Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Training programme evaluation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
|
|
nr nr 11
104-105
XX
Artykuł na temat najlepszych praktyk szkoleń elektronicznych omawianych na I Międzynarodowej Konferencji E-learningowej w Polsce.
|
|
nr z. 5
109-114
XX
Celem badania było zweryfikowanie efektywności programów szkoleniowych skierowanych do bezrobotnych na lokalnym rynku pracy, w szczególności do bezrobotnych mieszkańców wsi. Oszacowano model hazardu, aby zmierzyć wpływ szkolenia na długość czasu pozostawania w stanie bezrobocia. Aby uwzględnić potencjalne problemy wynikające z niewłaściwego doboru próby zastosowano metody dobierania. Szukano odpowiedzi na pytanie, czy udział w szkoleniu w sposób statystycznie istotny wpływa na prawdopodobieństwo przejścia ze stanu bezrobocia w stan zatrudnienia w krótszym i dłuższym okresie czasu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to prove the effectiveness of training programs directed to the unemployed on the local labor market, especially to the unemployed in rural areas. We estimate a hazard model to assess the impact of training on the individual's unemployment duration. To take into account the potential sample selection problem we employ matching methods. The main question of this paper is whether the training significantly raises the transition rate from the unemployment into the employment state in the short and in the long run. (original abstract)
XX
Opracowanie omawia metody oceny efektywności programów rozwoju zasobów ludzkich według Kirkpatrick, Warr, Bird, Rackham, Glossary of Training Terms, Hamblin i Philips. W ramach własnych badań autor przeprowadził na przełomie lat 2002 i 2003 oraz 2004 i 2005 kompleksowe badania ilościowe i jakościowe dotyczące działań podejmowanych w zakresie rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach funkcjonujących na polskim rynku.
EN
Process of human resources measurement seems to be one of the main factor in building superiority over the rivals. It includes analysis of training programs efficiency. The article emphasizes the importance of improving the procedures of development programs evaluation, shows factors that influence the efficiency of human resources management and presents the brief description of the model of evaluation proposed by Jack J. Phillips. It also includes the results of the research on applying different methods of evaluation in the Polish practice.(original abstract)
|
2008
|
nr nr 11
22-26
XX
W niniejszym artykule przybliżono różne źródła struktury potrzeb szkoleniowych. Zwrócono uwagę na poziomy efektywności szkoleń oraz zaprezentowano wybrane metody ich oceny. Zauważono, że brak rzetelnej oceny efektywności szkoleń w przedsiębiorstwie utrudnia w istotny sposób identyfikację potrzeb szkoleniowych w perspektywie długookresowej.
EN
Quality management, as a context for a discussion of the efficiency of the courses lets us show that main factors are employee competency, evaluations and satisfying the needs of courses in organization. The presentation defines the needs structure of the courses with reference to different subject areas eg sources, classification. The review of the functions of courses shows their implications for learning cycle and relations to levels of satisfying the needs and the place of goals of courses as the base of measuring efficiency. The short review of the methods of measuring the level of efficiency of the courses prove new aspects of methodology related to type and time of courses, kind of participants and profits. The article concludes with a discussion regarding the costs of courses as the based for measuring efficiency. The author reaches the conclusions that process approach referred to efficiency in courses may improve human resources management practice. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najbardziej popularnych sposobów pomiaru efektów szkolenia pracowników, a następnie - na bazie przeprowadzonych badań - postaw reprezentowanych we wskazanym zakresie przez wybrane podmioty polskiej praktyki gospodarczej. (fragment tekstu)
EN
Actually people and their competences are the key factor which determinates competitiveness of organization. The most important determinate in the indicated problem is employee training. Especially in the current economic situation the firms are still looking for some proofs, so that they could justify the spending of money. In this paper was performed the some methods evaluating training effectiveness. Next based on the conducted research it was showed the real training activities and ways of training evaluating in the polish practice. (original abstract)
|
|
nr nr 1 (5)
151-167
XX
W artykule omówiono rolę menedżerów w procesie rozwoju kapitału ludzkiego. Dokonano analizy potrzeb i realizacji programów rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach działających w Polsce.
EN
The main purpose of the research presented in the article is a diagnosis whether the enterprises apply efficient programs of the HR development in a new global economy. Within the scope of the research the following subjects have been included: 1. the policy of the HR development in an enterprise's strategy 2. the process of the development planning, 3. recognition and the analysis of the training needs, 4. training methods and techniques, 5. the use of public means in the financing of the training programs. The results of the research show that more than 90 % of the enterprises organize any form of training. 70 % of the researched enterprises did so in accordance with the existing personnel development strategy. The most popular motivation for running the training is the need for development of the employees' key competences. The respondents used various methods of a need identification in the process. The most popular ways of the competence development are: training on the job, lectures, workshops and self-development. Only 60 % of the firms analyze the efficiency of training taking into consideration the reaction to the training only. It is undoubtedly not sufficient. (original abstract)
XX
Artykuł zawiera wskazania wynikające z sytuacji gospodarczej Polski w kontekście rynku szkoleniowego oraz syntetyczną analizę badań rynku szkoleniowego w ciągu kilku ostatnich lat.
