Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 306

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Makroekonomia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
XX
Przygotowania przedakcesyjne i sama akcesja do Unii Europejskiej były znaczącymi zmianami instytucjonalnymi dla krajów w transformacji. Kraje niebędące członkami UE, takie jak Albania, Serbia, Ukraina, Białoruś, Gruzja i Rosja, również przechodziły transformację systemową. Czy dobre wyniki makroekonomiczne krajów Europy Środkowo-Wschodniej są rezultatem członkostwa w Unii Europejskiej, czy tylko transformacji od socjalizmu do gospodarki rynkowej? Celem badań jest porównanie stabilności makroekonomicznej dwóch grup krajów postsocjalistycznych będących członkami UE i niebędących jej członkami. W badaniach posłużono się metodą analizy porównawczej. Wykorzystano metodę pięciokąta stabilności makroekonomicznej. Badane kraje podążały różnymi ścieżkami transformacji, ale użyte wskaźniki stabilności makroekonomicznej są mierzalne i porównywalne. Wyniki badań wskazują, że kraje należące do UE charakteryzują się wyższym poziomem stabilności makroekonomicznej.(abstrakt oryginalny)
EN
Pre-accession preparations and accession to the European Union were a significant institutional change for the transition countries. Non-EU countries such as Albania, Serbia, Ukraine, Belarus, Georgia and Russia have also undergone economic transition. Are the given macroeconomic results in the Central and Eastern Europe countries the effect of the EU membership or do they just result from the transformation from socialism to a market economy? This research aimed to compare the macroeconomic stability of two groups: the post-socialist EU-member countries vs. the non-EU countries. The method used in the study is a comparative analysis that employs a pentagon model of macroeconomic stabilization. The surveyed countries followed various transformation paths, but the achieved macroeconomic stability indicators are measurable and comparable. The results show that the countries belonging to the EU were characterized as having a higher level of macroeconomic stability.(original abstract)
XX
W większości podręczników ekonomii autorzy odwoiują się do L. Robbinsa i jego znanej definicji ekonomii - jako nauki zajmującej się alokacją ograniczonych zasobów pomiędzy alternatywne zastosowania. Ta poręczna definicja pośrednio przyczyniła się do upowszechnienia w mikroekonomii schematu optymalizacyjnego, jako uniwersalnego sposobu opisu zachowań podmiotów. W ramach tego schematu zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa są postrzegane, jako jednostki maksymalizujące swe funkcje celu w warunkach ograniczeń budżetowych i rzeczowych. W tym podejściu kryła się jednak - i nadal kryje się - pewna pułapka. (fragment tekstu)
XX
W publikacji wskazano na istotne ograniczenia tradycyjnych wyjaśnień fluktuacji gospodarczych w modelu IS-LM-AD-AS. Autorzy zaprezentowali główne postulaty nowego wykładu, w którym podaż pieniądza jest traktowana jako zmienna endogeniczna. (abstrakt oryginalny)
EN
the paper indicates serious limitations of the traditional explanations for economic fluctuations in the iS-LM/aD-aS model. the authors present the main stipulations of the new lecture, in which money supply is treated as an endogenic variable.(short original abstract)
XX
Ekonomiczne i społeczne aspekty systemu zamówień publicznych (szp) zostały ostatnio w sposób istotny dowartościowane, zarówno w Unii Europejskiej, jak i Polsce. Publikacja stanowi monograficzne ujęcie problematyki ekonomicznych instrumentów systemu zamówień publicznych. W pracy zaproponowano klasyfikację tych instrumentów oraz szczegółowo omówiono instrumenty makroekonomiczne z punktu widzenia możliwości ich oddziaływania proefektywnościowego na otoczenie polskiego szp(abstrakt oryginalny)
EN
Economic and social aspects of public procurement system (pps) have been enhanced lately in the European Union and Poland as well. The publication comprehensively presents economic tools of public procurement system. The most important points of the publication are the idea of classification of these instruments and detailed analysis of one of its group e.g. macroeconomic instruments(original abstract)
XX
Kurs walutowy jest jednym ze składników makroekonomicznej gry rynkowej. Jego zmiana wpływa na zmianę opłacalności produkcji eksportowej i korzystania z importu przez firmy. W najbliższych miesiącach po raz pierwszy od kilku lat zapadną decyzje o kształcie makropolityki w dziedzinie kursu.
