Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 938

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Produkcja rolna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
XX
Wewnętrzne czynniki inspirujące do przeprowadzenia zmian w firmie to przede wszystkim usterki systemu zarządzania, konflikt lub zagrożenie konfliktem, a także nową wizją rozwoju, która zazwyczaj pociąga za sobą zmianę orientacji firmy, np. z produktowej na marketingową. Ponadto generowanie nakładów na działalność badawczo-rozwojową istotnie wpływa na stymulowanie zmian w przedsiębiorstwie.Celem pracy jest identyfikacja zmian oraz określenie ich przyczyn w badanym przedsiębiorstwie przed przystąpieniem i po przystąpieniu Polski do UE. (fragment tekstu)
EN
The paper presents analysis changes (called reactive, imposed and adaptation) which had taken place before the integration of Poland with EU. Besides these changes in researched enterprise there had also been innovative ones. (original abstract)
|
|
tom 21
99-117
EN
The author presents his attempt of a practical application of the analysis of factors when determining the system of basic factors inhered in diagnostic (typological) features, applied up till now in numerous works aimed at individualization of agricultural regions. Much attention has been devoted in this paper to the factorial analysis, being the method of the choice of the typical sets of features of the divided territory. Using the method of factoral analysis as well as the taxonomic method an attempt has been made to carry out the delimitation of the agricultural production in Poland. The delimitated regions have been verified both by means of statistical methods and by analysis of economic conditions. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wspieranie producentów rolnych w krajach OECD za pośrednictwem polityki podtrzymywania cen rynkowych w latach 1986-2003. Wykorzystano w tym celu wskaźnik MPS, który mierzy różnicę między ceną otrzymywaną przez producentów rolnych i płaconą przez konsumentów a ceną na rynkach światowych.Postawiono hipotezę, że polityka subsydiowania cen stanowi klasyczny monopol Marshalla, który na ogół powoduje spadek ekonomicznej efektywności oraz zniekształca podział dobrobytu (nadwyżek) konsumenta i producenta.Mimo tego, że od połowy lat osiemdziesiątych stopniowo odchodzi się od rynkowego podtrzymywania cen, MPS nadal stanowi dominującą formę wspierania producentów rolnych w większości krajów OECD, osiągając w 2003 r. średnio 62% wskaźnika PSE. MPS zakłóca transmisję sygnałów płynących z rynków światowych do rolników, zniekształcając przez to mechanizm rynkowy, a także prowadzi do (nadmiarowego) transferu dochodów od konsumentów do producentów rolnych. (abstrakt oryginalny)
EN
In measuring the impact of any market policies, economists naturally think in terms of the comparative welfare effects of such policies on producers and consumers. However, this paper will focus generally on comparison of market support policies among OECD countries. In this context, the aim of the paper is to present historical market price support in the OECD over 1986-2003 period and its consequences. (fragment of text)
4
80%
|
|
nr nr 2
261-271
EN
The agricultural production depends on natural and economic conditions. Weak environmental conditions could be compensated by using the high technology, which requires capital. The agricultural production should evolve in a similar way in countries with similar natural conditions, i.e. spatial autocorrelation should take place. The aim of this article is to present the spatial autocorrelation of indices of agricultural output. The local and global I Moran's statistics were used and the changes in the dynamics of agricultural production in the EU in 2010-2011 were presented. (original abstract)
5
Content available remote Eksport a dynamika produkcji sektorów rolnych krajów UE
80%
|
2013
|
tom 14(XIV)
|
nr nr 3
71-80
XX
