Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 374

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Budget expenditures
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
1
Content available remote Wydatki sztywne budżetu państwa w Polsce
100%
XX
Poziom i struktura wydatków budżetowych są przede wszystkim determinowane zakresem zadań ciążących na władzy publicznej, a ten w Polsce jest nadal szeroki, pomimo wielu prób jego ograniczania. Wielkość i struktura wydatków jest uwarunkowana zarówno historycznie, jak też wynika z przyjętej przez władze publiczne doktryny społeczno-gospodarczej. W strukturze wydatków budżetu państwa w Polsce wydatki o charakterze sztywnym odrywają dominującą rolę, konieczne wydaje się zatem przeanalizowanie ich poziomu, dynamiki oraz struktury w kontekście zagrożeń dla sytuacji budżetowej w Polsce. (fragment tekstu)
EN
Almost 80 % of total expenditures in state budget in Poland are firm expenditures. Main expenditures which are legally determined are: grants for ZUS and KRUS, cost of public debt, social expenditures, national defence, contribution to EU budget, jurisdiction, grants for local governments. Poland has implemented the expenditure rules together with mechanisms to monitor and enforce them. One of the rule will strongly limit the growth in discretionary expenditure, i.e. not resulting from applicable acts regulating the public expenditure. But it will be necessary to continue the "untightening" of general government expenditure. (original abstract)
2
Content available remote Wady preferencji podatkowych w kontekście bezpośrednich wydatków budżetowych
100%
XX
Preferencje podatkowe to występujące w systemie podatkowym konstrukcje służące do stymulowania zachowań podatników poprzez wspieranie aktywności pożądanych przez ustawodawcę i eliminację działań nieakceptowanych. Badania nad tymi konstrukcjami zostały zapoczątkowane w Stanach Zjednoczonych przez S. Suurya, który jako pracownik Departamentu Skarbu USA polecił podwładnym przygotowanie spisu występujących ówcześnie preferencji podatkowych, co dało początek analizom tych zjawisk na całym świecie. W Polsce tematyka preferencji podatkowych po raz pierwszy została poruszona w Białej Księdze Podatków, w której postulowano stopniową, ale całkowitą likwidację ulg czy zwolnień podatkowych. Zalążkiem analizy tego tematu była też przygotowana przez NIK informacja o stanie prawa podatkowego, która wskazywała na rozmiar preferencji podatkowych, ale także na niebezpieczeństwo powierzchownych analiz i konsultacji dotyczących prac przedlegislacyjnych, co może prowadzić do niepożądanych skutków z zakresu spójności systemu podatkowego.(fragment tekstu)
EN
This paper discusses the negative aspects of the use of tax expenditures in the context of direct budget expenditures. The article tackles problems with precise determination of tax expenditures concept and the reasons for using these solutions. This paper defines disadvantages of tax expenditures, including the conflict between budgetary principles. The article also discusses the negative effects of these structures, such as reducing the transparency of tax system, the problems with estimating their size and the spending differences between tax expenditures and direct budget expenditures.(original abstract)
XX
W pracy poddano analizie podażowe oddziaływanie polityki fiskalnej na fluktuacje gospodarcze w Polsce. Analizę przeprowadzono w oparciu o należący do grupy modeli realnego cyklu koniunkturalnego model Hansena z niepodzielną pracą, który dostosowano do warunków gospodarki polskiej i rozszerzono o założenia dotyczące polityki fiskalnej. Na podstawie przeprowadzonych symulacji otrzymuje się, że model relatywnie dobrze odwzorowuje korelacje pomiędzy wielkością PKB i pozostałymi zmiennymi. Nie ma natomiast potwierdzenia w danych rzeczywistych wynikająca z modelu ujemna zależność pomiędzy wydatkami rządowymi i konsumpcją, szczególnie silna w przypadku przyjęcia założenia o występowaniu substytucyjności pomiędzy konsumpcją prywatną i publiczną. Jednocześnie porównanie wyników modelu z rezultatami otrzymanymi przez Kuchtę i Piłat ukazuje, że rozszerzenie modelu o politykę fiskalną zmniejsza korelację pomiędzy łączną produktywnością czynników produkcji a produkcją, przybliżając ją do wielkości występującej w gospodarce polskiej. (fragment tekstu)
EN
The article examines the supply-side impact of fiscal policy on fluctuations in economic trends in Poland. The analysis is based on the real business cycle model with indivisible labor developed by American economist Gary D. Hansen. This model was adapted to the conditions of the Polish economy and expanded to include assumptions about fiscal policy on the basis of data from the 1995-2009 period. According to the author, the model reflects the correlations between GDP and other variables. However, the negative correlation between government spending and consumption resulting from the model is not confirmed by actual data, Krajewski says. Simulations show that an increased share of capital expenditure in government spending has a positive impact on the economy because it leads to an increase in production,consumption, employment and the level of capital. The model also shows that even though a countercyclical fiscal policy reduces fluctuations in production, it leads to greater volatility of capital and consumption. Moreover, the results of the model show that if public consumption becomes a strong substitute of private consumption, an increase in government expenditure has a low supply-side impact on the level of production, the author concludes.
