Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1258

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Maszyny i urządzenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
XX
Nieresorowane maszyny robocze na podwoziach kołowych odznaczają się niskimi własnościami dyssypacyjnymi, przez co jazda nawet z niskimi prędkościami może powodować intensywne wzbudzanie drgań. Obserwacja nieresorowanych maszyn w czasie jazdy na wprost pozwala na postawienie tezy o małej stabilności ruchu w pionowej płaszczyźnie symetrii. Praca [3] potwierdza, że jest to ruch na granicy stabilności wskazując, jako bezpośrednią przyczynę brak podatności układu dynamicznego w kierunku poziomym. W niniejszej pracy sformułowano i udowodniono tezę o możliwości efektywnej regulacji stabilności ruchu nieresorowanej maszyny mobilnej na podwoziu kołowym bez zmiany własności układu dynamicznego. Kształtowanie stabilności oparte jest na regulacji modalnej dawki paliwa. Implementacja przedstawionej metody regulacji modalnej nie zwiększy kosztów eksploatacji natomiast wpłynie na poprawę wydajności i bezpieczeństwa jazdy. (abstrakt oryginalny)
EN
Mobile heavy machines as unsprung vehicles exhibit low dissipation ability, hence the ride even at low speeds may give rise to intensive vibration. Observations of the behavior of an unsprung machine during its forward ride lead us to formulate the hypothesis of reduced machine's stability while it moves in the vertical plane of symmetry. The work [3] confirms the view that the vertical motion of an unsprung heavy machine while it moves forward is implemented under the condition of stability limit, mostly due to stiffness of the dynamic system in the horizontal direction. In this study the hypothesis is formulated and proved which has it that the motion stability of a wheeled unsprung heavy machine in the vertical plane can be effectively controlled during the ride without changing the physical features of the dynamic system. The stability control will be based on modal regulation of the fuel amount. The implementation of this method will improve the safety features of wheeled heavy machines and increase their productivity by increasing the speed.(original abstract)
EN
Load bearing system simulation is provided for a huge lathe to be renovated. Static and modal analyses are done by FEM. Focus was centerline rising, needed for larger rotor shaft machining. Forces between shaft and three supports were applied. Shaft static stiffness is lowered at 1.15 times only for 600 mm centerline rising. Supports have lost its rigidity at 1.42 times. Concrete pouring into bed cavities is recommended for supports flexibility limitation such as tailstock reinforcement. Robustness of bottom resonances is revealed both for rotor shaft (14.5-18.2 Hz) and supports (42.7-55.4 Hz). Centerline rising is allowed on 300 mm at least. It gives possibility to machine extremely large (up to ø2750 mm) shafts. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono wyniki komputerowych analiz wytrzymałościowych pompy zębatej, o zębach prostych. Analiza obejmowała opracowanie charakterystyk obciążeniowych na podstawie danych zebranych na stanowisku badawczym. W ramach pracy przeprowadzono badania eksperymentalne pompy zębatej przy przepływie dwóch cieczy o różnych lepkościach, określając różnice ciśnień po stronie ssawnej i tłocznej. Na podstawie zebranych danych zostały opracowane modele obliczeniowe. Ich symulacyjne badania i analiza wyników dostarczyły informacji o rozkładzie naprężeń w konstrukcji pompy zębatej.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper describes a computer stress-strength analysis of the straight teeth wheel gear pomp. The analysis focuses on the development of load characteristics based on data collected on the test stand. There have been realized experimental research of gear pump at a flow of two different viscosities liquids which identified differences in pressure between suction and discharged sides. Computational models have been developed based on the collected data. Their simulation studies and results analysis provided information about the distribution of the stresses in a gear pump construction.(original abstract)
EN
