Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 615

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Górnictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
1
Content available remote Śladami bursztynowego górnictwa w województwie pomorskim
100%
XX
W artykule przedstawiono na podstawie analizy archiwalnych materiałów kartograficznych oraz literatury polsko- i niemieckojęzycznej z okresu XVI-XXI wieku rozmieszczenie dawnych kopalni bursztynu w województwie pomorskim. Rejestr dawnych wyrobisk opracowano w oparciu o technologię GIS. W efekcie wyznaczono 32 nieznane do tej pory historyczne miejsca wydobywania bursztynu. Na podstawie badania źródeł kartograficznych: XIX i XX-wiecznych pruskich map topograficznych w skali 1:25 000 (Urmesstischblätter, Messtischblätter) i arkuszy mapy geologicznej Prowincji Prusy w skali 1:100 000 (Geologische Karte der Provinz Preußen) uszczegółowiono lokalizację 11 historycznych stanowisk górniczych. W wielu przypadkach z jednym miejscem skojarzonych było więcej kopalni bursztynu. W rezultacie badanie archiwalnych pruskich map topograficznych umożliwiło dokładną lokalizację 35 dawnych kopalni bursztynu. Dodatkowo XIX-wieczne pruskie mapy geologiczne w skali 1:100 000 wizualizują lokalizację 9 kopalni. Analiza materiałów historycznych i przeprowadzone w terenie rozpoznanie wskazuje na relikty dawnego górnictwa bursztynowego szczególnie cenne z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego, mało znane, a przy tym dobrze zachowane w terenie. Kompleksy te po zagospodarowaniu mogą stanowić wybitnie cenne zasoby geoturystyczne województwa pomorskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
Article is based on analysis of archival cartographic materials and Polish-German literature from the period between the 16th and 21th centuries. It presents the sites of old amber mines in the Pomerania Province. In total 32 new and unknown amber mines were found and the study of historical topographic maps made it possible to establish the very exact location of places mentioned in previous works. The analysis of historical materials conducted by the author points to locations of unknown, well-preserved, old extraction sites, which are valuable due to their cultural heritage. After some investment in the local infrastructure, the sites can make attractive spots in the region. The geosite of Bursztynowe Kule' in Tricity Landscape Park is one of such places were well-preserved old amber mines are to be found. The final result of library research is the GIS 'Digital map of former amber mines in the Pomerania Province'. (original abstract)
XX
W pracy podjęto się określenia, pod jakimi warunkami wnioski z klasycznej analizy wpływu wykonania wyrobiska o przekroju kołowym, w górotworze o cechach ośrodka idealnie liniowo-sprężystego na stan naprężenia w jego otoczeniu, zachowują swoją użyteczność, gdy wyrobisko to przecina lub w jego bliskim otoczeniu przebiega magistralna nieciągłość. Analizie poddano pięć typowych przypadków wzajemnego położenia nieciągłości względem wyrobiska, przy czym samą nieciągłość scharakteryzowano zerową spójnością i wytrzymałością na rozciąganie - ma więc ona charakter pęknięcia. Stwierdzono, że wpływ nieciągłości na stateczność wyrobiska zależy przede wszystkim od jej zorientowania wobec wyrobiska, a w przypadkach niekorzystnego jej położenia również od wytrzymałości pęknięcia na ścinanie i/lub pierwotnego stanu naprężenia w górotworze. (abstrakt oryginalny)
EN
An analysis has been conducted to address the fundamental question in rock and strata mechanics: how valid are the estimates obtained for the elastic stress distribution around a circular opening when the boundary of an opening is intersected by a plane of weakness? Five, the most frequently found orientations of the plane of weakness have been analyzed and it has been assumed that the discontinuity has zero value for tensile strength and cohesion, and is nondilatant in shear so it is a crack in nature. As a result it has been concluded that, in some cases, planes of weakness may have little or no effect on the boundary stresses. In cases where the boundary stresses are affected by the rock structure, the most important factors contributing to alteration of the elastic stresses have been found to be the orientation of the joint, joint shear strength and/or far field stress state in a rock mass. (original abstract)