XX
Wydatki publiczne stanowią specyficzną grupę wydatków albowiem służą realizacji szczególnych zadań władz publicznych. W opracowaniu wymieniono i omówiono podstawowe funkcje wydatków oraz zaprezentowano ich klasyfikacje. Przeprowadzono analizę tych wydatków w latach 1995-2003 i na podstawie jej wyników stwierdzono wzrost wydatków w ujęciu nominalnym.
EN
Public expenditures are the expenditures of the state and other law and public associations necessary to fulfil public needs or - as it can be put - to realise tasks of the state and other public institutions. Expenditures are main instruments for allocative function of the public finances. Substance of the public expenditures is included in its name. It means that that expenditures are sustained on realisation of the public tasks. Rank of those expenditures is so high that public authorities are deciding to finance those public tasks either fully or partly. Assuming that public expenditures are inevitable and useful one can observe that spending public means have specific features: arbitrary of the decisions concerning size and direction of the spending, 'shovelling' outside strictly economic area, danger of corruption and misuse of the expenditure by the institutions responsible for spending. When analysing public expenditures, especially expenditures of the state budget between 1995 and 2003 one can observe growth of those expenditures in nominal way. Considering only chosen group of expenditures - namely social expenditures which were the subject of this article - one cannot deduce such thing when we take under consideration its part in whole expenditures. Starting from 1999 social expenditures are veiy limited and do not exceeded even 4% of the expenditures as a whole. We are not counting here the expenditures concerning social care which in last years i.e. 2001-2003 was shaped on level of 8,3-8,5% of the whole expenditures.(original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę zdiagnozowania wielkości odchyleń od planu w latach 2005 2008 wybranych kategorii makroekonomicznych oraz wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej. Szczególną uwagę zwró­cono na wydatki w 2008 roku. Analizę odchyleń poprzedzono omówieniem ram prawnych oraz metodycznych dla planowania budżetu w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
Analysis of unplanned alterations of expected macroeconomic ratios and budget expenditures for the period 2005 - 2008 years was performed. Results are indicating signifi cant changes in 2008 year. It was the fi rst consequence of fi nancial crisis. (original abstract)
XX
W artykule Autorka przedstawia źródła zasilania finansowego budżetów władz lokalnych na Ukrainie. Wskazuje także na możliwości powiększania dochodów budżetowych oraz charakteryzuje zasady i kierunki ich rozdysponowania.(abstrakt oryginalny)
EN
Problems of formation of the local governments' financial resources in Ukraine have been discovered. Basic directions of increasing the incomes of the local budgets directions of their distribution have been substantiated.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest ocena wahań wydatków z krajowych budżetów centralnych na rolnictwo, udziału wartości dodanej rolnictwa w PKB oraz poziomu zorientowania gospodarek narodowych na rolnictwo w krajach Unii Europejskiej w podziale na dojrzałe demokracje oraz postkomunistyczne państwa członkowskie UE. W badaniu został obliczony wskaźnik orientacji rolniczej (AOI). Wykorzystano dane pochodzące z Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Banku Światowego. Badaniem został objęty okres 2001-2017 ze względu na dostępność danych. Wyniki zostały przedstawione głów-nie z wykorzystaniem metody świec japońskich. W większości krajów UE zaobserwowano zmniejszenie poziomu wydatków na rolnictwo w stosunku do innych kategorii krajowych wydatków publicznych. Spadek ten był dwukrotnie większy w dojrzałych demokracjach UE niż w krajach postkomunistycznych UE, chociaż pierwsza grupa krajów wydawała na rolnictwo cztery razy mniej. W prawie wszystkich państwach UE zaobserwowano zmniejszenie udziału rolnictwa w tworzeniu PKB, przeciętnie o ponad 20%. Postkomunistyczne kraje UE były bardziej zorientowane na rolnictwo niż dojrzałe demokracje UE. Biorąc pod uwagę poziomy AOI, rolnictwo nie należało do priorytetowej kategorii