Drilling with a rotary steerable system, the mechanical drilling speed increases by two times compared to drilling with a screw bottom-hole motor, which provides significant savings drilling-time. The effective length of the horizontal elbow increases, which enables to increase the production rate more than twice. It is found that in comparison with the bottom hole motor, rotary steerable system provides drilling smoother barrel, which reduces the risk of accidents to come out. The dependence between the type of the bent housing and the most rational fields of its application is revealed, recommendations on the choice of the rotary steerable system for various issues of directional drilling are developed. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów temperatury i drgań obudowy przekładni zębatej dla wariantu z ograniczeniem i bez ograniczenia wymiany ciepła. Na podstawie tych pomiarów stwierdzono wzrost temperatury korpusu przekładni z nałożoną izolacją, ale nie uzyskano jednoznacznego potwierdzenia wzrostu wartości drgań dla tego wariantu. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the results of measurements of temperature and vibration gear housing for variants of limitation and without limitation heat exchange. On the basis of these measurements showed an increase of temperature for the housing with the applied insulation, but not found growth of vibrations for this variant. (original abstract)
EN
This article discusses plasma cutting technology and its influences on the quality of the resulting cut. Plasma or a plasma arch consists of positive and negatively charged particles, excited and neutral atoms and molecules. As it contains free particles, it is electrically conductive and thus subject to the effects of the electrical and magnetic field. The basis of CNC machine design is described in the article, which has at least 3 axes (x, y, z), but there are also more technologically demanding applications, such as pipe cutting, profile and cutting using chamfer to prepare surfaces for welding, where these multi-axis devices are frequently used. The principle of plasma cutting and the plasma cutting phase is described in this article. The materials that can be divided by a plasma arc are described in detail, including graphs displaying the dependence of sheet thickness on the cutting speed. The article describes and lists the gases that are used in plasma-arc cutting, such as oxygen, argon, hydrogen and nitrogen. Important components of plasma cutting technology are the parameters that can be adjusted and set before the cutting so that the cut is of good quality. The most comprehensive chapter deals with the influences that affect plasma cutting quality. Cutting quality can be influenced by a number of factors. Everything starts with the proper choice of a CNC machine and a plasma source. The quality also depends on the expertise and experience of the machine operator and the setting of the plasma cutting parameters. This issue of influences on the plasma cutting quality is based on long-term experience in the field of the thermal cutting process. (original abstract)
EN
Spiroid gear is one of the progressive varieties of intersecting axis gears. It has a number of advantages: increased overlap coefficient, favourable contact conditions. Spiroid gears are notable for high loading and overloading ability, increased smooth running and less sensitivity to manufacturing and assembly errors, high reliability and durability. The analysis of the results of experiment on research of vibration of the spiroid gear PS-124 has shown, that the vibration level at frequency 200-300 Hz is reduced on 5 dB at increase of the resistance moment up to 1000 Nm at clockwise rotation of the reducer and at increase of the resistance moment up to 800 Nm at counterclockwise rotation of the reducer. The vibration level at frequency 700-800 Hz is also increased on 5 dB at increase of the resistance moment up to 1000 Nm at clockwise rotation of the reducer and at increase of the resistance moment up to 800 Nm. If these vibration levels are exceeded, a defect is likely to occur. Economic efficiency of application of diagnostics systems is caused by increase of reliability and quality, reduction of accidents, decrease in defects, reduction of idle time of expensive equipment, reduction of expenses for maintenance and repair. (original abstract)
8
Content available remote Rejestracja sił skrawania węgla przyrządem POU-BW/01-WAP
100%
XX
Przedstawiono budowę oraz zasadę działania unikalnego na skalę światową przyrządu umożliwiającego dokonanie pomiaru wartości sił biorących udział w procesie skrawania (urabiania węgla) nazwanego przez autora POU-BW/01-WAP. Jest jedynym na świecie przyrządem za pomocą którego istnieje możliwość bezpośredniego wyznaczenia wartości dwu składowych sił biorących udział w procesie skrawania: siły skrawania Fs oraz siły docisku noża Fd do urabianej calizny. Wyznaczenie wartości sił biorących udział w procesie skrawania jest możliwe za pomocą dwu niezależnych bloków pomiarowych, który stanowią tensometryczne czujniki siły. Do rejestracji sił, zastosowano nóż stosowany w ścianowych kombajnach bębnowych - styczno-obrotowy. Opisany został proces wzorcowania tensometrycznych czujników siły oraz przedstawiono wyniki badań weryfikujących. Przyrząd posiada certyfikat ATEX, umożliwiający pracę w warunkach rzeczywistych, jako urządzenia przeznaczonego do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - zgodnie z dyrektywą 94/9/EC. