Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quality of health care
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Quality measurement is the first step in improving overall quality. Servqual has been identified as one of the most important methods frequently used in assessing the quality of healthcare services. This study aims to systematically review and conduct meta- analysis of conducted studies in this regard in which Servqual tools were used to assess and measure the quality of services. In this systematic review and meta-analysis, the required data were collected using several keywords (and their Persian equivalents): services quality, Servqual, quality, gap, primary health cares, health services, Iran. The databases searched were as follows: PubMed, Scopus, Google Scholar, SID, Magiran, and Iranmedex. The comprehensive meta-analysis (CMA) software, Version 2 was used for data analysis. Based on the random effect model, the total mean score of Service Consumers’ perception, Service Consumers’ expectation and the gap between them were estimated as being 3.81 (95% CI: 3.56–4.06), 4.49 (95% CI: 4.31–4.67) and -0.83 (95% CI: -065 – -1.01), respectively. The lowest score of consumers’ perception of services quality, was related to the empathy dimension (3.57) and the highest score of consumers’ expectation of services quality was related to the reliability dimension (4.60). Furthermore, there was a quality gap in all dimensions. In order to achieve desired quality and meet service receivers’ needs, attention should be always given to their views, so that proper planning can be done to address existing problems through assessing views. Should such be undertaken, we would be able to witness services quality improvement.
EN
Introduction. The awareness of benefits arising from the use of the latest results of scientific research (EBNP – Evidence-Based Nursing Practice) among departmental and charge nurses is a necessary condition to ensure effective and safe health services and nursing care meeting the highest standards of patient care. Aim. The comparison of knowledge of and attitudes towards EBNP among nurses depending on their position. Material and methods. Twenty one departmental nurses (PO) (mean age 50.38 years, min. 37, max. 62, SD=7.35) and 20 Bachelor's degree students of a bridge programme (SSP) (mean age 43 years, min. 34, max. 55, SD=6.37). Qualitative study and analysis of the results, structured interview, extended focus. Results. PO and SSP were not able to define the acronyms EBM and EBP correctly and did not have detailed knowledge of the criteria for assessment of reliability of scientific literature. A majority of DN was familiar with the available journals for nurses and was aware of benefits resulting from using EBNP. The use of EBNP in everyday clinical practice in SSP group was limited by a lack of time, insufficient knowledge of English and access to the Internet, as well as working at the position that makes taking decisions on developing procedures and standards for nursing care impossible. Conclusions. 1. The level of knowledge about EBNP in both groups was inadequate and needs urgent supplementation of knowledge and skills of nurses with reference to this subject area. 2. The attitudes of nurses towards EBNP were different depending on their work position. Departmental nurses were aware of benefits resulting from using the most recent study results in everyday clinical practice and being up-to-date with medical knowledge. 3. The boundaries limiting the use of EBNP in everyday clinical practice by the study participants were objective and they require system changes with reference to the organization of work and the system of continuing education.
EN
The article presents the reform of the Polish health care system in the context of regulations relating to assessing and measuring quality of service provided by medical institutions. It was stressed that accreditation is the only way in which the Ministry of Health sees the opportunity to influence the quality of services. This article is divided into three main parts: (1) characterizes the process of accreditation in Poland, (2) discusses the law on accreditation of health care, (2) presented the draft law on quality in health care.
PL
W artykule przedstawiono reformy polskiego systemu ochrony zdrowia w kontekście uregulowań prawnych odnoszących się do oceny i pomiaru jakości świadczonych usług przez podmioty lecznicze. Podkreślono, iż akredytacja stanowi jedyne rozwiązanie w którym Resort Zdrowia upatruje możliwość wpływu na jakość świadczonych usług. Artykuł podzielono na trzy zasadniczefragmenty: (1) scharakteryzowanoproces akredytacji w Polsce, (2) omówiono ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia, (2) przedstawiono założeniaprojektuustawy o jakości w ochronie zdrowia.
EN
The safety of the patient during the providing the health services is the main defiance for health policy and for the proper functioning of the units of the health care. The conditions of the health care system determinate the quality of the health services, and consequently cause the safety of the patient incidents. As a result, the right of patient to the safety is violated, frequently in very serious way. In this acrticle there are described two main questions. First of all, some statistical data has been cited, which illustrate the scale of the medical incidents, related to the health services in Poland and the other countries. Then there are briefly described european and polish legal acts, which regulate the procedures, areas and methods of the activities for improving the safety of the patients.
