Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Company taxation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Gospodarkę rynkową w Polsce dzieli się jeszcze na oficjalną i szarą. Problematykę szarej strefy próbują rozwiązać przepisy polskiego prawa podatkowego, wprowadzając m.in. instytucję ustalenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania. Temu problemowi został poświęcony niniejszy artykuł.
EN
Tax inspection verifies taxpayers' tax self-calculation on the basis of the tax declaration submitted by them. During such a control the inspection has the right to evaluate the correctness of a taxpayer's activity in the matter of his establishing of all factors of the actual condition that directly affect the amount of his tax liabilities and the way of application of legal regulation in force in the time an event occurred. Tax institutions, however, often encounter the situations when reconstructing the events creating the tax liability is difficult or sometimes impossible. It happens, for example, when a taxpayer undertakes the actions aiming at minimizing tax charges. In such situations on the basis of art. 23 of tax regulations one may use the tax base estimated setting in order to reconstruct the course of commercial events and their influence on the amount of tax liability. The article describes the circumstances in which a tax institution may effectively apply the institution of estimated setting of tax base.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono systematykę podatków i parapodatków płaconych przez przedsiębiorstwa według kryterium podmiotowo-przedmiotowego. Dokonano analizy według podziału na formy własności przedsiębiorstw: spółki prawa handlowego i spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe przedsiębiorstwa prywatne.
XX
Artykuł zawiera przedstawienie wybranych zmian w opodatkowaniu spółek w Irlandii na przestrzeni ostatnich kilku lat. Autorka oparła się przede wszystkim na irlandzkiej ustawie podatkowej - Tax Consolidation Act (TCA) z 1997 r. i wnoszących do niej poprawki ustawach z lat 2000 i 2001 (Finance Bill 2000, Finance Bill 2001). Szczególną uwagę poświęciła omówieniu obowiązujących stóp opodatkowania spółek oraz opodatkowaniu dywidendy. Zdaniem autorki, artykuł może posłużyć jako głos w otwartej dyskusji na temat korelacji między zmianą ciężaru opodatkowania przedsiębiorstw a wzrostem gospodarczym kraju.
EN
The article consists of chosen changes in company's taxation in Ireland during the period of last few years. The author mostly based that article on Irish Tax Consolidation Act (TCA) from 1997 and another acts from 2000 and 2001 such as Finance Bill 2000 and Finance Bill 2001. The aim of that article is taxation ratios of corporations and dividend taxation. The article takes a part in a discussion on correlation between changes of company's taxation and economic growth of the country. (A.Ł.)
XX
Artykuł dotyczy problemów harmonizacji prawa podatkowego w ramach Unii Europejskiej. Polskie członkostwo w UE oznacza zniesienie wszelkich ograniczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej wewnątrz UE przez harmonizację prawa spółek krajów członkowskich. W prawie podatkowym dotyczy to głównie zasad opodatkowania. Autorka omawia reguły opodatkowania zysków kapitałowych przedsiębiorstw powiązanych.
EN
Polish membership in EU means cancellation of prohibition regarding making business with in EU and certain need of unity according to taxation rules. The article is explaining rules of taxation profits particular in join venture companies. (original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytania: dlaczego taka forma organizacyjna jak holding zdobyła sobie tak dużą popularność w naszym kraju i co przyniosła nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dzięki której grupa kapitałowa może stać się podmiotem podatkowym. Omówiono pojęcie i podstawowe rodzaje holdingów, miejsce struktur holdingowych w polskiej gospodarce, teorie opodatkowania grup kapitałowych oraz zagadnienie podatkowych grup kapitałowych w Polsce.
EN
There is an attempt to answer some questions: why those organizational forms as holding achieved such a big popularity in our country and what change in act on tax on legal bodies after amendments when capital group became tax subject. Finally, the idea and basic kind of holdings, place of holding structure in polish economy, taxed theory of capital group and the subject of taxed capital groups in Poland have been discussed.(AŁ)
XX
Omówiono główne cechy podatku dochodowego od osób prawnych: definicę podatnika, podstawę opodatkowania, nominalne stawki, ulgi i zachęty podatkowe, opodatkowanie spółek.
XX
Przedmiotem opracowania jest analiza przepisów dotyczących powołanej do życia nowego typu spółki, którą jest spółka partnerska. Analiza dokonana została pod kątem wpływu jej kodeksowej konstrukcji na atrakcyjność jako formy działalności przedsiębiorstwa usługowego. Autor omówił genezę tego rodzaju spółki, powody jej wprowadzenia do polskiego systemu prawa oraz problematykę podatkową, w tym tzw. podwójnego opodatkowania. Przedstawił ponadto jej specyfikę jako spółki hybrydalnej i konstrukcję ustawową, w szczególności kwestię odpowiedzialności za zobowiązania, jako jej próbę zminimalizowania bez nadawania spółce osobowości prawnej.