3
Content available remote Issue of Multiple-Layer Winding of Ropes on Drums of Mine-Shaft Hoistings
80%
XX
W opracowaniu przedstawiono rozwój metod wielowarstwowego nawijania lin na bębny cylindryczne maszyn górniczych urządzeń wyciągowych. Omówiono metody nawijania lin na bębny gładkie i bębny z wykładzinami rowkowanymi. Przedstawiono nawijanie lin spiralne, nawijanie równoległe oraz najbardziej preferowane w technice światowej nawijanie lin na bębny z wykładziną LeBus w wariancie LeBus synchroniczny i LeBus asynchroniczny, w których rowki są nacięte odcinkowo jako rowki równoległe i skośne. Na podstawie przeglądu literatury oraz doświadczeń w stosowaniu różnych metod wielowarstwowego nawijania lin za granicą i w kraju, szczególnie metody LeBus przedstawiono ogólne wymagania co do ich stosowania. (abstrakt oryginalny)
EN
In paper development of methods of multi-layer winding of ropes on cylindrical drums of mine hoisting machines (winders) was presented. Methods of winding ropes on smooth drums and drums with grooved linings were discussed. There was presented helical and parallel winding of ropes, and the most preferred in global technique of winding of ropes on drums with LeBus lining in synchronous LeBus version, and asynchronous LeBus version, in which the grooves are incise on sections, as parallel and skew grooves. Based on the literature review and experience in use of different methods of multi-layer winding of ropes, especially of LeBus method, abroad and in country, general requirements for their use are presented. (original abstract)
XX
Wstrząsy górnicze stwarzające zagrożenie sejsmiczne są nieodłączną częścią podziemnego wybierania złóż rud miedzi. W artykule przedstawiono metody rozpoznawania stanu aktywności sejsmicznej górotworu oraz zaprezentowano strategię oceny tego zagrożenia. (abstrakt oryginalny)
EN
Rock-mass tremors, causing seismic hazard are inseparable part of underground copper ore mining. The paper presents methods of identifying rock seismic activity level and strategy of analysing this hazard. (original abstract)
5
Content available remote Ryzyko finansowe w polskim i światowym górnictwie węgla kamiennego
80%
XX
Ryzyko finansowe oznacza niebezpieczeństwo niespłacenia zobowiązań wraz z odsetkami. Jest ono tym większe, im mniejszy jest udział kapitału własnego w strukturze kapitału. Nie jest to jednak jedyny parametr wpływający na poziom tego ryzyka. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja zestawu wskaźników diagnostycznych, za pomocą których można sparametryzować ryzyko finansowe. Taki zestaw zastosowano do badania ryzyka finansowania w branży górniczej, porównując polskie i światowe przedsiębiorstwa górnicze. (abstrakt oryginalny)
EN
Financial risk means the danger of failing to repay the liabilities with interest. The lower the share of equity capital in the capital structure the higher the risk is. However, it is not the only parameter influencing the level of this risk. The objective of this paper is to identify a set of diagnostic indicators, by the use of which the financial risk can be parameterized. Such a set was used for examining the financial risk in the hard coal mining industry, making a comparison between Polish and global mining enterprises. (original abstract)
EN
The article presents a proposal of use a decision table to support the decision-making process in scope of maintenance management in mining companies. In particular, it refers to decisions related to evaluation and improvement of mining machinery use in the mining production process. The article presents the theoretical foundations of decision tables building and characteristics of the most important stages of creating this table. This whole process was tried to refer specifically the mining industry. For this reason, during construction of the decision tables, the results of research on the effectiveness of the selected mining machines were used. The conducted research provided a lot of data, information and knowledge on the work of the particular mining machines, especially regarding the number and reasons for unplanned breaks during the machines' work. The developed decision table will consist of conditions, rules and actions whose purpose is to define the recommendations for the particular groups of participants in the mining production process. The obtained results will form the basis for the development of the recommendations and proposals of actions to improve the level of use of mining machines. The authors focused mainly on the practical use of tables to support the decisionmaking process regarding maintenance and improvement of effectiveness of mining machines. The obtained results confirm the validity of the adopted assumptions. Decision tables can become an important tool that supports the decision-making process within mining companies. (original abstract)