PL
Celem artykułu jest wyprowadzenie wzoru na odpornie optymalną regułę instrumentalną polityki pieniężnej na podstawie jednego z modeli optymalizacji mechanizmu transmisji monetarnej, uwzględniając model strukturalny przedstawiony przez Woodforda. Odpornie optymalna reguła instrumentalna jest pomocnym narzędziem przy podejmowaniu decyzji monetarnych mających wpływ na zmienne makroekonomiczne, w tym również na przyszłą inflację. Jednym z rodzajów prognoz wskaźnika inflacji jest zatem prognoza inflacji uzyskana przy założeniu, że stopa procentowa będzie kształtować się zgodnie z wyprowadzoną odpornie optymalną regułą instrumentalną.
EN
The purpose of this article was the formula derivation for the robust optimal instrumental monetary policy rule based on one of the monetary transmission mechanism optimization models taking into account the structural model presented by Woodford. The robust optimal instrumental rule is a helpful tool when we make monetary policy decisions that affect macroeconomic variables, including future inflation. Thus, one of the types of inflation forecasts is the inflation forecast obtained under the assumption that the interest rate will be determined based on the derived robust optimal instrumental rule.
EN
Aim/purpose - This paper examines the relationship between budget deficits and selected macroeconomic variables in Tanzania for the period spanning from 1966 to 2015. Design/methodology/approach - The paper uses Vector autoregression (VAR) - Vector Error Correction Model (VECM) and variance decomposition techniques. The Johansen's test is applied to examine the long run relationship among the variables under study. Findings - The Johansen's test of cointegration indicates that the variables are cointegrated and thus have a long run relationship. The results based on the VAR-VECM estimation show that real GDP and exchange rate have a negative and significant relationship with budget deficit whereas inflation, money supply and lending interest rate have a positive one. Variance decomposition results show that variances in the budget deficits are mostly explained by the real GDP, followed by inflation and real exchange rate. Research implications/limitations - Results are very indicative, but highlight the importance of containing inflation and money supply to check their effects on budget deficits over the short run and long-run periods. Also, policy recommendation calls for fiscal authorities in Tanzania to adopt efficient and effective methods of tax collection and public sector spending. Originality/value/contribution - Tanzania has been experiencing budget deficit since the 1970s and that this budget deficit has been blamed for high indebtedness, inflation and poor investment and growth. The paper contributes to the empirical debate on the causal relationship between budget deficits and macroeconomic variables by employing VAR-VECM and variance decomposition approaches.(original abstract)
EN
The Shapiro-Stiglitz model plays an important role in the employment theory. Woodford pointed out the theoretic limitation of the linear worker's utility function in that model. He questioned the model's implication of the secular decline in the unemployment rate when such rate was in fact trendless. He proposed to resolve this by allowing diminishing marginal utility of income. In this paper, the Shapiro- Stiglitz model is generalized using a nonlinear utility function implicit in the Stiglitz Efficiency-wage paper, thus linking these two well-known models. The nonlinear utility function in this generalized model not only allows for diminishing marginal utility of income but also allows for the analysis of parameters representing various factors affecting the secular unemployment rate. In particular, we can specify the condition under which the diminishing marginal utility can cause such rate to be trendless.(original abstract)
XX
Handel należy do tych dziedzin gospodarki, która ma najszersze i najbardziej intensywne kontakty z innymi uczestnikami rynku, a zwłaszcza z komsumentami i wytwórcami. Wywiera więc duży wpływ na warunki ich funkcjonowania. Oddziaływanie handlu występuje nie tylko w ramach powiązań poziomych, lecz ma również wymiar makroekonomiczny. Przedmiotem artykułu jest ten drugi aspekt funkcjonowania handlu w gospodarce.
XX
Artykuł zawiera prognozy (wskazania) ekonomistów dotyczące nieoczekiwanych zdarzeń, które mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na gospodarkę.
