 1 roku (cielęta), 1-4 lata (młodzież), powyżej 4 lat (żubry dorosłe) eliminowanych z hodowli otwartej i zamkniętej w ramach corocznych zimowych odstrzałów selekcyjno-redukcyjnych, przeprowadzanych w latach 2000-2003 w Puszczy Białowieskiej. Zawartość P i Ca w sierści oraz P w nerkach żubrów była, niezależnie od wieku i rodzaju hodowli, niższa niż wartości referencyjne dla przeżuwaczy. Istotnie wyższe zawartości P stwierdzono w tkankach cieląt i młodzieży w porównaniu z dorosłymi żubrami, stwierdzono wyższe wartości P nieorganicznego w surowicy krwi i P w nerkach u zwierząt młodych w porównaniu z osobnikami dorosłymi.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the studies was to state the degree of the supply of the European bison in P and Ca, with the consideration of the animals' age, as studied in free range and captive breeding in thé Białowieża Forest. The research material consisted of the selected tissues: blood, kidneys, liver and hair, the samples of which were collected from animals at the age: up to 1 year (calves), 1-4 years (youth) and above 4 years (adult bisons). The animals were eliminated from free-range and captive breeding within the annual winter selection shooting, conducted in the Białowieża Forest in the years' 2000-2003. The contents of P and Ca in the hair and of P in the kidneys of the bisons were found below the reference values for cattle, irrespectively of the age and type of breeding. Calves and the youth, as compared to adult bisons, were characterized by significantly higher P contents. It was supported by significantly higher contents of inorganic P in blood serum and total P in kidneys, in the young animals, as compared to the adult bisons.(original abstract)
XX
Omówiono hodowlę zwierząt w wybranych krajach arabskich z uwzględnieniem podziału na zwierzęta do pracy i zwierzęta produkcyjne (mięso, mleko, wełna itd.).
XX
Znaczącą uchwałą Rundy Urugwajskiej GATT było wprowadzenie nowego mechanizmu rozstrzygania sporów, który ma zapewnić odpowiednie działanie WTO. W pracy omówiono procedurę rozstrzygania sporów w ramach WTO, oraz przedstawiono konflikt między USA a Unią Europejską dotyczący stosowania hormonów w produkcji zwierzęcej.
EN
One significant resolution of the Uruguay Round was the introduction of a new conflict resolution mechanism for ensuring the proper operation of the WTO multilateral trade system. The new conflict resolution procedure is more effective than regulations under the previous GATT system, since, inter alia, it determines a timeframe for subsequent phases of conflict resolution by the WTO, reduces the potential for unilateral retaliation in favour of actions Iegitimised on the multilateral organization`s forum and - due to the fact that reviewing panel and appellate organ decisions are acccpted automatically - the system is much more resistant to blocking. The US and EU conflict on the use of hormones in animal production has gone through all the stages of WTO conflict resolution. including the appeals phase and the application of last-resort measures, i.c., the suspension of licences by the United States. Despite the fact that the fundamental conflict between health care needs and the trend towards trade liberalization has not been ultimately resolved, the new conflict resolution mechanism has !ed to a situation in which the method and means of retaliation are not unilateral because, firstly, they have been approved by the WTO and, secondly, both parties - plaintiff and defendant alike - have the opportunity to present their reasoning and arguments exhaustively. Moreover, sanctions available under the new trade system make parties to the conflict attempt to adjust their regulations to WTO principles, although this is often a long-term process. (original abstract)
XX
Jedną z najstarszych form wymiany towarów i pieniędzy są aukcje i przetargi. Aukcja kojarzy się na ogół z publiczną sprzedażą towarów, usług i wielu dóbr niestandardowych. Na aukcjach sprzedawane są dzieła sztuki, antyki, konie, nieruchomości, tereny, zboża, ryby, kwiaty oraz wiele innych towarów i produktów. Sprzedawcami są nie tylko pojedyncze osoby, ale całe firmy, a nawet państwa, a dochody z aukcji przynoszą corocznie setki bilionów dolarów. (fragment tekstu)
EN
Auction is one of the oldest ways of exchanging goods and money. It has become very common over the past few years, especially as far as the nonstandard goods such as works of art, antics, thoroughbred horses, real estates or mineral raw materials are concerned. The best known form of auction is the English auction (bidding). It consists in overbidding other buyers' offers up to the moment where there is nobody else willing to offer more. The bidding is won by a buyer who has offered the biggest amount of money. Arabian horse auction "Pride of Poland" is a typical English auction. Our aim is to show the model of English auction and to describe rules for "Pride of Poland" auction. (original abstract)
Equilibrium
|
2014
|
tom 9
|
nr nr 3
59-86
EN