Opracowanie ma na celu śledzenie dynamicznego sprzężenia między eksportem a produkcją sektora agrobiznesu w krajach UE. Dokonano tego poprzez badanie oszacowań korelacji między wskazanymi zmiennymi oraz przez obserwację dynamiki wskaźnika relacji produkcja / eksport sektorów rolnych krajów UE w latach 1994-2010. Rezultaty studium wskazują na występowanie zależności między badanymi zmiennymi oraz ukazują szeroki zakres zróżnicowania wzorców relacji między eksportem rolnym a produkcją końcową rolnictwa w badanych krajach. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper attempts to investigate the dynamic causality between exports and output of agribusiness sector of EU countries. This was achieved by examining correlation estimates concerning variables mentioned above and exploring production / exports ratio indicator dynamics in the period of 1994-2010. The study results showed a dependence between variables under investigation and reveled significant patterns differentiation of interde-pendence between agricultural exports and production in EU countries. (original abstract)
6
Content available remote Wybrane aspekty bezpieczeństwa żywnościowego województwa dolnośląskiego
80%
XX
Mimo coraz silniejszej presji procesów integracji i globalizacji na agrobiznes rolnictwo ciągle ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego każdego kraju (regionu). W artykule porównano produkcję żywności dostarczanej przez rolnictwo województwa dolnośląskiego z jej całkowitym spożyciem w latach 2000-2009 i stwierdzono pogłębiający się niedobór produkcji surowców rolnych. Zagraża to bezpieczeństwu żywnościowemu regionu. W związku z tym postulowano, by stworzyć system monitorowania bezpieczeństwa żywnościowego w województwie dolnośląskim. (abstrakt oryginalny)
EN
Despite the growing impact of integration and globalization processes on agrobusiness, no decline is being observed in the significance of agriculture as the provider of food security in particular countries or regions. This work examines the relation between the production of food supplied by the agriculture of Lower Silesia and the overall consumption of this food in the time span of 2000 to 2009. The results obtained have revealed a growing shortage in the supply of food derived from agriculture, which indicates a threat to food security in this region. It is therefore recommended that a monitoring system should be established for the control of food security in Lower Silesia voivodeship. (original abstract)
|
2004
|
tom 6
|
nr z. 1
7-12
XX
Wyniki badań oparto na analizie 321 ankiet przeprowadzonych w rejonie gmin: Mircze, Tyszowce i Werbkowice w woj. lubelskim w latach 2000-2003. W badaniach wyliczono koszty produkcji l kg nasion fasoli dla przeciętnego gospodarstwa w poszczególnych latach badań. Określono także nadwyżkę bezpośrednią. Wyliczenia przeprowadzono zgodnie ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. (skróc. oryg. streszcz.)
EN
The research results are based on analysis of 321 questionnaires carried out in region of communes: Mircze, Tyszowce and Werbkowice in Lublin Province in time 2000-2003. Every year in leaded investigations costs of 1 kg seeds production in average farm have been calculated. Gross margin has been calculated as well. These calculations stay in accordance with EU standards. Prices of pesticides and mineral fertilizers were taken from FAST-CHEM shop in Mircze (Lublin Province), which is based deliverer of agro-chemicals for most of questionnaire farmers. Prices of services were taken from IERIGŻ (Institute of Agricultural and Food Economy). Gross margin of bean cultivation for dry seeds carried out 1628, 53 zloty per 1 hectare average and oscillated from 744, 30 zloty per 1 hectare in 2001 to 2312, 30 zloty per 1 hectare in 2000. This over threefold difference in gross margin value was caused by two factors: unstable bean yielding and significant market bean price variation. Despite of changes of means of production prices and service prices had no significant influence on investigated direct surplus value. Cost per piece of I kg seed bean production carried out 1, 36 zloty average for investigated period and varied from 1,19 zloty in 2001 to 1,75 zloty per 1 hectare in 2003. Bean producers will receive in this year only basic area payment (as equivalent of 44, 5 euro per 1 hectare), because government did not place it on the list of species with additional payments. Though in such situation and at permanent increasing production costs it seems that there is no chance for increase of direct surplus value. (original abstract)
XX