XX
Australia to kraj bardzo bogaty w zasoby naturalne. Jest znaczącym eksporterem rud żelaza, boksytów, miedzi, złota, niklu oraz cynku. Kraj ten eksportuje także rudy uranu czy też węgiel kamienny i gaz ziemny. We własnym zakresie wykorzystuje również surowiec energetyczny, jakim jest węgiel brunatny. Podobnie jak w Polsce, służy on do produkcji energii elektrycznej zapewniając przy tym bezpieczeństwo energetyczne państwa. Pomimo znacznej odległości dzielącej te dwa kraje, mają one ze sobą wiele wspólnego. Zarówno Australia, jak i Polska opiera swoją elektroenergetykę w większości na rodzimych zasobach węgla kamiennego i brunatnego. Obydwa kraje osiągnęły także zbliżony poziom udziału OZE w miksie energetycznym. Podobny jest również poziom rocznego wydobycia węgla brunatnego. W artykule dokonano porównania górnictwa i energetyki opartej na węglu brunatnym w Australii i w Polsce. Analiza dotyczy ostatnich 20 lat, przy czym szczególną uwagę zwrócono na zmiany, jakie zaszły w tej branży po 2010 roku. Wskazano podobieństwa i różnice występujące w obydwu krajach w zakresie warunków geologiczno-górniczych wydobycia węgla brunatnego oraz jednostkowej efektywności i emisji dwutlenku węgla podczas produkcji energii elektrycznej. Opisano także stan i perspektywy rozwoju trzech kompleksów górniczo-energetycznych węgla brunatnego zlokalizowanych w Latrobe Valley w stanie Wiktoria w południowo-wschodniej Australii.(abstrakt oryginalny)
EN
Australia is very rich country regarding natural resources. It is significant exporter of iron ore, bauxite ore, copper ore, gold ore, nickel ore and zinc ore. This country is also a big exporter of uranium ore as well as hard coal and natural gas. It has utilized its own energy raw resources which is brown coal. Brown coal is used especially to produce electricity which ensures the national energy security just as in Poland. Despite the long distance between this two countries they have a lot in common. Both Australia and Poland based on their electrical power engineering on their domestic hard coal and brown coal resources. Both countries have reached a similar participation level of renewable energy sources in the national energy mix. The annual output of brown coal is also comparable. The paper presents brown coal-based mining and the power industry comparison in Australia and Poland. Analysis have regarded the last 20 years, but a special emphasis focused on the industry changes which have taken place in the last 10 years. It has the shown similarities and differences in both countries in terms of brown coal geological and mining conditions, the unit efficiency factor and carbon dioxide emissions factor during the electricity production process. Current state and development prospects of three brown coal mining-energy complexes which are located in Latrobe Valley in Victoria State in South-East Australia has also been described.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki analizy hydraulicznej i termodynamicznej pracy rurociągów transportu chłodu w układzie klimatyzacji centralnej kopalni głębokiej. Ponieważ temperatura odsłoniętego górotworu wynosi około 47 °C, a wilgotność względna waha się w przedziale 0,75 - 0,8 system wentylacji nie jest w stanie zabezpieczyć komfortu termicznego górników, stąd konieczność stosowania układów klimatyzacyjnych. W procesie transportu wody lodowej na przodki konieczne jest zapewnienie minimalnej wartości strat ciepła. W pracy zaprezentowano wyniki symulacji oraz rezultaty badań rzeczywistych kilku wybranych rurociągów. Otrzymane wyniki analizy porównawczej wykazały konieczność stosowania współczynników poprawkowych, umożliwiających uzyskanie zbieżności wyników na odpowiednim poziomie. Tak przeprowadzone prace pozwalają zbudować model obliczeniowy, którego zastosowanie umożliwi2 optymalizację i prognozowanie reakcji układu na zmienne warunki pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the results of