Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 135

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rozwój handlu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Kierunki rozwoju formatów handlu detalicznego w Polsce i w Niemczech
100%
XX
W ciągu ostatnich dwudziestu lat zarówno w Polsce i w Niemczech intensywnie rozwijała się sieć sklepów dyskontowych i hipermarketów. Było to spowodowane większą wrażliwością klientów na ceny towarów. Coraz szersza skala działania sieci handlowych, wysokie obroty umożliwiały wynegocjowanie bardzo niskich cen u dostawców. Wrażliwy na ceny polski klient rezygnował z zakupów w małych przydomowych sklepach, nazywanych w literaturze convienience story, na rzecz hipermarketów i dyskontów. Jednak część klientów, po krótkiej euforii związanej z atrakcyjnymi zakupami w nowoczesnych formatach, powróciła do tradycyjnych sklepów i wymagała od ich właścicieli wyższej jakości towaru, zdecydowanie lepszej od towarów masowych. W Niemczech to raczej starzejąca się grupa społeczeństwa domaga się zlokalizowania niedużych sklepów blisko miejsca zamieszkania, w których dokonają sprawnie zakupów produktów żywnościowych, charakteryzujących się wysoką jakością.(abstrakt oryginalny)
EN
In the last twenty years, both in Poland and Germany, there have been intense developed of discount stores and supermarkets networks. It was caused by the increase of customers sensitive to commodity prices. The growing scale of concerns activity and high turnover allowed negotiating very low prices from suppliers. Polish price sensitive customer gave up shopping in small groceries, known in the literature as convenience stores, for hypermarkets and discount stores. However, some customers, after a brief euphoria related to attractive modern shopping formats, returned to traditional shop and required from their owners higher quality products, much better than mass products. In Germany, it is rather an aging society group that insists on placing small shops, which are located close to the place of residence, which make efficient purchasing of food products with high quality.(original abstract)
XX
Od 2016 r. Światowa Organizacja Handlu (WTO) liczy już 164 członków, reprezentujących ponad 98% handlu światowego. Na jej forum, od 2001 r., trwa runda wielostronnych negocjacji handlowych, której rozpoczęcie uzgodniono na Konferencji Ministerialnej w katarskim Doha. Jest to dziewiąta runda negocjacyjna, biorąc pod uwagę cały system GATT/WTO, natomiast pierwsza na forum Organizacji. Została ona nazwana Rundą Rozwoju, ze względu na duży nacisk położony na poprawę sytuacji państw najbiedniejszych. Jednak negocjacje toczące się w ramach Rundy z Doha nie nadążają za dynamicznymi zmianami zachodzącymi w systemie gospodarki i handlu globalnego, co przekłada się na trwający już od ponad dekady impas negocjacyjny na forum WTO. Szans na jego przełamanie upatruje się w Konferencjach Ministerialnych państw członkowskich WTO, które zbierają się co dwa lata. Nadzieje takie pokładano też w XI KM, która odbyła się w grudniu 2017 r. w Buenos Aires, szczególnie dlatego, że 4 lata wcześniej wszystkim członkom WTO udało się podpisać pierwszą umowę dotyczącą ułatwień w handlu, która ma dać odczuwalne korzyści uczestnikom systemu wielostronnego i być potwierdzeniem spełnienia oczekiwań społeczności międzynarodowej o skutecznie realizowanym procesie liberalizacji handlu światowego. Jednak fiasko uzgodnień XI KM, a właściwie ich braku, utwierdziło w przekonaniu o kryzysie na forum wielostronnym. Nasuwa to pytanie o dalsze losy Organizacji pełniącej rolę nadrzędnego forum negocjacyjnego w handlu światowym, zwłaszcza w kontekście proliferacji RTAs, co również przyczynia się do osłabiania jej pozycji. Pojawia się zatem dylemat dotyczący roli, jaką WTO odgrywa i odgrywać będzie w przyszłości, szczególnie w kontekście wniesionego przez WTO wkładu w rozwój gospodarki światowej i walki z protekcjonizmem, co w obliczu bieżącej sytuacji w handlu globalnym (m.in. amerykańskiego protekcjonizmu i niebezpieczeństwa wybuchu wojny handlowej) może być kwestią o znaczeniu priorytetowym. (abstrakt oryginalny)
EN
