Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 572

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Przemysł przetwórczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
XX
W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy empirycznej jakościowych miar aktywności gospodarczej uzyskanych z frakcji i sald pytań testu koniunktury poprzez ich przekształcenie metodą kumulacji przyrostowej. Metoda kumulacji przyrostowej w połączeniu z dekompozycją przy pomocy filtru Hodricka-Prescotta pozwala na obserwacje cyklicznych zmian w danych z testów koniunktury. Dla danych z testu koniunktury przemysłu przetwórczego IRG uzyskane w ten sposób cykle pokrywają się z cyklicznymi zmianami aktywności gospodarki polskiej okresu transformacji, ustalonymi w oparciu o dekompozycję PKB. Wykorzystanie wskaźników koniunktury gospodarczej zidentyfikowanych przy pomocy analizy korelacji krzyżowych i testu przyczynowości Grangera w modelach probitowych pozwoliło na wyznaczenie prawdopodobieństw punktów zwrotnych w cyklu wzrostowym i w szczególności przewidzenie punktu zwrotnego poza próbą który wystąpił w III kwartale w 2002 r. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present the possibility of analyzing cyclical changes in economic activity using business tendency survey data collected by Research Institute of Economic Development (RIED). The delta cumulation concept was presented. It is a new method of aggregation of business survey data, which enables building new time series with inbuilt trends. Therefore they can be decomposed on cycle and trend component using Hodrick-Prescott filter. The cyclical components of these cumulated time series which were highly correlated with GDP cyclical component were used to estimate probit models. The aim of this part of the analysis was to find the probabilities of turning points in Polish economy. The two best models signalled all turning points in Polish growth cycle with an accuracy of two quarters. The out- of-sample turning point was signalled with two quarters lead. The research confirmed the usefulness of RIED business tendency survey data in analysis of waves in economic activity and in predicting turning points in growth cycle in Poland during transition period. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia problem restrukturyzacji i prywatyzacji w sektorze rolno-spożywczym w latach 1990-1995. Proces prywatyzacji tego sektora rozpoczął się w 1991 r. i był realizowany wolniej niż w pozostałych gałęziach przemysłu. Przed końcem 1995 r. proces transformacji objął 60 procent przedsiębiorstw.
EN
The article deals with the problems pertaining to the processes of the restructuring and ownership transformation taking place in the food processing sector in the years 1990-1995. The food processing industry is characterized by the greater than in other sectors seasonal nature of production, and, also by the fact that before 1990 some of its branches were too heavily invested in (investments that were not always economically sound). Therefore, the restructuring process of this sector was slow-paced. Also, the privatization of the sector, commenced in 1991, was slower than that of other industries. By the and of 1995 the process of the transformation of this industry embraced about 60 procent of state-owned enterprises. The forecast for the coming years, when the factors stimulating the process of ownership transformation have been introduced, look promising. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono ocenę działalności przedsiębiorstw zagranicznych na tle przedsiębiorstw o odmiennej strukturze własnościowej oraz wskazano te obszary, które wyróżniają firmy zagraniczne z grona pozostałych przedsiębiorstw.
XX
W lipcu 2014 koniunktura w przemyśle przetwórczym pogorszyła się. Pogorszenie koniunktury odczuły przedsiębiorstwa prywatne. W sektorze publicznym miała miejsce poprawa koniunktury. Słabnie pozytywne oddziaływanie czynników cyklicznych. Pozytywne skutki oddziaływania czynników sezonowych odczuwają tylko przedsiębiorstwa publiczne. Pogarszają się nastroje przedsiębiorców. Zapowiedź rosyjskich sankcji może spowodować dalsze pogorszenie koniunktury. (fragment tekstu)
XX
Podjęto próbę udokumentowania konieczności ciągłego doskonalenia jakości produktów i usług, co stanowi warunek przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw. Definiując pojęcie jakości należy uwzględnić trudne do pomiaru odczucia odbiorcy, które mają wpływ na podjęcie decyzji o zakupie danego wyrobu. Efektem rynkowym, który przekłada się na wynik finansowy przedsiębiorstwa jest wzrost satysfakcji klienta. (oryg. streszcz.)