Rzeczywista wydajność produkcji ryżu w Nigerii odbiega od potencjału, jakim dysponuje ten kraj, przez co koszty importu tego zboża osiągają alarmujący poziom. Wielkość plonów waha się jednak w zależności od zastosowanego systemu produkcji. Niniejsze badanie dotyczy zatem uwarunkowań wydajności w nawadnianych naturalnie (deszczem) i sztucznie nawadnianych uprawach ryżu w nigeryjskim stanie Kwara. Do oszacowania rentowności, efektywności technicznej i uwarunkowań skutkujących niedostateczną wydajnością w obu systemach produkcji wykorzystano odpowiednio budżetową analizę marży brutto, stochastyczną analizę graniczną oraz model regresji liniowej. Jak pokazują wyniki, systemy produkcji ryżu oparte na sztucznym nawadnianiu charakteryzują się większą rentownością i efektywnością niż uprawy nawadniane naturalnie. Ponadto ustalono, że oba systemy produkcji różnią się pod względem istotnych uwarunkowań skutkujących luką w wielkości plonów. Zaobserwowano także uwarunkowania wspólne dla obu systemów - są nimi wielkość gospodarstwa rolnego i uprawiana odmiana ryżu. Na podstawie niniejszego badania można zatem zalecić, aby rolnikom zostały udostępnione urządzenia nawadniające i udoskonalone odmiany ryżu w odpowiednim zakresie i we właściwych terminach. Ponadto decydenci polityczni powinni opracować strategie, które umożliwią producentom ryżu dostęp do gospodarstw o większej powierzchni. (abstrakt oryginalny)
EN
The actual yield of rice in Nigeria has not been able to reach its potential. Consequently, the cost of rice importation is alarming. However, rice yield varies under various production systems. Therefore, this study examines the determinants of yield gap in rainfed and irrigated rice production systems in Kwara state, Nigeria. Gross Margin Budgetary analysis, Stochastic Frontier, and Linear Regression Model were respectively used to estimate the profitability, technical efficiency, and determinants of yield gap in both production systems. The result shows that rice production is more profitable and efficient under the irrigated rice production system than the rainfed rice production system. It was also discovered that the significant determinants of yield gap in both production systems vary. However, the size of farm cultivated and the rice variety planted are common significant determinants of yield gap in both systems. This research therefore recommends that irrigation facilities and improved rice variety should be made available to farmers. Additionally, policy makers should formulate policies that would enable rice farmers to have access to larger farm lands. (original abstract)
XX
W artykule scharakteryzowano podstawowe zasoby rolnictwa (ziemi, środowiska przyrodniczego, pracy, struktury agrarnej) województwa wielkopolskiego w okresie bezpośrednio przed jego utworzeniem. Celem artykułu jest ukazanie w ujęciu przestrzennym podobieństw i różnic w zasobach rolnictwa w różnych powiatach tego województwa.
EN
The article tries to characterises the basic resources of agriculture (land, natural environment, labour, agrarian structure) in the province of Greater Poland in the period prior to its establishment. The aim of the article is to show similarities and differences in the agricultural resources of the province of Greater Poland in the spatial approach. (short original abstract)
XX
Rok 2001 był korzystny dla rolnictwa województwa grodzieńskiego, gdyż nastąpił w nim wzrost produkcji ważniejszych płodów rolnych: ziarna zbóż, buraków cukrowych i rzepaku oraz poprawiła się ich jakość. Jednocześnie rentowność produkcji rolnej w 2Q01r. zmniejszyła się do 6,5%, podczas gdy w 2000r. wynosiła 9,7%. Zmniejszyła się efektywność ekonomiczna produkcji wszystkich produktów za wyjątkiem wieprzowiny w przypadku której nastąpił wzrost efektywności. W celu wyjścia z sytuacji kryzysowej opracowano program rozwoju rolniczo-przemysłowego kompleksu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents some problems and paths of agricultural sector development in the Grodno province. According to the authors, the year of 2001 was advantageous for the agriculture of Grodno province. The development of production such arable crops as cereals, sugar beets and rape together with the improvement of their quality was visible. At the same time, the profitability of agricultural production was decreasing in 2001 to 6,5% while in the year of 2000 it was 9,7%.