11
Content available remote Oil Price Shocks : Energy Patterns and Macroeconomic Results in Indonesia
75%
EN
The current study empirically analyzes the impact of oil price shocks (OPS) on the macroeconomy of Indonesia. For this purpose, five macroeconomic variables are used in the analysis, namely, government expenditure (GE), real GDP (RGDP), inflation (INFL), net exports (NXP) and real exchange rate (RXR). The current study uses quarterly data of these variables over the period of 1990 to 2018. The ADF unit root, granger-causality test, unrestricted VAR and variance decomposition analyses are used to analyze the impact of OPS. The findings show that OPS do not significantly affect the macroeconomy of Indonesia. The outcomes of variance decompositions and granger-causality test report that linear measure of OPS and positive OPS do not granger cause GE, RGDP, INFL and RXR. However, OPS granger-cause NXP. The findings confirm the existence of asymmetric impacts of OPS, as the study finds that negative OPS significantly affect RGDP and RXR. (original abstract)
XX
Skupiając się na ludzkiej stronie oraz intelektualnych wymiarach pracy i myślenia ekonomistów, ten zbiór wywiadów z czołowymi ekonomistami XX wieku staje się zaskakującym i żywym wprowadzeniem do współczesnego świata makroekonomii. Zabawna lektura!(fragment tekstu)
13
Content available remote Sylwetka laureata Nagrody Nobla z ekonomii 2006 - Edmunda S. Phelpsa
75%
XX
W tej części artykułu zaprezentuję najważniejszy dorobek naukowy Edmunda S. Phelpsa, który zadecydował o przyznaniu mu nagrody Nobla w 2006 roku. Na ten dorobek składają się przede wszystkim jego prace z lat 1961-1970 (patrz bibliografia), nawiązujące do dwóch podstawowych zagadnień w badaniach z dziedziny makroekonomii, mianowicie: zależności pomiędzy inflacją i bezrobociem oraz teorii wzrostu, w szczególności rozważań na temat możliwego kompromisu pomiędzy dobrobytem obecnych i przyszłych pokoleń (The Royal... 2006, passim). Oba zagadnienia mają silny wpływ na wybór odpowiedniej polityki makroekonomicznej i oba dotyczą dokonywania wyborów pomiędzy różnymi celami tej polityki. Wkład Phelpsa do wspomnianych zagadnień zawiera między innymi rozwiązania, które są pomocne w odnajdywaniu odpowiedzi na takie pytania, jak: w jaki sposób za pomocą polityki fiskalnej i monetarnej rozwiązać konflikt pomiędzy podstawowym celem tej ostatniej, jakim jest utrzymanie niskiej inflacji, a utrzymaniem niskiego bezrobocia? oraz: jaki poziom oszczędności jest korzystny zarówno dla obecnego pokolenia, jak również dla pokoleń przyszłych? (fragment tekstu)
EN
In this paper we aim to investigate the importance of the sports sector of the economy for macrolevel performance in the European Union Member States. The problem that we address is worthy of research focus as sport is a dynamically expanding and important sector of the economy. The increasing importance of sport in national economies cannot be fully analysed due to the lack of sufficient statistical data. In this paper, we provide a comparison of the Eurostat sports collections results and Sport Satellite Account-based examination of the contribution of sport to the GDP and value added. The analysis of statistical data is preceded by a description of the sports sector measurement. We establish that the contribution of sport is more remarkable for developed economies, however it has also been increasing over time in other EU Member States. This can be observed for employment, changes in enterprises' statistics, and international trade. Household spending on sports goods and services also increases even if the Great Recession led to a downturn in sport consumption in some countries. The frequency and coherence of sports data collections related to its economic significance is not satisfactory. The issue needs to be given a higher priority by public authorities. (original abstract)
XX
Obszerny wykład z zakresu ilościowej teorii pieniądza autor zilustrował przykładami z historii gospodarczej Polski okresu przedwojennego.
