Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 176

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Loyalty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
XX
Artykuł przedstawia problem badawczy, którego korzenie znajdują się w marketingu behawioralnym. Praca zawiera przegląd literatury skoncentrowanej na lojalności turysty wobec eventu sportowego, a w dalszej kolejności wobec destynacji turystycznej. Przedstawione zostały koncepcje, które umożliwiły stworzenie autorskich założeń badawczych, modelu koncepcyjnego i przeprowadzenie badań podczas 6. Poznań Półmaratonu. Celem badań było określenie istotnych czynników wywierających wpływ na lojalność kibica wydarzenia biegowego wobec tego eventu. Okazuje się, ze przeprowadzone badania potwierdzają przyjęte na podstawie literatury założenia i dowodzą, że na lojalność kibica wobec wydarzenia biegowego wpływają: motywacja do biernego udziału w biegu, czynniki socjo-demoraficzne oraz poczucie satysfakcji z kibicowania sportowcom, często bliskim osobom, a w konsekwencji podniesienie satysfakcji z życia(abstrakt autora)
EN
This article explores the research problem of building loyalty of tourists towards sports events and tourist destinations, whose roots are in behavioral marketing. The work includes an overview of literature focused on tourist loyalty towards a sports event, and further on - towards a tourist destination. It presents the concepts which made it possible to create assumptions for conducting empirical research during the 6th Poznan Half Marathon. The aim of the study was to determine the factors influencing the spectators' loyalty towards this event and subsequently towards the destination. The study focused on the attempt to determine whether loyalty can be built also among sports fans, because foreign language publications are typically concerned with athletes. It appears that the conducted research confirms the assumptions adopted on the basis of the literature and proves that the loyalty of a sports fan towards the event is influenced by: motivations for passive participation in the event (push and pull), socio-demographic factors, and a sense of satisfaction from supporting the athletes, who are often close to them.(author's abstract)
EN
This article is about using BCs to manage brand equity in the service market. Theoretical considerations include the specificity of market services and the essence of BC formation. Various definitions of service are given. The service itself, however, is characterized by: immateriality, impermanence, inseparability of service and quality instability. The most popular model of service management by managers was shown. BC was presented from the modernism era through postmodernism up to the present. A set of variables influencing the emergence of the consumer group was shown. As a conclusion, the areas were shown in which a consumer group adhering to a given brand can be used to spread the brand image, increase loyalty, strengthen brand awareness, or better perceive its quality. BC is treated as a tool to manage the brand equity in the service market. The article recapitulation points to certain limitations. Its main imperfection is to present the problem only in theoretical terms, although the author sees the possibility of developing the problem based on research in the market of service goods.(author's abstract)
XX
Każda firma chce mieć zaangażowanych i zmotywowanych pracowników, ale w Orange jesteśmy przekonani, że lojalność i zaangażowanie jest w pewnym sensie nagrodą za stały wysiłek organizacji w kierunku budowania właściwej kultury, dbałości o atmosferę w zespołach czy styl przywództwa. Co zatem sprawia, że ludziom zwyczajnie się chce, co wyzwala ich energię i zapał? (fragment tekstu)
XX
"Jeden zadowolony klient powie o tobie średnio pięciu innym klientom" - tak mówi znane biznesowe porzekadło. Z pewnością budowanie zadowolenia oraz lojalności do marki opłaca się firmom. Mało tego, to co sprawdza się w świecie konsumenckim, potwierdza się w rzeczywistości organizacyjnej, bo lojalni pracownicy przynoszą realne korzyści pracodawcom. (fragment tekstu)
XX