wydatków rządów krajowych UE. Widoczne różnice między dwiema analizowanymi grupami krajów mają swoje źródło w powojennym zróżnicowanym rozwoju gospodarczym będącym konsekwencją politycznej spuścizny. Przeprowadzone badanie ma charakter porównawczy i może stanowić przyczynek przyszłych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to evaluate the fluctuations of central government expenditure on agriculture, the agriculture share of GDP and the level of national economies orientation on agriculture in the European Union (EU) countries, divided into the elder EU democracies and the post-communist EU member states. In the study, the agricultural orientation index for central government expenditure (AOI) was calculated. The data came from the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the World Bank. The analysis covered the period 2001-2016, due to the data availability. The results were presented mainly using Japanese candlestick charting. In most EU countries shrinking national expenditure on agriculture in relation to other spending categories were observed. That decrease was twice bigger in the elder EU democracies than in the post-communist countries although the first group of countries was spending on agriculture four times less. In almost all EU member states a reduction of more than 20% in the share of the agriculture in GDP creation was observed. The post-communist EU countries were more agri-oriented than the elder EU democracies. Taking into account the AOI levels, agriculture did not belong to top priority spending categories for EU national governments. The visible differences between the two country groups have roots in the postwar diverse economic development caused by political heritage. The performed research is comparative and should be treated as a contribution to future studies. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest pomiarowi efektywności wydatków ogółem. Podmiotem badania jest 37 miast na prawach powiatu zaliczanych do kategorii dużych, tzn. liczących od stu tysięcy do miliona mieszkańców. Horyzont czasowy analizy obejmuje lata 2009- -2013. W badaniu zastosowano nieparametryczną metodę oceny efektywności względnej Data Envelopment Analysis (DEA). Za nakład przyjęto wydatki budżetowe ogółem na mieszkańca, rezultaty zaś zobrazowano za pomocą siedmiu wskaźników wpływających na jakość życia mieszkańców w obszarach: opieki zdrowotnej, finansów gospodarstw domowych, rynku pracy, edukacji, wypoczynku i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony środowiska naturalnego. Na podstawie wyników badań wskazano jednostki nieefektywne oraz zaproponowano kierunki zmian umożliwiające osiągnięcie pełnej efektywności. W toku analizy potwierdzone zostały postawione hipotezy zakładające, że efektywność wydatków budżetowych jest większa w miastach o mniejszej liczebności mieszkańców oraz w miastach z mniejszymi wydatkami per capita(abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the measurement of efficiency of general expenditure. The subject of the study is 37 cities with county rights classified as large ones, i.e. with a population between one hundred thousand and a million. The time horizon of the analysis covers the years 2009-2013. A nonparametric method for the evaluation of relative efficiency - Data Envelopment Analysis (DEA) - was used in the research. The input is the total budgetary expenditure per capita and the results (outputs) are seven indicators influencing the quality of life in the following areas: health care, household finances, labour market, education, leisure and recreation, public safety and environmental protection. On the basis of the results inefficient units were indicated, and then changes required to improve efficiency were proposed. The analysis also confirmed two hypotheses: the efficiency of budgetary expenditure is higher in cities with a smaller number of inhabitants and in cities with less expenditure per capita(original abstract)
XX