EN
The present study is an attempt at a substantiation of the necessity of a constant quality improvement of products and services, which is the necessary condition of companies survival and development. When defining the notion of quality, one must take into consideration the difficult-to-measure feelings of the receiver which affect his decision whether or not to buy a given product. The resulting market effect is an increase in customer satisfaction level manifested in the company's financial results. (original abstract)
XX
Scharakteryzowano działalność Winiarni "Bachus" z siedzibą w Chojnowie za lata 1996-1998.
EN
The paper shows economic activity of Vinery "Bachus" in the years 1996-1998. A special attentions takes problems of supply and processing. It shows a system changes and their derivatives which appears main factors decided about a value and structure of production in Vinery "Bachus" and position at the market. (original abstract)
XX
W drugim kwartale 2017 r. odnotowano poprawę koniunktury w przemyśle przetwórczym. Wartość wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym (IRGIND) w kwietniu 2017 r. obniżyła się o 2,7 pkt, z poziomu +7,8 pkt do wysokości +5,1 pkt. W maju nastąpił kolejny jej spadek o 1,7 pkt. W porównaniu jednak z lutym wartość IRGIND była wyższa o 5,3 pkt, a w skali roku wzrost wyniósł 5,0 pkt. Pomimo poprawy koniunktury, zarówno w skali kwartału jak i roku, wskaźnik koniunktury wciąż dryfuje w okolicy swojej długookresowej średniej, nie wykazując żadnego wyraźnego trendu. Ten stan utrzymuje się już niemal dwa lata. Obserwowany w ostatnich latach wzrost niepewności w działalności gospodarczej spowodował odstępstwa od utrwalonych wzorców zmian koniunktury w cyklu rocznym. Ciągle utrzymuje się duża zmienność na rynkach i trudno dostrzec oznaki stabilizacji. Choć przewidywania są (umiarkowanie) optymistyczne, nie należy raczej spodziewać się trwałej poprawy koniunktury w dłuższej perspektywie.(fragment tekstu)
EN
In the 2nd quarter of 2017 business situation in the manufacturing industry improved. The industrial confidence indicator (ICI) declined in April, 2017 by 2.7 pts, from +7.8 pts to +5.1 pts. In May it decreased once again, by 1.7 pts. However, in comparison with February ICI was higher by 5.3 pts, and 5.0 pts up from the May, 2016 figure. Though business situation improved both on the quarterly and yearly bases, the indicator still swings up and down along its long-term average. The horizontal trend has continued for the last two years. The rise in uncertainty which has been observed in the recent years modified well-known cyclicality patterns. High volatility in business activity persists, and there is no sign of stability to come. Though manufacturers are (modestly) optimistic, no one should rather expect business situation in the industry to sustainably improve in the long run.(original abstract)
XX
Obserwowana w poprzednich kwartałach zmienność koniunktury w przemyśle przetwórczym utrzymuje się. Wartości zarówno wskaźnika koniunktury jak i sald odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety zmieniają się bez związku z wcześniej obserwowanym rytmem zmian sezonowych w ciągu roku - jednego miesiąca rosną, kolejnego spadają itd. Wartość wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym (IRGIND) w lipcu 2017 r. obniżyła się o 8,2 pkt, z poziomu +3,7 pkt do poziomu -4,5 pkt. W sierpniu nastąpił wzrost wartości wskaźnika o 8,9 pkt. W skali trzeciego kwartału 2017 r. odnotowano więc niewielką poprawę koniunktury. W porównaniu z majem wartość IRGIND w sierpniu jest wyższa o jeden punkt, a w skali roku wzrost wyniósł 4,2 pkt. Pomimo poprawy koniunktury, zarówno w skali kwartału jak i roku, wskaźnik koniunktury wciąż dryfuje w okolicy swojej długookresowej średniej, nie wykazując żadnego wyraźnego trendu. Przewidywania przedsiębiorstw cechuje podobna huśtawka nastrojów. W sierpniu były one zdecydowanie bardziej optymistyczne niż w lipcu. Nie należy raczej spodziewać się trwałej poprawy koniunktury, tak w krótszej jak i w dłuższej perspektywie.(fragment tekstu)
EN