EN
The paper aims at describing the limited liability partnership being the form of a business activity performed by service industry. Some tax issues and civil law aspects have been discussed here as well. The first part presented here, deals with the analysis of tax consequences resulting from the choice of that type of partnership. It focuses on exploration of tax regulations, paying particular attention to freelancing. Possibilities of accumulation of positive solutions are showed here, which are characteristic of private partnerships, that is "double taxation" of income collected from persons who perform their business activities in that legal way, due to the lack of legal personality and following that solutions of a regulation concerning income tax imposed on a private person, and capital partnership, that is a possibility of appointment of the board of directors and self-employment of the staff. (original abstract)
XX
Polskie firmy rodzinne rozpoczynają przygotowania do pierwszego w naszej historii procesu przekazywania biznesu kolejnym pokoleniom założycieli. Ustawodawca dopiero dostrzegł problem sukcesji, przygotowując ustawę dotyczącą sukcesji przedsiębiorstw osób fizycznych. Jednak w dalszym ciągu brak jest regulacji dotyczących planowania rodzinnego i majątkowego dużych przedsiębiorstw. Z tego powodu polskie rodziny muszą korzystać z prywatnych fundacji zagranicznych. Takie podmioty są standardową instytucją wykorzystywaną w planowaniu sukcesji majątku zarówno firmowego, jak i prywatnego - nawet w perspektywie kilku pokoleń. Brak regulacji w tym zakresie powoduje jednak wątpliwości podatkowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The founders of Polish family businesses are starting the preparations for the process of the first transfer of business to the next generation in the Polish history. It was not until now that the legislator noticed the problem of succession and prepared a statute concerning succession of individuals' businesses. Yet there are still no regulations concerning family estate planning for large enterprises. This is why Polish families have to rely on foreign foundations. Such entities are a standard institution used for the purposes of planning the succession of both enterprise and personal assets, even for a few generations. But lack of regulations in this area results in tax doubts. (original abstract)
XX
Opodatkowanie spółek niemających osobowości prawnej i ich wspólników cechuje się istotnymi odrębnościami. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że pomimo powszechnego wykorzystania tego rodzaju spółek w prowadzeniu działalności gospodarczej, w praktyce stosowania prawa podatkowego istnieją poważne rozbieżności stanowisk dotyczących opodatkowania tych spółek i ich wspólników na gruncie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług w niektórych stanach faktycznych. W zakresie podatków dochodowych niniejszy artykuł dotyczy spółek jawnych niebędących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych oraz spółek partnerskich. (abstrakt oryginalny)
EN
Taxation of partnerships, which are not legal persons, and their partners has certain important peculiar features. This article aims to demonstrate that, despite the common use of partnership form in the pursuit of business activity, in the practice of applying tax law there are serious discrepancies in views on taxation of partnerships and their partners with income taxes and value added tax in certain contexts. As far as income taxes are concerned, this article focuses on registered partnerships, which do not pay corporate income tax, and professional partnerships. (original abstract)
XX
Artykuł omawia skutki podatkowe związane z wystąpieniem wspólnika ze spółki osobowej, w zamian za otrzymanie środków pieniężnych. Poruszone w artykule kwestie dotyczą zarówno ustalenia wysokości przychodu wspólnika występującego w kontekście obowiązujących zwolnień i wyłączeń, kwalifikacji tego przychodu do konkretnego źródła przychodów, a co za tym idzie - stawek podatkowych. W publikacji dokonano również analizy momentu powstania przychodu dla wspólnika występującego, w tym w przypadku, gdy wypłata następuje w transzach. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the tax consequences of a partner's dissociation from the partnership, in exchange for cash. The issues raised in the article concern both determining the amount of the dissociating partner's revenue in the context of the applicable exemptions and exclusions, the qualification of this revenue to a specific source of revenue and, consequently, tax rates. The publication also analyses the date when revenue is generated for the partner, also if payment is made in instalments. (original abstract)
EN
A partnership limited by shares (PLbS) is a hybrid that combines the characteristics of both a limited partnership and a joint stock company. While a partnership is usually a so-called pass-through tax entity, a corporation is subject to tax. Therefore, the income of an incorporated company is taxed twice, first at the corporate level and again at the shareholder level. In order to answer the question whether a partnership limited by shares shall be subject to tax, this paper discusses the reason for the corporate income tax. Furthermore, different tax regimes for the PLbS are considered, paying particular attention to the German tax provisions and the tax law amendments in Poland. For the purpose of better understanding the tax impact, this paper analyses the popularity of the PLbS in Germany and Poland with a focus on the tax burden and liability. (original abstract)
XX
Zróżnicowanie opodatkowania efektów działalności gospodarczej prowadzonej w formie osoby fizycznej i prawnej powoduje powstanie u właścicieli problemu decyzyjnego. Polega ona na ustaleniu optymalnej podatkowo formy prawnej. Opracowanie omawia powyzszy problem na przykładzie spółki osobowej i kapitałowej.
