Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 303

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kryteria oceny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
EN
The conception of durable and sustainable development has been created on the ground of the crisis in the European agriculture. The construction of the tools and models for the estimation of farms sustainable development level is necessary in foreseeable future in Poland. The mythological trial of systematization of the principal indicators groups on this estimation is presented in this paper.
PL
W referacie przedstawiono przegląd metod i kryteriów oceny stateczności poprzecznej pojazdów terenowych oraz wskazano na konieczność ich doprecyzowania w stosunku do przegubowych maszyn transportowo-przeładunkowych. Wskazano alternatywne propozycje kryteriów oceny.
EN
In this paper the test methods and lateral stability assignment criterions of articulated handling and loading rough terrain equipment are described and new proposition for high terrain mobility classification from point of view lateral stability is presented.
EN
A classification of fancy flame yarns has been presented, general concepts and terms contained in the norms have been given and an analysis of the literature relating to decorative yarns' classification and criteria for assessment of their properties has been performed. The large variety of fancy flame yarns according to their production process, the features of their decorative effect, the type of raw materials and the number of compounds need creating criteria of division of them and resystematization of the concepts relating to decorative yarns.
6
Content available Kryteria oceny uszkodzenia drzewostanów bukowych
80%
Sylwan
|
1999
|
tom 143
|
nr 09
31-45
7
Content available remote Kryteria oceny sprzętu logistycznego
80%
PL
W artykule przedstawiono ogólną koncepcję dotyczącą oceny sprzętu logistycznego. Podjęto próbę podziału sprzętu logistycznego na poszczególne podgrupy oraz dokonano wyboru kryteriów oceny sprzętu logistycznego w celu wyboru kryteriów oceny i prowadzenia analiz w kierunkach modernizacji i rozwoju sprzętu logistycznego. Podejście takie pozwoli określić kierunki rozwoju i modernizacji sprzętu logistycznego występującego w SZ RP.
EN
A general conception concerning the evaluation of logistic equipment is presented. The attempt is carried out to segregate the logistic equipment in separate subgroups and selection of criteria of logistic equipment evaluation is made in order to select the evaluation criteria and to conduct analysis in the directions of modernization and development of logistic equipment. This approach will enable to show the directions of development and modernization of logistic equipment which is in possession of the Polish Army.
EN
In recent years an assessment of the level of quality management systems' maturity is more and more carried out. In this publication there are the results of research criteria significance of initial self-assesment from PN-ISO 10014:2008. This International Standard is addressed to top management. It provides guidelines for realizing financial and economic benefits through the effective application of eight quality management principles derived from ISO 9000:2005. The management principles examined in this publication were: a) customer focus, b) leadership, c) involvement of people, d) process approach, e) system approach to management, f) continual improvement, g) factual approach to decision making, and h) mutually beneficial supplier relationships.
10
Content available remote Lekkie metalowe sufity podwieszone i ich ocena według PN-EN 13964:2005
80%
11
Content available remote Procedury i oceny w obciążeniach próbnych
70%
PL
Podejmowanie decyzji oraz dokonywanie różnego rodzaju ocen stanowi nieodłączny element pracy na stanowisku kierowniczym. W tym celu, decydent ustala kryteria, na podstawie których przeprowadzona zostanie ocena badanego zjawiska lub obiektu. Zadanie to jest jednak bardzo wymagające zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym. Zagadnienie dotyczące ustalania kryteriów oceny metod stosowanych w rozwiązywaniu problemów zarządzania nie należy do wyjątku. Celem artykułu jest próba analizy systemu ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania. Na początku przedstawiono istotę oraz podstawy teoretyczno-metodyczne budowy systemu ustalania kryteriów oceny. Następnie zaprezentowano charakterystykę systemu ustalania kryteriów oceny metod zarządzania. W ostatniej części artykułu wskazano miejsce systemu ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania oraz sformułowano wnioski końcowe.
14
70%
PL
Rolnictwo polskie charakteryzuje się wysokimi nadwyżkami siły roboczej w gospodarstwach rolnych. Celem opracowania jest ocena tych nadwyżek. Oceny tej dokonano z wykorzystaniem dwóch kryteriów: obiektywnego i subiektywnego.
EN
Polish agriculture is characterised by high labour surplus in agricultural farms. The aim of the study is showing the methods used for assessment of labour surplus in agricultural farms. The assessment was made considering two criteria: objective and subjective.
EN
Przedstawiono przesłanki sprzyjające konkurowaniu przedsiębiorstw. Wskazano na potrzebę podejścia systemowego do oceny i analizy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zamieszczono wskazówki metodologiczne służące do syntetycznej oceny przewagi konkurencyjnej zgodne z teorią ekonomii.