Since 2016 the World Trade Organization (WTO) consists of 164 members representing over 98% of the world trade. Under its aegis, the multilateral trade-negotiation round has been in progress since its commencement at the Ministerial Conference in the Qatari city of Doha, in 2001. It has been the ninth negotiation round, taking into account the entire GATT/WTO system, and the first within the organization. This round is referred to as the Development Round owing to the great emphasis put on the improvement of the situation of the poorest countries. However, the ongoing Doha Round negotiations cannot keep abreast of dynamic changes occurring in the economic system and global trade, which translates into the WTO negotiation impasse lasting over a decade. The Ministerial Conferences of WTO member states, held every two years, are seen as a chance for breaking the deadlock. Such hope was also entertained in the case of the XI MC, which took place in Buenos Aires, in 2017, particularly since four years earlier all WTO members managed to sign the first trade facilitation agreement, which is expected to bring tangible benefits to participants of the multilateral system as well as confirm meeting expectations of the international community with regard to the effectiveness of implementation of the process of world trade liberalization. However, due to the arrangements failure or, rather, lack thereof, XI MC reaffirmed the general conviction of the crisis of multilateral talks. This raises the question of the future of the organization and its role as the overarching negotiation forum for the world trade, particularly in the context of proliferation of RTAs, which also undermines its position. Therefore, we are confronted with the dilemma of the present and future role of the WTO, specifically in the context of the WTO's contribution in the development of the world economy and its fight against protectionism, which, in the face of the current situation in the global trade (American protectionism and a threat of the outbreak of a trade war, among others) may become an issue of paramount importance. (original abstract)
XX
Artykuł przestawia handel wewnętrzny w strategii gospodarczej Polski, uwarunkowania rozwoju polskiego handlu, kapitał zagraniczny w rozwoju handlu (skala korzyści, opinie menedżerów), zmiany rynkowe jako konieczność ekonomiczną i cywilizacyjną.
XX
W programie przedstawiono obszerną diagnozę stanu polskiego handlu, zawierającą omówienie jego właściwości strukturalnych i funkcjonalnych oraz procesów globalizacji i towarzyszącego im rozwoju nowych form sprzedaży, a także nakreślono przewidywane kierunki zmian w handlu wewnętrznym w perspektywie najbliższych lat.
XX
Rosnące znaczenie centrów handlowych w handlu detalicznym na świecie przejawia się m.in. we wzroście liczby inwestycji w budowę tych obiektów. Polska jest uznawana przez zagranicznych inwestorów za jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji dla centrów handlowych, co skutkuje dynamicznym przyrostem nowoczesnej powierzchni handlowej w naszym kraju. Celem artykułu jest identyfikacja i klasyfikacja czynników rozwoju centrów handlowych w Polsce uwzględniająca ich dwie główne grupy: międzynarodowe i krajowe, a ponadto ich podział na czynniki stymulujące i ograniczające rozwój. Artykuł powstał na podstawie analizy polskich i zagranicznych źródeł wtórnych. Przedstawiona klasyfikacja może stanowić implikację dla praktyki gospodarczej w sytuacji rosnącej konkurencyjności na rynku nowoczesnej powierzchni handlowej. Opracowanie stanowi również głos w dyskusji naukowej dotyczącej rozwoju handlu detalicznego w Polsce oraz wpływu inwestycji zagranicznych na ten proces(abstrakt oryginalny)
EN
The growing importance of shopping centers in retail trade in the world manifests itself in the increase of the number of investments in the construction of these facilities. Poland is considered by foreign investors as one of the most attractive locations for shopping centers, which results in a dynamic growth of modern retail space in our country. The purpose of the article is to identify and classify the development factors of shopping centers in Poland, taking into consideration their two main groups: international and national, and also their division into stimulating and limiting factors. The article was based on the analysis of Polish and foreign secondary sources. The presented classification may be an implication for business practice in a situation of growing competitiveness on the market of modern retail space. The article is also a voice in the scientific discussion on the development of the retail in Poland and the impact of foreign investments on this process(original abstract)
XX
W okresie powojennym światowy handel rozwijał się szybciej (średnio 6 procent niż światowa produkcja (około 3.9 procent . W opracowaniu omówiono szanse rozwoju handlu międzynarodowego przez pryzmat oceny funkcjonowania światowego systemu handlu GATT/WTO.
