Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 489

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Iran
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
PL
Przedstawiono podstawy gospodarowania zasobami wodnymi w Iranie. Problemy wodne ilościowo-jakościowe w tym kraju sprawiają, że gospodarka wodna traktowana jest jako ważny dział gospodarczy.
EN
The paper presents principles of water resources management in Iran. The problems concerning the quality and quantity of water cause that water management is treated in the country as an important branch of the national economy.
5
Content available remote Iran-US Relations: Learning from Experience, Marching toward Reconciliation
89%
EN
With some success in the negotiations over Iran’s nuclear program, hopes have been raised that the US and Iran may be able to conclude a final nuclear deal and then build upon it to ultimately mend relations. Assuming that the US and Iran can cultivate the political will for normal relations, the purpose of this paper is to assist the policy makers and others to realize the shift and prepare the ground for a realistic rapprochement. With this purpose and possibility in mind, the paper offers an overview of US-Iran relations including its historical development, difficulties in the relationship, imperatives for a better rapport, and remedial prescriptions.
9
Content available remote Principles and Debates in Iranian Foreign policy
89%
EN
Despite characterisation of Iran as an ideologically-driven state, expansionist and dominated by Islamic extremism, conventional interests-based pragmatism has been an important element in Iran’s foreign policy, and has often been dominant. Without being uncritical of the Islamic republic, this article explores the ways that revolutionary, pragmatic and nationalist principles have influenced her foreign policy, and concludes that even the revolutionary principle may not necessarily or always be as inimical to the prevailing international system as is sometimes supposed.
EN
Although Iran borders with many states and has direct access to the Caspian Sea as well as the Indian Ocean, the Persian Gulf region seems to be the most vital area to its security and prosperity. Yet since the 70’s Iran’s relations with the Arab states in the region have been rather strained and complex. The main reason for that had been the success of the Islamic revolution in 1979 which later resulted in a new dimension of Sunni-Shia rivalry. Moreover, post-revolutionary Iranian authorities also intended to maintain the regional hegemony from the Imperial State of Iran period. As a result, successive Iranian governments competed for hegemony in the Persian Gulf with the littoral Arab states which consolidated their regional positions due to close links and intensive cooperation with the West especially with the United States. Despite some political and economic initiatives which were undertaken by President Mahmoud Ahmadinejad, this rivalry was also evident between 2005–2013. The main aim of this article is to find out whether Iranian foreign policy towards the Arab states in the Persian Gulf region has undergone any significant changes since Hassan Rouhani became the President of the Islamic Republic of Iran in August 2013. According to Mohammad Reza Deshiri, the Iranian foreign policy after 1979 can be divided into so-called waves of idealism and realism. During dominance of idealism values and spirituality are more important than pragmatism while during the realistic waves political as well as economic interests prevail over spirituality. Iranian idealism is connected with export of revolutionary ideas, Shia dominance as well as the restoration of unity among all muslims (ummah). On this basis both presidential terms of Mahmoud Ahmadinejad can be classified as ‘waves of idealism’, albeit some of his ideas were very pragmatic. The question is if Hassan Rouhani’s foreign policy represents a continuity or a change. Is the current Iran’s foreign policy towards the Persian Gulf region idealistic or rather realistic? The main assumption is that there will be no Arab-Iranian rapprochement in the Persian Gulf without a prior normalization of political relations between Iran and the West especially the United States.
11
Content available Afghan migrants in Iran in modern times
77%
PL
Od dziesięcioleci Iran był dla Afgańczyków państwem zapewniającym miejsce pracy. To właśnie tutaj Afgańczycy znajdowali możliwość zarobienia pieniędzy, za które byli w stanie utrzymać swoje rodziny w kraju. Od chwili radzieckiej interwencji w Afganistanie w 1979 r. Iran stał się również miejscem schronienia dla około 3 mln afgańskich uchodźców. Sytuacja afgańskich pracowników i uchodźców ulegała zmianie w zależności od sytuacji wewnętrznej, jak i międzynarodowej Iranu. Stosunek irańskich władz do nich bywał przychylny, by wkrótce zmienić się radykalnie w stronę niechęci i prób pozbycia się afgańskich "gości". Tym samym Afgańczycy w Iranie nie mogli być pewni, jak długo będą mieli prawo tam przebywać, na jaką pomoc ze strony Irańczyków liczyć oraz czy nadal będą mieć pracę pozwalającą im utrzymać rodziny. Stan niepewności społeczności afgańskiej jeszcze bardziej pogłębił wybuch pandemii COVID-19, gdyż ani irański, ani afgański system opieki zdrowotnej nie są w stanie sobie z nią poradzić, a wobec załamania gospodarczego w Iranie pierwszymi ofiarami stali się cudzoziemcy niezależnie od ich statusu - również Afgańczycy. Głównym celem artykułu jest przedstawienie zmieniającej się i niepewnej sytuacji Afgańczyków w Iranie w ostatnich latach. Analiza dotyczy takich obszarów, jak: status prawny, edukacja, życie rodzinne czy też prawo do pracy. Uwzględniono tutaj także, oczywiście w ograniczonym zakresie, sytuację wewnętrzną Iranu, która niewątpliwie wpływała na położenie afgańskich emigrantów. Na podstawie przeprowadzonej analizy dostępnych materiałów można stwierdzić, że położenie Afgańczyków w Iranie było i jest bardzo mocno uzależnione od sytuacji Iranu i dobrej lub złej woli irańskich władz. Jednocześnie, ze względu na skomplikowaną sytuację Afganistanu, afgańscy emigranci znajdują się w sytuacji bez wyjścia i są "skazani" na pobyt w Iranie.