thermal and hydraulic analysis of the pipelines of main cooling system in the mine. As the average temperature in excavation is approximately 47°C and humidity within range of 0,75-0,80 the ventilating system could not ensure proper air parameters for workers, so the other system of air-conditioning is required. The process of cool water movement should be realised with the minimum value of heat losses. In this paper the results of theoretical simulations and physical measurements were presented. Received results of comparison showed, that correction coefficients must be allied to secure proper level of convergence. The analysis allow the creation of calculation model, which application will be helpful in optimization of analysed net.(original abstract)
EN
Despite the ongoing changes in the energy and economic structure of the European Union countries, mineral and energy resources such as hard coal, brown coal, natural gas, copper ores, zinc ores and many other minerals continue to be extracted. Each year, the mining and extraction sector emits thousands of tons of harmful substances into the atmosphere, in the form of greenhouse and other airpolluting gases, as well as harmful dusts. These substances include, amongst others, carbon dioxide, methane, carbon monoxide, as well as PM2.5 and PM10. The European Union climate policy clearly recommends that the exploitation of mineral resources be carried out in full respect of the principles of their rational, economical and environmentally neutral acquisition, which is confirmed by the promoted strategy of sustainable development economy. Therefore, this means the necessity to undertake actions aimed at limiting the emission of greenhouse gases and air pollutants into the atmosphere. To assess the actions taken by the European Union countries to date with respect to limiting those emissions, a comparative analysis was carried out for the particular countries. This analysis encompassed the emission of harmful substances from the mining and quarrying sector by the European Union countries in the years 2008 and 2017. The purpose of the analysis was to show the diversity of those countries in terms of the emission of harmful gases and dusts, as well as to divide them into similar groups. Such a division paves the way for developing a common climate policy and exchanging experiences between the countries from the particular groups. The European Union countries were divided into similar groups using the k-means grouping method. Comparison was also made for the emissions of the substances under analysis for the particular countries over the research years. The results obtained unequivocally demonstrate that this emission has been limited in the European Union, but there are countries where the emission of certain substances has increased. (original abstract)
10
Content available remote Przywileje związane z pracą w górnictwie na tle innych grup zawodowych
80%
XX
W Polsce istnieje znaczna liczba zawodów, których wykonywanie łączy się poza płacą z innymi przywilejami niedostępnymi pozostałym grupom zawodowym. Prócz wynagrodzeń przychodami ze stosunku pracy lub stosunków pokrewnych są w szczególności: - różnego rodzaju dodatki, - nagrody, - ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, - świadczenia w naturze lub inne nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia1. Te świadczenia pozapłacowe to domena przede wszystkim wielkich przedsiębiorstw z państwowym rodowodem i silnymi związkami zawodowymi. To jednak nie górnicy są współcześnie najbardziej uprzywilejowaną grupą zawodową. Przywileje tej grupy zawodowej można tłumaczyć jednak nie tylko wielowiekową tradycją, ale i niebezpieczeństwem pracy górniczej. Artykuł ma na celu omówienie niektórych przywilejów wybranych grup zawodowych. (fragment tekstu)
EN
The article discusses the advantages of selected professional groups in Poland. As shown, contrary to popular belief this is not a group of miners are the most privileged. Other professionals often have more of the other non-wage benefits. It should be noted that the privilege of working in the mining industry are centuries-old traditions, but much of other professional groups acquired them in recent decades. Nowadays, many of these do not exist and those which remain are nothing unusual against the privileges of other professional groups. (original abstract)
XX
