Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Smart factories
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Wraz z rozwojem przemysłu, a w szczególności tworzeniem inteligentnych fabryk zbudowanych z inteligentnych systemów cyberfizycznych pojawiło się określenie Przemysł 4.0 jako oznaczenie dla czwartej rewolucji przemysłowej. Siłami napędowymi czwartej rewolucji przemysłowej są infrastruktura IT i Internet, a jej podstawowy element stanowią dane, które należy przetworzyć i zagospodarować. Rozwój inteligentnych systemów produkcyjnych ukierunkowany jest na uzyskanie autonomii poprzez właściwości samokonfiguracji, samokontroli, samonaprawiania i samouczenia się maszyn w ciągu produkcyjnym. W wybranych branżach przemysłu w krajach wysoko rozwiniętych pojawiły się zakłady z nowymi rozwiązaniami organizacji produkcji, z użyciem cyberfizycznych systemów produkcyjnych, przemysłowego Internetu Rzeczy, produkcji opartej na chmurze komputerowej i danych, spersonalizowanych wyrobach i innych rozwiązaniach. Celem artykułu jest prezentacja i opis nowego słownictwa, które najczęściej pojawiają się w odniesieniu do Przemysłu 4.0. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of industry and smart factories with cyber-physical systems caused that new term of industry appeared, the term was "Industry 4.0" as a sign for the fourth industrial revolution. The driving forces of the 4th industrial revolution are IT infrastructure and Internet with its basic elements that is data that needs to be processed and managed. The development of smart production is aimed at achieving autonomy through self-configuration, self-control, self-repairing and self-learning of machines using in the production process. In selected industrial sectors in highly-developed countries, there were new plants with new production organization solutions, using cyber-physical production systems, Industrial Internet of Things, cloud computing, Big Data, personalized products and other solutions. The aim of the article is to present and describe the new vocabulary that most often appear in relation to Industry 4.0. (original abstract)
2
100%
LogForum
|
2018
|
tom 14
|
nr nr 3
341-353
XX
Wstęp: Powszechnie można się spotkać z trudnościami ze zrozumieniem pojęcia Industry 4.0 zarówno pod względem jego zakresu jak i związanych z nim technologii. Istniejące definicje obejmują różne technologie, aplikacje, procesy jak i modele biznesowe. Ich skomplikowane rozgraniczenie prowadzi do trudności ze zrozumieniem całości zagadnienia. Celem tej pracy jest ustrukturyzowanie zakresu Industry 4.0. poprzez zastosowanie średniej ważności powiązanych technologii w oparciu o 38 prac badawczych poświęconych zagadnieniu Industry 4.0.Metody: W oparciu o analizę istniejącej literatury naukowej, zidentyfikowano istotne technologie. Następnie, technologie te zostały uporządkowane w pięć obszarów technologicznych. Dodatkowo, wszystkie technologie zostały oszacowane w odniesieniu do ich istotności dla Industry 4.0 w oparciu o wskaźnik cytowalności odpowiedniej publikacji. W kolejnym kroku, dwuwymiarowe dane zostały użyte do zaprezentowania przeglądowej struktury wszystkich cytowanych technologii, ich strukturalnych połączeń i istotności. Następnie zaprezentowano strukturę Industry 4.0 poprzez cytowane technologie i ich ewolucję w latach 2013-2016 w celu ułatwienia zrozumienia istotnych trendów badań jak i obiecujących obszarów aplikacji związanych z Industry 4.0.Wnioski: W porównaniu do istniejących analiz porównawczych i podejść empirycznych, prezentowana praca skupia się na przeglądzie i analizie literatury z naciskiem na zrozumienie koncepcji Industry 4.0. Wyniki umożliwiają przegląd odpowiednich istotności technologii w obrębie badanego obszaru tematycznego. Prezentuje najczęściej stosowane technologie (usługi sieciowe ze względną ważnością 3,46/5) jak również rozwój istotności każdej z technologii w okresie 2013-16. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: The paper addresses common difficulties of understanding the scope and the underlying technologies of "Industry 4.0". Existing definitions comprise a variety of technologies and applications, processes as well as business models. Their difficult differentiation has led to a complicated understanding of the topic altogether. Therefore, this study aims at a structuring of the scope of "Industry 4.0" using the average importance of its underlying technologies, as it is represented in 38 survey publications dedicated on Industry 4.0.Methods: Based on a review of existing survey literature on Industry 4.0, relevant technologies are identified. Next, these technologies are recapped in five technology areas. Furthermore, all technologies are assessed according to their relevance to Industry 4.0 using citation indices of the respective publication. Finally, two-dimensional figures are used to present an overview structure of