PL
Bezpieczeństwo pacjenta w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych stanowi kluczowe wyzwanie dla polityki zdrowotnej i należytego funkcjonowania podmiotów leczniczych. Uwarunkowania systemowe powodują, że nienależyta jakość opieki zdrowotnej prowadzi w następstwie do zdarzeń niepożądanych i stawia pod znakiem zapytania prawo pacjenta do bezpieczeństwa. W artykule poruszono głównie dwie kwestie. Najpierw przywołano niektóre nowsze dane statystyczne ilustrujące skalę zdarzeń niepożądanych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Polsce i w innych krajach. Następnie zwięźle omówiono kluczowe dokumenty europejskie i polskie, które określiły konieczne procedury, zakresy i metody działania dla poprawy bezpieczeństwa pacjenta.
EN
Background Managerial knowledge and skills as well as profound understanding of goals and objectives of management determine the effectiveness and efficiency in all areas of managerial activities. In particular, this applies to the quality of healthcare services, perceived as a compliance between the effects (of medical treatment) and the assumed relevant objectives (defined/desired health condition). The aim of the research was to distinguish and define the way the health service quality is perceived by the hospital managerial personnel. Material and Methods The questionnaire was mailed to 836 members of the managerial personnel of public hospitals in the Łódź province. Of this number 122 questionnaires were returned. Results Only 22 (18.49%) of respondents presented the definition of quality. Attempts to meet patients’ expectations and to satisfy them were found to be the prevailing perception of the healthcare quality and 96.64% of respondents considered competences of medical staff contributory. Almost 64% of respondents disagree with the opinion that the number of medical staff does not affect the service quality. According to the respondents, a 46% increase in financial resources on average could significantly improve the quality of healthcare services. More than half (66.76%) of respondents claim that healthcare services that are available cover 82% of patients’ needs. Almost 57% (56.52%) of respondents consider that the subordinate- superior relationship influences their work involvement. According to 42.61% of respondents, the offered incentives encourage actions for the quality improvement. Conclusions The results of the research indicate the need to develop a clear cut definition of the health service quality by the managerial personnel of public hospitals and to change their understanding, perception and treatment of the discussed issue, which provides a basis for the effective and efficient hospital management. Med Pr 2016;67(3):365–373
PL
Wstęp Warunkiem skuteczności i/lub efektywności zarządzania jest znajomość jego przedmiotu i celu. Szczególnie dotyczy to jakości świadczeń zdrowotnych, która jest traktowana jako stopień zgodności efektu (leczenia) z założonym celem (określonym/pożądanym stanem zdrowia). Celem badania było poznanie sposobu postrzegania jakości szpitalnych świadczeń zdrowotnych oraz definiowania, wybierania i hierarchizowania czynników, które tę jakość determinują. Materiał i metody Ankieta została wysłana do 836 osób pełniących funkcje zarządcze w publicznych podmiotach leczniczych na terenie województwa łódzkiego. Odpowiedź uzyskano od 122 respondentów. Wyniki Tylko 22 (18,49%) respondentów przedstawiło definicję jakości. Przeważało rozumienie jakości jako procesu mającego na celu spełnienie oczekiwań pacjentów i ich zadowolenie. Prawie wszyscy respondenci (96,64%) stwierdzili, że kompetencje personelu medycznego wpływają na jakość świadczeń zdrowotnych. Prawie 64% kadry zarządczej nie zgadza się z opinią, że liczba personelu medycznego nie wpływa na jakość świadczeń zdrowotnych świadczonych przez podmiot leczniczy. W opinii respondentów wzrost środków na leczenie średnio o 46% spowodowałby znaczący wzrost jakości świadczeń. Ponad połowa (66,76%) respondentów odpowiedziała, że oferowane świadczenia pokrywają potrzeby pacjentów średnio w 82%. Również ponad połowa (56,52%) stwierdziła, że relacje z przełożonym wzmacniają motywację do większego zaangażowania w wykonywane obowiązki, a tym samym wpływają na jakość świadczeń. Mniej niż połowa (42,61%) respondentów uważa, że na jakość świadczeń zdrowotnych wpływa system motywacyjny personelu medycznego. Wnioski Wyniki badania wskazują na potrzebę jednoznacznego określenia/zdefiniowania jakości świadczeń zdrowotnych przez osoby pełniące funkcje zarządcze w podmiotach leczniczych. Zmiana sposobu pojmowania i traktowania jakości świadczeń zdrowotnych i jej roli w procesie leczenia jest podstawą skutecznego i efektywnego zarządzania jakością w podmiotach leczniczych. Med. Pr. 2016;67(3):365–373
