Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 174

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Ziemia Lubuska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
Settled a/er the “Vistula” Operation in Ziemia Lubuska, the Ukrainian population was supervised by the communist security apparatus. All displaced people were subjected to surveillance, irrespective of the degree of loyalty to the new authority. Operational work on Ukrainians was conducted with varying intensity throughout all the period of the People’s Republic of Poland. e actions taken were not only aimed at “neutralizing” anti-systemic behavior but also accelerating the integration and assimilation processes. The repression of the Ukrainian population, the reduction of contacts with the compatriots abroad, and the paralysis of social and religious activity were to become effective means of accelerating the loss of national, cultural and religious diversity.
PL
Osiedlona po akcji „Wisła” na Ziemi Lubuskiej ludność ukraińska poddana została nadzorowi przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. Inwigilowano wszystkich przesiedleńców, bez względu na wykazywany stopień lojalności wobec nowej władzy. Praca operacyjna wobec Ukraińców była prowadzona z różnym natężeniem w całym okresie Polski Ludowej. Podejmowane działania miały na celu nie tylko „zneutralizować” zachowania antysystemowe, ale też przyspieszyć procesy integracyjne i asymilacyjne. Represjonowanie ludności ukraińskiej, ograniczenie kontaktów z rodakami za granicą, a także paraliżowanie działalności społecznej i religijnej miało stać się skutecznym środkiem przyspieszającym utratę odrębności narodowej, kulturowej i wyznaniowej.
Adhibenda
|
2021
|
nr 8
175-181
EN
In Europe, the 15th century is considered to be the time of the late Middle Ages, and more specifically – of late medieval scholasticism. Although the Middle Ages are often regarded by many as the “dark ages”, where people blindly believed in superstitions, it must not be forgotten that it is the Middle Ages that was the period of the heyday of science, education, universities, collegiate and church schools, as well as breathtaking monumental cathedrals, which show the genius of the people of that – wrongly called dark – era. In Western Pomerania and the Lubusz Region, the period of medieval scholasticism had an impact on the development of theology and education, which was extremely important for the development of these areas.
PL
Artykuł przedstawia historię górnictwa węgla brunatnego w północno-zachodniej części Ziemi Lubuskiej, pomiędzy Ośnem Lubuskim a Sulęcinem. Na terenie tym funkcjonowały kopalnie podziemne, eksploatujące węgiel na zawał w skomplikowanych warunkach geologicznych (zaburzenia glacitektoniczne). W artykule wykorzystano materiały dostępne w archiwach niemieckich (Wyższy Urząd Górniczy w Halle) oraz polskich. Krótko opisano odkrycie złóż węgla w XIX w. Przedstawiono dokładniej historię największych kopalń regionu: „Oskar” i „Borussia” w Smogórach oraz „Eduard” w Długoszynie oraz skrótowo pozostałych kopalń. Przedstawiono najważniejsze kopalnie na historycznych mapach oraz dostępne dane o wydobyciu i zatrudnieniu.
PL
Wprawdzie na Ziemi Lubuskiej lesistość sięga prawie 50%, to drzewostany liściaste, zgodne z siedliskiem stanowią zaledwie około 10%. Przebadano zróżnicowanie lasów dębowo-grabowych w dwóch kompleksach leśnych w rejonie Zielonej Góry. W celu określenia tendencji dynamicznych w obrębie fitocenoz gradowych porównano dane współczesne z materiałami historycznymi (60 zdjęć fitosocjologicznych). Do zestawień wykorzystano taką samą liczbę zdjęć z przełomu lat 70. i 80. ubiegłego wieku oraz aktualnych (2009, 2010). W obrębie analizowanych płatów postępuje proces degeneracji. Poza zacieraniem się wewnętrznego zróżnicowania zespołu obserwuje się przejawy apofityzacji, geranieryzacji, fruticetyzacji i neofityzacji. Płaty zlokalizowane na obrzeżach Zielonej Góry cechują się obniżeniem stopni stałości i współczynników pokrycia wielu typowo leśnych, a szczególnie „gradowych" roślin oraz spadkiem wartości systematycznej grupy gatunków zespołu i jednostek wyższej rangi. Wzrósł natomiast udział edyfikatorów Artemisietea vidgaris oraz taksonów obcego pochodzenia. W dawnym rezerwacie przyrody Zatonie nadal dominuje niski grąd Galio sylvatici-Carpinetum corydoletosum. Badane płaty cechuje zmiana udziału poszczególnych gatunków budujących drzewostan, istotny wzrost stopni stałości i współczynników pokrycia krzewów, w tym nienotowanych wcześniej antropofltów oraz wycofywanie się edyfikatorów Artemisietea vulgaris i jednoczesny spadek wartości systematycznej dla tej grupy.
EN
Afforestration rate of Ziemia Lubuska is almost 50%, but deciduous forests harmonious with their habitat provide only about 10%. There was examined the diversification of oak-hornbeam forests in two forest cornplexes in surroundings of Zielona Góra. To determine the dynamie tendencies in the area of the oak-hornbeam forests phytocoenoses were compared the present data with the historical materials (60 phytosociological records). To that record-sheets were used the same number of phytosociological records from the end of the 1970s and the beginning of the 1980s of the last century and present (2009, 2010). The degeneration process is progressing in the area of analyzed patches. There are observed signs of apophytisation, geranietyzation, fruticetization and neophytization except for blurring internal diversification of the complex. The participation of typical forest species and the systematic value of the group of species from the Querco-Fagetea class is decreasing. In the more transformed oak-hornbeam forests located on the outskirts of Zielona Góra the number of Artemisietea edificators and taxons of foreign origin is increasing. In the former nature reserve Zatonie analyzed patches characterize by changes in participation of particular forming stand species, significant increase of degrees of Braun-Blanquet scale, shrubs cover factors and withdrawing of Artemisietea vulgaris edificators together with decrease of systematic value for this group.