Celem artykułu jest wskazanie na zmiany, które zaszły w strukturze finansowania budżetowego sektora rolnego Polski w mijającej perspektywie finansowej UE 2014-2020. Przedmiotem badań były wydatki na sektor rolny, pochodzące zarówno z budżetu krajowego, jak i funduszy UE. Rozważono również strukturę wydatków w poszczególnych częściach budżetu rolnego, odnosząc się do rolnictwa, rynków rolnych oraz rozwoju wsi, postrzeganych jako wydatki prorozwojowe i modernizacyjne względem sektora rolnego, jak i wydatki o charakterze socjalnym związane z KRUS. Zastosowano metody analizy struktury i dynamiki, opierając badanie na materiale źródłowym pochodzącym z projektów ustaw budżetowych dla odpowiednich lat. Dowiedziono, że znaczenie sektora rolnego rozpatrywanego przez pryzmat środków do niego kierowanych z budżetu krajowego systematycznie spada. Wydatki te są istotnie wzmacniane przez fundusze unijne, które mimo utrzymującej się tendencji spadkowej, nadal odgrywają ważną rolę w rozwoju i wsparciu sektora rolnego w Polsce. Zauważalne są również tendencje większego udziału w wydatkach w części budżetowej "rolnictwo", kosztem części budżetowej "rynki rolne", a także do renacjonalizacji budżetu rolnego (zwiększający się udział krajowego finansowania wydatków po kilku latach multiplikacji budżetu krajowego przez budżet środków europejskich).(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article was to demonstrate the changes that took place in the structure of financing the budget of the Polish agricultural sector in the passing EU financial perspective 2014-2020. The subject of the research was expenditure on agriculture, including both the state budget and EU funds. The structure of expenses in particular areas of the agricultural budget was also considered, regarding agriculture, agricultural markets and rural development, seen as investment in the development and modernization of the agricultural sector, as well as social expenses within The Agricultural Social Insurance Fund (ASIF). The study used methods of structure and dynamics analysis and was based on source material from draft budget bills for relevant years. It was proved that the importance of the agricultural sector, considered through the perspective of the funds allocated to it from the state budget, is systematically decreasing. These expenditures are significantly boosted by EU funds, which, despite the continuing downward trend, still play an important role in the development and support of the agricultural sector in Poland. The tendency is also that the share of expenditure on items from the "agriculture" part of the budget is higher than on the "agricultural markets" part of the budget, and that the agricultural budget is being renationalised (after the state budget being multiplied by European funds for several years, the share of state funds in the expenditure has increased).(original abstract)
XX
Obecnie rola państwa w kształtowaniu konkurencyjności kraju nie jest ograniczona jedynie do wspierania rozwoju innowacyjności i kapitału ludzkiego. Coraz większe znaczenie ma prowadzona polityka socjalna, która realizowana jest w celu stworzenia państwa nie tylko konkurencyjnego na arenie międzynarodowej, ale także gwarantującego wysoki poziom życia mieszkańców. Jednocześnie głównym problemem współczesnego państwa opiekuńczego jest stawianie czoła coraz większym kosztom polityki społecznej. Celem artykułu jest ocena, czy koszty państwa ponoszone na działalność redystrybucyjną, odnoszące się do sfery socjalnej, są wydatkowane efektywnie. Badanie efektywności wydatków państwa zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu metody Data Envelopment Analysis.(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, the role of government in shaping the country's competitiveness is not limited only to supporting the development of innovation and human capital. It is increasingly important to run social policy, which is implemented in order to create the state not only competitive on the international stage, but also ensuring a high level of life. At the same time the main problem of the modern welfare state is to confront growing costs of social policy. The aim of this article is to assess whether the costs incurred for the state redistributive activities relating to social area, are spent effectively. Examination of the effectiveness of the state expenditures was conducted using the method of Data Envelopment Analysis.(original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu są problemy związane z konstrukcją budżetu Unii Europejskiej, a zwłaszcza z procedurą uchwalania owego budżetu, źródłami gromadzenia dochodów i strukturą wydatków.