all cited technologies, their structural connections and their relevance. In summary, a structuring of "Industry 4.0" through the cited technologies and their evolution over the years 2013 until 2016 is displayed to facilitate the understanding of significant research trends and promising application areas within "Industry 4.0".Conclusion: Compared to existing reviews and empirical approaches on the topic, this paper focusses on a review of survey literature specifically dedicated to an understanding of the concept of Industry 4.0. The results allow an overview of the respective relevance of technologies within the comprehensive scope of the topic. It shows the most often used technologies (web services with a relative importance of 3.46/5) as well as the evolvement of the importance of each technology within the period of 2013-2016. (original abstract)
3
Content available remote Smart Factory within Sustainable Development and Green Growth Concepts
100%
XX
Wstęp: Wzrost popularności i zainteresowania w obu omawianych aspektach oraz próba identyfikacji relacji pomiędzy inteligentnym zakładem produkcyjnym i innymi modelami i koncepcjami był główną motywacją dla autorów dla pracy nad tym zagadnieniem. W prezentowanej pracy przedstawiono rozszerzoną ocenę koncepcji Smart Factory, w szczególności jej analizę w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz zielonego wzrostu. Celem pracy była identyfikacja luki naukowej powstającej na skutek braku publikacji naukowych poświęconych połączeniu koncepcji Smart Factory z takimi koncepcjami zarządzania jak: Lean lub agile, jak również zielonym wzrostem i zrównoważonym rozwojem.Metody: Na podstawie przeglądu literatury, dokonano analizy publikacji pochodzących z baz Web of Science oraz Scopus. Identyfikacji luki była możliwa dzięki analizie występowania kluczowych koncepcji w pracach naukowych, wybranych przez autorów. Dane następnie zostały uporządkowane tabelarycznie, tworząc bazę artykułów spełniających określone kryteria.Wyniki i wnioski: Nie stwierdzono istnienia artykułu, które jednocześnie poruszałby tematykę Smart Factory w relacji do zarządzania typu lean lub agile. Przegląd literatury wraz z jego analizą wykazał, że autorzy prac naukowych rzadko widzą metody lean lub agile jako szansę dla Smart Factory i nie łączą tych koncepcji. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu nie jest możliwym określenie czy takie połączenie jest możliwe i jakie relacji zachodzą pomiędzy nimi. Jednak sama tematyka jest interesująca i warta dalszych analiz. Powinno to być potraktowania jako luka naukowa. Według autorów, istnieje szansa i potrzeba stosowania metod lean oraz agile w zarządzaniu produkcją, zasobami i procesami. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: The authors' motivation was the growing popularity and interest in both aspects as well as the attempt to identify the relationship between the intelligent factory and other models and concepts. This paper was developed to assess the state-of-the-art in the Smart Factory concept, and in particular its analysis in the context of the concept of sustainable development and green growth policy. The aim of the study was to identify a research gap as a lack of publications linking the concept of a Smart Factory with such management concepts as: lean or agile, as well as green growth policy and sustainable development.Methods: In the literature review, publications from the Web of Science and Scopus databases were analyzed. The identification of the gap was possible due to the analysis of the occurrence of the key concepts in the scientific papers which were selected by the authors. During the research, a sheet was created. It was the database of articles meeting the established criteria.Results and conclusions: There are no articles which cover the Smart Factory topic relating to lean or agile management at the same time. The systematic literature review and the analysis show that other authors rarely see lean and agile as a chance considering the Smart Factory and they do not combine these concepts. On the basis of the review it is impossible to state if the combination is possible and what the relations are. However, this topic is interesting and worth further analyses. This should be considered as a research gap. According to authors, there is a chance or even a need to use a lean and agile approach in production, resources and processes management. (original abstract)
4
Content available remote Industry 4.0: complex, disruptive, but inevitable
100%
EN