EN
The quantity theory of money has always considered changes in the volume of money to be the cause of changes in price levels. Inflationary and deflationary phenomena have been defined on its basis. This point of view, however, has been justly criticized. The volume of money is not an independent variable, since it depends on fluctuations in credit activity. The same pertains to the velocity of circulation, Which is also dependent on the rate of credit activity. Hence, it is not strange that in economic realities, the dependence of price levels on quantity of money and velocity of circulation has not found adequate confirmation. The history of prices contains many examples of discrepancies between the changes in money volume and changes in price levels. A particularly acute discrepancy of this type occured in Poland in 1924 in connexion with the liquidation of the inflation of the paper mark and its replacement by the zloty as a new monetary unit. By the end of December, 1923, es the result of five years of postwar inflation the sum of marks in circulation reached 125 trillions. By May, 1924, i. e. four months later, the sum had increased to 570 trillions. The monthly increment amounted to more than 100 trillions. This was an unprecedentedly high irate of 'amission. It must be also mentioned, that from the second half of January the mark had been stabilized in relation to the dollar. The flood of emitted marks, hence, was a mass of nondepreoiating money, exchan-gable for foreign currency at fixed rates. If the money volume as such were the cause, an increase in price levels might have been expected. Gontrary to this, in March prices began to fall. The deflation of prices was the market manifestation of the enormous inflation of the money volume. A paradox of such magnitude is probably unknown in the history of money. A similar paradox, although on a smaller scale, recurred between April and December, 1924, the period during which marks were being converted into the new money. A large part of the marks were converted into subsidiary coins with restricted legal tender. Such conversion had to have deflationary effect. In spite of this, to September price level began to rise in the market. Both above-mentioned paradoxes ibad of course special causes which effectively neutralized the growing emission of marks and the deflationary results of conversion. The author explains (this in detail, referring to the above paradoxes with the object of (supporting his critical attitude towards the quantity theory. If enormous increase of money volume did not bring about the increase of price levels, it obviously cannot be used as a critérium in the definition of inflation. Hence, the author defines inflation as such a state of the social economy, in which the rate of production of services outdistances the production of goods. The stream of money income earned in the .service sector outdistances then the stream of income earned in the goods sector. The result is that the surplus of income from services tends to stimulate the demand for goods. If this situation continues for a sufficient lenght of time, an inflationary trend ensues. From this standpoint no exchange equation in which money volume enters as an independent variable, is able to give the index truly informing about inflationary or deflationary trends. The author illustrates this on the basis of the formula MV = PT, from which Irving Fisher deduced P = MV/T. However, this equation may equally well be used to deduce M =PT/V. The letter P denotes price levels, and M is the money volume. It follows from the above formula that not only prices, P, determine the money volume, but money volume, M, determines princes. This lis a contradiction. Moreover, the equation is restricted to the goods sector, excluding the service sector, in which money circulates just as well as in the former. Hence, it is not surprising that Fisher in his work on the stabilization of the dollar by adapting its metal parity to changes in price indices, had to abandon his equation and make use exclusively of price indices. The author concludes that reliable estimations of the buying power of money are possible only when indices induced from the economic reality are employed. Indices deduced from the exchange equation are rejected by the author. The method of exchange equation, in spite of not having achieved its main objective, d. e. the finding of a practical index measuring the buying power of money, has neverthless not been unfruitful, since it has stimulated and facilitated theoretical studies. Some authors make use of it currently in studying monetary equilibrium. The author proposes also employment of exchange equation for calculation of the velocity of circulation. With this in view he recalls Fisher's introductory formula, MV = SpQ. The letter p denotes the priée of an unit of goods, and Q is the annual quantity of goods exchanged. The symbol MV denotes the average quantity