PL
The methodology of enterprises' competitiveness studies plays a leading role in their efficiency enhancing. In the presented paper, there have been recognized the premises that affect enterprises' competitiveness. Among other premises, exchangeable value, judging choice and services exploitation have been ranked as the most significant ones. Taking into account the difference between the feature of a whole system and the feature of each system part, one should employ system driving standard in assessing enterprise's competitive advantage. The peculiarities of system may be explored to find the sources of competitive advantage on the basis of visible measures as well as invisible but gradable measures. First conception formulated in the paper pertains to the synthetic evaluation of competitive advantage on the basis of alternative cost concept. Another conception relates to the process of competitive advantage assessing that is based on the relativity of specific factors. Mentioned factors determine competitors' supply and demand.
PL
Kruszywa mineralne są jednym z podstawowych surowców mających zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki, głównie w budownictwie, drogownictwie, kolejnictwie, górnictwie, przemyśle szklarskim, odlewnictwie i wielu innych. W celu zahamowania degradacji środowiska niezbędny jest wzrost zainteresowania kryteriami wyboru materiałów budowlanych pod kątem poszanowania i ochrony środowiska oraz wzrost wykorzystania materiałów odpadowych, w miejsce nieodnawialnych zasobów naturalnych. Jednym z istotniejszych narzędzi takiej selekcji jest promowanie produktów najmniej uciążliwych dla środowiska, poprzez wyróżnienie ich "EKO-znakiem". W referacie przedstawiono opracowane w Instytucie Techniki Budowlanej kryteria przyznawania znaku ekologicznego dla kruszyw sztucznych. Przedmiotem kryteriów są wymagania dotyczące znaku ekologicznego przyznawanego przez ITB dla kruszyw sztucznych stosowanych do betonu.
EN
Mineral aggregates are considered among essential raw materials in the area of construction industry. Paper describes Polish regulations in the field of environmental protection and deals with the ecological aspects concerning the production and application of aggregates for concrete. In 2002 in Building Research Institute (ITB), the basic ecological criteria for artificial aggregate have been worked out, which specified requirements for ECO-Mark granted by ITB. These criteria are described in details, including the influence of artificial aggregate production and application on the environment and saving the natural aggregate resources.
PL
Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane \ rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz U nr 107, póz. 679) oraz z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz U nr 113, póz. 728) dokumentami dopuszczającymi wyrób budowlany do obrotu i stosowania są: certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia. W przypadku okien, z powodu braku norm przedmiotowych, takim dokumentem jest aprobata techniczna. Jednostką upoważnioną do wydawania aprobat technicznych dla systemów okiennych jest Instytut Techniki Budowlanej.
PL
Wiedza w zakresie pozyskiwania, oceny i efektywnego wykorzystania informacji jest niezbędna nie tylko uczniom, studentom i nauczycielom (w tym akademickim), ale także projektantom i twórcom witryn oraz dostawcom treści internetowych. W szczególności dotyczy to możliwości oceny wiarygodności witryn internetowych. Problemem jest nie tylko wybór odpowiednich kategorii i kryteriów tej oceny, ale także uwzględnienie wszystkich tych kryteriów w końcowej ocenie. Celem artykułu jest ustalenie rankingu ważności kryteriów oceny wiarygodności witryn internetowych z punktu widzenia ekspertów. Wymagało to udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: - Jak stworzyć ramy oceny wiarygodności witryn? - Którą z metod oceny wielokryterialnej wybrać do oceny ważności kryteriów? - Które z kryteriów oceny wiarygodności witryn należy uznać za najważniejsze? Do oceny ważności kryteriów zastosowano metodę AHP (Analytic Hierarchy Process) Saaty’ego. Wynikiem tych badań jest ustalenie rankingu ważności dla zestawu wybranych 21 kryteriów oceny wiarygodności witryn. Okazało się, że w ocenie ekspertów na czele rankingu znalazły się Jakość informacji oraz Autentyczność operatora. Natomiast takie kryteria jak Funkcjonalność, Wydajność i przejrzystość witryn oraz ich Wygląd i struktura mają drugorzędne znaczenie. Współczesna witryna internetowa musi bowiem reprezentować już pewien odpowiednio wysoki poziom swojej budowy i działa w ramach infrastruktury, a zatem z tej racji powinna być niezawodna, funkcjonalna, wydajna i przejrzysta. Dlatego wymienione kryteria w opinii ekspertów stają się obecnie mniej ważne.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.