Do czasu wejścia w życie nowelizacji Kodeksu cywilnego z 26.07.2000 r. problem lojalności nie był normowany w przepisach o umowie agencyjnej. W jej wyniku - na skutek implementowania do polskiego prawa dyrektywy Rady 86/653/EWG z 18.12.1986 r. - zmieniono treść art. 760 k.c., która wprowadziła obowiązek lojalności, nakładając go expressis verbis na obie strony umowy. Obowiązek lojalności stron umowy agencyjnej nie został jednak zdefiniowany przez ustawodawcę. Z tego też względu w niniejszym artykule podjęto próbę wskazania, czym jest lojalność, dlaczego taki obowiązek został uregulowany w Kodeksie cywilnym właśnie w odniesieniu do stron umowy agencyjnej oraz jak należy go postrzegać. Rozważania dotyczą w szczególności wykładni art. 760 k.c., uwzględniając poglądy doktryny i orzecznictwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Until the entry into force of the act amending the Civil Code [CC], passed on 26 July 2000, the problem of loyalty was not regulated in provisions governing contracts of agency. As a result of said act - due to implementation into the Polish law of Council Directive 86/653/EEC of 18 December 1986 - the contents of Article 760 CC changed, introducing the duty of loyalty and explicitly obliging both parties to the contract to respect it. However, the duty of loyalty of parties to a contract of agency was not defined in law. Therefore, this paper tries to identify what loyalty is, why such a duty was regulated in the Civil Code specifically with respect to parties to a contract of agency, and how it should be perceived. The reflections concern in particular the interpretation of Article 760 CC, taking into account the views expressed in legal literature and case law.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono zagadnienie lojalności młodych konsumentów alkoholu w kontekście pijackiego stylu spożycia (binge drinking) w perspektywie marketingu społecznego. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych metodą wywiadu biograficznego, na próbie 10 respondentów, ukazano specyfikę zachowań lojalności wobec alkoholu. Większość respondentów dostrzega adekwatność użycia terminu "lojalność" w odniesieniu do alkoholu. Zidentyfikowano trzy obszary lojalności konsumentów alkoholu: lojalność konsumentów ze względu na cechy alkoholu, lojalność konsumentów wobec marki i miejsca zakupu alkoholu oraz lojalność konsumentów w kontekście towarzyskim - okazje, rytuał, prestiż. Głębsze poznanie zagadnienia lojalności młodych konsumentów alkoholu powinno umożliwić podjęcie bardziej adekwatnych interwencji marketingu społecznego ograniczających pijacki styl spożycia alkoholu. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper it is presented the issue of alcohol loyalty of young consumers in the binge drinking context in social marketing perspective. The specificity of loyalty behaviors towards alcohol is presented basing on empirical study using biographical interview method with 10 interviewees. Majority of interviewee perceive the adequacy of using loyalty term in relation to alcohol. There are identified three areas of alcohol consumers' loyalty: consumers' loyalty as a result on alcohol characteristics, consumers' loyalty towards alcohol brand and place of shopping and consumers' loyalty in the social context - occasions, ritual, and prestige. Deeper understanding of issue of alcohol young consumers' loyalty should enable more adequate social marketing interventions which goal is to limitation of scale of binge drinking. (original abstract)
7
80%
XX
Celem artykułu jest identyfikacja czynników decydujących o uczestnictwie i lojalności pielgrzymów w różnych odniesieniach relacyjnych, tj.: religijnych i duchowych, społecznych, osobowych. W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych zrealizowanych techniką PAPI1, gdzie narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Przeprowadzono je wśród uczestników pieszej pielgrzymki z Hajnówki do świętej Góry Grabarki. (fragment tekstu)
EN
The subjects of the article are the loyalty factors of pilgrimages on the example of a pilgrimage to the Holy Mountain of Grabarka. During the research were defined groups of loyalty references such as social, religious and the others. The exploration was carried out using the PAPI survey method, using the questionnaire as a tool. The general objective of the article is to recognize the factors of participation and loyalty of pilgrims. The conducted research may contribute to a broader understanding of the behavior of people using pilgrimage tourism and translate into a better adaptation of the offer of pilgrimage services to the needs of recipients. (original abstract)
8
Content available Peripheral staff loyalty
80%
EN
This article presents the results of research among persons employed in nine flexible forms of employment: teleworking, replacement work, tempo- rary work, seasonal work, employment under civil law agreements, contracts for a defined period of time, employment on part-time basis, in social econo- my, self-employment. The psychological variable chosen for the analysis was loyalty. The issue of loyalty, as shown in the review of literature, generates many methodological problems. Additional setback is intuitive understanding of the term. For this reason it was decided to measure the global loyalty rate among persons employed in flexible forms of employment. The most important results are described in the second part of the article.