EN
Background Professionalism in nursing means the provision of medical and nursing services based on the best knowledge and skills, as well as on great responsibility for the undertaken actions. The opinions of patients and their families concerning professionalism, reflected in the level of satisfaction, contribute to the improvement of the quality of services offered. Material and Methods The study covered 120 parents/caregivers of children hospitalized in a pediatric ward. Diagnostic survey method was applied in the research. The standardized questionnaire for evaluation of the level of parents/caregivers satisfaction with nursing care (Latour et al.) adjusted to the conditions of Polish pediatric hospital services and subjected to validation was adopted as a research tool. Statistical analysis was performed using the Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis test. A value of p ≤ 0.05 was considered to indicate statistical significance. The respondents were selected at random. The parents/caregivers received the questionnaire the day before the child’s discharge. Results The parents/caregivers generally evaluated the professionalism of nursing care in positive terms (4.3). They expressed higher satisfaction with respect showed by nurses for patients (4.7), while lower satisfaction with nurses introducing themselves (3.2). A high level of satisfaction was obtained with respect to the parents/caregivers’ opinions pertaining to cooperation within a therapeutic team (4.6), organization of nurses’ work (4.6), and quality of nursing care (4.6). Conclusions Parents/caregivers expressed their satisfaction with the professionalism of nursing care. Education of respondents, frequency and reasons for hospitalization among children proved to be the variables that significantly differed the opinions of parents/caregivers concerning the selected criteria for professionalism of nursing care. No correlation was found between the duration of hospitalization, children’s age, place of parents/caregivers residence, and the level of satisfaction with professionalism of nursing care. Med Pr 2015;66(4):549–556
PL
Wstęp Profesjonalizm to realizowanie usług z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności oraz odpowiedzialność za podejmowane działania. Stanowi ważny element poddawany ocenie w pomiarze jakości opieki. Opinie pacjentów i ich rodzin (mierzone poziomem satysfakcji) dotyczące profesjonalizmu pracowników medycznych pozwalają na doskonalenie jakości świadczeń zdrowotnych. Materiał i metody Badaniem objęto 120 rodziców/opiekunów dzieci hospitalizowanych na oddziale pediatrii. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, a narzędziem badawczym – „Standaryzowany kwestionariusz oceny poziomu zadowolenia rodziców/opiekunów z opieki pielęgniarskiej” autorstwa Latoura i wsp., który przez autorki niniejszej publikacji został dostosowany do warunków krajowego szpitalnictwa pediatrycznego i poddany walidacji. Do analizy materiału prezentowanego w niniejszej pracy wybrano jedną z części narzędzia dotyczącą profesjonalizmu opieki pielęgniarskiej. W analizie statystycznej zastosowano testy: Manna-Whitneya oraz Kruskala-Wallisa. Jako poziom istotności statystycznej przyjęto p ≤ 0,05. Dobór respondentów był losowy. Rodzice/opiekunowie otrzymywali narzędzie dzień przed planowanym wypisem. Wyniki Ogólny wskaźnik oceny profesjonalizmu opieki pielęgniarskiej przez rodziców/opiekunów był wysoki i wyniósł 4,3. Wyższą satysfakcję rodzice/opiekunowie dzieci wyrazili w przypadku szacunku okazywanego pacjentom przez pielęgniarki, a niższa dotyczyła przedstawiania się pielęgniarek pacjentom (4,7 vs 3,2). Wysoki poziom zadowolenia rodziców/opiekunów odnosi się do możliwości ich współpracy z zespołem terapeutycznym (4,6), organizacji pracy pielęgniarek (4,6) oraz jakości opieki pielęgniarskiej (4,6). Wnioski Rodzice/opiekunowie wyrazili zadowolenie z profesjonalizmu opieki pielęgniarskiej. Zmiennymi istotnie różnicującymi opinie rodziców/opiekunów na temat wybranych kryteriów szczegółowych związanych z profesjonalizmem opieki pielęgniarskiej były: wykształcenie badanych oraz częstość i przyczyna hospitalizacji dzieci. Czas hospitalizacji i wiek dzieci oraz miejsce zamieszkania rodziców/opiekunów nie korelowały z poziomem satysfakcji rodziców z profesjonalizmu opieki pielęgniarskiej. Med. Pr. 2015;66(4):549–556
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.