EN
Problems originating in the structure of the EU budget in general, and in particular the procedure of setting up the budget, together with the sources of income and the expenditure structure constitute the subject of the paper.(J.W.)
12
Content available remote Political Budget Cycles - Going Beyond the Average
75%
XX
Celem artykułu była weryfikacji hipotezy traktującej o występowaniu politycznych cykli budżetowych w Unii Europejskiej, specyficznych dla danego kraju (ang. country-specific). Wykorzystując dane panelowe dotyczące wszystkich 28 państw członkowskich UE za lata 1995-2015, wykazano, że przedwyborcza manipulacja fiskalna skutkowała wzrostem wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych ogółem oraz wzrostem wydatków związanych z działalnością ogólnopaństwową, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, gospodarką mieszkaniową i komunalną, rekreacją i edukacją. Badanie stanowi nowatorskie połączenie koncepcji ukierunkowanych na poszczególne kategorie wydatków publicznych i występowanie specyficznych dla danego kraju cykli budżetowych w UE. Wyniki wskazują, że cykle wyborcze różnią się znacznie w poszczególnych państwach UE. Statystycznie istotny efekt wyborczy zaobserwowano w około 77% badanych przypadków, z których dwie trzecie reprezentuje wzrost wydatków w okresie przedwyborczym. (abstrakt oryginalny)
EN
We test whether there are country-specific election cycles present in the public expenditure in the European Union. Using panel data on all 28 current EU Member States from 1995 to 2015, we find in general evidence for an election-induced expansion in total government spending and within the categories of public services, safety, housing, recreation, and education. Our contribution is to combine the notion of targeting specific public spending categories and the occurrence of country-specific political budget cycles in the EU. The results indicate that election cycles vary substantially across countries. We observe a significant election effect in about 77% of our estimates. Two thirds of these observed significant effects represent increased spending in pre-election period. (original abstract)
XX
Rozwój gospodarczy odgrywa bardzo ważne miejsce w całokształcie zjawisk ekonomiczno-społecznych. Stanowi siłę napędową rozwoju społecznego i ekologiczno-przestrzennego, jest też podstawą poprawy jakości życia szczecińskiej aglomeracji. Dla Szczecina oznacza to zatem potrzebę ciągłego tworzenia warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, które według dotychczasowych ocen odbiegają od stanu pożądanego. Celem artykułu jest wskazanie możliwości i instrumentów oddziaływania na lokalną sferę gospodarczą. W szczególności podkreślone zostanie znaczenie gminnych wydatków budżetowych w rozwoju Szczecina. (fragment tekstu)
EN
The effect of local authorities' actions should stimulate involvement of local communities in economic processes, which will increase economic activities of local enterprises. In the context of the above it seems essential to give theoretical guidance for stimulating economic development by the local government and to present different kinds of opportunities. The author focused on three following subjects: stimulation of local economic development - theoretical aspects and instruments influencing local economic development in the Szczecin. (abstract original)
XX
Przedstawiono analizę kształtowania się wydatków polskich gospodarstw domowych i ich zróżnicowania w okresie przeobrażeń systemowych gospodarki. Okres badawczy obejmuje lata 1993-2003.