EN
In the post-war period (1948-98), world trade grew at a faster rate (by an average of 6 procent than world production (by 3,9 procent . The GATT/WTO world trade system, based on mutually accepted, binding trade rules and constituting an important multilateral forum for liberalisation negotiations, contributed to this dynamic growth in trade. still, the potential benefits from increased income from trade should prompt countries to continue discussions on further liberalisation of world trade. (short original abstract)
8
Content available remote Norwegian-Polish Bilateral Trade Developments since 1990
100%
EN
Since 1990 there has been a significant growth in Norwegian-Polish bilateral trade. Of key interest to this work is to identify the main industries driving bilateral trade and to what extent this trade is in similar or different goods, suggesting either industrial convergence or specialization, respectively. When measured in nominal terms, up until 2014, Norway's exports to Poland have increased by a factor of 16, while Norway's imports from Poland have increased by a factor of 32 during the same period. Over the period 2005-2014 Norwegian imports and exports have both increased by an approximate 200% .This can be strongly attributed to Poland's membership in the European Union since 2004 and the fact that Norway has a free trade agreement with the EU. Therefore, taking into account not only the significant expansion in bilateral trade between these two countries but also the differences in their respective structures of industry, this work seeks to analyse the main factors behind the development of this trade. (original abstract)
9
Content available remote Kierunki rozwoju handlu elektronicznego
100%
XX
Celem artykułu jest ukazanie istoty e-commerce oraz wskazanie najważniejszych kierunków jego rozwoju w Polsce. Opracowano uniwersalną definicję handlu elektronicznego oraz ukazano jego miejsce na tle biznesu elektronicznego oraz gospodarki internetowej. W dalszej części przedstawiono wyniki badań dotyczących najbardziej istotnych w najbliższych latach kierunków rozwoju handlu elektronicznego, jakimi są mobile commerce oraz social commerce . (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the following article is to present the notion of e-commerce and the most important directions of its development in Poland. The universal definition of e-commerce has been conceptualized and set against e-business and Internet economy. The further discussion concerns the results of analyzing the concepts of mobile commerce and social commerce which are likely to be the most important aspects of electronic commerce development in future.(original abstract)
XX
Artykuł omawia czynniki rozwoju handlu: konkurencja, indywidualne działania przedsiębiorstw w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej, współdziałanie przedsiębiorstw, organy władzy publicznej.
XX
Artykuł poświęcony zmianom jakie zaszły w polskim handlu w latach 90. Omawia zewnętrzne i wewnętrzne czynniki sprawcze kierunków oraz dynamiki tych zmian. Proponuje scenariusz rozwoju drobnego handlu prywatnego i przedstawia perspektywy.