Tekst został opracowany na podstawie fragmentu analizy wykonanej w ramach roboczego pakietu SPHERE zatytułowanego: "Ekonomiczna restrukturyzacja: nowe sposoby kształtowania się tożsamości genderowych i klasowych". Celem tego etapu projektu była odpowiedź na szereg pytań dotyczących relacji między ekonomiczną logiką transformacji a wyłanianiem się nowego negocjowanego w społecznych interakcjach porządku społecznego. Założono, że przemiany dotyczące materialnych warunków życia robotników związanych z koniecznością zmiany tradycyjnego sposobu pracy będą powodowały wiele dramatycznych konsekwencji w obszarze indywidualnych i zbiorowych tożsamości. Istotnym elementem badań podjętych w ramach tej części realizowanego projektu, lecz w większości pominiętych w dalszej części artykułu, stała się analiza relacji między gospodarczą restrukturyzacją a pojawianiem się nowych i transformacją starych identyfikacji genderowych. Uznaliśmy, że użytecznym schematem analizy może stać się perspektywa klasowa, pozwalająca zwrócić uwagę na społeczne i tożsamościowe konsekwencje subiektywnych i obiektywnych dysproporcji w dochodach i statusie materialnym. Punktem wyjścia naszych rozważań stało się zestawienie obecnej sytuacji ekonomiczno-społecznej w województwie śląskim z sytuacją, jaka utrzymywała się w roku 1988(fragment tekstu)
EN
The paper is based on the fragment of outcomes of workpackage 5 realizing the SPHERE project. It is devoted to popular common-sense ways of experiencing divisions and social hierarchy which seem to be more or less related to the economic conditions of living in a settlement located close to an industrial plant. The social categories being developed in the process of interaction may be treated as prototypes or equivalents of thinking in terms of class, although they do not usually meet the requirements imposed by essentialistic ways of formulating this idea. Analyzing some popular categorizations functioning in the biographical narrations of the residents of housing estates for workers, one can notice a wide range of specific articulations of different social identities which come as a reflection of the coexistence of selected social and economic factors making up the context of living in a settlement located close to an industrial plant(original abstract)
12
Content available remote Społeczne konsekwencje restrukturyzacji gospodarczej
80%
XX
Województwo śląskie to przemysłowy region Polski położony na południu kraju. którego głównym bogactwem naturalnym jest jedno z największych na świecie złóż węgla kamiennego, w tym znaczne ilości węgla koksującego. Na bazie węgla oraz innych surowców powstał tu największy w kraju okręg przemysłowy, odgrywający decydującą rolę w gospodarce narodowej jako podstawa krajowego bilansu paliwowo-energetycznego.(fragment teksu)
EN
The process of political transformation, focused on the economic changes which are connected with market structure, was a base, which marle a lot or changes in the macroeconomic policy of the region. After political and economic changes Silesian society expected an upturn in the social security, an improvement in meeting me basic social needs and development of activity of people in the labour market and also an improvement in family living conditions. However, economic restructuring, which affected mainly the mine and metallurgy sector, caused a lot of negative consequences. It has been found that many actions weren't completely right, for example some mines or vocational schools which had been put into liquidation.(original abstract)
13
Content available remote Zespolone z górotworem obudowy wyrobisk pionowych
80%
XX
Obudowy górnicze często są wykonywane na obrysie wyłomu wyrobiska z punktowym połączeniem z górotworem. W wyrobiskach pionowych stosowane technologie wykonywania obudowy z betonu monolitycznego przy urabianiu skał materiałem wybuchowym nie gwarantują uzyskania pełnego zespolenia z górotworem, który ulega spękaniu i rozwarstwieniu przed wykonaniem obudowy ostatecznej. W artykule przedstawiono nowoczesne zastosowane praktycznie rozwiązania obudów wyrobisk pionowych zespolonych z górotworem pozwalające uzyskać wysokowydajny pod względem nośności system obudowy zespolonej z górotworem. (abstrakt oryginalny)
EN