EN
The transformation of the economic system in Poland brought about major changes in the level and structure of household expenditure. The distribution amongst, as well as within, various groups and types of expenditure changed. The results of research into household budgets unequivocally show that the level of household expenditure closely correlates with the level of income obtained. The highest level of expenditure (compared to other households), and consequently of consumption, is therefore found among the following households: 1) of self-employed people, 2) in which the head of the household has higher education, 3) single-person households, 4) of couples with no dependent children, and 5) located in a large urban agglomerations. A low level of expenditure (and consumption) is above all characteristic of the following households: 1) of people living off unearned income, 2) in which the head of the household has a low level of education, 3) of people with several children, and 4) located in rural areas. What is worrying is the fact that despite the increase over the analyzed period in the volume of expenditure in virtually all socio-economic groups of households, the statistical research does not show a significant improvement in people's self-assessment of the extent to which their needs are being met. The increasing extent of poverty in Polish economy clearly testifies to the fact that a significant portion of society is not taking advantage of the effects of the transformation, participating to a limited degree in the effects of the continual economic growth (expressed as an increase in GDP) observed since 1992. (original abstract)
EN
Motivation: The results presented in this paper constitute an element of the research performed as part of the project entitled 'Institutional Efficiency vs. Local Economic Development: Modifying Factors and Interactions'. In particular, they refer to the partial objective consisting in identification and evaluation of factors that influence the institutional efficiency at the local level. Aim: The objective is to verify the hypothesis that communes manifesting greater activity in the financing of social services more frequently exceed the standard set of obligatory social services, undertake more advanced measures to improve their quality and availability and are able to accomplish the designated effects to a greater degree. Results: The hypothesis was verified on the basis of secondary data (from the Local Data Bank) and primary data (collected in the course of questionnaires circulated in the sample of 1,220 communes). Using the k-means procedure, financial activity coefficient, participation coefficient, task implementation coefficient, effect coefficient and Pearson's coefficient, the research hypothesis was partially confirmed. (original abstract)
16
Content available remote Metody uelastyczniania wydatków budżetowych państwa
75%
XX
Wydatki budżetowe są głównym instrumentem wykonywania zadań państwa. Cechą struktury wydatków budżetu państwa w Polsce jest wysoki udział wydatków sztywnych (prawnie zdeterminowanych). Ich przeciwieństwem są wydatki elastyczne umożliwiające finansowanie nowych wyzwań stojących przed państwem. W artykule podkreśla się potrzebę przeprowadzenia reform zwiększających "pole" podejmowania w miarę swobodnych decyzji w ramach polityki budżetowej oraz omawia się sposoby uelastycznienia wydatków budżetu państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Public expenditure is the main tool for performing the allocation function of the public finance. In Poland, the structure of public expenditure is characterized by a relatively high share of fixed expenditure. It is the opposite of flexible expenditure used for funding new challenges which the government has to face. The paper emphasizes the need to carry out reforms to expand the 'space' for free decision making with regards to budgetary policy. It also discusses methods of increasing the flexibility of the state budget expenditure. (original abstract)
XX
Przedstawiono rolę budżetu UE i perspektywy finansowej w procesie integracji europejskiej. Omówiono szczegółowe rozwiązania w Traktacie konstytucyjnym w zakresie budżetu. Przybliżono priorytety nowej perspektywy finansowej 2007-2013 oraz korzyści i zagrożenia dla Polski w świetle zapisów budżetowych Traktatu Konstytucyjnego oraz propozycji finansowej 2007-2013.
EN
Following the recent extension of the European Union by ten Member States and in the further perspective of successive accessions to the Community by Bulgaria, Romania, Croatia, and in the future also Turkey and other Balkan countries, the question concerning the future EU budget and procedures of determining it becomes well justified. In case of the new Member States the disproportions between their real input in creation of the Community Gross National Income (GNI) and liabilities of the common budget caused with the financing of the process of their economic convergence. The process of the last and the future accession inevitably leads to the increase of the gap in economic development between the EU countries and regions, and geographical easter-nizing of the problem of the existing inequalities. Following the last extension, the number of the EU population increased by 30%, while the level of GNP increased only by 5%. This means a decrease in the GNPper capita by 12,5%, the increase of expenditures within