Volatility of business situation in the manufacturing industry is still high. The industrial confidence indicator (ICI) and all the balances keep changing without any correspondence with the seasonal pattern observed before - from month to month they alternately rise and fall. In July the indicator declined by 8.2 pts, from +3.7 pts to -4.5 pts, and in August it increased by 8.9 pts. In total, ICI gained 1.0 pts (in comparison with May). It is now by 4.2 pts higher than one year earlier. Although business situation improved, on quarterly and annual bases, the indicator continues oscillating around its long-term average, showing no clear tendency to go up or down. Manufacturers' expectations are much alike. In August they were more optimistic than in July. No firm recovery should be expected in the short- and long-term.(original abstract)
XX
W miarę postępującego procesu globalizacji gospodarki światowej, otwierania się poszczególnych gospodarek, liberalizowania rynków finansowych i kapitałowych, rośnie znaczenie analizy makroekonomicznej w podejmowaniu decyzji gospodarczych. Ponadto przyspieszenie procesów gospodarczych wymusza wzrost częstotliwości z jaką te decyzje muszą być podejmowane. W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie (szczególnie w krajach transformujących się) na bieżące, krótkookresowe mierniki oceny sytuacji gospodarczej danego kraju wśród instytucji zajmujących się analizą makroekonomiczną (uczestnicy rynku walutowego, banki, instytucje rządowe, firmy doradcze, itp.). Oprócz diagnozy bieżącego stanu gospodarki, istotnego znaczenia nabiera również możliwość prognozowania przyszłej sytuacji gospodarczej. Jednym z podstawowych obszarów gospodarki, który pozwala na szybką ocenę bieżących procesów ekonomicznych jest kształtowanie się miesięcznej produkcji przemysłu przetwórczego, która jest silnie skorelowana z miernikiem ogólnej aktywności gospodarki, czyli Produktem Krajowym Brutto (PKB). Wobec powyższego istnieje olbrzymie zainteresowanie wśród analityków makroekonomicznych i decydentów krótkookresowymi prognozami produkcji przemysłowej (a w szczególności produkcji przemysłu przetwórczego). Głównym celem niniejszego artykułu jest określenie możliwości wykorzystania wyników pochodzących z badania prowadzonego za pomocą testu koniunktury przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego (na przykładzie badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej - IRG SGH), które mają charakter jakościowy, do analizowania i krótkookresowego prognozowania wskaźnika produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego GUS, czyli danych o charakterze ilościowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the paper is to research usefulness of business survey results of IRG SGH for forecasting of manufacturing production yearly index (YoY). For this purposes there were used single equation regressions. The regressions use as a explanatory variables business survey indexes with different possible leads. Paper uses 8 questions from the IRG SGH industrial survey in the perception and expectation form and also general business indicator. All model are investigated for raw, seasonally adjusted and smoothed time series. In addition qualitative models are compared with autoregression model. The general conclusion of the research are: models for seasonally adjusted and smoothed series have better forecasting properties; qualita-tive models have better forecasting properties than autoregression model; qualitative models allow for two-months ahead forecasts; the models for balances have comparable forecasting properties or even better than models based on fractions from particular questions. (original abstract)
XX
Procesy innowacyjne stały się przedmiotem intensywnych badań naukowych na całym świecie. W Polsce również istnieje pilna potrzeba prowadzenia badań nad różnymi aspektami działalności innowacyjnej, które powinny rzetelnie diagnozować sytuację w tym względzie i wskazywać rozwój adekwatnych instrumentów polityki gospodarczej stymulujących wzrost innowacyjności. Należy pamiętać, że nie ma silnej, innowacyjnej gospodarki bez silnych przedsiębiorstw. Innowacyjność w skali makroekonomicznej jest efektem agregacji innowacyjności na niższych szczeblach. Celem autorek artykułu jest próba oceny innowacyjności przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce i określenia, w którym z działów przetwórstwa przemysłowego przedsiębiorstwa są najbardziej innowacyjne oraz jakie zmienne przyczyniły się do tego w największym stopniu. W konsekwencji opracowano ranking działów przetwórstwa przemysłowego dla lat 2013-2015 z wykorzystaniem syntetycznej miary rozwoju [Panek 2009], która umożliwia budowę wskaźnika innowacyjności dla każdego działu przetwórstwa przemysłowego oraz wyodrębnienie działów gospodarki o