of money multiplied by velocity of circulation. However, money 'Circulates not only in the goods sector, but also in the service sector. Hence, the formula should be extended by including in it the symbol SpU, in which U denotes the total sum of services and p the theoretical price of an unit of service. We receive the equation: MV = SpQ + SpU. We deduce then the formula: V=SpQ + SpU/M. The numerator iin the above formula indicates the total of payments for goods and services» Each payment, however, constitutes an expenditure for one partner, but an income for the other partner. If in a country .annual expeditures for consumption, investments, and services are added up, we receive the sum, of the total payments in the exchange. This sum should be equal, lapproximately, to the gross national product which is a calculable magnitude. Let the letter B denote the gross national product. Hence, velocity of circulation may be calculated in the following manner: V=B/M. Although this may not be perfectly accurate, the result is not less useful than the price indices, which in spite of also not being entirely accurate, give sufficient information on changes in price trends. Likewise, all other indices serve essentially only to show changes in trend, without giving a photographically true picture of .the situation. In conclusion, the author suggests that the calculation of circulation velocity in the manner given above may facilitate the calculation of increment in volume of income money from year to year. It, iin turn, would make possible a statistical confirmation of Marx's statement, that the net profit of the enterprising class is a function of the quantity of monetary metals in a given business year. Statistical verification of that statement would be also valid for he broader statement that the net class profit always depends ion the inflow of additional money. In consequence the nature of cyclical movements would be put in the new light. (original abstract)
XX
Praca jest zbiorem ośmiu szkiców poświęconych długoletnim sporom teoretyków o role państwa w sterowaniu kapitalistycznym systemem gospodarczym, a także polityce makroekonomicznej państwa (na tle przebiegu koniunktury gospodarczej w Stanach Zjednoczonych w latach 1948-1986) oraz - ale w mniejszym zakresie - koncepcjom cyklu koniunkturalnego, wymiany międzynarodowej i problematyki globalnej. (fragment tekstu)
XX
W książce pokazano, że aby odnieść sukces w biznesie oraz prowadzić skuteczną politykę makroekonomiczną i rozwojową, należy odpowiedzieć na elementarne pytania: czym jest przedsiębiorstwo, kiedy może być ono zdolne do długotrwałego rozwoju (co wyznacza granice przedsiębiorstwa), jakie cele powszechne (m.in. dochodowe, prestiżowe) mogą osiągać interesariusze przedsiębiorstw oraz jakie cele autonomiczne (efektywnej alokacji, kreacji, podziału, rewitalizacji zasobów, wartości) dla całej gospodarki może zrealizować tylko przedsiębiorstwo. W ekonomii na te pytania udzielono bardzo wiele odpowiedzi, budując liczne teorie przedsiębiorstw(a). W książce omówiono zalety i wady 27 teorii. Ograniczenia analizowanych teorii przyczyniły się do poszukiwania nowej, autorskiej teorii przedsiębiorstw, w której podstawowym "genem" przedsiębiorstwa są długookresowe (fragment tekstu)
18
Content available remote New Developments and Reform Proposals of the Macroeconomic Imbalance Procedure
75%
EN
The European Union (EU) has had a five-year experience with the Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) that was introduced by the European Commission in December 2011 as a response to accumulation of huge imbalances with the EU and the euro area. This paper evaluates results of the MIP and aims to examine what kind of imbalances have been revealed by the MIP, evaluate the current settings of the MIP and propose reforms that would enhance functioning and applicability of the MIP in practice. Based on results published in Alert Mechanism Reports and In-Depth Reviews and evaluation of the yearly cycle of the MIP, we propose several reforms and changes in the MIP and the scoreboard of indicators in particular. We bring forward a concept of relative thresholds that reflect economic development much better than currently applied absolute thresholds. Moreover, we recommend modification of some of the indicators involved in the MIP and introduction of maximally three flagship indicators that would receive special attention in assessment of the risk stemming from macroeconomic imbalances.(original abstract)
XX
