Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Oil sector
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Modelling nonlinear dynamics of oil futures market
100%
EN
Due to the fact that oil prices had a falling outlook after the global crisis, modeling oil market prices has been a topic of interest among researchers. The goals of this study are to investigate the recession or growth periods of oil futures markets using Markov switching autoregressive models, and to analyze the models' durations and probabilities to provide information to the investors who invest in these markets. The study ndings indicate that oil prices have a nonlinear pattern with three regimes. The model that best describes the oil futures markets is MSIH(3)-AR(0) with three regimes.(original abstract)
XX
Pożądany kształt polskiego sektora naftowego stał się przedmiotem dyskusji praktycznie już z chwilą liberalizacji rynku paliw na początku obecnej dekady.
EN
Equinor (formerly Statoil) deals in the exploration, production, transport, refining and sale of crude oil and petroleum products. Recently, the oil industry has experienced the deepest crisis since at least the nineties. Despite the resignation of many important investors, it should be remembered that the population is growing, the world is also demanding energy. Therefore, despite instability in the oil market, Equinor wants to develop its operations. Of course, the company has place an emergency plan for "worsetimes", which is why it is developing towards renewable energy sources. It also does not cease operations at all stages from exploration to production in the oil sector. Therefore, the purpose of this work is to present new mining areas for Statoil. (original abstract)
XX
Ambicją autora niniejszego opracowania jest przede wszystkim odpowiedź na pytanie, jak międzynarodowy wzrost znaczenia Chin może wpłynąć na kształt międzynarodowej polityki energetycznej w sektorze naftowym. Analiza profilu energetycznego ChRL oraz warunkowanych nim kierunków ekspansji międzynarodowej prowadzi do stwierdzenia, że Państwo Środka nie przejawia tendencji do rozwiązań konfliktowych. Ich zaistnienie w większym stopniu niż od Chin może zależeć od potencjalnych adwersarzy wśród państw rozwiniętych - głównie Stanów Zjednoczonych - mogących postrzegać awans międzynarodowy ChRL jako zagrożenie dla własnej pozycji lub innych państw rozwijających się, w których popyt na surowce energetyczne rośnie równie szybko co w samym Państwie Środka.(fragment tekstu)
EN
Rapid growth of China's demand for fuels, especially oil, caused by dynamic economic growth of the PRC, is one of the sources of fundamental changes in international energy policy and in international relations as such. The rate of growth of China's demand for fuels combined with similar trends in other developing countries will influence the level of global prices of these fuels. It can also become the source of political crisis' in international race to secure access to them. A question arises: what are the possible consequences of Chinese energy policy for international environment, particularly in the oil sector? Analysis of China's energy profile and the directions of expansion caused by it, leads to a conclusion that PRC does not express tendencies to participate in conflicts. The possibilities of conflicts are more likely to arise due to actions of China's potential enemies among developed countries that may perceive the growth of PRC international standing as a danger to their own position or to position of other developing states whose demand for fuels increases as fast as China's.(original abstract)
EN
Methods of estimation of unit costs In oil and gas extraction In particular regions of Poland and In the whole branch of oil industry ale presented. An econometric analysis of these costs were made utilizing estimated Cobb-Douglas exponent models from data for the years 1961-1970. The analysis revealed that unit cost of oil and gas extraction in all the regions and the whole branch of oil industry decreased yearly due to increased extraction. One of the main reasons for the decrease was technological and organizational progress. (original abstract)
XX
W raporcie przedstawiono cele i zadania programu rozwoju sektora naftowego, stan i potrzeby inwestycyjne, założenia systemu ekonomiczno-finansowego.
XX
Artykuł porusza problem reorganizacji sektora naftowego w Polsce.
XX
Artykuł porusza problem przyspieszenia prywatyzacji sektora naftowego oraz fuzji Centrali Produktów Naftowych SA i Petrochemii Płock SA.
XX
W ubiegłym roku w kraju przerobiono łącznie prawie 16 mln ton ropy naftowej, to jest o 1,1 mln ton (7,4 proc.) więcej niż w 1997 r. Produkcja krajowa dwóch podstawowych grup paliw (benzyny i oleje napędowe) wyniosła prawie 10 mln ton i była większa o 6,4 proc. niż w roku poprzednim.