Low cost manufacturing of quality products remains an essential part of present economy and technological advances made it possible. Advances and amalgamation of information technology bring the production systems at newer level. Industry 4.0, factory for future, smart factory, digital manufacturing, and industrial automation are the new buzz words of industry stalwarts and academicians. These new technological revolutions bound to change not only the complete manufacturing scenarios but many other sectors of the society. In this paper an attempt has been made to capture the essence of Industry 4.0 by redefining it in simple words, further its complex, disruptive nature and inevitability along with technologies backing it has been discussed. Its enabling role in manufacturing philosophies like Lean Manufacturing, and Flexible Manufacturing are also reported. At last the challenges its adoption and future research areas are proposed. (original abstract)
EN
The basis for the technological transformation related to the implementation of the Industry 4.0 concept is the extensive and appropriate use of the latest IT solutions. Information models, which provide a detailed description of IT properties required to create integration inside and outside smart factories, are among many reference models describing the paradigms of the Industry 4.0 concept. Interoperability is an essential requirement for information exchange in the Industry 4.0 paradigm. Therefore, in order to meet this requirement it is necessary not only to indicate which current or known standards should be the base for its future implementation, but also to identify areas and directions of this transformation. The article raises the issue of information exchange in business with a view of requirements for Industry 4.0 paradigm, which requires the introduction of specific solutions (implementation of new standards, changes in currently operating systems, etc.). Currently, there is a tendency to create modern communication solutions which are easily modifiable and can operate in the broadly understood "cloud". The article attempts to identify and holistically approach the factors determining the emergence of such solutions. Basing on their own pilot studies, the authors identify areas which need special attention and rapid transformation in the currently operating enterprises in order to meet the requirements of the Industry 4.0 paradigm. (original abstract)
EN
The main objective of this article is to describe Industry 4.0 and the key manufacturing-technology-related technological and business challenges for manufacturing companies. The groups especially interested in the implementation of Industry 4.0 are the operations, technical, and production directors responsible for operational excellence of manufacturing plants, strategic development, and business continuity. Based on the latest Industry 4.0 and manufacturing technology market research, factories located in Poland are less technologically advanced than their counterparts in Western European plants. Accordingly, development of the model for assessing the current level of maturity for manufacturing technology related to the Industry 4.0 initiative becomes a relevant research task. In the article, key Industry 4.0-related technological areas will be described. Based on extensive research into international references and industrial consulting experiences in the industrial business consulting conducted in Polish manufacturing companies, the manufacturing technology ManuTech Maturity Model (MTMM) concept related to Industry 4.0 will be developed and presented. A substantial and innovative part of the article will be devoted to the adjustment of a proposed maturity model to specific features of the Polish industrial and manufacturing sector. This will be relevant due to the noticeable differences in the levels of technological advancement between the Western and Eastern Europe sectors.(original abstract)
EN
The creation of value in a factory is transforming. The spread of sensors, embedded systems, and the development of the Internet of Things (IoT) creates a multitude of possibilities relating to upcoming Real Time Analytics (RTA) application. However, already the topic of big data had rendered the use of analytical solutions related to a processing in real time. Now, the introduced methods and concepts can be transferred into the industrial area. This paper deals with the topic of the current state of RTA having the objective to identify applied methods. In addition, the paper also includes a classification of these methods and contains an outlook for the use of them within the area of the smart factory.(original abstract)
8
Content available remote Rola rynków kapitałowych w stymulowaniu czwartej rewolucji przemysłowej
84%
XX
Świat znajduje się na progu czwartej rewolucji przemysłowej. Zakres i głębokość zmian składających się na tę rewolucję czynią zasadnym analizę modelu jej finansowania, obejmującego finansowanie zarówno kompleksowych przekształceń procesów wytwórczych w tzw. inteligentnych fabrykach, jak i rozwoju potrzebnych do tego innowacji technologicznych. Przedmiotem pracy jest analiza względnych przewag sektora bankowego i rynków kapitałowych jako źródeł finansowania czwartej rewolucji przemysłowej. Z przeprowadzonych badań wyłania się obraz wyraźnej przewagi rynków kapitałowych, a także wyzwań, z jakimi będą musiały się zmierzyć. (abstrakt oryginalny)