EN
The article covers issue of improvement of human resources in contemporary international organizations. It includes analyses of Polish training market research in the last few years. It also includes short definitions and descriptions of all main training forms. On the basis of analyses the authors shaped conclusions and prognoses about future of training market in international organizations in Poland. The cultural aspect of organization was described in the training processes. It was shown that cultural demand influence in organization is the main element of projecting the training system.(original abstract)
|
|
nr nr 10
41-43
XX
Artykuł będący porównaniem jakości studiów podyplomowych i szkoleń zewnętrznych. Zawiera cenne uwagi na temat tego, na co powinny zwrócić uwagę osoby zainteresowane szkoleniami w formie studiów podyplomowych organizowanych przez szkoły wyższe, co wpływa na jakość przyswajania wiedzy i czym kierować się przy wyborze studiów podyplomowych.
|
|
nr nr 9
70-72
XX
W artykule omówiono potrzebę kontroli efektów szkoleniowych. Przedstawiono audyt językowy, który stanowi nowy w Polsce koncept zarządzania szkoleniami językowymi. Szkolenie i testowanie powinny odbywać się jako dwa oddzielne procesy, za pierwszy odpowiada szkoła językowa, a drugi przeprowadza firma zewnętrzna.
|
|
nr nr 5
84-93
XX
W pracy przedstawiono problematykę oceny skuteczności szkoleń. W kontekście omawianego zagadnienia dokonano oceny nowelizacji normy ISO 9001:2000. W analizie uwzględniono zarówno aktualne oraz przyszłe zmiany otoczenia przedsiębiorstw. W celu zilustrowania stanu obecnego wykorzystano wyniki zagranicznych badań. W artykule przytoczono wybrane modele oceny szkoleń. Szczególną uwagę poświęcono modelom finansowym. W kontekście dokładności pomiaru efektów szkoleń poruszono problem konwersji danych. Przedstawiono zasadnicze przyczyny zaniedbywania procesu oceny. Nakreślono negatywne konsekwencje takiego stanu rzeczy. (abstrakt oryginalny)
EN
Some aspects of training evaluation process have been presented. Assessment of the amendment of ISO 9001:2000 in terms of discussed issue has been made. Current and future changes in business environment have been taken into consideration. Results of the foreign research have been used to illustrate present situation. Selected models of training evaluation have been mentioned. Particular attention has had been paid to financial models. In the context of accuracy in measuring the effects of training, data conversion issue has been raised. Principal reasons of neglecting the process of evaluation has been presented. The negative consequences of this situation have been outlined. (original abstract)
EN
The level of occupational health and safety is one of the determinants of the company's efficiency. The article assessed the quality of general initial training (general training) and initial training at the workplace (on-the-job training) carried out in selected business entities related to the hard coal mining industry. Problem included in the above trainings were interpreted as a criterion function within a multi-criteria analysis based on the Analytic Hierarchy Process (AHP) method. Application of the AHP method allowed to perform a diagnostic (comparative) assessment of objects (business entities), both objects and accepted assessment criteria were compared in pairs with each other (the evaluator's preferences (subjectivity of assessments) are treated in the Analytic Hierarchy Process as a natural phenomenon). (original abstract)
XX
Tematem pracy jest problematyka szkoleń pracowników we współczesnych organizacjach. Celem artykułu jest prezentacja wyników badania zrealizowanego w ramach projektu RPMA.01.02.00-14-7402/16, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Badanie przeprowadzono wśród uczestników dwu typów szkoleń - tradycyjnych oraz prowadzonych w formule edutainment, rozumianych jako specyficzny rodzaj szkoleń, łączących elementy edukacji (education) i rozrywki (entertainment). Celem badania była identyfikacja kluczowych oczekiwań wpływających na satysfakcję i ocenę jakości procesu szkoleniowego pracowników sektora biznesu, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania nabytej wiedzy w rzeczywistych warunkach zawodowych. Porównywano opinie dotyczące szkoleń z obszarów: przywództwa, negocjacji, motywowania pracowników i zarządzania zmianą.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the results of the research carried out as part of the project RPMA.01.02.00-14-7402/16 co-financed by the Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship. The study was conducted among participants of traditional training and the one with elements of education and entertainment. The aim of the study was to identify expectations and needs affecting satisfaction and quality assessment of the training process of employees in the business sector. Respondents' opinions concerned courses in the areas of: leadership, negotiation, employee motivation and change management. The increase in the participants knowledge attending two types of training was examined as well as the level of their satisfaction regarding their expectations.(original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest problematyka szkoleń, oceniana w kategoriach przyrostu umiejętności, a także wsparcia uzyskiwanego od organizacji, na przykładzie kadry kierowniczej średniego szczebla, zatrudnionej w znanej w świecie firmie handlowej w Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Artykuł składa się z części teoretycznej, w której omówione zostały wybrane badania i analizy dotyczące efektywności szkoleń, oraz części empirycznej omawiającej warsztat badawczy i uzyskane w wyniku jego zastosowania rezultaty badawcze.
EN
The subject of the article are training problems and their effectiveness on the example of Polish, French, British and American managers sample and their supervisors and employers being employed in trade company known all over the world. The article contains two parts: theoretical, based on the subject literature and empirical, describing the modern research carried out on Polish, French, British and American managers and their supervisors or employers. The following questions are to be answered: Is there a difference between important skills before and after training? In which types of skills can we observe the best results of training? Is there the a difference or correlation between the best results of training and personal appraisal system and the evaluations in the supervisors' and employers' opinions? The results gave the positive answer to the questions mentioned above. (original abstract)
XX
Scharakteryzowano podstawowe sposoby prowadzenia projektów usprawniających w przedsiębiorstwach Philips Lighting w Polsce, które od kilkunastu lat, z powodzeniem, wdrażają kompleksowe zarządzanie jakością. W oparciu o wyniki ankiety przeprowadzonej wśród menedżerów jakości dokonano również oceny tych szkoleń pod kątem czynników sprzyjających wdrażaniu TQM.
EN
The article indicates different ways of conducting improvement projects in Philips Lighting production plants located in Poland. They have been implementing Total Quality Management for many years. Based on the results of the questionnaire among quality managers these kinds of trainings were estimated as very conductive in successful implementation of TQM. (original abstract)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.