EN
For many decades Iran was a destination of economic immigration for Afghans. There, they could earn money to provide for their families at home. Since the Soviet intervention in Afghanistan in 1979, Iran also became a place of refuge for some 3 million Afghans. Their situation was changing according to the changes in the internal and international position of Iran. Sometimes the Iranian authorities were sympathetic; other times they were fiercely unsympathetic and keen to remove the Afghan "guests." So, the Afghans in Iran could not be sure how long they would be allowed to stay there, if the Iranians would be willing to support them, and if they would have work to provide for their families. This state of uncertainty of the Afghan community was worsened by an outbreak of the COVID-19 pandemic. Both the Iranian and Afghan healthcare systems are unable to effectively deal with the problem. And the economic collapse in Iran affected primarily the foreigners there of whatever stance, in this particular case, the Afghans. The main aim of the article is to present the changing and unstable situation of Afghans in Iran in recent years. The analysis covers areas such as their legal status, education, family life, or the right to work. It also takes into account, to a limited extent, the internal situation of Iran, which undoubtedly influenced the situation of Afghan migrants. Based on the analysis of the available materials, it can be concluded that the position of the Afghans in Iran was and is strongly dependent on the situation of Iran and the good or bad will of the Iranian authorities. At the same time, due to the complicated situation in Afghanistan, Afghan migrants find themselves in a hopeless situation and are "doomed" to stay in Iran.
EN
The article presents sanctions as an instrument in the United States policy to Iran. Washington accuses Iran for sponsoring terrorism and developing intensively its nuclear program. Since 2006 sanctions have been imposed by the United Nation’s Security Council and additionally and the European Union has imposed embargo on buying Iran’s oil. Each of these imposed sanctions regimes against Iran do not bring to a desirable change in Iran’s policy. The article focuses on the problem of sanctions effectiveness, especially in the situation in which not all states agree in imposing hard sanctions and Iran is strongly determined in further developing its nuclear program despite of costs and condemnation and further sanctions.
PL
W artykule omówiono sankcje jako instrument wykorzystywany w polityce USA wobec Iranu. Zarzutami podnoszonymi przez USA wobec Iranu jest wspieranie terroryzmu oraz intensywnie rozwijany program atomowy. Po roku 2006 sankcje zostały nałożone także przez Radę Bezpieczeństwa ONZ oraz embargo UE na zakup irańskiej ropy. Kolejne reżimy sankcji nie doprowadziły ani do zmiany polityki Iranu, ani do zmian politycznych w tym państwie. Ukazano problem skuteczności sankcji, zwłaszcza gdy nie wszystkie państwa godzą się na ich zaostrzenie a władze Iranu są zdeterminowane w dalszym rozwijaniu programu atomowego bez względu na koszty, potępienie i kolejne sankcje.
EN
The aim of the article is to investigate the impact of signature sanctions im-posed by the US, UN and EU in 2011-2020 on the oil industry of the Islamic Republic of Iran. The article indicates the determinants of the effectiveness of sanctions and shows changes in economic indicators caused by stoppage of investments in the energy sector in that region and the slowdown in imports of the raw material by third countries. Analy-sis of the collected data led to the search that sanctions on crude oil, kerosene, indexes in ten EU processes recorded indexes that they recorded in real rate indices and rates, the stock market and stock exchange rates. The insufficient weakening of the economy did not materialize despite its collapse. The reasons for this were found in the way Iran di-versified its exports at that time.