Bankruptcy, especially during an economic crisis, is a common phenomenon. In the adverse changing economic conditions, economic activities become a challenge. Only strong individuals are able to survive the economic fluctuations, while others are eliminated from the market. The integrated models are used in predicting bankruptcy. These models are often designed on the basis of financial indicators. Some of these models use similar financial indicators, in many cases using the same ones. The present study deals with the evaluation of the sector of animal slaughtering and processing in the period 2000-2011, as well as the evaluation of the causes of business failure in the sector, and the comparison of bankrupt companies in the sector.(original abstract)
12
80%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie historii organizacji chowu i miejsc uboju zwierząt rzeźnych w Polsce, z uwzględnieniem uboju rytualnego. Podjęto również próbę określenia roli rzeźni, ich znaczenia i pełnionych przez nie funkcji w polskim przemyśle mięsnym. W tym celu dokonano przeglądu literatury krajowej i zagranicznej oraz scharakteryzowano rzeźnie jako miejsce uboju zwierząt rzeźnych w dawnej Polsce. W artykule podjęto próbę uporządkowania i usystematyzowania podstawowych pojęć związanych z hodowlą i ubojem. W opracowaniu wykazano, że wskutek rozwoju miast, zwiększenia liczby ludności, a tym samym wzrostu zapotrzebowania na żywność pochodzenia zwierzęcego chów i ubój przestały być prywatną sprawą, a stały się przedmiotem zainteresowania i wnikliwej uwagi państwa ze względu na strategiczne znaczenie i wymóg bezpieczeństwa żywności na poziomie indywidualnego konsumenta. Na przestrzeni wieków miejsca uboju uległy znacznym przeobrażeniom, na stałe wpisując się w krajobraz kompleksowych, nowoczesnych zakładów przetwórstwa mięsa(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the history of the organization of animal breeding and animal slaughtering places (including ritual slaughter facilities) in Poland. An attempt was made to define the role, importance and functions of slaughterhouses in the Polish meat industry. To do so, a review of domestic and foreign literature was carried out, and the characteristics of slaughterhouses in early Poland were presented. This paper also attempts to organize and structure the basic concepts related to animal breeding and slaughter. As shown in this study, because of urban development and population growth (and the resulting increase in demand for food of animal origin), breeding and slaughter is no longer a private concern. It became a matter of interest and focus to state authorities, considering its importance and safety requirements at consumer level. Over the centuries, animal slaughtering places have undergone a fundamental transformation to form a part of a complex modern meat processing industry(original abstract)
XX
Wprowadzenie. Więź łącząca człowieka z koniem zawsze miała specyficzny charakter, często przeradzając się w pasję, kształtującą jakość życia użytkownika koni. Z samej definicji jakości życia wynika, że zależy ona od możliwości podejmowania działań, które są dla jednostki ważne. Szczególną rolę muszą odgrywać różne formy kontaktu z końmi w życiu osób, które zawodowo lub z zamiłowania zajmują się ich hodowlą.>br/> Cel pracy. Prezentowana praca ma na celu ukazanie, czym dla hodowców koni arabskich jest czynne uprawianie jeździectwa bądź inne formy kontaktu z koniem i jak kształtuje to jakość ich życia. Jako szczególnie reprezentatywna próba wybrane zostały konie arabskie, od dawna otaczane wyjątkowa czcią przez polskich użytkowników.Materiał i metoda. Materiał badawczy pracy stanowią członkowie Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich, jako metodę badań zastosowano sondaż diagnostyczny, a jako technikę badawczą - ankietę.Wyniki i wnioski. Wyniki badań ankietowych potwierdziły założoną hipotezę roboczą. Znacząca większość respondentów uznała wpływ jeździectwa na ich jakość życia za pozytywny, tylko 5 osób (8,77%) było niezdecydowanych, a odpowiedzi negatywnych nie odnotowano. Większość badanych członków PZHKA jeździ konno, gdyż sprawia im to przyjemność. (abstrakt oryginalny)
EN
Introduction. The bond between man and horse has always had a unique character, often turning into passion and shaping the quality of life of horse users. By definition, the quality of life denotes taking measures that are important to the individual. A special role to play in the lives of people who are involved in breeding horses as professionals or amateurs take various forms of contact.Aim. The purpose of the present paper is to show the kind of influence exerted by practicing horse riding upon their breeders and owners. The tested group was formed from the members of Polish Arabian Horse Breeders Association, because Arabian horses are especially highly esteemed by the Polish users.Methods. A diagnostic survey was used as a research method in the form of a survey questionnaire.Results and conclusions. The results of the survey confirmed the established working hypothesis. The vast majority of respondents considered the impact of riding on their quality of life as positive, only 5 patients (8.77%) were undecided, and there were no negative responses. Most of the surveyed members of the Association ride a horse, because they enjoy it. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest kolejna epidemia wśród zwierząt hodowlanych, budząca niepokój w krajach UE importujących trzodę i wieprzowinę z Holandii i Niemiec.