EN
The world is on the brink of the fourth industrial revolution. The scope and depth of changes comprised by this revolution call for an analysis of its financing model, covering financing of both complex transformation of manufacturing processes in so-called smart factories and the development of technological innovations necessary to build and run such factories. The present article analyzes relative advantages of the banking sector and capital markets as sources of finance for the fourth industrial revolution. It is found that capital markets have a distinct advantage over the banking sector in this context; nevertheless, they will have to face significant challenges. (original abstract)
9
Content available remote Integration of IT Systems Supporting Production Management
84%
EN
Purpose: The main purpose of this paper was to present the possibilities of integration of IT systems supporting the management of a production company on the strategic, tactical and operational level. Design/methodology/approach: The paper discusses the definition of the concept of systems integration and reviews the existing methods of integration at the level of data and processes. Activities that contribute to the ordering of data sets and increasing the effectiveness of infor- mation use are also presented. Findings: This paper presents a case of vertical integration of systems. The strategic level of management was represented by the ERP class system, the tactical level was supported by the MES system, while on the executive (operational) level the author used the SCADA system. Functional connections of ERP-MES-SCADA systems were discussed and conditions and requirements related to their integration were presented. Moreover, problems related to data exchange were described. Research limitations/implications: The author of the paper pointed out that the requirements related to the frequency and scope of data synchronization are an extremely important element of the process of designing communication systems integrating industrial automation devices with database IT systems. It is also necessary to grant access rights to the integration mechanisms in order to modify or audit them. Moreover, the effectiveness of the solution is affected by the changes introduced in the engines of the integrated databases, as they often cause the need to modify the integration mechanism, while the use of dedicated solutions is associated with the risk of high maintenance costs. Practical implications: The paper indicates that the integration of systems is particularly important for manufacturing companies. It provides a platform for cooperation between internal units, enabling ongoing monitoring of manufacturing processes, and predisposes the organization to engage in integrated supply chains, resulting in an increase in the scope of cooperation and the scope of the company's activity. Originality/value: Undoubtedly, an original element of the paper is the presentation of data exchange schemes between ERP-MES and MES-SCADA systems. (original abstract)
XX
Wstęp: Praca przedstawia wyniki prac w ramach projektu badawczego "MyCPS" (Humancentered development and application of Cyber-Physical Systems).Metody: W ramach projektu, 14 partnerów, w tym siedmiu będących przedstawicielami przemysłu, opracowało metody i narzędzia do zastosowania aplikacji dla inteligentnej digitalizacji i automatyzacji procesów przemysłowych.Wyniki: Poddano ocenie porównawczej 385 przypadków. Zostały one sklasyfikowane według poziomu rozwoju celów Industry 4.0. Trójpoziomową "informację", "połączenie" oraz "inteligencję" użyto dla rozróżnienia aplikacji według poziomu ich dojrzałości w ujęciu Industry 4.0.Wnioski: W projekcie MyCPS specjalną uwagę zwrócono na rolę siły roboczej oraz interakcji rozwiązań technologicznych z pracownikami. Dzięki temu, analiza pomaga przedsiębiorstwom oraz badaczom na ocenę kluczowych aspektów w rozwoju Industry 4.0. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: The paper presents recent results of the ongoing collaborative research project "MyCPS" (Human-centered development and application of Cyber-Physical Systems).Methods: Within the scope of the project, 14 partners, amongst seven industrial partners, develop methods and tools to set-up applications of intelligent digitalization and automation of industrial processes.Results: Within the paper they are over 385 use cases evaluated according to comparative criteria. Furthermore, use cases were classified due to their development stage of industry 4.0 goals and promises. The three levels 'information', 'interaction' and 'intelligence' are used to differentiate applications according to their degree of maturity in industry 4.0 terms.Conclusion: In MyCPS, special emphasis is the role of the workforce and the interactions of the technology-led use cases with employees. Thereby, the analysis helps enterprises and researchers to self-assess key-aspects of the development of industry 4.0 use cases. (original abstract)