EN
In Polish law there are different rules of taxing incomes of personal partnerships and capital companies. Different lax treatment of personal partnerships and capital companies is very controversial. There is a problem appearing, whether the different charging of both kinds of companies interferes with the wide range of competition rules. Moreover, the different (axing of personal partnerships and capital companies causes the necessity of deciding which form is more profitable for the taxpayer. Setting the cost-effectiveness is very difficult and demands using profit calculation. The final decision about form of business activity is very risky.(original abstract)
15
84%
XX
Artykuł poświęcony został analizie obecnego stanu i możliwego kierunku reformy dochodów z działalności gospodarczej. Autor w podsumowaniu zauważa, że istnieje potrzeba gruntownej przebudowy systemu opodatkowania dochodów z tego źródła przychodów. Nie ogranicza się przy tym tylko do ogólnej konkluzji, ale, punktując ułomności regulacyjne, wskazuje konkretne propozycje rozwiązań systemowych w tym zakresie.(fragment tekstu)
EN
The article provides an analysis of the current income taxation model in Poland with regard to business activity. The rationale behind the call for change is the erosion of tax base, which can be seen particularly in the activities of related entities and the so-called aggressive tax planning. The author discusses the current regulatory framework and proposes alternatives, particularly solutions relating to the duality in income taxation of commercial companies, lump-sum taxation forms, rules determining tax base, tax valuation of transactions, as well as taxation of business restructuring.(original abstract)
XX
Z dniem 1.01.2018 r. na skutek nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych rozszerzono katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu o koszty finansowania dłużnego poniesione w związku z uzyskaniem finansowania na zakup udziałów/akcji w strukturze debt push-down. Jednocześnie wprowadzona regulacja nie rozstrzyga jednoznacznie kwalifikacji kosztów refinansowania pierwotnego zadłużenia powstałego w związku z realizacją debt push-down. W konsekwencji należy rozstrzygnąć, czy koszty refinansowania pierwotnego zadłużenia podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów analogicznie jako koszty finansowania dłużnego poniesione w związku z uzyskaniem finansowania w ramach struktury debt push-down.(abstrakt oryginalny)
EN
As of 1 January 2018, as a result of amendments to the Polish Corporate Income Tax Act, the catalogue of expenses which are not tax deductible costs has been extended to include debt financing costs incurred in connection with obtaining financing for the purchase of shares in the debt-push down structure. At the same time, the introduced regulation does not clearly determine the tax classification of the costs of refinancing the original debt incurred in connection with the implementation of debt-push down. In particular, it needs to be determined whether the costs of refinancing the original debt are subject to limitation as tax deductible costs, in the same way as the costs of debt financing incurred in connection with obtaining financing within the debt-push down structure.(original abstract)
XX
Przedstawiono i oceniono implementację nowej dyrektywy w sprawie wspólnego systemu opodatkowania, stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich do przepisów krajowych. Dyrektywa ta reguluje opodatkowanie dywidend wypłacanych przez spółkę zależną, mającą siedzibę w jednym państwie członkowskim, spółce dominującej - mającej siedzibę w innym państwie członkowskim.