11
Content available remote Standardowa produkcja w kontekście wspólnotowej typologii gospodarstw rolnych
80%
XX
Artykuł jest kontynuacją problematyki omówionej w materiale pt. "Wspólnotowa Typologia Gospodarstw Rolnych", który opublikowano w Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej 1/2013. Praca przedstawia podstawowe zagadnienia metodyczne i procedury obliczania współczynników klasyfikacyjnych, zgodnie ze standardami Unii Europejskiej obowiązującymi od 2010 r. w ramach Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych. Mowa jest o regionalnych współczynnikach Standardowej Produkcji dla określonych działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej w Polsce. W układzie tabelarycznym zaprezentowano aktualny zestaw regionalnych współczynników Standardowej Produkcji obliczony dla Polski, tj. SO "2007" według unijnej listy działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej. (abstrakt oryginalny)
XX
Centrum Badań Szarej Gospodarki działające w ramach Urzędu Statystycznego w Kielcach podjęło próbę oszacowania wielkości pośrednictwa w sprzedaży produkcji rolnej w czterech województwach w 1998 r. Było to zadanie niezwykle niewdzięczne. Istotę bowiem tego zjawiska stanowi ukrywanie rozmiarów działalności gospodarczej przez pośredników, dlatego też konwencjonalne metody statystyczne nie mogą stanowić podstawy dla jej badania. (fragment tekstu)
13
Content available remote Warzywnictwo jako kierunek produkcji rolniczej w województwie łódzkim
80%
|
|
tom 52
199-210
XX
Warzywnictwo jest jednym z ważniejszych kierunków produkcji rolniczej w województwie łódzkim. Jego znaczenie podkreślane jest w dokumentach strategicznych województwa, w których warzywnictwo wymieniane jest jako jeden z atutów województwa, a obszary, na których występuje, jako tereny o wysokim potencjale rozwojowym. Pomimo spadku powierzchni i wielkości zbiorów warzyw, jaki nastąpił w latach 2004-2016, warzywnictwo nadal odgrywa istotną rolę w gospodarce rolnej regionu. Jego udział w wartości globalnej i towarowej produkcji zwiększa się, a baza surowcowa, w postaci wyróżniającego się w skali kraju areału upraw warzyw, stanowi podstawę dla rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem warzyw. W artykule skupiono się na określeniu roli warzywnictwa w gospodarce rolnej województwa łódzkiego oraz na charakterystyce zmian, jakie dokonały się w powierzchni i strukturze upraw warzyw oraz w wielkości i strukturze ich zbiorów w regionie łódzkim na początku XXI wieku.
EN
Vegetable-growing is an important agricultural production trend in the Łódzkie Voivodeship. Its significance to the economy is emphasized in the voivodeship strategic documents, in which vegetable-growing is mentioned as one of the regional assets. Areas of its occurrence have been considered to present development potential. Vegetable cultivation in the Łódzkie Voivodeship occupies a relatively large area compared to the other regions. In years 2004-2016 the Łódzkie Voivodeship took the fourth place in terms of the area of vegetable cultivation and third place regarding share of vegetables in the sown area. Analyzed had the third largest share of vegetables in the value of total and market agricultural production. In the years 2004-2016, both the area of vegetable cultivation and the size of harvest in the Łódzkie Voivodeship decreased. The area of soil-grown vegetables cultivation decreased at an average rate of 2.9% per annum, while the size of crops decreased at an average rate of 1.0% a year. Despite the decline in the area of vegetable cultivation and the size of harvest, vegetable-growing remained an important part of the regional agricultural economy. In the analyzed period, vegetables accounted for 9.7% of the total value and 11.8% of the market value of agricultural production. Their share in the value of total and market production of agriculture, in contrast to the area and harvest, increased. The average growth rate of the share of vegetables in the value of total agricultural production was 2.9% per annum. The average growth rate of vegetables share in the value of market production was 2.1% per annum. In terms of participating in the value of total plant production, vegetables took the second place in Poland. Considering the share in the value of market production, vegetables were ranked first. The region's vegetable growing area provides economic grounds for the functioning of the vegetable and fruit- -vegetable processing industry for enterprises operating both in the Łódzkie Voivodeship and in the neighboring regions.(original abstract)