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the structure and operating principle of a globally unique device which allows for the measurement of forces involved in the process of cutting (coal breaking), named POU-BW/01-WAP by the author. It is the only device in the world which makes it possible to directly determine the value of the two component forces involved in the coal cutting process: the cutting force Fs and the contact force between the pick and the coal solid Fd. Determining the value of the forces involved in the cutting process is possible with the use of two independent measurement blocks, each consisting of strain gauges. The forces were measured using a tangential-rotary pick utilised in drum shearers. The calibration process of force strain gauges has been described and the results of verification research presented. The device has been approved with the ATEX certificate, which allows it to be operated in real environment as a device intended for use in explosive atmospheres in accordance with the 94/9/EC directive. (original abstract)
XX
Często dużym problemem, utrudniającym bezpośrednie wykorzystanie odpadów roślinnych, jako surowca do produkcji granulatu lub brykietu, jest zbyt mała wielkość ich cząstek (materiały pyliste) lub zbyt duża ich wilgotność (pasze lub materiały odpadowe, np. trociny, rozdrobniona słoma posiadają często wilgotność powyżej 20%). Wykorzystanie mechanizmów zagęszczania bezciśnieniowego, poprzedzających proces aglomeracji ciśnieniowej, pozwala na istotne zmniejszenie jego energochłonności przy jednoczesnym zapewnieniu dobrej jakości produktu (granulatu, brykietu). Przedstawione w pracy rozwiązanie konstrukcyjne pozwala na eliminacje najdrobniejszych frakcji (frakcji pylistej) rozdrobnionego materiału roślinnego (poddanego granulowaniu) przez jego bezciśnieniowe granulowanie w trakcie mieszania z materiałem o podwyższonej wilgotności. Zaprezentowane rozwiązanie pozwala również na wstępne zagęszczanie i regulowane dozowanie materiału roślinnego podawanego do układu roboczego granulatora, co ma wpływ zarówno na jakość granulatu, jak i energochłonność procesu. (abstrakt oryginalny)
EN
Too small size of particles (dust materials) or too large moisture (fodders or waste materials e.g. sawdust, crumbled straw often has moisture above 20 %) very often constitute a large problem which makes direct utilization of plant wastes as the material for the production of pellets or briquettes difficult. Utilization of the non-pressure compression mechanisms before the pressure agglomeration process, allows significant decrease of its energy consumption at the simultaneous good quality of a product (granulate, briquette). A structure solution, presented in the paper, allows elimination of the smallest fractions (dust fractions) of the crumbled plants material (subjected to pelleting) by its non-pressure granulating during mixing with a material of raised moisture. The presented solution also allows initial compression and regulation of the plant material dosed to the working system of the pellet press what influences both the pellets quality and the energy consumption of the process. (original abstract)
XX
Praca nawiązuje do problemu utrzymania higieny w płytowych wymiennikach ciepła działających jako pasteryzatory mleka. Przedstawiono w niej metodę mycia wymienników, czynniki warunkujące skuteczność tego zabiegu oraz wskazano problemy związane z niedomywaniem powierzchni płyt. Podstawowym celem prowadzonych analiz było wskazanie obszarów na płycie oraz płyt w wymienniku, które myją się najtrudniej. Ocenę stopnia umycia płytowego wymiennika ciepła zróżnicowano dodatkowo o kierunki przepływu cieczy myjącej. Badania przeprowadzono w sposób eksperymentalny na wymienniku ciepła, który włączono w obieg mycia do laboratoryjnej stacji CIP. Mycie następowało w 20 różnych programach, różniących się miedzy sobą warunkami mycia, i powtarzane było trzykrotnie. Stopień czystości płyt określano testami wymazowymi Pro-Clean. Ocenie podlegały wszystkie płyty w wymienniku w pięciu wybranych na nich obszarach. Uzyskane wyniki, przy standardowo stosowanych poziomach istotności α = 0,01 i α = 0,05, różniły się między sobą w sposób istotny. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is related to the issue of maintaining cleanliness in plate heat exchangers operating as milk pasteurizers. A washing method of exchangers, factors of efficiency of this treatment and issues related to not complete washing of the plates surface were presented. The basic objective of the analyses which were carried out was to indicate areas on the plate and plates in the exchanger, which are the most difficult for washing. The cleanliness degree of the plate heat exchanger was additionally varied with the flow directions of the washing liquid. The research was carried out experimentally on the heat exchanger, which was joined to the washing circulation to the laboratory station CIP. Washing took place in 20 different programmes which differed between them with washing conditions and was repeated three times. Cleanliness degree of plates was determined with Pro-Clean smear test. All plates in the exchanger in five selected areas were subjected to evaluation. The obtained results, at the conventionally used significance levels α = 0.01 and α = 0.05, differed between each other significantly. (original abstract)