podobnym stopniu innowacyjności. W badaniu, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, podjęto próbę pomiaru innowacyjności przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego (sekcja C) na dwucyfrowym poziomie agregacji, czyli na poziomie działów tej sekcji. Taki poziom agregacji informacji uznano za wystarczająco szczegółowy i właściwy do oceny działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego. W badaniu wykorzystano publikowane przez GUS w 2016 roku wyniki badania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce w latach 2013-2015, które są realizowane zgodnie z metodologią Oslo w ramach Wspólnotowego Badania Innowacji (CIS - Community Innovation Survey). Badania te przeprowadzono w ramach Programu badań statystyki publicznej w tematach 1.43.02 - Innowacje w przemyśle (PNT-02) oraz 1.43.13 - Innowacje w sektorze usług (PNT-02/u). Pełna wersja badań realizowana jest na podstawie formularza modelowego przez narodowe urzędy statystyczne krajów Unii Europejskiej i Norwegii dla lat parzystych, natomiast wersja skrócona - dla lat nieparzystych - jest węższa pod względem zakresu przedmiotowego. Zarówno w badaniu skróconym, jak i modelowym, badaniem pełnym objęto przedsiębiorstwa przemysłowe o liczbie pracujących 50 osób i więcej. Badaniem reprezentacyjnym objęte były przedsiębiorstwa przemysłowe, w których pracowało 10-49 osób oraz przedsiębiorstwa usługowe o liczbie pracujących 10 i więcej osób.(fragment tekstu)
EN
Innovative processes have become the subject of intense scientific research around the world. In the conditions of global competition, the innovativeness of industrial enterprises is an important factor determining both the development of individual enterprises and the entire economy. The aim of the authors of the article is to try to evaluate the innovation of industrial processing enterprises in Poland as well as defining in which of the industrial processing departments the enterprises are the most innovative, and which variables have contributed to it to the greatest extent. As a consequence, a ranking of industrial processing departments for the years 2013-2015 was prepared using the synthetic measure of development (SMR), which enables the construction of an innovation indicator for each industry processing department and also the separation of economy departments with a similar degree of innovation. In the study, taking into account the Polish Classification of Business Activities (PKD) 2007, an attempt was made to measure the innovation of industrial processing enterprises (section C) at the two-digit level of aggregation, i.e. at the level of departments in this section. Such a level of aggregation of information was considered sufficiently detailed and appropriate to assess the innovative activity of processing industry enterprises. The study used the results of the research of innovative activity of industrial and service enterprises in Poland in the years 2013-2015 published by the Central Statistical Office (GUS) in 2016, which are implemented in accordance with the Oslo methodology as part of the Community Innovation Survey (CIS).(original abstract)
XX
Wymieniono przesłanki wyboru i charakterystykę obiektów oraz okres badań. Przedstawiono taksonomiczną procedurę wyodrębniania typów struktur przemysłowych. Omówiono charakterystykę typów struktur przemysłu przetwórczego w świecie w latach 1968-1973-1977.
EN
In the article the author has presented the results of meticulous researches into the changes and similarity of industrial structures in the world in the years 1968-1973-1977. Making use of a structure dissimilarity measure and the taxonomic algorythm there have been distinguished four types of structures as regards the processing industry (determined on the basis of employment structure), two types (distinguished on the value added basis) and two types (on the gross output basis), typical of the world industry in 1968. The number of distinguished types of industrial structures for the year 1973 was 4,3 and 2 respectively, and for the year 1977 3,3,2. In the article there have been also given the average structures of the processing industry characterizing the selected types of structures and the countries which they represent. (original abstract)
XX
Omówiono zmiany udziału przemysłu przetwórczego w produkcie narodowym brutto w latach 1960-1977. Przedstawiono głównych producentów i eksporterów w Krajach Trzeciego Świata.