the range of the common EU budget higher than the increase in its income, and doubling of disproportions in incomes between the rich and poor Member States. Recently, the debate concerning the shape of the budget for the years 2007-2013 has been carried out. It had begun a long time before the proposal of the European Commission published in 2004. The controversies concerning the size of the future European Union budget had already emerged during the Nice Treaty negotiations. The debate intensified, following the Communicate concerning the new financial perspective, issued by the European Commission in February 2004. The document included a general proposal of the EU budgetary reform in the context of implementation of the goals set up in the Lisbon Strategy, and the necessity to consider the specific character of the extended Union. The proposed solutions assume, inter alia keeping the top limit of the Union budget own funds on the level of 1.24% of the Gross National Income (GNI) of the EU. They also include the reform of the budget structure aimed at strengthening of actions characterised with the high value added on the Community level, and facilitating a growth in the EU competitiveness UE. The Commission proposal assumes also the increase of the budgetary discipline and budget flexibility, the reform of the correction system, and also introduction of a new income source in the form of the European tax. (original abstract)
XX
Autor twierdzi, że Unia Europejska staje dziś przed nowymi wyzwaniami, którym będzie musiała sprostać w najbliższej przyszłości. Będzie to wymagać znacznie większego zaangażowania nie tylko Komisji czy Parlamentu Europejskiego, ale również wszystkich krajów członkowskich. Dotyczy to głównie wyznaczania priorytetów, ustalania poziomu dochodów i wydatków związanych z rozszerzeniem Unii oraz zwiększenia zakresu jej działania celem poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej krajów członkowskich. Wszystkie te kwestie są niezwykle ważne choćby ze względu na fakt, iż poziom rozwoju gospodarczego każdego z nowych państw Unii daleko odbiega od poziomu nawet krajów średniozamożnych. Będzie to wymagało nowego podejścia do kwestii rozszerzenia Unii o nowe kraje członkowskie wraz z reformą źródeł jego finansowania. Zmiany te są już częściowo zauważalne w najnowszej perspektywie finansowej, która przewiduje systematyczne zwiększanie środków na rzecz zrównoważonego rozwoju przez następne sześć lat.
19
Content available remote Public Sector Budget Exemplified by the State-Owned Schools in Golądkowo
75%
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych elementów budżetu sektora finansów publicznych na przykładzie państwowej jednostki budżetowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. Szkoła w Golądkowie będąc jednostką budżetową, realizując wydatki, zobowiązana jest do przestrzegania zasad regulujących zagadnienia wydawania środków finansowych przez jednostki budżetowe. Podstawową zasadą jest dokonywanie wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie, zgodnie z planowanym ich przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny. Ponadto zasadą wydatkowania środków budżetowych jest wydatkowanie ich w granicach uchwalonych przez organ prowadzący szkołę. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to present selected items of public sector budget exemplified by the state-owned Jadwiga Dziubińska Agricultural Education Centre Schools in Golądkowo. When spending its financial resources, the schools in Golądkowo, which are financed from the state budget, are obliged to comply with public finance regulations. The basic principle is that they should spend funds within the limits specified in the budget, in agreement with the planned allocation, in a purposeful and economical way. In addition, there is a rule that funds should be spent within the limits decided by the governing authority. (original abstract)
20
Content available remote Rozkłady wydatków mieszkańców obszarów miejskich i wiejskich w Polsce
75%
XX
W artykule określono stopień podobieństwa rozkładów wydatków na osobę mieszkańców miast i wsi. Podobieństwo rozkładów zmierzono za pomocą zaproponowanej statystyki  (lambda), przy czym dwa rozkłady były tym bardziej podobne, czym  miała mniejszą wartość. Przeprowadzenie procedury klasyfikacji pozwoliło na utworzenie następujących trzech grup: A - miasta o liczbie mieszkańców 500 tys. i więcej, B - miasta o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 500 tys., C - obszary wiejskie. W celu wyciągnięcia wniosków końcowych przeanalizowano rozrzut wydatków między grupami A, B i C oraz wewnątrz tych grup.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article the degree of similarity between expenditure per capita distributions of inhabitants of urban and rural areas was determined. The similarity of distributions was measured by the  (lambda) statistic suggested and the more similar two distributions were, the smaller value the statistic  had. The classification procedure that was carried out resulted in forming the following three groups: A - cities with populations of 500 thousand or more, B - towns with populations not exceeding 500 thousand, C - rural areas. In order to draw the final conclusions the dispersion of expenditures between groups A, B ,C and within these groups was analysed.(original abstract)
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.