Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2110

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 106 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Bankowość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 106 next fast forward last
XX
W artykule zaprezentowano historię rozwoju Banku Światowego i instytucji z nim stowarzyszonych, jego organizację oraz oferowane produkty (kredyty, pożyczki, gwarancje).
XX
Chociaż w ostatnich latach nastąpił wzrost korzystania z usług bankowości zdalnej, bankowość tradycyjna nie zostanie wyparta. Placówki bankowe musza jednak zmienić swoje oblicze; fizyczny model oddziału powinien odzwierciedlać główne cele komercyjne organizacji oraz być przyjazny dla klienta.
3
Content available remote Rynek czy państwo w bankowości - bankowość centralna versus bankowość wolna
80%
XX
Jak wynika z przeprowadzonych rozważań, systemy wolnej bankowości były w swoim czasie dość powszechne. Wbrew obiegowej opinii stanowiły przy tym dość stabilne rozwiązania instytucjonalne. Wbudowane w nie były przy tym swoiste "bezpieczniki" sprzyjające ograniczaniu negatywnych zjawisk i tendencji w systemie pieniężnym. (fragment tekstu)
EN
The two opposite attitudes may be identified, while discussing sources and consequence of the subprime crisis. According to the first one, problems arise due to market failures and insufficient surveillance on the financial markets. In the second, the main source of disturbances is excessive intervention and too much regulation in banking are-a. Appropriate choice among two strains is of high importance because it determines the choice of instruments, aimed at overcoming the crisis. It also influences thinking of a new financial architecture as being less prone to crises. In such context the alternative concepts of monetary and banking systems are considered. Special attention is paid to the so called free banking, which is perceived as an alternative to dominant in our times central banking systems. The aim of the paper is to describe main features of free banking, with special attention paid to its stability. In the first point, main justification of regulation in banking have been listed. The second point has included a short characteristics of free banking. The third one has described the functioning of free banking in some countries, mainly in Scotland. (orignial abstract)
XX
Przedstawiono ranking banków za 2007 rok. Kolejna, 13. już edycja rankingu największych polskich banków publikowana w „Miesięczniku Finansowym Bank” prezentuje podsumowania ich wyników w 2007 r. Lista liczy 45 pozycji. Od tego roku nie prezentowane są wyniki banków spółdzielczych, które nie osiągnęły wymogów kapitałowych . Mbank i DomBank są reprezentowane jedynie w wybranych podrankingach. Miniony rok był dla sektora bankowego kolejnym z rzędu okresem wspaniałej koniunktury.
XX
Otrzymane w ramach niniejszego badania wyniki testów statystycznych i ekonometrycznych potwierdzają wnioski płynące z wcześniej publikowanych analiz, że różnice pomiędzy bankowością klasyczną a islamską są relatywnie niewielkie i ograniczają się przede wszystkim do odmiennej konstrukcji prawnej poszczególnych instrumentów finansowych. Pomimo że rola różnic o podłożu religijnym powinna przyczynić się do ograniczenia negatywnych skutków zawirowań na rynkach światowych za sprawą występującej w bankowości islamskiej wyższej awersji do ryzyka, braku instrumentów pochodnych oraz większego wzajemnego zaufania podmiotów rynkowych. przeprowadzone badanie nie daje podstaw do przyjęcia tezy, że w trakcie kryzysu zachowania obu systemów finansowych były różne. Co więcej, w niektórych przypadkach banki islamskie okazały się nawet bardziej wrażliwe na skutki spowodowanego kryzysem globalnego spowolnienia gospodarczego. Tym samym wynikający z przyjęcia określonych wartość o podłożu religijnym potencjał ekonomiczny bankowości islamskiej nie został jeszcze do tej pory wykorzystany. (fragment tekstu)
EN