EN
Despite unfawourable conditions in the world economy in the last decade the dynamics of the development of the Third World countries was a little greater than in the industrialized countries, although the development was not equal in all countries. A closer analysis demonstrates that it occurred in few countries only (nine or twelve according to division criteria) the so-called newly industrialized countries: South Cores, Honkong, Singapore, India, Philippines, Argentine, Turkey, Brazil, Mexico, Venezuela, Malesia. It suffices to say that the listed countries accounted for over 70% of industrial production of all the developing countries and of industrial export og this group of states. A considerable group of countries has not made any significant progress in the process of industrialization. It concerns particularly African countries. Besides, countries of low per capita national income used more external sources of financing an investment activity than countries of middle income. The newly industrialized countries had in the entire decade of the 70s a considerably high savings rate and the rate of investment (25-35% of gross national income). It should be also said that these countries made use to a large extent of international crediting market (Brazil, Mexico, Argentine, South Corea) to finance part of their industrial investment which is reflected in an immense external indebtedness of those countries. (original abstract)
XX
Dokument przygotowany w Ministerstwie Gospodarki, przyjęty przez Radę Ministrów 13 lutego 2001 r. Przedstawiono w nim strategiczne cele programu. Omówiono sytuację na światowym i polskim rynku siarki (bilans do roku 2002). Zaprezentowano przedsiębiorstwa prowadzące wydobycie, przetwórstwo i ekspedycję siarki oraz przedsiębiorstwa prowadzące likwidację kopalń siarki i rekultywację zdegradowanych terenów. Omówiono założenia programu restrukturyzacji i przetwórstwa siarki oraz prognozę finansową przedsiębiorstw wydobywczych i przetwórczych po restrukturyzacji. Zwrócono także uwagę na zagrożenia z tytułu niepodjęcia realizacji programu.
XX
Głównym celem artykułu jest porównanie krajów OECD pod względem stopnia wymiany wewnątrzgałęziowej BIZ według różnych gałęzi w przemyśle przetwórczym. W obliczeniach wykorzystano dane z 2006 r. pochodzące z bazy statystycznej krajów OECD. (fragment tekstu)
EN
Investment flows between countries within the framework of the same economic branch or between them, are taking place similarly to the foreign trade flows. Distinguishing of the intra- and inter-branch foreign investments creates the possibility to research the investment competitiveness of each country. In the study there is proposed the application of the Grubel-Lloyd and Balassa index to measure the intra- and inter-industry FDI flows in manufacturing. The received indexes values were subjected to correspondence analysis to create investment as well as competitiveness profiles of countries. (original abstract)
XX
Drugi miesiąc z rzędu wartości wskaźnika koniunktury i sald bilansowych rosną.Pozostają jednak bardzo niskie i niższe od wartości sprzed roku. Wartość ogólnego wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGIND) zwiększyła się w skali miesiąca o 10,6 pkt. Obecnie wynosi-19,3 pkt i jest niższa od wartości sprzed roku o 15,3 pkt. Dla sektora prywatnego wartość wskaźnika wzrosła w porównaniu z majem o 8,5 pkt i wynosi -20,7 pkt. Jest niższa niż przed rokiem o 17,5 pkt. Dla sektora publicznego wartość wskaźnika zwiększyła się o 35,7 pkt do poziomu -4,5 pkt. Jest o 8,8 pkt wyższa od wartości sprzed roku.(fragment tekstu)
EN
Manufacturing activity increased in June.The industrial confidence indicator (ICI)and all the survey balances are on the rise.The indicator grewmonthly by 10.6pts to -19.3pts, the figure15.3pts down from the respective last year one. Firms reported production, employment and totaland export orders to go up.Finished goods inventoriesand producer prices declined.Financial situation ofmanufacturers improved, as well as their opinions on general economic situation in the country. Industrial confidenceis rising and producers are less pessimistic than in May. However, the survey balances keep negative, with the lowest figureof the balance of overall state of the Polish economy.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano wyniki analizy zróżnicowania strategii płynności finansowej w przetwórstwie przemysłowym. Badania wykazały, że najczęściej stosowano strategię konserwatywno- agresywną, która przy umiarkowanym poziomie płynności dawała największe korzyści mierzone zyskiem rezydualnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of the analysis of the diversification of financial liquidity strategy in industrial processing. Studies have shown that the most commonly used the conservative- aggressive strategy with a moderate level of liquidity gave the greatest benefit as measured by the residual income. (original abstract)