XX
Celem niniejszego referatu jest próba opisania kondycji drobnego handlu w Polsce na tle koncentracji w branży oraz wskazanie potencjalnych dróg rozwoju handlu kupieckiego w przyszłości. Rozważania prowadzone w referacie mają charakter raczej refleksji autora, popartych danymi ilościowymi i jakościowymi, obrazującymi sytuację branży. (fragment tekstu)
EN
In Poland there are over 1 650 000 small and medium sized firms from which the small ones employing up to 50 people constitute 99,02%. Small and medium sized companies make up 48,4% of GNP, and small ones 39,4%. These firms employ 67% of all employees. The most employees (about 32%) of small and medium sized companies work trade. Generally retail trade is the main bastion of small and medium sized companies sector. Retail and wholesale trade underwent deep structural transformation in Poland in the last decade. The dynamic increases of usually small shops (with a floor area below 50 square meters) with a general assortment was characteristic of the begining of the 90s. In 1994 a dynamic development of big-surface trade began which consequently caused deep transformations in quantatives and qualitative structure of the trade. An attempt of the assessment of the situation of small trade in Poland against the background of the concentration in the business and the description of potential ways of business trade development in the future aie undertaken in the article. It is in the character of the author's reflection supported by quantitives and qualitative data showing the situation in the business. The author shows important chances of business trade, threats restricting the chances of the development and potential ways of competing of the business on the market. (original abstract)
XX
W Polsce handel odgrywa szczególną role w procesie dostosowywania się do wymagań gospodarczych w UE. W artykule opisano ewolucję polskiego handlu w latach 1989-2001, oraz szanse i zagrożenia handlu u progu XXI wieku.
EN
The rapidly approaching date for Poland's entry into the European Union provides an opportunity to examine how prepared the Polish economy, and especially Polish enterprises, are for accession. In Poland, trade plays a special role in the adjustment process; this sector exhibited the fastest relative rate of adjustment to the requirements of the EU economy. It may be asserted that since the beginning of the 1990s, trade has been and continues to be the engine of business development as well as a source of satisfaction for Polish market economy pioneers. Despite this, in order to compete with the rest of Europe, Polish commercial companies must constantly adapt and transform their structures using modern methods and techniques of increasing management effectiveness. In this paper, the author reviews the evolution of Polish trade over the past twelve years, examines the prospects for its continued development with emphasis on the opportunities and threats present in this sector, and presents worldwide trends towards the development of a global economy. (original abstract).
14
75%
PL
Celem artykułu jest zidentyfikowanie zmian w liczbie sklepów i punktów sprzedaży drobnodetalicznej w województwach w latach 2009 i 2013. Zdaniem autora jest to wystarczający okres, aby poznać kierunki i natężenie zmian rozwoju sieci detalicznej w czasie spowolnionego rozwoju gospodarczego w Polsce. (fragment tekstu)
EN
This article aims to identify changes in the network of shops and points of a small-retail sale in the voivodships between 2009 and 2013. The dynamics of the number of stores and sales area, the share of large objects in the chain stores, the average store area, sales area per 1000 inhabitants, the number and the dynamics of markets and points of small-retail sale were analyzed. The analysis was conducted based on CSO data, as well as materials from secondary sources, including the Internet. (original abstract)
XX
Większość badaczy problematyki handlu detalicznego w ostatnich latach skupiała uwagę na strukturach i funkcjach handlu, podkreślając dynamikę zmian w sektorze, opartą na czynnikach po stronie podażowej i popytowej. W ograniczonym zakresie prowadzono rozważania na gruncie teorii handlu, zmierzające do wyjaśnienia zmian w handlu we współczesnej gospodarce. Przyłączając się do nurtu reaktywowanych rozważań w tym obszarze, celem niniejszego artykułu jest próba interpretacji procesów zachodzących we współczesnym polskim handlu detalicznym na gruncie teorii konfliktu. Zaprezentowano założenia dialektycznej teorii handlu i zmiany w polskim handlu na jej tle oraz założenia teorii reakcji na zagrożenie w świetle rynku polskiego. Przedstawione rozważania skłaniają do refleksji nad ich wielopłaszczyznowością. Zdaniem autorki, ekstrapolacja przyszłego stanu i struktury badanej branży wymaga interdyscyplinarnego podejścia, uwzględniającego dorobek ekonomii, zarządzania, socjologii, psychologii i dziedzin pokrewnych. W czystej formie handel detaliczny stanowi relatywnie prostą usługę o przejrzystej strukturze i funkcji. Współczesny rynek dokonał jednak reorientacji tych funkcji, a tym samym także struktury usługi handlowej. Stąd konieczność dalszych poszukiwań wyjaśniających zmiany w branży na gruncie teorii handlu. (abstrakt oryginalny)
