Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 773

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zapach
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
2
Content available remote Wstępna ocena uciążliwości zapachowej wybranych rejonów Krakowa
80%
PL
Przedstawiony materiał badawczy stanowi próbę rozpoznania jakościowego potencjalnych źródeł odorów zlokalizowanych w Krakowie. Poprzez selekcję do badań wybrano tereny znajdujące się w pobliżu: składowiska odpadów komunalnych, zakładów tytoniowych, zakładów cukierniczych, zakładów garbarskich oraz huty żelaza i stali. Dla wymienionych obiektów przeprowadzono badania odorów dwiema metodami: poprzez kontrole 5-minutowe oraz badania ankietowe wykonane wśród mieszkańców terenów zlokalizowanych wokół badanych obiektów. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano informacje o terenach, w których zapach jest najbardziej odczuwany przez mieszkańców, oraz najbardziej uciążliwych zapachowo obiektach.
EN
The presented research material is the attempt of quality recognition of potential odour sources in Cracow. The selection of areas for research was conducted and there were chosen areas around: the municipal landfill, tobacco plant, the sweetness manufacturer, tannery as well as steelwork. For those objects the odour research was conducted using two methods: 5-minute control, as well as the questionnaire of occupants living nearby those objects. As the result of the research the information was obtained about areas, where the odours are the most sensed by occupants and about the object which are the most odour burdensome.
PL
W publikacji przedstawiono założenia konstrukcyjne i prototyp elektronicznego nosa do oceny jakości materiałów ziarnistych. W rozwiązaniu wykorzystano 5 sensorów półprzewodnikowych typu MOS. Sygnały analogowe generowane przez czujniki po przetworzeniu na postać cyfrową rejestrowane były w pamięci komputera dla dalszej analizy.
EN
The paper presents constructional premises and a prototype of an electronic nose for the quality evaluation of grainy materials. In the project 5 semiconductor MOS sensors were used. Analogue signals generated by the sensors were converted into a digital form and saved in a computer for further analysis.
Aura
|
1992
|
nr 12
23-25
EN
The world of smells is little known to biologists and physicians, although the sense of smell must be of special significance, much more than has been supposed. Lately, the world has witnessed a craze for treatment by means of smells. Physicians apply it as a primary or supportive method. More and more attention is being paid to the therapeutic potential of plants which do not have adverse side-effects.
PL
Świat zapachów jest dla biologów i medyków dziedziną mało jeszcze poznaną, choć wiadomo już na pewno, iż zmysł węchu ma znaczenie szczególne, znacznie większe, niż sądzono. Ostatnio panuje na całym świecie moda na leczenie zapachami. Lekarze stosują je jako metodę podstawową lub też wspomagającą. Coraz więcej uwagi zwraca się na siły lecznicze roślin, które nie mają niekorzystnych działań ubocznych.
5
Content available remote Sztuka zapachu
80%
PL
Celem prezentacji będzie omówienie znaczącej roli zapachu w dziejach ludzkości. Zaprezentowana zostanie jego historia sięgająca czasów wielkich cywilizacji starożytnych. Zwrócona zostanie uwaga na ludzi, którzy odegrali ogromną rolę w przemyśle perfumeryjnym. Przedstawiony zostanie również rozkwit masowej produkcji pachnideł. W prezentacji znajdzie się odpowiedź na pytanie: „Dlaczego proces kreowania zapachu porównywany jest do komponowania muzyki, poezji?”. Omówione zostaną również naturalne i syntetyczne składniki wykorzystywane w procesie produkcji perfum. Porównane zostaną obecne metody otrzymywania pachnideł z metodami stosowanymi dawniej. Wyjaśniona zostanie rola ekstrakcji w procesie produkcji perfum. Opisana zostanie sylwetka mistrza perfumiarskiego, tzw. „nosa”. W prezentacji zostanie zwrócona uwaga szereg działań marketingowanych stosowanych w przemyśle perfumeryjnym wyjaśniające dlaczego klienci chcą konkretnego zapachu, nawet przed jego powąchaniem.
8
Content available remote Zapach pod kontrolą : studium przypadku
80%
9
Content available remote Introduction to indoor odours problem
80%
EN
Humans are constantly exposed to varying levels of air quality. Lowered indoor air quality could manifest the increased occurrence odours, which is recorded in the present. Therefore is the need to deal with the indoor odours problem. This paper is presented to introduction to indoor odour problems. Its aim was is to present the basic knowledge about odours, how is odours characteristics, sources, effects on human, hygienic criteria and methods of measurement.
PL
O ile zaburzenia węchu mogą być efektem chorób, o tyle zapachy mogą być związane z wystąpieniem objawów chorobowych. Istnieją co najmniej trzy mechanizmy mogące tłumaczyć tę zależność. Najprostszym wyjaśnieniem jest to, że związki zapachowe – odoranty – mogą występować na poziomach powodujących podrażnienie lub inne efekty toksykologiczne. Ponadto, objawy chorobowe wywoływane przez odoranty w stężeniach niedrażniących mogą być spowodowane wrodzonymi lub wyuczonymi awersjami. Trzeci mechanizm zakłada, że odorant jest częścią mieszaniny zawierającej współzanieczyszczenie – np. pestycyd lub endotoksynę bakteryjną – odpowiedzialne za zgłaszane objawy.
PL
Zbadano wpływ wielkości zbiorów terningowych na liczbę błędów popełnianych przez sieć neuropodobną podczas określania intensywności zapachu powietrza na podstawie hhipotetycznych chromatogramów. Próby szkolenia sieci wykonano korzystając z chromatogramów próbek powietrza zawierającgo trzy związki zapachowe i pięć zanieczyszczeń bezwonnych. Uzycie treningowych zbiorów pięćdziesięciu wzorców umożliwiło uzyskanie podczas testów 96% poprawnych odpowiedzi.
EN
The influence of number of the training patterns on errors, which occur in an artificial neural network was analyzed. The training patterns were used while predicting the odour intensity based on hypothetical chromatograms. The trainings of artificial neural network were conducted on the basis of chromatograms of air samples containing three odorants and five odourless compounds. Fifty patterns were used, what enabled to achieve 96% of correct answers in tests.
18
Content available Thermolysis of potato starch under ammonia
70%
EN
Potato starch was thermolyzed under ammonia at 140-220°C for 2 to 6 h. Ammonia clearly inhibited dextrinization of starch and under the most drastic experimental conditions (6 h, 220°C) almost negligibly bound to starch. Neither temperature nor reaction time influenced linearly the aqueous solubility and water binding capacity of resulting British gums. The combination of the reaction parameters provided formation of more hydrophobic products with higher- water binding capacity.
PL
Termolizowano skrobię ziemniaczaną w atmosferze amoniaku w zakresie 140 do 220°C przez 2 do 6 godzin. Amoniak wyraźnie opóźnia dekstrynizację i reaguje ze skrobią dając lotne, niskocząsteczkowe związki heterocykliczne, których woń przypomina prażone orzeszki ziemne. W śladowych ilościach amoniak trwale wiąże się ze skrobią tylko w najbardziej drastycznych warunkach (6 godzinne ogrzewanie w 220°C). Rozpuszczalność dekstryn w wodzie i zdolność wiązania przez nie wody zależą od warunków ich otrzymywania w sposób nieliniowy. Dobór warunków reakcji umożliwia otrzymywanie produktów bardziej hydrofobowych od wyjściowej skrobi i o podwyższonej względem niej wiązalności wody.
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.