This article deals with the issue of Islamic Banking and its differences from the classic, anglo-saxon banking system. It investigates the availability, prices and volatility of the Islamic financial instruments during the global financial crisis in comparison to the behavior of similar instruments offered by classical banks. For this purpose 3 hypothesis, based on conclusions from the state-of-the-art research on Islamic Finance, were tested: (1) because of the prohibition of speculation, high risk aversion and a distinctive form of enterprise financing the equity prices of shariah-compliant firms were less volatile and more stable than other equity prices; (2) the asset portfolio of classic banks were much more riskier than of similar shariah-compliant banks; (3) the higher level of trust between Islamic financial market participants induced by sharing the same religion, values and the same set of moral and formal rules has reduced in comparison to the classic banking scheme the dry-up of interbank money liquidity caused by the recent financial crisis. The results of the conducted tests indicate that there were no major differences between shariah-compliant and classic banks during the recent financial crisis. (original abstract)
6
Content available remote Działania podejmowane przez banki centralne w kontekście kryzysu finansowego
80%
XX
W obliczu zaistniałego kryzysu finansowego wiele instytucji rządowych i finansowych stawia sobie za cel główny ograniczenie skutków rozprzestrzeniającego się kryzysu. Celem artykułu jest przedstawienie działań banków centralnych, które podjęły kilka istotnych decyzji w skali globalnej gospodarki. W referacie poruszono kwestie znaczenia działań podjętych głównie przez Europejski Bank Centralny, System Rezerw Federalnych Stanów Zjednoczonych, Bank Anglii, Bank Japonii oraz Narodowy Bank Polski. Autorka stara się również ocenić skuteczność działań podjętych przez banki centralne w celu zmniejszania skutków kryzysu finansowego. (abstrakt autora)
EN
In the face of financial crisis that arises, many financial institutions and government aims to minimize the impact of a major crisis spreading. The purpose of this article is to present the actions of central banks which use the available instruments of monetary policy have taken several important decisions in the global economy. This paper addresses the importance of issues will be undertaken mainly by the European Central Bank, Federal Reserve System of the United States, the Bank of England, the Bank of Japan and National Bank of Poland. In the summary, the author will try to assess the effectiveness of actions taken by central banks in reducing the impact of financial crisis. (author's abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie problemów banków komercyjnych w procesie absorpcji funduszy unijnych, albowiem banki nie tylko czerpią korzyści, ale są również podstawowym ogniwem w finansowaniu przedsiębiorstw, których większość bez pomocy banku nie byłaby w stanie sama uzyskać środków unijnych. Środowisko bankowe oczekuje od państwa intensyfikacji prac rządowych i parlamentarnych dotyczących pilnego wyłączenia paralizatorów administracyjnych w dostępie do kredytu, uruchomienia nowych instrumentów finansowych, rozwoju systemu pożyczkowo-gwarancyjnego. Banki chcą uczestniczyć w obsłudze projektów unijnych i już wielokrotnie wysuwały propozycje zmian usprawniających system absorpcji środków unijnych pod kątem zwiększenia dostępności do kredytu. Banki są przede wszystkim źródłem finansowania projektów strukturalnych (w postaci kredytów pomostowych oraz inwestycyjnych), ale pełnią również funkcję informacyjno-edukacyjną oraz doradczą dla podmiotów zainteresowanych pozyskaniem funduszy strukturalnych. (fragment tekstu)
EN
Schlüsselwörter: Absorption, Banken, EU-Strukturfonds, Probleme des Bankwesens Słowa kluczowe: absorpcja, banki, fundusze strukturalne, problemy sektora bankowego In den Bedingungen des dezentralisierten Modells der Gestaltung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Landes, angesichts der Entwicklungsherausforderungen, die im Zusammenhang mit der Systemtransformation auftauchten, gewann die Unterstützung der Unternehmertumsentwicklung besonders an Bedeutung, in der Banken einbezogen wurden, weil sie eine Rolle der aktiven Teilnehmer der strukturellen Veränderungen spielen und ein wesentliches Glied in dem Absorptionsprozess der EU-Mitteln in Polen sind, was von dem Erfolg des Programms "SME Finance Facility" bestätigt wurde, das das Erreichen der EU-Ziele in dem Bereich der Förderung der Entwicklung MSP betraf. (fragment of text)
XX
Chiński bank ICBC jest coraz bliższy otwarcia swojego oddziału w Polsce. Po wizycie prezydenta RP w Państwie Środka przygotowania do "wejścia" największego banku świata nabrały tempa. Najprawdopodobniej jeszcze w styczniu 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego notyfikuje europejski paszport ICBC, a już w kwietniu bank rozpocznie w naszym kraju normalną pracę. (abstrakt oryg.)