EN
Retailing has become the focus of increased studies however most of them have attempted to understand the structure and function of the retail economy and have drawn attention to its dynamic nature and the multicausal supply and demand-side factors. The theoretical backgrounds for the mentioned changes have received very limited attention. The aim of the paper is to provide in-depth analysis of processes occurring in retailing in Poland on the basis of selected conflict theories. Therefore the fundaments of dialectic theory as far as crisis-response model of retail institutional change have been presented as the backgrounds for transformation of retail sector in Poland. The Author has drawn conclusions based on multidisciplinary aspects of presented issues. According to the Author, in anticipating of future position and structure of retailing in Poland it is necessary to include broad spectrum disciplines, including economy, management, sociology and psychology. In the core form, retailing represents a relatively basic service with clear structure and functions. However modern market economy has reoriented the retail functions and thus has reoriented the structure of retail service. Therefore there is a broad area for future studies to explain retail change on the basis of redefined retail theory. (original abstract)
XX
Po zakończeniu Rundy Urugwajskiej GATT nastąpił zastój w procesie wielostronnej liberalizacji handlu pod auspicjami WTO. Podstawową jego przyczyną jest brak politycznej woli osiągnięcia porozumienia, spowodowany m. in. objęciem negocjacjami w ramach WTO nowych obszarów, m.in. ochrony środowiska oraz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Ten stan nie oznacza zupełnego braku postępów w liberalizacji handlu, bowiem trwa ona w instytucjonalnych ramach regionalnych umów o preferencjach handlowych (preferential trade agreements). W ich przypadku nie chodzi o swobodę handlu ze wszystkimi partnerami handlowymi (liberalizacja niedyskryminacyjna), lecz jedynie z wybranymi (dyskryminacja przez uprzywilejowanie). (abstrakt oryginalny)
EN
After the GATT Uruguay Round the multilateral trade liberalisation has been stopped. Simultaneously, trade liberalisation continues within the institutional framework of regional preferential trade agreements being a kind of discriminatory trade liberalisation. Regional agreements allow namely granting trade preferences to the member countries and discriminating (in form of lacking preferences) countries and international governmental organisations out of area. However, more frequent participation in regional agreements makes this type of trade liberalisation a feasible alternative for multilateral negotiations under auspices of WTO. The authors examine the influence of regional agreements on trade within the areas covered by those agreements and in trade of member countries with the rest of the world. They check, whether trade within the regionally integrated areas is crowding out trade with the rest of the world. Finally, the authors supplement this analysis with considerations on global and regional economic cooperation and on the genesis and legal base of discriminatory trade liberalisation. (original abstract)
XX
Czeski Urząd Statystyczny opracował prognozę rozwoju handlu zagranicznego Republiki Czeskiej na lata 1996-1997. Opracowanie zawiera trzy warianty.
18
Content available remote Export Barriers and Stimuli in the Russian Federation
75%
EN
Objective: The purpose of this article is to identify and analyse existing export barriers and stimuli in the Russian Federation. Research Design & Methods: The gravity model is used to identify and assess impact of informal export barriers and stimuli. Qualitative approach and statistical analysis is used to identify and assess the impact of formal barriers and stimuli. Findings: Russian export value depends on several informal conditions, such as distance between trading countries, economic size of a partner country and its historical heritage. Moreover, there is a wide range of instruments (both international trade and domestic policies) which are used or can be used in the Russian Federation to influence export performance of particular types of goods. Implications & Recommendations: Present combination of instruments used suggests that Russia attempts to restructure its export - to reduce the share of energy resources and raw materials and increase the one of industrial goods. Contribution & Value Added: Understanding of current export policies in the Russian Federation may be useful for short and medium term forecast of Russian economy development. (original abstract)
XX
Artykuł omawia program rozwoju handlu wewnętrznego do 2003 r., przyjęty przez Radę Ministrów, w którym zwrócono uwagę na konieczność koncentracji handlu.
XX
Na podstawie "Programu rozwoju handlu wewnętrznego do 2003 roku" Ministerstwa Gospodarki omówiono czynniki determinujące rozwój tego sektora.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.