Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1510

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 76 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 76 next fast forward last
1
Content available remote Koncepcje linii kolejowej wokół Morza Bałtyckiego
100%
PL
Koncepcja rozwoju szybkiego transportu kolejowego w Europie przewiduje budowę trasy kolejowej wokół Morza Bałtyckiego. W opracowywanych dokumentach zakłada się, że połączenie kolejowe pomiędzy Estonią a Finlandią na odcinku Zatoki Fińskiej oraz pomiędzy Finlandią a Szwecją na odcinku Zatoki Botnickiej będzie prowadzone długimi tunelami podmorskimi. W artykule przedstawiono koncepcję budowy tuneli kolejowych pomiędzy Tallinem i Helsinkami.
EN
A concept of development of a fast rail transport connection in Europe envisages construction of a railway route round the Baltic Sea. A rail connection between Estonia and Finland is assumed in the documents that arc being prepared along the section of the Finnish Bay and between Finland and Sweden along the section of the Gulf of Bothnia. The route will be running through long section of undersea tunnels. The article presents a concept of the rail tunnels construction between Tallinn and Helsinki.
2
Content available remote Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowach dróg i mostów
100%
PL
Przepisy regulujące bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w wykonawstwie budowlanym zostały wydane przez Ministra Infrastruktury 27 sierpnia 2002 roku (Dz U nr 151, poz. 1256).
5
Content available Rozwój budowy dróg i nawierzchni drogowych
80%
PL
Dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa, leżąca u podstaw rozwoju cywilizacji, jest także jedną z podstaw gospodarki każdego państwa. Od czasu rozwoju technologicznego, jaki nastąpił w budowie i projektowaniu nawierzchni drogowych, porównuje się koszty, trwałość czy szybkość budowania nawierzchni betonowych i asfaltowych. Praktyka ostatnich lat wskazuje, że najlepsze efekty przynosi stosowanie obu technologii.
6
Content available Czym jest bezpieczeństwo w budownictwie?
80%
PL
Myśląc o bezpieczeństwie w budownictwie, naszym pierwszym skojarzeniem jest zwykle bezpieczna praca na budowach oraz produkty i usługi przyczyniające się do zwiększenia tego bezpieczeństwa. I to skojarzenie jest jak najbardziej słuszne. Bezpieczeństwo i higiena pracy na rynku budowlanym jest jedną z nadrzędnych kwestii. Przestrzeganie stosownych przepisów decyduje o zdrowiu i życiu ludzi zaangażowanych w proces budowlany. A jednak bezpieczeństwo w budownictwie to również coś więcej. O wiele więcej.
7
Content available Rosnąca efektywność w geotechnice
80%
PL
Dźwigi, koparki, ładowarki, samochody ciężarowe są dzisiaj nieodłącznym elementem każdego placu budowy. Trudno sobie wyobrazić nawet niedużą budowę bez udziału maszyn. Dzięki niesamowicie szybkiemu rozwojowi technologii maszyn budowlanych możemy podejmować coraz trudniejsze wyzwania inżynieryjne oraz budować szybciej.
PL
Trasa S8 to jedna z najważniejszych dróg w Polsce, łącząca województwo podlaskie z dolnośląskim. Obecnie liczy 564 km, a ostatnio wykonanym i oddanym do użytkowania etapem jest odcinek Radziejowice – Paszków, który jest główną trasą wylotową z Warszawy w kierunku południowo-zachodnim.
11
Content available Wzmacnianie gruntu pod drogami
80%
PL
Budowa dróg wymaga rozwiązania wielu coraz częściej nietypowych problemów geotechnicznych. Na terenach zurbanizowanych wynikać one mogą m.in. z oddziaływania na sąsiednią zabudowę oraz trudnych warunków w podłożu gruntowym. Odpowiedzią rynku na te wyzwania jest stale poszerzający się wachlarz metod i technologii, które z powodzeniem stosowane, nadal ulegają ciągłemu doskonaleniu.
EN
Consecutive stages of modern building site management, from new cost appraisal method, through preparations and contract conclusion to work start planning. Building processed steering methods.
13
80%
PL
Nawierzchnie asfaltowe to jedne z najpopularniejszych typów nawierzchni, jakie spotyka się nie tylko na polskich drogach. Rozwijana od lat technologia nastawiona jest na coraz lepszą jakość i trwałość nawierzchni, powodując poprawę jej odporności na deformacje, wzrost nośności dróg i bezpieczeństwa ich użytkowania. Rozwój nawierzchni asfaltowych to także podejmowanie działań uwzględniających aspekty środowiskowe.
