Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 408

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konserwanty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących strat konserwantu (benzoesanu sodu) przy różnych sposobach aplikacji do zakiszanych roślin. Badaniami objęto dwa sposoby aplikacji konserwantu do zielonki, tj. podczas zbioru sieczkarnią zbierającą oraz w czasie załadunku zielonki do silosu. Opracowano własną metodykę badań. Zawartość benzoesanu sodu w zielonce określono metodą spektrofotometryczną. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono istotne różnice między wielkością strat konserwantu przy różnych sposobach aplikacji go do zielonek. Mniejsze straty konserwantu uzyskano przy aplikacji go do zielonki w czasie jej załadunku do silosu.
EN
Paper presents the results of investigation on losses of preservative (sodium benzoate) at various methods of its application to ensiled green forage. Two methods of preservative application to green forage were used: during hartvesting with a forage harvester in the field and during loading of the chopped material in a silo. Special investigation method was elaborated. Spectrophotometric method was used to determine the sodium benzoate content in green forage. Significant differences in preservative losses were found at different application methods. The losses were much less at application of the preservative to green forage while loading into silo.
PL
Powszechne jest przekonanie, że to, co naturalne, jest dobre i bezpieczne' dlatego najbardziej poszukiwane i cenione są dodatki do żywności pochodzące z naturalnych źródeł. Aromaty, barwniki i konserwanty są popularnymi dodatkami, często stosowanymi W postaci związków syntetycznych. Aromaty syntetyczne "identyczne z naturalnymi", W porównaniu z naturalnymi są tanie, dostępne i proste W użyciu. Nowe perspektywy w pozyskiwaniu aromatów naturalnych otwiera biotechnologia. Podobnie biosynteza bakteriocyn, a także zastosowanie lizozymu dają możliwość szerszego wprowadzenia naturalnych substancji konserwujących. Głównie bowiem stosuje się konserwanty chemiczne. Barwniki używane są zarówno naturalne, jak i sztuczne, ostatnio popularne stają się barwniki syntetyczne "identyczne z naturalnymi". Niezależnie jednak, czy stosuje się substancje naturalne czy syntetyczne, ciągle najbardziej istotny pozostaje problem właściwych dawek. Znaczenia będzie nabierał system kontroli, szczególnie tak priorytetowo stawianej naturalności, której granice są coraz trudniejsze do wyznaczenia.
EN
The most worthy are natural food additives because of a widely spread belief that attribute "natural" implies "good quality" and "safe". Flavours, preservatives and pigments are common additives, often used as synthetic compounds. Synthetic "nature identical "flavors are cheap, easy to obtain and use as compared with natural substances. The biotechnology brings about the new possibilities of natural aromas production. Similarly biosynthesis of bacteriocines, also application of lysozyme make possible to introduce the natural preservatives; at present mostly chemical compounds are used. Artificial and natural pigments are added to foods, very popular recently appeared to be synthetic "nature identical" pigments. No matter natural or synthetic additives are used, the main problem still considers the appropriate dose. The more and more important will be a control system especially of the authenticity, but it is also more and more difficult to point out the limits of it.
EN
To the nutrient medium for fungi the whey fermented for 5, 9, and 14 days was added in the amount of 10-30%. The applied whey doses exerted a fungicidal effect or inhibited the growth of fungi colonies. The strongest fungicidal effect in relation to all the test organisms exerted wheys fermented for 14 days by P. jensenii, containing 497 moles/dm3 of both acetic and propionic acid jointly at the ratio of 1:3,3. Among the fungi tested it was Geotrichum candidum, which responded to propionic bacteria metabolites mainly with morphologic changes.
PL
Przedstawiono próbę oceny równomierności wymieszania ciekłego konserwantu z zielonką w procesie jej zbioru sieczkarnią zbierającą uwzględniającą kompleksowo wpływ głównych czynników, dla przyjętych kryteriów i założeń. Określono zależności pomiędzy głównymi czynnikami - zmienne niezależne (miejsce dodawania konserwantu do zielonki w sieczkarni zbierającej, wydajność zbioru, długość sieczki, wilgotność rośliny, gatunek rośliny) - a równomiernością wymieszania - zmienna zależna - ocenianą w oparciu o wskaźnik nierównomiernośći wymieszania konserwantu z zielonką. Zależności te opisano za pomocą równań regresji. Stwierdzono, że czynnikiem wpływającym w istotny sposób na równomierność wymieszania konserwantu z zielonką są: miejsce dodawania konserwantu do zielonki w sieczkarni zbierającej, wydajność zbioru i długość sieczki.