XX
Określono znaczenie umowy kontraktacji jako jednego ze sposobów dostarczania materiału wyjściowego do przetwórstwa, związanego bezpośrednio z poprawą organizacji produkcji i działalności przedsiębiorstwa. Dane do badań zebrano na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 105 podmiotów. Analizowano cztery grupy producentów w zależności od czasu trwania i wykonywania kontraktacji (lata 1987, 2000, 2009) oraz braku jej zawarcia. Stwierdzono zależności pomiędzy zawarciem kontraktu a wielkością gospodarstwa rolnego, zasobami siły roboczej, modernizacją gospodarstw i ich wyposażeniem. Przeprowadzone badania wskazują na doniosłą rolę i znaczenie tej umowy zarówno w ujęciu ekonomicznym, jak i prawnym. Jednakże zauważono także u niektórych producentów rolnych brak zaufania co do skuteczności kontraktacji. (abstrakt oryginalny)
EN
This aim of this article is to determine the importance of the cultivation contract as a way to provide the raw materials for food processing plant directly related to the improvement of production and business operations. The material for investigation originated from the survey conducted among of 105 entities and from the charts of legal basis. The survey covered four groups of producers and the analysis depended on the duration and implementation of the cultivation contracts (within three years, such as: 1987, 2000, 2009) and the lack of its conclusion. The authors observed some important dependences among such factors as: the size of the farm, the labour forces, capital resources and farm's amenities. The conducted research has indicated the significant role of the cultivation agreement in both economic and legal terms, although some lack of economic trust appears among several farmers. (original abstract)
XX
Koniunktura w przemyśle przetwórczym w sierpniu poprawiła się. Ogólny wskaźnik koniunktury zwiększył swą wartość o trzy punkty w stosunku do lipca br. i wynosi + 16. Jest to wartość wyższa od poziomu z sierpnia ub.roku także o 3 punkty. Dla sektora prywatnego wskaźnik koniunktury przyjął wartość +16 punktów, dla sektora publicznego +17. (fragment tekstu)
EN
Business situation in the manufacturing industry improved in August. The general business indicator increased by 3 points in relation to July last year amounting to +16. It is also by 3 points higher than the August '03 level. The business indicator amounted to +16 in the private sector and to +17 in the public sector. (fragment of text)
XX
W marcu koniunktura w przemyśle przetwórczym poprawiła się. Ogólny wskaźnik koniunktury zwiększył swoją wartość w stosunku do lutego b. roku o siedem punktów i wynosi +13. W stosunku do marca 2003 różnica wynosi sześć punktów. Dla sektora publicznego wartość wskaźnika wynosi +18 punktów, dla sektora prywatnego wartość wskaźnika wynosi +10. (fragment tekstu)
EN
Business situation in manufacturing industry improved in March. The general business indicator increased by 7 points in relation to February of this year amounting to +13. It differs by 6 points from March 2003. The indicator in the public sector amounts to +18 and to +10 in the private sector. (fragment of text)
XX
Ogólny wskaźnik koniunktury w grudniu zmniejszył swoją wartość o 8 punktów w stosunku do listopada i wynosi + 1. Jest to wartość o dwa punkty niższa niż przed rokiem. W sektorze prywatnym wskaźnik koniunktury przyjął wartość ujemną, -2 punkty, w sektorze publicznym +4. (fragment tekstu)
EN
In December the general business indicator decresed by 8 points in relation to November and accounts for +1. It is by 2 points lower than a year ago. The indicator was negative in the private sector (-2) and positive in the public sector (+4). (fragment of text)
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.