PL
Od 1995 roku w sczerpanym złożu gazu zimnego Wierzchowice w wapieniach Werry i piaskowcach czerwonego spągowca wytwarzany jest podziemny magazyn Gazu. Aktualnie realizowany okres nazywany jest etapem zerowym. Do chwili obecnej zakończonych zostało pięć pełnych cykli pracy PMG. W tym czasie dokonano weryfikacji posiadanego materiału faktograficznego oraz dokonano szereg szczegółowych analiz złożowych. Na podstawie tych analiz oraz przebiegu pierwszych cykli pracy PMG w ramach "Projektu celowego" finansowanego przez Komitet Badań Naukowych opracowano szczegółowe założenia przyszłego zbiornika. PMG Wierzchowice wytwarzany jest w złożu gazu zaazotowanego. Problemem do rozwiązania było utrzymanie jakości odbieranego gazu. Wykonano szereg prac mających rozwiązać problem rozprzestrzeniania się i mieszania zatłaczanego gazu wysokometanowego z gazem rodzimym. Wyniki wykonywanych symulacji oraz praktyka pracy PMG wskazują, że zjawisko mieszania gazu nie powinno wpływać radykalne na skład gazu odbieranego. Aktualny stan infrastruktury powierzchniowej i podziemnej wskazuje, że osiągnięto graniczne możliwości zarówno w zakresie zatłaczania, odbioru i mocy zbiornika. Wykorzystanych jest obecnie około 12 % potencjalnej pojemności PMG. W najbliższym czasie rozpocznie się pierwszy etap budowy PMG Wierzchowice do pojemności ok. 1,2 mld m3 gazu.
EN
The depleted gas reservoir Wierzchowice is deposited in Rotliegendes sandstones and limestones of Wera age. Since 1995, Wierzchowice reservoir is used as the underground gas store. The major problem in production of Wierzchosławice is to maintain the good quality of gas and prevent mixing of high-methane gas with nitrogen gas which is originally present in Wierzchowice deposits. Several laboratory tests were devoted to solve this problem. Actually, only 12 percent of potential capacity of Wierzchowice gas store is used. Development of Wierzchowice gas store to final 1,2 x 10[to 9 ]cum capacity is anticipated in the nearest future.
16
80%
PL
Na Bielanach, na skraju Lasu Bielańskiego, między ulicami Cegłowską i Marymoncką, od 1960 r. znajduje się Szpital Bielański. Obecnie zmodernizowany i nowoczesny, z nowym skrzydłem zbudowanym przez STRABAG Sp. z o.o.
PL
Omówiono genezę zbiornika „Klimkówka" ze szczególnym uwzględnieniem planów realizacyjnych, dokonaniem analizy przebiegu realizacji inwestycji. Przedstawiono również uwagi na temat przygotowania dokumentacji technicznej, przejmowania terenu, problemy kadrowe oraz organizację i technologię robót. Sprecyzowano również wnioski w zakresie realizacji inwestycji.
EN
The author discusses: (a) origin of the reservoir (b) feasibility report (c) the project realizationn process (d) personnel problems (e) possesion of the area (f) realization of investment.
RU
Рассматривается истопия стпоительства водохранилища "Климкувка" с особым ычетом планов реализации и анализом хода осуществлени, инвестиции. Даны также замечания по вопросу подготовки технической документации, вступление во владение территорией, кадровые проблемы а также организация и технолофия работ. Даны такще выводы по реализации инвестиции.
PL
KIR (killer cell immunoglobulin-like receptors) sa to receptory z nadrodziny immunoglobulinowej, obecne na powierzchni naturalnych komórek cytotoksycznych (NK = natural killer cells) i niektórych subpopulacji limfocytów T u człowieka. Posiadają albo dwie (KIR2D), albo trzy (KIR3D) immunoglobulinowe domeny białkowe w części pozakomórkowej, region przezbłonowy i albo długi (L = long), albo krótki (S = short) region cytoplazmatyczny. Ich ligandami są cząsteczki głównego układu zgodności tkankowej klasy I człowieka, HLA-A, -B i -C. KIR2DL i KIR3DL hamują aktywację komórki po związaniu ligandu, natomiast KIR2DS i KIR3DS aktywują komórkę. Geny KIR wykazują polimorfizm alleliczny (wielka liczba alleli) i haplotypowy (różna liczba tych genów u różnych osób). W związku z tym poszczególni ludzie różnią się podatnością na wiele chorób, zależnie od swego genotypu KIR.
EN
KIRs (killer cell immunoglobulin-like receptors) are cell surface receptors expressed on natural killer (NK) cells and some subpopulations of T lymphocytes in humans. They possess two (KIR2D) or three (KIR3D) extracellular immunoglobulin domains, transmembrane region and either long (L) or short (S) cytoplasmic tail. KIRs bind human major histocompatibility complex class I molecules HLA-A, -B and -C. KIR2DL and KIR3DL, after binding their ligand, inhibit cell activation, whereas KIR2DS and KIR3DS activate the cell. KIR genes are characterized by both allelic (numerous alleles) and haplotypic (different numbers of genes in different individuals) polymorphism. As a consequence, individuals differ in susceptibility to a number ofdiseases, depending on their KIR genotype.
PL
Omówiono rozwiązanie konstrukcyjne kładki i jej realizację. Obiekt składa się z części podwieszonej nad ulicą i samonośnej na dojściach. Zamieszczono ogólny opis. Podano parametry techniczne objektu.
EN
The paper presents design and construction of pedestrian bridge in Szczecin. A cable stayed construction is used over the street, and the self-supporting structure on the approach part. General data, structure solutions and practical remarks are given.
first rewind previous Strona / 76 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.