Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 132

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plany rozwoju
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Celem artykułu było ukazanie uspołecznienia przygotowania strategii rozwoju gmin wiejskich w świetle literatury przedmiotu i wyników badań empirycznych w 5 wojewódz­twach w różnej części Polski i 10 gminach (po dwie w województwie), Badania obejmowa­ły dwa rodzaje gmin wiejskich: rozwojowe i oddalone oraz trzy grupy ludności wiejskiej: rolnicy, przedsiębiorcy i radni. Podstawowymi materiałami badawczymi były dokumenty strategiczne z badanych gmin oraz wyniki własnych badań przeprowadzonych w formie wywiadu z kwestionariuszem badań (433 wywiady). Wyniki badań wskazują, że w przy­gotowaniu strategii rozwoju gmin wiejskich brakuje pełnego uspołecznienia procesu przygotowania strategii gminy, gdyż ponad 60% badanych nie wiedziało, czy gmina ma taką strategię, w tym ponad 30% radnych, którzy z wyboru powinni uczestniczyć w jej przygotowaniu. Wyniki te także świadczą o braku dostatecznego upowszechnienia tej strategii oraz o małej aktywności i zainteresowaniu mieszkańców wsi programami rozwo­ju obszarów wiejskich.
EN
The aim of this article was to show the socialization prepare rural development strategy in the light of literature and empirical studies in 5 voivodships in various parts of Poland - 10 rural communes (two in voivodship). The study encompassed two types of rural communes, developed and remote, as well as three groups of rural populations - farmers, entrepreneurs, and councilpeople. Strategic documentation from communes and results of personal research in the form of questionnaire (433 interviews) comprised the basic research material. The results indicate that in the preparation of rural development strate­gies are missing the full socialization of the process of its preparation, since over 60% of the interviewed individuals, including 30% of commune councilpeople who should have been willingly participating in its preparation These results also indicate that the lack of adequate dissemination of the strategy and the low activity and interests of rural residents of rural development programs.
PL
Przedstawiono podstawowe czynniki wpływające na zaniechanie bądź opracowywanie planów i strategii lokalnego rozwoju w wybranych gminach województwa zachodniopomorskiego. Pokazano potencjalne i praktyczne korzyści dla mieszkańców związane z wprowadzeniem w życie planów rozwoju. Oceniono, że prawdziwe strategie rozwoju chcą budować gminy dojrzałe, które mają pomysły na rozwój własnych społeczności. Z kolei mało aktywne gminy potrzebują wiele czasu i energii na trwałe pokonanie wielu wewnętrznych barier.
EN
The paper presents the basic factors influencing on abandon or creation of plans and strategies of local development in chosen parishes of Western Pomeranian province. There is presented potential and practical profits for inhabitants relevanted to introducing ofdevelopment plans in the work. It was estimated that only well managed parishes, where were many ideas for development of their own societies wanted to build strategies of development. Less active parishes needs much more time and energy for defeating many internal barriers.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.