PL
Celem artykułu jest ocena wpływu sankcji gospodarczych nałożonych przez USA, ONZ i UE w latach 2011-2020 na przemysł naftowy Islamskiej Republiki Iranu. Analizie podlegają determinanty skuteczności sankcji oraz zmiany wskaźników ekonomicznych spowodowane zatrzymaniem inwestycji w sektorze energetycznym tego kraju i zahamowaniem importu ropy naftowej przez kraje trzecie. Na potrzeby badań dokonano kwerendy literatury przedmiotu (polsko- i anglojęzycznej) oraz przeanalizo-wano dane statystyczne OPEC. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, iż po przyłącze-niu się w proces sankcjonowania krajów UE nastąpił spadek stopy wzrostu realnego PKB Iranu, zmniejszyły się dochody z eksportu i irańska waluta uległa deprecjacji. Po-mimo znacznego osłabienia gospodarki irańskiej nie doszło do jej całkowitego załamania wskutek zmian w strukturze geograficznej irańskiego eksportu.
14
Content available remote Evolution of the architecture of mosques in Iran (seventh to eighteenth centuries)
75%
EN
This dissertation argues that under the influence of external factors, climatic conditions, pre-Islamic architecture, local architectural and construction traditions, a peculiar regional Iranian school of Muslim architecture was formed and evolved. The relationship between the historical periods of Iran’s development and the architectural periods of the construction of mosques is determined, and three major periods of the construction of mosques are described.
PL
Przez bogactwo irańskiego dziedzictwa kultury islamskiej architektury, ochrony i konserwacji zabytków oraz powstawaniu nowych konstrukcji, postanowiono ustalić politykę legislacyjną dotyczącą zasad organizacji, doskonalenia i rozwoju meczetów w kraju (Rada Ministrów Islamskiej Republiki Iranu 22/4/1376, 31 marca 1996). Zauważono, że nowe meczety muszą przestrzegać irańskich zasad budowlanych. Zachowanie islamskiego dziedzictwa architektonicznego Iranu i nowych meczetów reguluje Rozporządzenie Rady Najwyższej o Urbanistyce i Architekturze 30676/z10/300 z 22 września 2008 r. numer 5361 i prawo z 20 stycznia 2009 r., które przewiduje alokację i harmonogramowanie meczetów.
15
75%
EN
In the present study, according to a provided definition of the widespread rainy season (WRS), the onset of the WRS (OWRS) and the cessation of the WRS (CWRS) occurred in three and four phases, respectively. The phases of the OWRS (26 Sep, 5 Nov, and 15 Dec) were related to the interaction of the sub-polar low pressure (central pressure lower than 996 hpa) and the Siberian high pressure (central pressure higher than 1020 hpa) at the tropospheric lower level and the ridge of Arabia at the 500 hpa (higher than 5850 m). Thus, the eastward-moving of the Mediterranean cyclones (the number of cyclones from the first to the third phase was 264, 245, and 407, respectively) bred the positive moisture flux convergence and reduced the outgoing long waves radiation (OLR) values to about 240 W/M2. Simultaneous with the northward shift of the sub-polar low pressure and penetrating the Siberian high pressure to the west of Iran and the extension of 300-hpa jet stream, the next phase of the OWRS appeared in the southern regions. The four phases of the CWRS (6 Oct, 31 Dec, 5 Mar, and 3 Apr) commenced with the strength (central pressure higher than 1032 hpa) and expansion of the Siberian high pressure, concurrent with the formation of high pressure in the northwest of Iran, followed by the second phase on the Iranian coast of the Caspian Sea. The reduction in gradients of 500 hpa height in the latitude of 20–40 N was associated with increased zonal wind in the longitude of 40 E toward the east and the weakening of the jet stream at 300 hpa. In addition to increasing the OLR (more than 250 W/m2 ), the thermal low pressure, positive values of meridian wind, and negative values of zonal wind over Iran led to the transfer of the characteristics of the adjacent desert, and the maximum OLR planetary belt moved toward the country. Contrary to previous studies, which attributed the onset and cessation of the rainy season to a few atmospheric features, the results of the current study suggest that the onset and cessation of the rainy season resulted from a very complex interaction of several tropospheric factors and geographical features of different regions. This interaction, primarily in geographically diverse realms (e.g., Iran), leads to complicated spatial patterns of the onset and cessation of the rainy season.
PL
Przedstawiono wybrane osiągnięcia architektury i inżynierii w Iranie, zwracając uwagę na zabudowę historyczną i współczesną.
EN
The paper presents selected achievements of architecture and civil engineering in Iran placing particular emphasis upon the historical and contemporary buildings.