EN
This paper aims at presenting the innovative methods of automation of manufacturing processes and their accompanying supporting processes. The author has reviewed scientific articles whose focus of study are modern technologies developed in line with the idea of Industry 4.0. The paper also includes a brief description and an analysis of the course of technological progress which has eventually led to the next industrial revolution. It also identifies the basic pillars of the functioning of the fourth industrial revolution, such as the Internet of Things, Computing Cloud and Cyber-Physical Systems, all of which simultaneously constitute the foundation of existence of Smart Factories - which should become crucial to contemporary economy. The automation of technological lines and transport systems and their robotization and cobotization have been described as phenomena leading to advanced automation of logistics processes. Smart Factories have been presented as entities that will, through the application of the aforementioned systems and technologies, lead to the achievement of optimum management and maximum place and time utility of tangible and intangible resources at their disposal. Last but not least, the paper discusses the forms of human-machine cooperation, distinguishing three basic types. (original abstract)
XX
Wstęp: Koncepcje Industry 4.0 i Smart Factory zyskują popularność i znajdują się w obszarze zainteresowań wielu autorów, co potwierdzają publikacje z ostatnich lat. Jednak autorzy poniższej pracy dostrzegli potrzebę szczegółowej analizy etapów implementacji wyżej wymienionych pojęć. Wyniki analizy mogą się różnić w zależności od warunków panujących w danym kraju oraz technologii i dostępności wiedzy.Metody: Na podstawie systematycznego przeglądu literatury, autorzy niniejszego artykułu zbadali i wymienili główne wymagania dotyczące wdrażania technologii, które pozwalają określić fabrykę jako Smart Factory. Omówiono również podstawową terminologię związaną z koncepcją.Wyniki: Na podstawie samodzielnie opracowanego arkusza oceny i analizy literatury autorzy opracowali wskaźniki, którymi powinny cechować się zakłady produkcyjne aspirujące do miana Smart Factory.Wnioski: Autorzy chcieliby rozpocząć naukową debatę na temat Smart Factory i podkreślić potrzebę szczegółowej analizy każdego etapu wdrażania koncepcji. Wyniki pracy wskazują na zbilansowane zalety i wady nowoczesnych strategii zarządzania i mogą być wykorzystane jako podstawa dla środowisk biznesowych, które rozpatrują ich wdrożenie. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: The Industry 4.0 and Smart Factory concepts have gained recognition in recent years and have caught the attention of many authors, which has been evident in various publications in recent years. However, the authors of the following paper have recognised the need for an analysis of the implementation steps of the aforementioned concepts. The results of this analysis can differ, depending on prevailing conditions in a particular country and the technologies and knowledge available.Methods: On the basis of a literature analysis, the authors of this paper have studied and listed the main requirements for implementing technologies which allow a factory to be described as a Smart Factory. Basic terminology connected with the concept is also described.Results: On the basis of a self-developed evaluation sheet, and an analysis of literature, the authors have stated the criteria according to which a factory can be described as a Smart Factory, and collated them using an evaluation sheet.Conclusion: The authors would like to start a scientific debate on the topic of Smart Factories, and emphasise the need for detailed analysis of each step of implementation. The results of the paper show the advantages and disadvantages of modern management strategies and can be used as a guide for businesses which are considering implementing this technology. (original abstract)
XX
Digitalizacja procesu produkcyjnego i sztuczna inteligencja to potrzeby dzisiejszego przemysłu [Bieńkowski 2018, ss. 26-34]. Założenia te wpisują się w koncepcję Przemysł 4.0, którą często nazywa się "czwartą rewolucją przemysłową" [Zhong, Xu, Klotz i in. 2017, ss. 616-630]. Jej głównymi filarami jest rozwój teleinformatyki i Internetu, a także związanych z nią koncepcji, do których zalicza się: inteligentną fabrykę (ang. Smart Factory), Internet rzeczy, IoT (ang. Internet of Things), globalny dostęp do danych (tzw. Big Data), czy też systemy cyber-fizyczne [Nosalska, Mazurek 2018, ss. 1000-1003]. (fragment tekstu)
EN