9
Content available remote Satysfakcja i lojalność członkowska w kształtowaniu wizerunku klastra
80%
XX
W artykule przybliżono współczesne podejście do analizy wybranych aspektów kształtowania satysfakcji i lojalności członków w klastrze. Wskazuje się z jednej strony na powiązanie satysfakcji z lojalnością członkowską, a z drugiej - na rolę tych zagadnień w budowaniu wizerunku klastra. Podkreśla się, że bez zapewnienia odpowiedniego poziomu satysfakcji z funkcjonowania w klastrze trudno oczekiwać prawdziwej lojalności członkowskiej i trwałego związania członka z klastrem. Ponadto scharakteryzowano potencjalne korzyści, jakie mogą się ujawnić w klastrze przez odpowiednie zarządzanie satysfakcją, lojalnością i wizerunkiem klastra. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents contemporary attitude to the selected aspects of shaping the satisfaction and loyalty of cluster members. It indicates a correlation between member satisfaction and member loyalty as well as the role of these two concepts in building the image of a cluster. It emphasizes that only as long as there is ensured an adequate level of satisfaction with the functioning in a cluster, one can expect absolute member loyalty and that a member remains permanently bound with a cluster. Moreover, it characterizes potential benefits that can accrue in a cluster from effective management of satisfaction, loyalty and a cluster's image.(original abstract)
10
Content available remote Universal Claims
70%
EN
Claims are universal when they are not dependent on when and where they are made. Mathematics and the natural sciences are the typical disciplines that allow such claims to be made. Is the striving for universal claims in other disciplines justified. Those who attempt to answer this question in the affirmative often argue that it is justified when mathematics and the natural sciences are taken as the model for other disciplines. In this paper I challenge this position and analyze the issue by looking at it from a new angle, a perspective that involves two key concepts: violence and loyalty. The result of this analysis throws light on the broader question concerning what the search for truth might mean in a pluralistic world.
EN
Delighted customers are those whose expectations have been exceeded by the service provider. Competitors in the hotel business need to go beyond what is expected in order to satisfy the guest with an unpredictable positive experience. This study was aimed to clarify the significance of customer delight as an antecedent to customer loyalty, in five-star hotel spas in Portugal. To better understand spa consumers’ perception of delight, the development and testing of an integrated model was undertaken by examining the relationship between perceived service quality, customer satisfaction, loyalty and customer delight. The model was tested using surveyed data from 427 spa consumers and validated using partial least squares (PLS) technique. The results indicated that satisfaction had a direct positive effect on customer delight and, consequently, influences the effect of customer delight on customer loyalty.