Mining supports are often made on the outline breach of the excavation in the point connection of the rock mass. In the vertical overage technologies used execution of monolithic concrete casing when mining rock explosive don't guarantee a full fusion of rock mass, which is fractured and stratification before the final casing. The article presents modern solutions applied practically covers the excavation of vertical units of the rock mass in order to obtain high performance in terms of system capacity of the housing complex of the rock mass. (original abstract)
XX
Scharakteryzowano ponoszone przez Spółki Węglowe nakłady finansowe na poprawę bezpieczeństwa pracy. Wskazano na konieczność stosowania odpowiednio dobranych profilaktyk w ramach zagrożeń aerologicznych w ścianach eksploatacyjnych. Przeanalizowano dwie przykładowe ściany prowadzone w ramach jednej kopalni węgla kamiennego pod względem zagrożeń wentylacyjnych i zastosowanych prac profilaktycznych, ograniczających wpływ występujących zagrożeń na proces produkcji. Przeprowadzona została analiza kosztów prowadzonych działań profilaktycznych oraz obliczono wskaźniki kosztów zastosowanych profilaktyk. (abstrakt oryginalny)
EN
Characterized borne by the coal companies financial expenditures to improve safety. It pointed out the need for properly selected prophylaxis within aerological threats in the longwalls of supplies. Characterized example of two longwalls carried out under a coalmine in terms of ventilation hazards and applied preventive work limiting the impact of existing threats on the production process. We analyzed the cost of operations and preventive factors calculated costs used in prevention. (original abstract)
15
80%
XX
Zapewnienie stabilnych w czasie parametrów mikroklimatu drogą wentylacji wyrobisk jest trudne do uzyskania. W najbliższej przyszłości należy się liczyć z dalszym pogarszaniem się warunków klimatycznych w polskich kopalniach w wyniku zwiększenia koncentracji wydobycia oraz schodzenia z eksploatacją na głębsze poziomy. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie stosowanych metod zwalczania zagrożenia klimatycznego w górnictwie polskim oraz wskazanie na skuteczność pracy urządzeń. W wyrobiskach podziemnych, którymi przepływa powietrze występują naturalne i technologiczne źródła dopływu strumienia ciepła. Wysoka temperatura i równie wysoka wilgotność powietrza prowadzą do pogorszenia warunków klimatycznych. Coraz większego znaczenia nabierają zatem problemy związane z projektowaniem przewietrzania i klimatyzacji wyrobisk w kopalniach podziemnych. (abstrakt oryginalny)
EN
It is difficult to ensure stable parameters of microclimate by means of ventilation and air-conditioning in underground excavations. In the nearest future a further deterioration in ther-mal hazard in Polish coal mines can be expected as a result of mining at deeper and deeper levels. The aim of this article is to present used methods of climatic conditions control and to indicate errors in design. There are natural and technological heat flux sources in mine airways. High air temperature and humidity lead to worse climatic conditions. It results in slowing down some functions of a human organism, such as perception, concentration and attention. This unfavorable effect of air temperature and humidity on human body is known as thermal hazard. Problems connected with design of ventilation and cooling systems in underground mines are becoming more and more important. (original abstract)
XX
Artykuł traktuje o doświadczeniach Powiatu Wodzisławskiego związanych z ponad dwunastoletnią współpracą z różnymi przedsiębiorstwami sektora górnictwa węgla kamiennego w zakresie kształcenia i przygotowania kadr górniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is taking the issue of twelve-years-long cooperation between county of Wodzislaw Slaski and local coal mines in the area of vocational education of youth as an example of difficult relations between local government and mining industry in Poland. (original abstract)
EN
The article discusses the advantages of selected professional groups in Poland. As shown, contrary to popular belief this is not a group of miners are the most privileged. Other professionals often have more of the other non-wage benefits. It should be noted that the privilege of working in the mining industry are centuries-old traditions, but much of other professional groups acquired them in recent decades. Nowadays, many of these do not exist and those which remain are nothing unusual against the privileges of other professional groups.