EN
Energy security refers to a country's ability to provide stable access to energy, including energy resources such as oil. In Poland, PKN Orlen and PERN S.A. are the key companies managing oil logistics and processing for public and private use. A special purchaser of petroleum substances is the Armed Forces of the Republic of Poland, which are a fundamental element of the State Defense System, which use the acquired fuels to ensure the effective implementation of state defense and security policies. The article presents the possibilities of improving the logistics infrastructure in the oil sector through critical modeling of the elements that make up the logistics supply chain (project 116B 844/2023) with the use of innovative technologies. The ongoing investments enable the increase of storage space and faster transport of petroleum products using new technologies, which translates into increased energy security of the country. (original abstract)
XX
Od początku XXI wieku badacze stosunków międzynarodowych zastanawiają się, czy możliwe jest włączenie się Chin w liberalny porządek międzynarodowy. W tym artykule skoncentruję się na jednym segmencie tego porządku: porządku rynku ropy naftowej. Kwestionuję argument, że w obecnym stuleciu zmienił się on z "liberalnego kapitalizmu" w kierunku "kapitalizmu państwowego", w wyniku wzrostu znaczenia Chin i chińskich preferencji w tym zakresie. Argumentuję, że Chiny nie zmieniły, ani nie były w stanie zmienić ładu na międzynarodowym rynku ropy. Aby to zademonstrować, analizie poddana została polityka Chin wobec trzech filarów liberalnego porządku rynku ropy naftowej. Pierwszym filarem jest rola Stanów Zjednoczonych jako gwaranta globalnej podaży ropy. Stany Zjednoczone gwarantują bezpieczeństwo naftowe głównie poprzez swoją militarną obecność w Zatoce Perskiej, najważniejszym regionie eksportu ropy, jak również bezpieczeństwo szlaków morskich. Drugim filarem jest struktura własnościowa przemysłu naftowego, gdzie współistnieją przedsiębiorstwa państwowe i prywatne. Trzeci filar to waluta handlu ropą (dolar amerykański) i rynkowy system ustalania cen. Zastąpił on istniejący w latach 1973- -1988 system cen administrowanych przez OPEC. OPEC jest tylko jednym z podmiotów wpływających na poziom cen, który ustala rynek. W latach 2000-2020 Chiny nie kwestionowały żadnego z tych trzech filarów. Państwo to prowadzi politykę merkantylistyczną, ale w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku funkcjonowało w ramach liberalnego porządku na rynku ropy naftowej. (abstrakt oryginalny)
EN
In the early 21st century, the USD 64,000 Question has been whether China is actually integrating into the liberal world order. In this paper I concentrate on one segment of that order: the oil market order. I question the argument that in the present century the oil market order has moved away from being "liberal capitalist" towards becoming "state-capitalist" as a consequence of the rise of China and Chinese preferences. I argue that China has neither changed nor has had the power to change the international oil market order. To demonstrate this, I evaluate China's behavior towards the three pillars of the liberal oil market order. The first pillar is the United States' role as the underwriter of the global oil supply. The US guarantees oil security mainly through its military presence in the Persian Gulf, the most important region for oil exports. The US also guarantees the security of sea lines of communication. The second pillar is the ownership structure of the oil industry, where state-owned and privately-owned companies coexist. The third pillar is the currency of the oil trade (the US dollar) and its market-driven pricing system. It replaced the system of OPEC-administered prices that existed between 1973 and 1988. Pricing power moved away from OPEC to the so-called "market". In the period 2000-2020, China did not challenge any of those three pillars. China may be a mercantilist power, but in the first two decades of the 21st century it remained within the liberal oil market order. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest wskazanie nowatorskich rozwiązań w zakresie systemów automatycznej identyfikacji i pozyskiwania danych stosowanych w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego. Technologie AIDC znajdują szerokie zastosowanie w przedsiębiorstwach gazu ziemnego. Przedsiębiorstwa te w ostatnich latach wpłynęły na udoskonalenie niektórych rozwiązań i wykorzystanie ich w nowych warunkach pracy. W artykule przedstawiony został również zakres systemów AIDC w oparciu o normy ISO oraz ich charakterystyka. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the article is to point out innovative solutions in the range of automatic identification and data capture systems, which are implemented in oil and natural gas sector. AIDC technologies have wide application in natural gas companies. Over the last years these companies have influenced on some solutions development and theirs usage in new work environment. In the article there is presented also scope of AIDC systems based on ISO standards and AIDC technologies' characteristics. (original abstract)
EN
The contemporary refining sector has to contend with many types of risks, among which price risk is considered to be the foremost. Moreover, refineries define it as a commodity risk and identify it with both opportunities and threats carried by changes in prices of crude oil and products of refining. In this paper, we present selected methods that may protect enterprises in the refinery sector from the consequences of rapid fluctuations in oil prices. The focus is mostly on the opportunities offered by commodity options. Skillful combination of the above-mentioned derivatives in optional strategies enables hedging of the purchase prices of raw materials within fixed price ranges. In order to examine the effectiveness of using these strategies, the parameters of the commodity options from the New York Mercantile Exchange are utilized. The analysis of the West Texas Intermediate (WTI) crude oil prices covers the period from June 2014 to March 2018. Three different strategies from the vertical spread group have been taken into consideration, namely, short butterfly spread, long strip, and long strap. European call and put options with different strike prices have been used in the construction of these strategies. The comparison of the results achieved in the research indicates that there is an answer to the question of strategies that ought to be used at various levels of oil price changes. Moreover, the empirical results reveal that during rapid fluctuations in crude oil price (>10% month on month [MOM]), the median of most variants (80%) for the three considered strategies was positive. Furthermore, 70% of variants gave positive results, with price changes between 5% and 10%, whereas for price fluctuations of <5%, the strategies turned out to be an ineffective protection. The best results with rapid fluctuations in oil prices were obtained in the long strip strategy. Additionally, increasing the exercise price of options used in this strategy improved the mean for the final results. The higher exercise prices of the options also resulted in greater sensitivity of the effectiveness of the long strip strategy on the level of changes in oil prices. For the strategy variant with the At The Money (ATM)+10% options, the Pearson's correlation coefficient between the final result and the WTI oil prices in the analyzed period amounted to -0.91. For variants with the ATM+5% and ATM options, the value of this coefficient was -0.85 and -0.71, respectively. It is also worth noting that the consequence of increasing strike price in the long strip strategy was higher standard deviations for the final results. The empirical results might be useful information for oil refineries. It can help refineries to create a more successful price risk management policy, which may thus protect the companies from the negative consequences of unfavorable crude oil price movements.(original abstract)
XX
Zdanie autorów utworzona na przekór Orlenowi Grupa Lotos jest za mała, żeby samodzielnie działać, i za duża żeby przestać istnieć. Dlatego prędzej czy później trafi w ręce płockiego giganta.