After the third industrial revolution, which was associated with the automation of production processes, the fourth came - resulting from the implementation of new technologies, as well as the dynamic development of areas of artificial intelligence or rapid prototyping. The changes are not limited to industry only. They affect every sphere of life. This publication presents the main assumptions of the Industry 4.0 concept (Industry 4.0, Industrie 4.0) with particular emphasis on its technological solutions. The challenges and benefits of the fourth industrial revolution are also highlighted and its relationship with the supply chain management has been emphasized.(original abstract)
14
Content available remote Klastry przemysłu 4.0 w zrównoważonej gospodarce opartej na wiedzy
84%
XX
W artykule przeprowadzono analizę porównawczą koncepcji przemysłu 4.0 i klastrów 4.0, które łączą się ze sobą, zwłaszcza w ujęciach teoretycznych. Na tej podstawie scharakteryzowano możliwość ich urzeczywistnienia w oparciu o aktywność klastrów technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), współpracujących w różnorodnym zakresie z przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Podkreślono, że sektor ICT stanowi katalizator zmian strukturalnych w gospodarce. Z kolei powstające w ekosystemie klastrów ICT nowe zasoby wiedzy i innowacje, w tym te o charakterze technologicznym, ekologicznym i społecznym, stymulują sieciowanie partnerów klastrowych i ich systemów informatycznych oraz transformację przedsiębiorstw produkcyjnych w inteligentne fabryki. Jednocześnie przyczyniają się do permanentnego rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, wzmocnienia konkurencyjności krajowej produkcji i ograniczania ryzyka marginalizacji w sferze społeczno- gospodarczej(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a comparative analysis of the concepts of industry 4.0 and clusters 4.0 which interlink particularly in theoretical scope. There has been characterised the possibility of their implementation on the basis of the activity of information and communication technology (ICT) clusters cooperating with manufacturing enterprises in various areas. It has been emphasised that ICT sector constitutes a catalyst for structural changes in contemporary economy. The new knowledge and innovations, including technological, ecological and social ones, occurring in the ICT clusters ecosystem stimulate cluster partners and their informatics systems to networking as well as the transformation of industrial enterprises into smart factories. Simultaneously, they contribute to the permanent development of sustainable knowledge-based economy, strengthening domestic production competitiveness and diminishing the marginalisation risk in the socio-economic zone(original abstract)
EN
Purpose: The purpose of this article is to illustrate how the General Data Protection Regulation GDPR), which came into force in 2018 in Polish legal system, affects protection in the scope of collection, processing, storage and transfer of personal data in IT systems supporting production. Design/methodology/ approach: Because production control systems are based on the identification and analysis of human and machine resources behaviour, a significant impact of recent legal regulations on automation of manufacturing processes is perceived. However, according to GDPR, the data enabling unambiguous identification are protected. Findings: Resource recognition is not only important for the scheduling of production activities, but also for event logging. Research limitations/implications: It should be noted that both the allocation of human resources, taking into account the boundary conditions for the execution of tasks and the substitutability of individual employees, as well as reporting the efficiency and effectiveness of production, requires the unambiguous identification of people. It is carried out by means of one or several factors that physically, mentally, economically or socially describe the resource. Practical implications: Since the coordination of the company's production activities requires the processing of data describing human resources, taking into account the aspect of their security, it is necessary to create a new business model, which is the subject of research presen- ted in this document. Originality/value: Ensuring the security of data in the IT system, in addition to user authentication to resources, means also protection against accidental or unlawful destruction, loss, modification, unauthorized disclosure or unauthorized access to personal data sent, stored or otherwise processed. When making decisions about the application of certain security measures, it is necessary to take into account the value of the data and the effects that the infringement may cause. (original abstract)
XX