XX
Celem opracowania jest analiza przestrzennego zróżnicowania intensywności chowu trzody chlewnej i cen jej skupu oraz zmian, jakie wystąpiły w tym zakresie na przestrzeni lat 90.
EN
The aim of this article is an analysis of changes which took place in spatial differentiation of breeding pigs for slaughter and prices of purchase in Poland in 90. Study are limited to 1991-1998. We can see a strong differentiation in intensity of breeding pigs for slaughter. The largest intensity was make to note in Leszno, Poznań, Toruń and Bydgoszcz province. The least - in Nowy Sącz, Jelenia Góra and Warszawa province. Prices of purchase were much less differentiated. (original abstract)
XX
Artykuł prezentuje wyniki badań, dotyczących oceny zmian w pogłowiu bydła i trzody chlewnej. Przedział czasowy badań obejmował lata 1990-2000.
EN
Level of stock of cattle in researched period featured very distinc decrease reaching 67 procent Lower Silesia it was placed on end of rate of province, if it goes about production of milk in conversion on 1ha AL. In stock of flock it write down regress totaling 45 procent These conditions are mentioned among reasons low profitability and rates of price of products for means of production. (original abstract)
XX
Badania miały na celu określenie bilansu i retencji fosforu przez zwierzęta monogastryczne w zależności od pobranej paszy zróżnicowanej odmianami grochu. Dla składników mineralnych ogólną miarą wykorzystania, czyli przyswajalności, jest retencja w organizmie, określana na podstawie bilansu spożycia i wydalania, Gawęcki i in., 1998. Do badań użyto trzy odmiany grochu siewnego: białokwitnąca - AGRA (jadalna i ogólnoużytkowa), pastewne: KIER (białokwitnąca) oraz barwnie kwitnąca: WIATO. Każda odmiana stanowiła jeden z komponentów 3 mieszanek doświadczalnych przygotowanych do eksperymentu. Doświadczenie bilansowe przeprowadzono na 24 białych szczurach laboratoryjnych [Rattus norwegicus albinus - szczepu Wistar], pochodzących z własnej hodowli. Zwierzęta podzielono na trzy grupy doświadczalne, po 8 osobników każda. W pobranych próbkach 3 mieszanek doświadczalnych oraz 24 próbkach kału i moczu określono podstawowy skład chemiczny oraz zawartość fosforu. Określono, na podstawie bilansu spożycia i wydalenia tego składnika w kale i moczu stopień ich wykorzystania. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to determine the balance of phosphorus in monogastric animals according to feed with pea varieties. The examined materials were seed peas: AGRA - white flowered (edible and for general use), KIER (fodder) and colour flowered: WIATO (fodder). The balance-digestibility experiment was carried out on 24 male Wistar rats [Rattus norwegicus albinus]. The rats were divided into 3 groups of 8 each. Content of phosphorus in experimental mixtures and dung and urine samples from experiment are were determined. On the basis of intake and excretion phosphorus balance, the utilization ratio was estimated. The results shown in tables. On the basis of the obtained results it has been stated that the efficiency of P utilization is dependent on pea varieties. (original abstract)
XX
W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z hodowlą bydła w gospodarstwach ekologicznych w Czechach. Zwykle odbywa się to w warunkach znacznego subsydiowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper's focus is on cattle raising efficiency under conditions of organic farming in the Czech Republic in 2004 and compared with farming under conventional systems. Cattle production includes two categories: beef cows and dairy cattle. The measures are formed, which should contribute to support of enterprises operating in organic farming systems thereby satisfacing increasing demand for bio-food. The paper is partial output of Research plan of FBE MUAF Brno, MSM 6215648904 "Czech economy in the process of integration and globalization, and the development of agrarian sector and the service sector in the new conditions of integrated marked" as a part of thematic direction 05 "Social-economic context of sustainable development of multifunctional agriculture, and actions of agrarian and regional policy". (original abstract)
EN