17
Content available remote Porozumienie nuklearne z Iranem – „nowe rozdanie” w światowej gospodarce
75%
PL
Iran jest państwem o dużym potencjale zarówno gospodarczym, społecznym, jak i militarnym. Jednak sankcje, które zostały nałożone na ten kraj za nieprzestrzeganie międzynarodowych norm w zakresie prowadzenie programu nuklearnego, doprowadziły go do sytuacji, w której każdy krok w stronę rozwoju jest bardzo trudny i kosztowny. Skłoniło to Iran do podpisania porozumienia nuklearnego, które zakłada zniesienie sankcji w zamian za dostęp dla międzynarodowych komisji do instalacji związanych z irańskim programem nuklearnym oraz ograniczenie produkcji uranu. Mimo sprzeciwu doszło do podpisania porozumienia, które obecnie jest w fazie implementacji. Zbadanie skutków podpisanego dokumentu będzie możliwe dopiero w przyszłości, gdy Iran stanie się pełnoprawnym podmiotem w sieci globalnych powiązań gospodarczych. Jednak już teraz można przewidywać, że skutki będą odczuwalne w perspektywie kraju, regionu i świata.
EN
Iran is a country with great potential, economically, socially and militarily. However, the sanctions that were imposed on the country for failing to comply with international standards for conducting nuclear program, led it to a situation in which each step in the direction of development is very difficult and expensive. This prompted Iran to sign nuclear agreement, which involves the lifting of sanctions in exchange for the access to the international committee for the installation related to the Iranian nuclear program and the reduction of the production of uranium. The agreement was signed despite of protests, and it is currently in the implementation phase. Examining the effects of the signed document will only be possible in the future, when Iran becomes a full-fledged player in the global network of economic ties. But now it can be expected that the effects will be felt in the perspective of the country, the region and the world.
EN
The 1979 Islamic Revolution has brought changes not only within country’s political structure but also influenced the internal Iranian security system. The Iranian regime from the beginning made an effort to establish its own, strong structures adoptable to defend internal and external threats and loyal towards the leader and revolutionary ideas . It alsofrequently aimed its activity to support foreign political andmilitary groups with the goal to export revolutionary ideology promoted by Ayatollah Khomeini, the founder of the Islamic Republic of Iran. However, established by the Supreme Leader of Iran – the Iranian Revolutionary Guard Corps, since the end of the war with Iraq, have gradually converted their structures and more frequently played a significant role not only within Iranian contemporary security system, but also influenced economy gaining power within the entire Iranian political sphere. The subject paper is published with the writer’s intention to clarify the role of the formation (Iranian Revolutionary Guard Corps) within the interior security system as well as the whole country’s societal and political system. The research is also structured to verify assumptions whether the threat from the formation were possible for the Regime bearing in mind its strength, organizational capabilities, equipment and combat readiness. Sources used to prepare this publication were of Persian and English origin pertaining to the contemporary Iranian legal framework.
PL
Islamska Rewolucja roku 1979 przyniosła ze sobą zmiany nie tylko w obrębie struktur politycznych, ale także wewnątrz irańskiego systemu bezpieczeństwa. Irański reżim starał się przygotować własne, silne i lojalne wobec przywódcy i zdobyczy rewolucji struktury, przystosowane do zwalczania zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych zagrożeń, niejednokrotnie za cel stawiając sobie wspieranie także zagranicznych ugrupowań militarno-politycznych, co służyć ma idei eksportu rewolucji, promowanej jeszcze przez Ajatollaha Chomeiniego. Jednak stworzony przez Najwyższego Przywódcę Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (Sepāh-e Pāsdārān-e Enqelāb-e Eslāmi/Army of the Guardians of the Islamic Revolution), od czasów zakończenia wojny z Irakiem stopniowo przekształcał swoje struktury, coraz częściej odgrywając istotną rolę nie tylko w systemie bezpieczeństwa współczesnego Iranu, ale także w jego gospodarce, tym samym zyskując na sile i znaczeniu w obrębie całej irańskiej sceny politycznej. Publikacja jest próbą odpowiedzi na pytanie o rolę formacji zarówno wewnątrz irańskiego systemu bezpieczeństwa, jak i w obrębie całego systemu społeczno-politycznego. Jest także formą weryfikacji założenia, dotyczącego możliwości zaistnienia zagrożenia dla reżimu ze strony samego Korpusu biorąc pod uwagę jego liczebność i zdolności organizacyjne oraz wyposażenie i przeszkolenie. Artykuł powstał w oparciu o literaturę persko- i anglojęzyczną, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązujących irańskich aktów prawnych. Wszelkie cytowane fragmenty tłumaczone były bezpośrednio z języka oryginału przez autorkę.
PL
Na skraju pustyni, niedaleko miasteczka Kashan w Iranie, znajduje się niezwykłe miejsce. Otaczają je wysokie mury, w których narożnikach wybudowano obronne baszty. Dawniej wielu zastanawiało się, co kryje fortyfikacja, nad którą górują korony drzew. Dziś każdy może się przekonać, co znajduje się wewnątrz.
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.