EN
Paper present an attempt to evaluating the unifornity of mixing liquid preservative with green crop being harvested by a forage harvester (field chopper). The effect of main factors was considered in complex according to assumed criteria. Interrelationships were determined among the main factors - independent variables - such as the point in forage harvester where the preservative was supplied, harvesting output, chaff length, kind of harvested crop and its moisture content, and the uniformity of preservative distribution in plant material (dependent variable), evaluated on the basis of uneveness index for preservative - plant material mixing. The relationships were described by regression eguations. It was stated that the factors affecting significantly the uniformity of mixing liquid preservative with chopped green cr
PL
W pracy przedstawiono metodykę oraz wyniki badań nad wpływem różnych gatunków roślin (koniczyna czerwona, lucerna mieszańcowa, trawa-życica wielokwiatowa) na równomierność wymieszania ich z konserwantem (benzoesan sodu) oraz na wielkość jego strat w procesie zbioru roślin sieczkarnią zbierającą. Równomierność wymieszania benzoesanu sodu z zielonką oraz wielkość jego strat oceniano na podstawie oznaczenia ilościowego kwasu benzoesowego metodą spektrofotometryczną w reprezentowanych próbkach zielonek. W wyniku badań stwierdzono, że różnice w wartościach wskaźnika nierównomierności wymieszania bezoesanu sodu z materiałami roślinnymi oraz wielkości strat konserwantu w zależności od gatunku roślin zastosowanych w badaniach były niewielkie. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic.
EN
Paper describes the methods and results of studying effects of different plant species (clover, lucerne, grass-Lolium multiflorum) on mixing uniformity and losses of preservative (sodium benzoate) at harvesting plants with a forage harvester. Uniformity of mixing with harvested forage and losses of sodium benzoate were evaluated on the basis of quantitative determination of benzoetic acid in forage samples using spectrophotometric method. The results showed that either the coefficients of natrium benzoate - forage mixing non-uniformity and observed preservative losses only slightly depended on studied plant species. No significant differences were found.
PL
Kwasolubne i przetrwalnikujące bakterie Alicyclobacillus acidoterrestris mogą być przyczyną zepsucia pasteryzowanych soków owocowych i napojów przechowywanych w temperaturze pokojowej. Obserwowane objawy zepsucia to nieprzyjemny, dezynfekcyjny zapach wytwarzanych związków: 2-metoksyfenolu (gwajakol), 2,6-dibromofenolu, 2,6-dichlorofenolu. W badaniach wykazano, że benzoesan sodu hamował kiełkowanie przetrwalników ośmiu badanych szczepów Alicyclobacillus acidoterrestris przy stężeniu 0,1 g/dm3 zarówno w pożywce płynnej (BAT-bulion), jak i w pożywce agarowej o tym samym składzie (BAT-agar). Dodatek sorbinianu potasu hamował wzrost wszystkich badanych szczepów Alicyclobacillus acidoterrestris przy stężeniu 0,25 g/dm3 pożywki BAT-bulion lub pożywki BAT-agar.
EN
Alicyclobacillus acidoterrestris is an acid-tolerant, spore-forming bacterium that caused spoilage of pasteurized fruit juices and beverages stored at room temperature. Spoilage is manifested as an off-odour and flavour, due to the production of 2-methoxyphenol (guaiacol), 2,6-dibromophenol, 2,6-dichlorophenol. The study demonstrated that sodium benzoate inhibited germination of spore of eight tested strains of Alicyclobacillus acidoterrestris at concentration of 0,1g/dm3 both in liquid medium (BAT-broth) as well as on agar medium with the same composition (BAT-agar). The addition of potassium sorbate inhibited growth of all tested strains of Alicyclobacillus acidoterrestris at concentration of 0,25g/dm3 of BAT-broth or BAT-agar medium.
PL
Stosowanie substancji dodatkowych jest jednym z istotnych elementów bezpieczeństwa żywności. Rozwój przetwórstwa spożywczego wiąże się z potrzebą stosowania coraz większej ilości dodatków, w różnych celach technologicznych. Artykuł opisuje zmieniające się w Polsce przepisy prawne dotyczące tych substancji, począwszy od pierwszych regulacji w tym zakresie.
EN
The use of food additives is one of the important factors of food safety. The development of food technology is connected with applying a lot of additives for various technological purposes. This article presents the change of law concerning food additives, starting from the first regulation in this area in Poland.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.