XX
Podstawowym celem artykułu jest określenie znaczenia ziemi dla wartości produkcji rolniczej wytwarzanej przez gospodarstwa rolne o dominującym udziale produkcji roślinnej w wartości produkcji ogółem, w regionie Pomorza środkowego. Weryfikację empiryczną czynników determinujących wartość produkcji gospodarstw rolnych w regionie Pomorza środkowego przeprowadzono przy wykorzystaniu modelu regresji logistycznej. W badaniu wykorzystano dane dotyczące 933 gospodarstw rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem danych 406 gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną. Ustalono, że statystycznie istotny dodatni wpływ na badane zjawisko miały trzy zmienne niezależne: powierzchnia użytków rolnych, część wytworzonej produkcji, która została przeznaczona na oficjalną sprzedaż, udział kapitałów obcych w finansowaniu działalności rolniczej. Wykazano ponadto, że model zawierający wyłącznie zmienną dotyczącą powierzchni użytków rolnych wykorzystywanych w procesie produkcji charakteryzuje się wartościami statystyk (LR, AIC, AUC, R2 McFaddena) wskazującymi na lepsze dopasowanie do obserwowanych danych niż model zawierający wyłącznie pozostałe zmienne uwzględnione w analizie. Dowodzi to istotnego znaczenia ziemi w procesie tworzenia wartości produkcji rolniczej przez gospodarstwa rolne. Najlepszy model uzyskano uwzględniając wszystkie (statystycznie istotne) zmienne, które zostały przyjęte do badania.(abstrakt oryginalny)
EN
The primary objective of the study is to determine the significance of land for agricultural output value generated by the Middle Pomerania farms of the dominant share of the plant production in the value of total production. Empirical verification of the factors determining the value of agricultural output in the region of Middle Pomerania was conducted using logistic regression model. The study used data on 933 farms, with particular emphasis on data of 406 farm directed to plant production. It was found that three independent variables had a statistically significant positive impact on the phenomenon: agricultural area, the amount of the production volume which was intended for official sale, the share of debt in financing of agricultural activity of a farm. Furthermore, it has been shown that the model containing only the variable of agricultural land used in the production process was characterized by the values of statistics (LR, AIC, AUC, McFadden's R2) which indicate a better fit to the observed data than the model containing only the other variables included in the analysis. This demonstrates the importance of land in the process of creating the value of agricultural output on farms. The best model was obtained when all the (statistically significant) variables that have been adopted for the study were taken into account.(original abstract)
|
2010
|
tom 12
|
nr z. 6
71-78
XX
W pracy przedstawiono analizę działów specjalnych produkcji role i ich wpływ na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Stwierdzono, że następuje ich ciągle dostosowywanie do zmiennej gospodarki rynkowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Agriculture plays still very essential role in Poland's economic development. In result of dynamic changes its share in creation of PKB (Gross National Product) was subject to lowering from 12.1% level in 1989 to 4.2% in the year 2006. Processes that proceed in economy are forcing continuous adaptation to market conditions. This process concerns also Polish agriculture, which, following more and more effective utilization of possessed resources, tends towards application of modern technology solutions. The technology progress plays enormous part, particularly in the most capital-intensive agricultural sectors such as special branches. (original abstract)
XX
AWRSP - jako podmiot wykonujący funkcje powiernicze skarbu państwa, a zarazem wydzierżawiający - zainteresowana jest tworzeniem warunków i mechanizmów rynkowych, które ograniczają ryzyko niepowodzenia w produkcji rolnej. Nie jest więc obojętne dla Agencji, czy i w jaki sposób są lub będą kształtowane mechanizmy rynkowe, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie obrotu w rolnictwie.