EN
In the literature of the subject, the issues relevant to customer satisfaction research are raised quite frequently in the context of products or services having a commercial character. However, there is a lack of research within the scope of the quality and innovativeness of mass events. Taking this into consideration, the authoress is going to raise the issues of customer loyalty to a specific product which is constituted by Rzeszow Juwenalia. The objective of this publication was to determine the degree of loyalty of participants in the event. Striving to attain the adopted objective, and to verify the formulated hypothesis, in February 2017, a survey research, made accessible in the Google form, was conducted. The respondents were requested to provide their responses to the following question: 'How high is the probability of you recommending Rzeszow Juwenalia to your acquaintances?' The question was formulated upon the basis of eleven-point scale, on which using the digit '0' means: 'Without any doubt, I will not recommend the event,, whereas using the digit '10' means: 'I will recommend the event without any doubt.' The questionnaire contained respondent's as well. In that section, respondents were requested to provide the information about their gender. For the analysis of data, the STATISTICA 12 program was applied. In the statistical analysis, it was principally tables of numerousness, with the application of which the numerical collation, as well as the per cent one, of appropriate responses, were presented. To attain the verified hypothesis, the ANOVA Kruskal-Wallis test by ranks was applied. The obtained results also made it possible to verify the adopted research hypothesis, and to ascertained that there is, most likely, not existing correlation between gender and inclination for the part of the participants in Rzeszow Juwenalia towards promoting the event amongst their acquaintances. Both women, and men alike, assess the organization of Rzeszow Juwenalia similarly and express willingness to advertise this event amongst their acquaintances. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono problematykę lojalności oraz zaangażowania klienta w złożonym związku z usługodawcą. Po ukazaniu istoty złożonego związku usługowego został rozpatrzony problem dopasowania wzajemnego między klientem a dostawcą usług w początkowej fazie tworzenia związku. W zależności od podejścia do definiowania lojalności, pojęcie zaangażowania może być tożsame lub rozbieżne od terminu lojalności. Przedstawiony artykuł ma charakter koncepcyjny. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper it is presented the problem of customer loyalty and commitment in complex relationship with customer provider. When the nature of complex service relationship was presented, the author of the paper analysed mutual fit between customer and service provider in the beginning phase of relationship. Dependent on approach to define loyalty, the commitment notion might be identical or different than loyalty notion. The paper has conceptual character. (original abstract)
XX
O młodych pokoleniach wchodzących na rynek pracy słyszymy często, że mają wygórowane aspiracje i nierealne oczekiwania wobec pracodawców. Zrealizowane w marcu i kwietniu 2020 r. przez PwC, Well.hr i Absolvent Consulting badanie dowodzi, że młodzi Polacy bacznie obserwują sytuację na rynku pracy, są pragmatyczni i szybko dostosowują swoje oczekiwania do warunków działania w nowej rzeczywistości. Deklarują też chęć związania się z pracodawcą na dłużej, pod warunkiem, że jest wobec nich fair. (fragment tekstu)
EN
The article discusses peculiarities of human resource management in the context of contemporary challenges, investigates relations between the elements of the internal environment and challenges for human resource management. The author of the article believes that scientific publications on human resource management still do not pay enough attention to certain elements of management process, i.e. proper systematization of organizational goals, perception of organizational management structures in the new environment, etc. Management practice of staff selection is characterized by the tendency of the organization to dominate, meanwhile the expectations of the candidate are very often sacrificed, and little interest is shown in the development of the sense of loyalty in new employees. The author acknowledges that due to ever-increasing competition organizations cannot ignore the changes that are happening, and on the basis of his researches he identifies the obstacles which hinder many Lithuanian organizations from participating in the contemporary process of changes. The article provides the author's suggestions for the improvement of human resources management in the environment of Lithuanian organizations. (original abstract)
16
Content available remote Zmiany w procesie zakupowym konsumenta
60%
XX
Liniowy charakter procesu zakupowego w coraz mniejszym stopniu odpowiada rzeczywistemu sposobowi, w jakim konsument dokonuje zakupu. Współczesny klient w trakcie procesu zakupowego nie zmierza do zawężania wyboru aż do samego zakupu, jak przedstawia to tradycyjna koncepcja lejka sprzedażowego. Obecnie klient wręcz rozszerza sobie pole wyboru oraz zakres decyzji do rozważenia również przed samym momentem zakupu, zaś droga od pojawienia się potrzeby zakupu nie jest linearna i jednoznaczna. Charakter zmian zachodzących w procesie zakupowym współczesnego konsumenta bardzo dobrze oddaje zaproponowany przez firmę Mc- Kinsey model Consumer Decision Journey, który został w artykule przybliżony. (abstrakt oryginalny)