9
Content available remote Globalny kryzys finansowy a kondycja banków w Polsce w latach 2007-2009
80%
XX
W artykule przedstawiono analizę wyników banków w danym okresie, a w szczególności ukazuje skutki wpływu światowego kryzysu gospodarczego na ich kondycję finansową. Poruszono problematykę stopnia wypłacalności i zwrotu z kapitału, co nieodzownie wiąże się z przyszłością sektora bankowego. Naszkicowano panujące trendy i zachowania w okresie załamania gospodarczego oraz związane z nimi konsekwencje. (abstrakt oryginalny)
EN
Im Beitrag wurden die Ergebnisse der Banken in der gegebenen Zeitspanne analysiert und insbesondere die Folgen des Einfl usses der Weltwirtschaftskrise auf ihre Finanzstärke dargestellt. Angesprochen wurde die Problematik der Zahlungsfähigkeit und der Kapitalverzinsung, die für die Zukunft des Bankgewerbes maßgebend sind. Ferner wurden auch vorherrschende Trends und Verhaltensweisen in der Zeit des wirtschaftlichen Kollaps und die damit verbundenen Konsequenzen dargestellt. (Zusammenfassung)
10
Content available remote Rola i instrumenty banku centralnego w przeciwdziałaniu kryzysom finansowym
80%
XX
Sytuacja gospodarcza, która zaczęła kryzys na rynku subprime w 2007 r., pozwala potwierdzić, że procesy gospodarcze są powtarzalne. Wszystkie kryzysy różnią się od siebie, jednakże procesy te mają charakter cykliczny i wspólne cechy. Należy zatem podejmować próby stworzenia mechanizmów ochrony i zabezpieczenia się. W niniejszym artykule przedstawione zostaną kwestie związane z instrumentami walki z kryzysami, stosowanymi przez banki centralne. Cechę nadrzędną w przeciwdziałaniu kryzysom finansowym stanowi stabilny i zdrowy system finansowy. Organem współodpowiedzialnym za stabilność systemu finansowego jest bank centralny. Bank ten, jako instytucja mająca z reguły silny mandat prawny i społeczny, wynikający zarówno z autorytetu, jak i umiejscowienia w najwyższych aktach prawnych, wpływa na rozmiary kryzysów finansowych i je ogranicza. (fragment tekstu)
EN
The Central Bank is fundamental to persistence of fi nancial system. The Central Bank and its politics are one of the most crucial factors to oppose fi nancial crisis. The wide range of instruments and independence let the Central Bank react rapidly and successfully to an incoming perturbation. (author's abstract)
XX
Przedstawiono w skrócie strukturę systemu bankowego w Niemczech.
EN
The bank system in Germany leans on the conception of the merchant bank. Three groups of the credit institutions make a base of the system of merchant banks: private merchant banks, public-legal credit institutions and credit cooperative societys. Additionally German bank system is completed by special credit institutions. (original abstract)
XX
Podano definicję i przedstawiono podstawowe zagadnienia bankowości w krajach islamskich: jej tło historyczne, podstawy filozoficzne oraz źródła zasobów finansowych wykorzystywanych przez banki. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents definition and basic principles of Islamic banking: historical framework, philosophical framework, as well as sources of funds that constitute the resources of the Islamic banks. (A.P)
XX
Współczesny kryzys finansowy spowodował zaostrzenie przepisów dla sektora finansowego. Pakiet CRD IV/CRR wprowadził nowe rozwiązania m.in. w zakresie płynności i wymogów kapitałowych. Również sektor bankowości spółdzielczej w Polsce jest zobligowany do implementacji zmodyfikowanych przepisów. Artykuł prezentuje proces dostosowania przepisów krajowych związanych z funduszem udziałowym oraz normami płynności. Proces legislacyjny w zakresie funduszu udziałowego dotyczył kwestii zaliczenia go do kapitału podstawowego najwyższej jakości Tier 1. W kwestii spełnienia norm płynnościowych, nowe ustawodawstwo wprowadziło zmiany modelu funkcjonowania bankowości spółdzielczej w postaci systemu ochrony instytucjonalnej lub zrzeszenia zintegrowanego.(abstrakt oryginalny)
EN
The contemporary financial crisis caused tightening of the provisions for the financial sector. The CRD IV/CRR package has implemented new solutions related to financial liquidity and capital requirements. The sector of the cooperative banking in Poland is also obligated to the implementation of modified provisions. A process of adapting national provisions associated with the shareholder fund and norms of the liquidity is introducing in the article. The legislative process in the shareholder fund concerned the issue of ranking it among the share capital of Tier best quality 1. New regulations introduced also the new co-operative banking model in the form of Institutional Protection Scheme (IPS) or integrated association.(original abstract)
XX
Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce pod względem udziału w rynku stanowi niewielką część sektora bankowego ogółem. Banki spółdzielcze, choć ideowo związane z zaspokajaniem potrzeb swoich członków, są zobligowane do funkcjonowania w podobnych ramach prawnych jak banki komercyjne w formie korporacji międzynarodowych. W związku z koniecznością dostosowania prawa krajowego do przepisów UE przed sektorem bankowości spółdzielczej widnieje perspektywa przebudowy w ramach systemu ochrony instytucjonalnej (IPS - Institutional Protection Scheme). Celem artykułu jest odpowiedź na postawione w tytule pytanie przez pryzmat otoczenia ekonomiczno-prawnego bankowości spółdzielczej w Polsce, odpowiedź na pytanie o zasadność istnienia struktury banków spółdzielczych w ich obecnej formie zrzeszeniowej, jak również ukazanie aktualnych problemów sektora(abstrakt oryginalny)
EN
In terms of the market share in Poland the sector of the co-operative banking constitutes the small proportion of the banking industry all in all. At least ideologically associated with meeting the needs of their members, the co-operative banks are obligated for functioning in similar framework as commercial banks in the form of international corporations. In relation to the need to adapt the domestic law to the provisions of the European Union, in front of the sector of the co-operative banking, the prospect of the reconstruction in the framework of the IPS is seen. A reply to the question is a purpose of the article through the prism of economic-legal surroundings of the co-operative banking in Poland(original abstract)
XX
Szczegółowo scharakteryzowano sytuację polskiej bankowości oraz omówiono politykę banków komercyjnych.