18
Content available remote Przekładnie zębate stosowane w maszynach/urządzeniach górniczych
80%
XX
W artykule przestawiono podstawowy asortyment, który jest produkowany w Zakładach Mechanicznych GLIMAG S.A. w Gliwicach. Przedstawiona została historia Zakładu, od momentu ich powstania, do dnia dzisiejszego. Pokrótce przedstawiono podstawowe produkty Zakładu, wraz z ich parametrami technicznymi. W podsumowaniu zwrócono uwagę na problem związany z koniunkturą w przemyśle górniczym i kierunkami działań podjętych przez Kierownictwo Zakładu, w celu zapewnienia wykorzystania istniejącej kadry oraz parku maszynowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a basic assortment, which is produced in Zakłady Mechaniczne GLIMAG S.A. in Gliwice. The history of the Department has been presented, from the moment of their creation to today. Briefly presents the basic products of the Department, together with their technical parameters. In the summary, attention was paid to the problem related to the economic situation in the mining industry and the directions of actions taken by the Plant's management in order to ensure the use of existing staff and machine park. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono przykład rzeczywistej eksploatacji pokładowej węgla kamiennego kolejnych dwóch ścian w pokładzie 338/2. Eksploatacja spowodowała powstanie na powierzchni terenu górniczego niepełnej niecki obniżeniowej, która po wybraniu ściany nr 2 cechowała się znaczną asymetrią. Deformacje powierzchni objęte były systematycznymi pomiarami niwelacyjnymi wzdłuż linii pomiarowej "1". Dla przedstawionego przykładu podziemnej eksploatacji wykonano obliczenia numeryczne z wykorzystaniem teorii automatów komórkowych. Zastosowano nieliniową funkcję przejścia. Wyniki obliczeń numerycznych porównano z w wynikami obserwacji geodezyjnych. Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja założeń teoretycznych przyjętych dla przestrzennego modelu górotworu jako deterministyczny skończony automat komórkowy. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents an example of real subsequent hard coal mining in the seam 338/2, which caused the formation of a subsidence trough on the surface of the mining area which after extraction of the longwall No. 2 was characterized by a significant asymmetry. Surface deformations were covered by systematic leveling measurements along the measurement line "1". For the illustrated example of underground mining, numerical calculations were made using the theory of cellular automata. A non-linear transition function was used. Calculated data were compared with the results of geodetic observations. The aim of the article was to verify the theoretical assumptions of the model and to demonstrate the practical possibilities of applying the method to assess the subsidence of the mining area. (original abstract)
20
80%
XX
W publikacji przedstawiono pomiary przekładni przenośnika taśmowego przeprowadzone w warunkach dołowych kopalni węgla kamiennego. Pomiary przeprowadzono w odstępie półrocznej perspektywy odstępu czasu. Na postawie uzyskanych wyników przeprowadzono wstępną analizę zmian wartości wybranych parametrów wibroakustycznych przekładni w aspekcie jej stanu technicznego. Wstępnie przeanalizowano także zmiany tych parametrów w perspektywie upływu czasu eksploatacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The publication presents measurements of conveyor belt transmission carried out in underground conditions of a Coal Mine. The measurements were carried out at the interval of a half - year perspective of the time period. On the basis of the obtained results, a preliminary analysis of changes in the value of selected vibroacoustic parameters of the transmission was carried out in the aspect of its technical condition. Initially, changes in these parameters were also analyzed in the perspective of the elapse of operating time. (original abstract)
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.