EN
Linear character of a purchasing process corresponds less to an actual way a consumer makes a purchase. A contemporary client, while buying a product, does not want to narrow his choice and make that purchase, as it is explained in the traditional funnel theory. Nowadays, a client even aims at broadening his choice before the actual purchase, and the process from the occurrence of the buying need is not so linear and straightforward anymore. The character of changes in the contemporary consumers' buying process is well presented in the McKinsey's model of Consumer Decision Journey that was estimated in the article. (original abstract)
XX
Lojalny specjalista to skarb dla organizacji - jest zaangażowany w sprawy firmy i dużo bardziej efektywny. To osoba, której cele osobiste są ściśle związane z celami organizacji, z którą się identyfikuje. Jak zatem zatrzymać dobrego pracownika? (abstrakt oryginalny)
18
60%
EN
Managing product range by means of the, so called, portfolio methods1 implementation is widely known in the theory of marketing and applied in many enterprises functioning practice. Much less attention, both in professional literature and in marketing practice, has been paid to clients' portfolio analysis, so far. However, in the conditions of grow-ing competition, the issues of enterprise clients' portfolio management have become the tool which may exert an extensive influence on increasing both effectiveness and com-petitiveness of enterprises. The hereby paper discusses the concept of clients' loyalty probability forecast model, which may be used in the process of establishing an optimum portfolio of clients by means of identifying and selecting key clients of an enterprise. The verification of sug-gested model correctness in the process of consumer loyalty establishment will be performed based on a selected Polish travel office operations.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania na temat zakresu i źródeł lojalności konsumentów względem ulubionych marek z kategorii podstawowych produktów pielęgnacyjnych. Przeprowadzono je na próbie 100 konsumentów w dwóch różnych miastach oraz w dwóch sklepach sieciowych. Lojalność większości badanych nabywców wobec produktów pielęgnacyjnych wynika raczej z niskiej ceny, a nie z zaufania do marki i dużego jej znaczenia dla respondentów. Większe znaczenie marka ma dla ankietowanych o wyższych dochodach oraz tych, którzy mieszkają w większych miastach. Zatem w odniesieniu do tych dóbr szczególną uwagę należy zwrócić na ekonomiczne czynniki budowania lojalności. To one najsilniej wpływają na zakup produktów do podstaw pielęgnacji człowieka. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the results of a study on the scope and sources of consumer loyalty for the favorite brands of the basic categories of human body care products. The research was conducted on a sample of 100 consumers in two different cities and two retail chains. Loyalty of the majority of surveyed buyers towards the body care products is constituted rather by low prices and not by the trust to the brand and its importance for the respondents. The brand is more important for respondents with higher incomes and those who live in larger cities. Thus, in relation to those goods, particular attention should be given to economic factors to build loyalty. They are the ones that affect the most the purchase of basic human body car products (original abstract)
XX
Rozwijająca się gospodarka, a tym samym wzrastająca konkurencja wymusiły zmiany w orientacji marketingowej podmiotów rynkowych. Te ostatnie zwracają obecnie większą uwagę na wartość dostarczaną klientowi, a w konsekwencji na jego satysfakcję i lojalność. W wypadku obszarów recepcji, istotnym elementem wartości oferowanej turyście jest nie tylko jakość świadczonych usług, ale również zachowanie miejscowej ludności. Celem artykułu jest udowodnienie tej tezy. Wykorzystując wyniki badań ruchu turystycznego w Krakowie w 2012 roku określono znaczenie gościnności i życzliwości mieszkańców w gólnej satysfakcji z pobytu w mieście.Zweryfikowano również hipotezę o wpływie postaw lokalnej społeczności na deklarowaną lojalność odwiedzających. (abstrakt oryginalny)
EN
The developing economy and increasing competition has forced changes in marketing orientation of the market players. Nowadays they pay more attention to value delivered to the customers, and consequently- to their satisfaction and l oyalty. In the case of tourism reception areas an important part of the values offered to tourists is not only the quality of services, but also the behavior of local community. The purpose of the paper is proving this thesis. Using the results of research of tourist traffic in Cracow in 2012 there was set out the significance of hospitality and kindness of the inhabitants for the overall satisfaction with the stay in the city. The hypothesis about the impact of the attitudes of the local communities on the loyalty which was declared by visitors is verified.(original abstract)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.