The main aim of the study was to indicate relational premises in the cooperation between industry organisations and farms with conservative breeds (cattle, pigs, and sheep). It has been assumed that the processes of integration of domestic animal breeders depend on the state of the relationships established (in terms of quality, sustainability, dependence and uniqueness) with industry organisations. The research was carried out on the basis of an interview questionnaire (in 2017) with farmers from south-eastern Poland, representatives of organisations, and a review of secondary sources describing the activities of industry organisations since the beginning of their existence. The specificity of the entities under analysis stems from their role and responsibilities. Breeders contribute to the growth of biodiversity, while industry organisations are an important partner in their relationships as they support farms (they mediate in the contracting process, organise trainings, represent the interests of producers in Poland and abroad). Preliminary results of the research indicate that the best conditions for cooperation are in the networks of breeders of conservative breeds of pigs as well as in interorganisational relationships with the 'POLSUS' industry organisation. (original abstract)
20
80%
XX
Artykuł ma związek z publikacją wyników trzeciego etapu interdyscyplinarnych badań pasterstwa huculskiego, prowadzonych przez zespół pod kierunkiem Janusza Gudowskiego w jednym z masywów górskich pasma Czarnohory na Ukrainie, w latach 1999, 2009 i 2014 (Pasterstwo w Czarnohorze pod redakcją J. Gudowskiego, wyd. I, Lublin 2016). Autor artykułu polemizuje z tezą J. Gudowskiego, mówiącą o dużej reprezentatywności wyników tych badań. Polemika dotyczy zastosowanego podejścia badawczego (połonina jako obiekt badań zjawiska cechującego się zmiennością sezonowych powiązań gospodarczych), wyboru obszaru badań (wyłącznie połoniny śródleśne masywu Kukula, otoczone borami iglastymi), roli ochrony przyrody w pastwiskowym użytkowaniu połonin (pominiętej w omawianych badaniach) oraz wyłaniającego się z pracy obrazu stosunków własnościowych na połoninach a także ich zmian w okresie 1999-2014. Zdaniem autora polemiki niereprezentatywność obszaru badań odzwierciedla się w wynikach badań, m.in. w postaci nadreprezentacji gospodarstw bydlęcych oraz braku oznak sukcesji wtórnej na użytkowanych pastwiskowo połoninach. W artykule zwrócono uwagę na najbardziej istotne, zdaniem autora, cechy charakterystyczne czarnohorskiego pasterstwa, pominięte w badaniach zespołu J. Gudowskiego - utrzymującą się dużą rolę pasterstwa owiec oraz powszechność w zakarpackiej części Czarnohory wypasu, zarówno owiec jak i bydła, organizowanego przez poszczególne gromady terytorialne. Poruszono również zagadnienie zmienności sezonowych powiązań w gospodarce huculskiej, powodującej, że niektóre z uzyskanych przez zespół J. Gudowskiego wyników badań przeobrażeń pasterstwa Czarnohory w okresie 1999-2014, nie mogą być ekstrapolowane poza obszar masywu Kukula a tym samym nie mogą być reprezentatywne dla Czarnohory lub całej Huculszczyzny. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses chosen results of the third part of long-time, interdisciplinary studies on Hutsul summer farming in the Chornohora mountains, published in a book titled Pasterstwo w Czarnohorze (the English title: Shepherding in the Chornohora). Janusz Gudowski (the book's editor) claims that the representativeness of the research carried out by his team in a small part of the Chornohora (Mt Kukul), is high, which is a matter of discussion here. The paper's author argues with the applied research approach, which does not take into consideration a possible variation of economic relations in different grazing seasons and its influence on summer farming change. Examples of changes investigated during this research, and caused by such a variation, are discussed in the paper as a separate category of interdisciplinary study results, which cannot be extrapolated outside the study area. Treating such results as representative could give a false view of summer farming changes. Above all, the study area used in this interdisciplinary research cannot be recognized in author's opinion as representative, when only relatively small secondary grasslands were investigated, resulting, among others, in overrepresentation of cattle farms as well as a lack of secondary succession symptoms. Among the most important features of the Chornohora summer livestock farming, not represented in the study area, and not described in this book, are sheep grazing in general (despite the English title of this book, only cattle grazing was investigated during this research) and communal grazing, both sheep and cattle. A different view on the role of long-time pasture ownership changes (1999-2014) and relations between the nature protection and summer farming in the Chornohora (two protected areas with different protection zones) is also presented in this paper. (original abstract)
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.