EN
The paper introduces regulations of Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States. The most important contribution of this paper is an assessment of implementation of these regulations in the law of the Republic of Poland. Dividends in Poland are taxed using personal income tax or corporate income tax, depending on the status of a taxpayer. Since 2004 the rate of dividend taxation has been set in both cases at 19%. Despite the fact that the directive is implementation has been performed in the corporate income tax only, both taxes are studied in this paper. (original abstract)
XX
Streszczenie: Cel - Celem artykułu jest analiza oraz krytyczna ocena linii interpretacyjnej przyjętej przez polskie Ministerstwo Finansów w podatku od towarów i usług dla usług budowlanych i budowlano-montażowych, wskazującej na "oderwanie" konsekwencji w zakresie podatku od towarów i usług (momentu powstania obowiązku podatkowego) od uregulowań prawa cywilnego. Problem badawczy analizowany jest w kontekście zasady neutralności podatku VAT oraz wpływu stopnia tej neutralności na finanse przedsiębiorstw, z podkreśleniem aspektu płynności finansowej. Metodologia badania - Zastosowano metody badań literaturowych, case study oraz analizę danych statystycznych ze źródeł wtórnych. Wynik Linia interpretacyjna przyjęta przez Ministerstwo Finansów może wywierać negatywne skutki w aspekcie płynności przedsiębiorstw z branży budowlanej oraz budowlano-montażowej. Oryginalność/Wartość - Zidentyfikowano prawdopodobne negatywne konsekwencje interpretacji ogólnej Ministra Finansów, oraz ich przyczynę (interpretację przepisów prawa podatkowego z pominięciem wykładni systemowej). (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The aim of the paper is analysis and critical assessment of the line of interpretation adopted by the Polish Ministry of Finance, in terms of value added tax in construction and construction and assembly services. The interpretations show certain distinction between consequences in terms of value added tax (the tax point) and civil law regulations. The research problem is analyzed in the context of value added tax neutrality rule, and the problem of the impact on corporate finance, especially stressing liquidity aspect. Design/methodology/approach - The methods used were literature research, case studies and analysis of statistical data from secondary sources. Findings - The interpretive line adopted by the Ministry of Finance may have negative effects on the liquidity of enterprises in the construction and construction-assembly industries. Originality/value - The probable negative consequences of the general interpretation of the Minister of Finance were identified, as well as their cause (interpretation of tax law regulations with the omission of systemic interpretation.(original abstract)
XX
Opodatkowanie kartą jest szczególną metodą ustalania podatku dochodowego od osób fizycznych. W pracy uporządkowano i przeprowadzono analizę reguł dotyczących opodatkowania w tej formie. Omówiono czynniki powodujące wzrost opodatkowania, oraz przedstawiono możliwości jego obniżenia.
EN
The "tax chart" is one of three ways the smallest firms are taxed. The choice of the form of taxation is a strategic decision for the entrepreneur due to the size of the fiscal burden and the degree of difficulty in preparing returns. This article is a systematic review of the rules for taxation using the tax chart and discusses the factors that should be considered when selecting the form of taxation as well as key factors in minimising the tax burden. (original abstract)
XX
Krakowski Holding Komunalny SA stanowi jednoosobową spółkę gminy miasta Krakowa. Został utworzony w celu inicjowania i realizacji wszelkich działań prowadzących do zwiększania efektywności funkcjonowania krakowskich przedsiębiorstw komunalnych. W pracy przedstawiono warunki prawne powstawania podatkowych grup kapitałowych. Omówiono prywatyzację sektora komunalnego, oraz działalność Krakowskiego Holdingu Komunalnego.
EN
A tax-capital group is a group of at least two commercial companies that maintain capital links and have the status of a legal person. Companies allied under a tax-capital group have the possibility to consolidate their financial results, which is the basis upon which legal persons pay income tax. This, in turn, provides a real opportunity to lessen the tax burden when one of the group's companies shows a loss. The financial resources saved in this manner create the so-called operational effect of the tax-capital group. The emergence of the municipal tax-capital group in Kraków should be seen as a consequence of the privatisation of the communal sector, which includes the transformation of communal units, privatisation of municipal services, and privatisation of municipal services management. Therefore, entities functioning under the holding structure that emerged as a consequence of communal sector privatisation can, as a rule, also possess tax-capital group status; this constitutes one possible organisational path for a gmina to conduct economic activities. A holding company is meant to integrate legally and economically several entities, and requires one entity to assume a specified capital share in the other entities. Undoubtedly, the advantage of this approach is the ability to monitor and control enterprises that perform municipal tasks and to ensure the proper management of local government shares in various enterprises, as well as to supervise the performance of tasks by municipal enterprises. The Kraków Communal Holding is the only municipal tax-capital group in Poland. The fundamental condition for the Kraków tax-capital group's operations is the "investment requirement," in other words, the requirement that in each tax year the companies constituting the holding mąke combined investment outlays of at least 50% of the group's revenues after tax, but not less that 20% of the sum of taxable revenues of each company without reducing this sum by the losses of the remaining companies making up the group. The Kraków Communal Holding SA is not subject to the "effectiveness requirement", or the requirement that the group attains a profitability of at least 8%. The tax-capital group status enables municipal companies in Kraków to conduct a series of technical and environmental infrastructure investments due to the reduced tax burden. In this way, the companies retain more funds for investment, and indirectly this also means less pressure from the City of Kraków on the state budget, which undoubtedly may serve as an attractive form of stimulating investment in the economy. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.