|
|
nr z. 4
9-13
XX
Przedstawiono zmiany w powierzchni uprawy, plonów oraz produkcji buraków cukrowych w Polsce oraz wybranych krajach Unii Europejskiej, w latach 2003-2009. Powierzchnia uprawy buraków cukrowych w Polsce zmniejszyła się w tym okresie o 30%, a produkcja o 19%. Jest to znacznie więcej niż w wypadku dwóch większych od Polski producentów cukru: Niemiec, a przede wszystkim Francji. Od 2003 do 2009 r. areał uprawy buraków cukrowych, a także ich zbiory najbardziej zmniejszyły się w województwie podlaskim, a zwiększyły się jedynie w województwie lubuskim. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to analyze the sown area, yields and production of sugar beets in Poland and selected countries of the EU in years 2003-2009. Sown area of sugar beets in Poland reduced in this period about 30% and production 19%. It is much more than in case of two producers of sugar larger than Poland, Germany but first of all France. From 2003 to 2009 sown area and production of sugar beets the most reduced in podlaskie province and they increased only in lubuskie province. (original abstract)
|
|
nr z. 1
157-165
XX
Artykuł poświęcony jest rozważaniom nad zmieniającą się strukturą produkcji rolniczej oraz aktywności gospodarczej Nowej Zelandii na przestrzeni dwóch ostatnich dekad ze szczególnym uwzględnieniem implikacji dla Polski i innych krajów transformacji systemowej. Autor w skrócie przedstawia historię rozwoju rolnictwa w Nowej Zelandii i charakteryzuje jego bieżącą sytuację, a w szczególności najważniejsze przemiany lat 80. i 90. W ten sposób naświetla podstawowe problemy okresu przemian i ich długofalowe konsekwencje. Rozważania te stanowią podstawę do ogólnych konkluzji dotyczących możliwości wykorzystania doświadczeń Nowej Zelandii w przemianach rolnictwa w Polsce, które mogą być wykorzystane jednak tylko pośrednio. (streszczenie)
EN
The paper discusses the changing pattern of New Zealand farm production and economic activity during ,the last two decades in a way that will identify implications for Poland and other countries in transition. The outline of the paper is as follows. Firstly there is a brief history of New Zealand agriculture and some description of the current situation. This is followed by a description of the significant transformation that occurred during the 1980s and 1990s. This will highlight the key issues during the period of transition and the longer term consequences. These issues form the basis of some preliminary conclusions regarding the relevance of the New Zealand experience for Polish agriculture. (original abstract)
EN
Studies on the state of agricultural production in the Tarnobrzeg region were carried out with the purpose of ascertaining the effect of the transformations taking place in the territorial economic structure of the region on agriculture. In the first part of the study, an analysis was made of the state cf agricultural production with special reference to its levels and trends. The data of the analysis were collected from 222 peasant farms in the villages of Wielowieś, Makorzyszów and Dąbrowica in Tarnobrzeg county. Although these villages lie in the sphere of direct influence of the new Tarnobrzeg sulphur industry, no investments connected with the development of the industry are planned in them. The data collected by means of questionnaires served as the basis for calculating the level and structure of the final production. Trends in agricultural production were analyzed with regard to the classification of the farms into purely agricultural or possessing income from other than agricultural activities, and with regard to the size of the farms. Relations between-trends and levels of production were also studied. The analysis revealed a significant influence of natural conditions on the level of production and an influence of extraagricultural sources of income on the economics of the farms, besides confirming the influence of the size of the farm on its productivity. The types of production showed a marked degree of uniformity, with predominance of cattle and pig breeding. In spite of this, production is diversified, as shown by the variety of articles produced. The predominance of cattle breeding indicates a possibility of intensifying the dairy industry, provided the yields per animal can be increased, especially by further utilization of the possibilities of fodder production. Part of the farms which enjoy better soil conditions possess favorable conditions for developing gardening production, besides cattle breeding. Greater specialization of production is associated with higher levels of production. Hence, increasing specialized farming will lead to better supply of foodstuffs to the population, and at the same will increase the income from agricultural production and farming. (original abstract)
XX
Ważną formą organizacyjną, która sprzyja właściwej restrukturyzacji rolnictwa, jest powstawanie rolniczych grup producenckich. Analizy rynkowe oraz publikacje naukowe wskazują, że aktualnie jedną z ważniejszych dróg uzyskania przewagi konkurencyjnej gospodarstwa rolnego jest forma zespołowego działania, a więc uczestniczenie w grupie producenckiej. Celem artykułu było przedstawienie stanu zorganizowania grup producentów rolnych w Polsce. Zaprezentowano ich rozwój liczbowy, układ przestrzenny oraz strukturę branżową. Przedstawiono także poziom udzielonego wsparcia z funduszy UE dla poszczególnych grup obszaru integracji w obrębie województw(abstrakt oryginalny)
EN
The establishment of agricultural producer groups (APG) is an important form of organisation which facilitates the proper restructuring of agriculture. Market analyses and scientific publications indicate that presently, one of the most vital methods of achieving competitive advantage of a farm is a form of teamwork, i.e. membership in a producer group. This article presents the state of organisation of agricultural producer groups in Poland. Their numerical development, spatial arrangement and sector structure are discussed and the level of EU support for respective provincial groups is also presented.(original abstract)
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.