Przemysł czwartej generacji (przemysł 4.0) utożsamiany jest z czwartą rewolucją przemysłową. Pierwsza wprowadziła w drugiej połowie XVIII w. mechanizację produkcji, druga - rozpoczęła elektryfikację i specjalizację pracy, trzecia, zwana cyfrową, datowana na lata 70. XX w., charakteryzowała się zastosowaniem zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych, elektroniką i automatyzacją produkcji. Czwarta rewolucja bazuje na systemach cyberfizycznych (Cyber-Physical Systems - CPS), które obejmują tzw. inteligentne maszyny, systemy przechowywania i produkcji zdolne do autonomicznej wymiany informacji, inicjujące działania i kontrolujące się wzajemnie niezależnie. Wyróżnikami przemysłu czwartej generacji są systemy cyberfizyczne, internet rzeczy, internet usług oraz inteligentne fabryki. Wiążą się z nimi jako podkategorie m.in.: komunikacja między maszynami (M2M), chmury obliczeniowe (cloud computing) czy analizy big data. Przemysł czwartej generacji łączy siłę tradycyjnych sektorów z najbardziej zaawansowanymi technologiami internetowymi i oferuje różnorakie korzyści, jak skrócenie czasu produkcji i poprawa wydajności, choć także złożoność i kompleksowość. Implikuje inteligentną fuzję procesów i pro-duktów wzdłuż łańcucha wartości dodanej. Oczekiwane realne korzyści tego przemysłu dla pełnego zaistnienia wymagają wprowadzenia i egzekwowania odpowiednich standardów, należnej ochrony danych, jak również adekwatnych przepisów prawnych. Co więcej, przemysł czwartej generacji nie może ograniczać się do cyfryzacji procesu produkcji, ale musi uwzględniać kompleksowe traktowanie całego ekosystemu - włącznie z pracownikami, maszynami i organizacjami. (...) Eksperci są zgodni co do tego, że skutkiem czwartej rewolucji przemysłowej będą przeobrażenia całych struktur rynkowych, zmiany modeli biznesowych, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, tworzenia wartości dodanej, funkcjonowania rynków pracy, a także prowadzenia polityki publicznej. Większość opracowań zwraca uwagę na perspektywę techniczną i inżynieryjną, a część wskazuje też na Industrie 4.0 jako na innowację społeczną. Pojawiające się publikacje na temat przemysłu czwartej generacji raczej pomijają kwestie międzynarodowe, tzn. wpływu na ponadgraniczne relacje handlowe i inwestycyjne. Niniejsze opracowanie może stanowić drobne uzupełnienie tych badań. (fragment tekstu)
EN
Current economic ties between Poland and Germany are impressive, with Germany as Poland's main trading partner accounting for one fourth of Polish imports and exports. Germany is also the number one foreign direct investor in Poland, but these well-founded relations cannot be taken for granted, particularly given the ongoing gradual transition towards the Industrie 4.0 initiative, which is bound to revolutionise manufacturing worldwide and shape the industry landscape in Europe. The resulting multifold challenges mean that partners should prepare to face the new requirements in order to adapt smoothly to new work organisation. Infrastructure and technology should be adjusted to safeguard minimal compatibility and continuity of cooperation, which is why Industrie 4.0 launched in Germany deserves attention in Poland as well. (original abstract)
17
Content available remote Inteligentne fabryki i ich technologia
67%
XX
Niniejszy artykuł opisuje dokonującą się zmianę w modelu kreowania nowych produktów podczas wszystkich etapów występujących w procesach produkcyjnych. Intencją autora jest zwrócenie uwagi czytelnika na współczesne podejście producenta i klienta do wspólnego wytwarzania. Zostały wskazane wybrane narzędzie z mianem innowacyjnych, jako te, które zaadaptowane przez przemysł prowadzą do generowania lepszych efektów. Dzięki współczesnym strukturą cyfrowym i zwiększającym się zasięgu technologii przekraczany jest horyzont dotychczasowego modelu wytwarzania, a świat przemysłu sięga możliwości, które do tej pory pozostawały poza zasięgiem. Autor miał na celu przenieść czytelnika w progi inteligentnych fabryk z zamiarem uwypuklenia biegnącej transformacji przemysłowej dzięki zastosowanej technologii. (abstrakt oryginalny)
EN
This article describes the changing model of creating new products at each stages during production processes. Intention of author is to put reader's attention into contemporary approach of the manufacturer and the client before and during production. A selection of innovative tools has been identified as those that have been adopted by the industry to generate the desirable effects. Thanks to the modern structure and increasing range of technology the horizon of current model of production is exceeded, and industry is reaching opportunities that have been till now far out of reach. The Author intended to move the reader into intelligent factories of our time with intention of highlighting the ongoing industrial transformation with the help of description of modern technology. (original abstract)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.