EN
In accordance with the principles of best academic practice, a research community is identified through an internalised paradigm comprising notions and theories that form the foundations of a given academic field or discipline. This paper aims to provide a selective overview of differing opinions with respect to solutions, phenomena or processes concerning the Polish banking sector, as an example of the degree of development of banking theory and practice. In view of the analysis a question arises as to whether finance and socio-economic practice holds a paradigm that would prove adequate in terms of the level of development of such practice, i.e. the so-called disciplinary matrix, involving symbolic generalisations, informational efficiency of financial markets hypothesis), methodological assumptions (reflecting the cognitive structure of the phenomena, processes or structures researched) or, finally, models for resolving scientific problems (handbooks, monographs, research reports) and practical experience (e.g. methods of arbitration valuation, estimating the risk premium). Or perhaps, as G. Kołodko would put it, the finance paradigm is really based on the fact that "things happen the way they do, because many things are happening all at once". It cannot be ruled out that what finance needs is a change similar to the economics of complexity, defined by A.Wojtyna as the incorporation of a behavioral concept (reconstructing the homo oeconomicus concept) and challenging the traditional understanding of economic system equilibrium and dynamics. It is also worth considering whether the triad of finance categories (money, risk, time) is not lacking a fourth component, namely trust, essential for financial stability and the balance between finance capital and social capital, serving as the basis for efficient financial intermediation (including the development of an unselfish advisory function, especially with regard to financial products securing the customers' day-to-day existence in the post-employment period). (original abstract)
XX
Przedstawiono bankowość centralną w państwach Unii Europejskiej. Omówiono politykę monetarną w strefie euro oraz politykę monetarną NBP.
EN
The article presented central banking in the European Union countries. Discussed monetary policy in the euro zone and monetary policy of The National Bank of Poland.(MP)
XX
Autor przedstawił system bankowy w Syrii, opisał szczegółowo strukturę, organizację i działalność Banku Handlowego.
EN
The paper presents the tasks of a commercial bank as a profit making institution. The activity area of the commercial bank in Syria is apparently no different from the activity area of a private bank. A direct state intervention concerning giving credits makes it impossible for the bank to have an independent economic account based on balance sheet and net income statement. (original abstract)
XX
W interesie każdego przedsiębiorstwa, w tym banku, jest to, aby jego działalność była uznana przez podmioty z bliższego i dalszego otoczenia za zgodną z zasadami etycznymi. Jednak aby to osiągnąć, konieczne jest, by wszyscy członkowie organizacji postępowali moralnie. Służy temu wdrażanie programu etycznego. Jego poprawne przygotowanie nie gwarantuje jeszcze sukcesu w jego wdrażaniu. Istotne jest komunikowanie szerszej społeczności tego, co jest w nim zawarte. Aby zwiększyć skuteczność działań podejmowanych w tym zakresie, warto skorzystać z możliwości, które stwarza Internet i edukacja zdalna. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: w jaki sposób można wykorzystać standardowe narzędzia systemów e-learningowych do upowszechniania programów etycznych wśród pracowników bankowych?(abstrakt autora)
EN
In the interest of each company, including a bank, is that its activity is considered by the entities of its environment, as a compatible with ethical principles. However, in order to achieve it, it is necessary that all members of the organization act morally. This is achieved by implementing an ethical program. Its correct preparation does not guarantee the success of its implementation. It is important to communicate to the wider community of what is contained in them. To increase the effectiveness of the activities taken in this regard, it is worth to take advantage of the opportunities that internet and the distance education provide. The paper aims to answer the question: how can we use the standard tools of e-learning systems to promote ethical programs among the bankers?(author's abstract)
20
Content available remote Divestments in Banking. Preliminary Evidence on the Role of External Factors
80%
EN
Divestment constitutes an important method of corporate restructuring. Despite this fact, the banking literature on divestment is very limited. In this text, we try to remediate partially to the shortcomings of the existing literature by examining empirically the role of external factors. Using a large sample of 313 transactions, we have established that parent companies originate from countries with relatively high accumulated wealth, slow GDP growth, stable macroeconomic situation and dominant bank intermediation in financial system. The acquirers in turn come from poorer countries with faster economic growth and relatively more market-oriented financial systems. Those results broadly conform with the predictions of three hypotheses formulated in the text, namely the weak performance hypothesis, the corporate governance hypothesis and the rebalancing hypothesis. (original abstract)
first rewind previous Strona / 106 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.