Motywacja: Jednym z podstawowych problemów makroekonomii jest kwestia dobrobytu społeczeństw. W przeszłości, znacząca część ekonomistów zwykła utożsamiać wielkość gospodarki, bądź dynamikę jej wzrostu, ze stopą życiową. Obecnie, ocena dobrobytu społeczeństwa sprowadza się do oceny jakości życia w danym państwie. W głównym nurcie rozważań makroekonomicznych przyjęło się posługiwanie miarą jaką jest Produkt Krajowy Brutto (PKB) wraz z jej pochodnymi. Niestety wskaźniki te nie obejmują wielu kluczowych czynników wpływających na poziom dobrobytu. Z tego powodu na przestrzeni lat zastosowano nowe, szersze podejście i opracowano nowe mierniki takie, jak np. Wskaźnik Rozwoju Społecznego (Human Development Index, HDI). Koniecznym wydaje się rozważenie ich wartości poznawczej w kontekście współczesnego dorobku ekonomii szczęścia. W tym celu dokonano przeglądu najpopularniejszych wskaźników dobrobytu i jakości życia oraz skonfrontowano je z pozaekonomicznymi danymi opisującymi procesy zachodzące w społeczeństwach, zwracając szczególną uwagę na różnice interpretacyjne i możliwe odmienne oceny. Cel: Celem jest ocena pomiaru jakości stopy życiowej, przez przegląd dostępnych rozwiązań i metod oraz konfrontacja wyników z danymi publicznych statystyk wybranych państw Unii Europejskiej (UE). Materiały i metody: Wykorzystano przegląd systematyczny i analizę krytyczną literatury, analiza zagregowanych danych makroekonomicznych oraz statystyki publicznej. Materiał empiryczny stanowią dane publikowane przez Eurostat, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD), Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization, WHO) oraz Bank Światowy (World Bank). Wyniki: Istnieją istotne różnice w ocenie jakości życia między wskaźnikami przyjętymi w głównym dyskursie ekonomicznym a empirycznymi danymi z innych nauk, tj. społecznych czy medycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Motivation: One of the basic problem in macroeconomics is issue of wealth of nations. In the past, a significant part of economists, used to identify the scale of economy, or dynamics of its growth, with the life rate. Nowadays, the evaluation of wealth of a society comes down to the rating the quality of life in a given country. In the mainstream of macroeconomics discourse, Gross Domestic Product (GDP), alongside with its derivatives, is used as a key method of measurement. Unfortunately, those indicators do not include a number of key aspects, that influence the wealth ratio. Because of that, throughout the years a new, expanded approach and new indicators were developed, for example the Human Development Index (HDI). It seems essential to consider their cognitive value in the context of a modern approach to the economy of happiness. For this purpose, an overview of the most popular wealth and quality of life indicators was compiled, and was confronted with non-economic data considering the processes happening in societies, with a main focus being the interpretational disparities, and possible different outcomes. Aim: The aim of the article is the evaluation of quality of life rate by overviewing available solutions and methods, and confrontation of the result with public statistic data considering the selected countries of the European Union (EU). Materials and methods: The systematic review and critical analysis of sources, aggregated macroeconomics data analysis and public statistics were used. Data published by Eurostat, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), World Health Organization (WHO) and the World Bank were considered empirical material. Results: There are significant differences in the evaluation of life quality between the indicators used in the main economics discourse and the empirical data from other studies i.e. social and medical.
XX
Celem artykułu jest prezentacja, analiza i ocena zmian, jakie dokonały się na polskim rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej w związku ze zmianą roli państwa w gospodarce. W pierwszej części omówiono zawodność mechanizmu rynkowego identyfikowaną na rynku pracy, która była przyczynkiem do ingerencji państwa w procesy zachodzące na rynku pracy. W części drugiej wskazano na zmiany, jakie zaszły w zatrudnieniu w ramach sektora publicznego. W części trzeciej przedstawiono efekty uelastyczniania rynku pracy, a w części czwartej - zmiany w prowadzeniu polityki rynku pracy. W podsumowaniu zawarto model struktury czynników, jakie miały wpływ na rynek pracy w Polsce okresu transformacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of elaboration is presentation, analysis and evaluation of changes on Polish labour market in transition period connected with change of government role in economy. In the first part of the article the market failures identified on the labour market have been presented. They determined the interference of the government into the labour market processes. In the second part the employment changes in the public sector have been illustrated. In the third part the effects of the process of creating flexibility on the Polish labour market have been presented. Finally, in the fifth part the evaluation of active labour market policy has been discussed. The conclusion of the elaboration contains the model of key issues determining the situation on the Polish labour market in the transition period. (original abstract)
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.