EN
The paper presents available information about the beginnings of lignite mining in Ziemia Lubuska, western Poland. After studies on remained German archival materials from “Landesarchiv Sachsen-Anhalt” and German literature from the 19th century, some new data about the oldest mining has been found. The oldest acts of conferment of mining fields (“Mutung”) in the discussed region refer to the field “Caroline” field in Glisno of 1820. The paper presents the history of the oldest mine in the Ziemia Lubuska region, i.e. “Caroline & Herrmann” in Glisno near of Sulęcin. The mine functioned in the years 1820–1862 and later as “Consolidierte Max” untill 1869. The paper also describes the discovery of lignite deposits in the 19th century near Sulęcin, focusing on the detailed history of the village of Glisno, which was closely connected with lignite. In the 19th century, in addition to a lignite mine, a silk factory operated in Glisno, which used lignite to steam production, and a famous lignite-silt-spa located in a palace. The history of mining in Glisno has been almost completely forgotten. Unfortunately, there is a scarcity of preserved archival or literature materials relating to the mine.
EN
Cuisine is an integral element of any also Polish, culture. This article is a linguistic‑culturological reflection on Polish Borderlands’ dishes and beverages (e.g. kutia, wheat grain, poppy seeds and honey dish’, kumpiak ‚cured ham’, mamałyga‚ maise fluor porridge’, nadzianka, potato stuffed intestines’, strudel, paska‚ Easter bread’, „sosnówka”‚ pine liqueur’) which are a part of regional „melting pot of flavors”, and therefore the „culinary melting pot” of Ziemia Lubuska region.
PL
Kulinaria to integralny element każdej, również polskiej, kultury. Niniejszy szkic jest językowo-kulturologiczną refleksją o kresowych daniach, potrawach, napojach (jak np. kutia, kumpiak, mamałyga, nadzianka, strudla, paska, „sosnówka”…), które współtworzą regionalny „tygiel smaków”, a tym samym „kulinarny tygiel” Ziemi Lubuskiej.
PL
Artykuł przedstawia problem deformacji powierzchni terenu, szeroko występujący na terenach związanych przed II wojną światową i krótko po niej z podziemnych górnictwem węgla brunatnego. Na Ziemi Lubuskiej, na przestrzeni około 150 lat istniało kilkaset kopalni węgla. Największe z nich („Bach” w Cybince, „Oskar” i „Eduard” koło Ośna Lubuskiego, „Emma/ Maria” w Niecieczy, „Henryk” w Żarach, „Consolidierte Grünberger Gruben” w Zielonej Górze) pozostawiły namacalny problem w postaci istniejących oraz ciągle powstających deformacji terenu. Artykuł przedstawia pokrótce technikę wydobycia węgla, nie stosowaną już w Polsce, a także historię najważniejszych kopalni. Uwagę poświęcono także terenom pokopalnianym oraz problemom występujących przy ich zagospodarowaniu. Zaprezentowano kilka zapadlisk, jakie utworzyły się w okolicy Zielonej Góry w ostatnich latach. Przedstawiono także konkretne przykłady badań, jakie zostały zastosowane w celu określenia przydatności terenów pogórniczych na cele budowlane.
EN
This paper presents the problem of surface deformation connected with underground lignite mining on Ziemia Lubuska (West Poland). There have been hundreds of lignite mines in the last 150 years here. The biggest ones: („Bach” in Cybinka, „Oskar” and „Eduard” near Ośno, Lubuskie, „Emma/Maria” in Nieciecz, „Henryk” in Żary, „Consolidierte Grünberger Gruben” in Zielona Góra) have left the substantial problem - existing and forming sinkholes and subsidences.The paper presents the extraction method, yet not used in Poland, and history of lignite mining in Ziemia Lubuska. Some examples of subsidence and their investigations from this area were described.
EN
The archaeological site no. 20 in Górzyca is one of the newly identified biritual cemeteries of the Wielbark Culture in the Middle Odra Region. There were conducted intensive rescue researches in the years 2008–2010. Several characteristic burial structures, namely stone pavements and stone wreaths were discovered in the exposed part of the cemetery. In the inventories of many burials the Roman imported artifacts were found. The most numerous among them are glass and amber beads, usually the components of necklaces which were the equipment of rich women (ob. 828, ob. 85) and a child (ob. 198). Two fibulae made of bronze stand out from the rest artifacts, one of Riha 7.11.1 type or Feugere 25a type (ob. 440) and the second, damaged with an enamel (?) of Thomas A type (ob. 459). To the findings from the rich graves belong two damaged coins, presumably subaerati. A 22–25 year old young woman’s burial had particularly rich equipment (grave no. 9/ob/85), containing imported objects, a rich necklace composed of i. a. numerous glass and amber beads, and a relief bowl of Drag. 37 type from Lezoux. The imported vessel, originated from the workshop of Laxtucissa (145–170 or 150–170) or Laxtucissa-Paternus II (160–170/180), allows us to propose a determination of the lower date of burial for about 150/160 or 160/170 (depending on the established attribution of vessel). The manufactures of listed potters belong to the horizon of the Marcomanni wars and are found in many sites in Pannonia in the layers of destruction from the aforementioned wars. The cartographical study of the distribution of Laxtucissa’s and Paternus II’s (or Paternus) vessels discovered in areas to the north of the middle Danube indicates their presence in Lower Austria, Czech, Moravia, Slovakia, between Pannonia and Dacia, and in Poland. The Roman imports, identified in the cemetery in Górzyca, proves contacts between the South and Lubusz Land especially in the phases B2/C1–C1a.
PL
-
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.