XX
W artykule omówiono wielkość złóż ropy Arabii Saudyjskiej. Powszechnie uważa się, że Arabia Saudyjska kontroluje około jednej czwartej światowych zasobów ropy. Zdaniem ekspertów aby uniknąć zakłóceń w dostawach, nie można pozwolić na błędy w ocenie możliwości kluczowych eksporterów. Istotnym problemem jest brak informacji co do udokumentowanych rezerw ropy w krajach Bliskiego Wschodu.
16
Content available remote Impact of the Global Green Factor on the Capitalization of Oil Companies in Russia
75%
EN
Research background: This paper studies the impact of a new so-called green factor on the capitalization of petroleum companies, which is becoming highly relevant in view of the signing of the Paris agreements in 2015 and the support for clean energy. Although society, international organizations, and government authorities encourage companies to reduce their environmental impact, one of the main reasons for responsible behavior is still economic efficiency. The oil industry, on the one hand, faces one of the most volatile markets and, on the other hand, has one of the largest environmental impacts of any industry. That requires a detailed study of interconnections between market capitalization and the green factor.Purpose of the article: A comprehensive study of factors affecting the level of capitalization of oil and gas companies in Russia and identification of the most significant among them with a special focus on the green factor.Methods: Econometric analysis of panel data for Russian petroleum companies. The database includes indicators for six major Russian oil companies from 2011 to 2018. The following groups of factors are analyzed to explain the change in the companies' capitalization: macroeconomic (GDP and inflation in Russia), microeconomic (companies' revenue, net profit, tax payment, return on assets, return on equity, ratio of borrowed capital to equity), industrial (oil export, refining, production and proven reserves of the companies), and the green factor.Findings & Value added: The selection of factors showed that the size of capitalization has been influenced most significantly by the following: the volume of the company's proven reserves, net profit, tax burden, and the green factor based on the policy of minimizing environmental damage. This result shows that investors consider companies with high environmental performance to be more valuable than companies with similar financial results but lower environmental ratings. (original abstract)
XX
Artykuł omawia światowy rynek ropy naftowej, popyt na naftę, import ropy.
XX
W niniejszym artykule wskazano kilka przykładowych, możliwych do wdrożenia procedur w zakresie ochrony środowiska w przemyśle wydobywczym. Krótko scharakteryzowano następujące międzynarodowe procedury: ocenę wpływu na otoczenie i środowisko, systemy zarządzania środowiskiem, kryterium oceny zgodności, monitoring i audity oraz raportowanie.
XX
Przedstawiono historię i uwarunkowania handlu ropą naftową. Analizie poddano kryzys naftowy lat siedemdziesiątych. Omówiono jego przebieg i skutki oraz zwrócono uwagę na aktualne tendencje na rynku ropy naftowej.
EN
The paper views the oil shock of 1973 from the two perspectives. First of all, the history of oil industry is presented together with geopolitical and business conditions that are characteristic for this branch of the economy. Secondly, current problems of oil market are shown, most of them seem to be quite similar to the ones from early 70s. A crisis timeline, an international contagion and economic effects are presented in the middle part of this work. (original abstract)
XX
Ropa naftowa jest głównym składnikiem energy-mix większości gospodarek krajów świata. Szczególne zainteresowanie rynkiem ropy naftowej w ostatnich latach wynika z niestabilności poziomu cen tego surowca. Gwałtowny wzrost jej ceny ma negatywny wpływ na wzrost gospodarczy poszczególnych krajów uzależnionych od dostaw tego surowca. (abstrakt oryginalny)
EN
Crude oil is the main part of energy-mix in a greater number of economies in the world. In the last few years researchers are particularly interested in the oil market because of oil-price instability. Oil shock causes recession, especially in countries dependent on oil supply. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.