XX
Artykuł prezentuje nowo zaprojektowany układ napędu i sterowania jazdy małego pojazdu - platformy mobilnej zbudowanej w Laboratorium Napędów Hydraulicznych Politechniki Krakowskie, jako wynik analizy dostępnego stanu wiedzy i rozwiązań w tym zakresie w literaturze. Szczegółowo opisano zadania w zakresie budowy podwozia oraz hydraulicznego układu napędu i sterowania pojazdu, w którym wprowadzone modyfikacje mają na celu poprawę wybranych parametrów kontroli ruchu. Dla celów sterowania układ wyposażony jest w niezbędne czujniki pomiarowe, z których sygnały wprowadzone do specjalnie w tym celu opracowanego zaawansowanego algorytmu sterowania w celu osiągnięcia założonych funkcji. Przykładowo chodzi o dostosowanie prędkości jazdy platformy po nierównej powierzchni terenu unikając poślizgu zarówno przy jeździe na wprost jak i przy wykonywaniu skrętu, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na oszczędność w zużyciu energii oraz bezpieczeństwo. Opracowany model układu w programie Matlab/Simulink daje możliwość wstępnego przebadania i prototypowania układu sterowania.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents redevelopment of drive and control system of the experimental four wheel hydrostatic mobile platform designed and build in Fluid Power Laboratory of the Institute of Machine Design in Cracow University of Technology. The idea of new system design came from state of art analysis in field of special vehicles and mobile platforms for specific applications. The goals of carried works were detail described for construction structure, hydraulic systems and control. Certain modification will allow improve the performance of the drive system. Rebuild vehicle, thanks to equipped with measuring and controls will give potential possibility for investigation towards seek of the optimal functions which could be used in advanced control algorithms. As an example, is adjusting of driving velocity to diversified conditions of the terrain, wheels tractive adhesion and turn radius taking into consideration optimal of power utilization, as well as, safety of operation. Elaborated model of the system under Matlab/Simulink gives possibility to prototyping of control procedures which will be checked on the real object during laboratory, as well as, field tests and will lead to elaboration of autonomous mobile platform for special applications.(original abstract)
XX
Analiza widma jest kluczowym narzędziem badania sygnałów dotyczących wibracji w maszynach wirujących. W niniejszej pracy proponuje się analizę wibracji dla oceny stanu technicznego tych maszyn w ramach utrzymania prewencyjnego, bazującą na detekcji wibracji ich poszczególnych elementów. Przydatność i korzyści zaproponowanego podejścia zostały ocenione podczas badania pompy odśrodkowej. Uzyskane wyniki przedstawiają estymację sygnałów wibracji pompy z wykorzystaniem transformaty Fouriera w porównaniu z przeprowadzoną analizą widma z zastosowaniem modelu Prony'ego. (abstrakt oryginalny)
EN
Spectral analysis is the key tool for the study of vibration signals in rotating machinery. In this work, the vibration analysis applied for conditional preventive maintenance of such machines is proposed, as part of resolved problems related to vibration detection on the organs of these machines. The vibration signal of a centrifugal pump was treated to mount the benefits of the approach proposed. The obtained results present the signal estimation of a pump vibration using Fourier transform technique compared by the spectral analysis methods based on Prony approach. (original abstract)
XX
Klasyfikowanie nowego pojazdu na potrzeby systemu POJAZD i CEP opiera się na dokumentach homologacyjnych, które w ścisły i określony przepisami międzynarodowymi i krajowymi sposób określają podstawowe cechy identyfikacyjne i techniczne pojazdu. W przypadku pojazdów używanych sprowadzonych z zagranicy, których jest coroczne zdecydowanie więcej podczas wykonywania procedury dopuszczania do ruchu proces jest bardziej złożony. Stacja kontroli pojazdów musi w takim przypadku uwzględnić: stan faktyczny poprzez rzeczywiste badanie pojazdu, zapisy w dokumentach kraju poprzedniej rejestracji oraz krajowe przepisy w szczególności w tak zwanych niezharmonizowanych obszarach prawa materialnego. W takim przypadku rolę integratora i standaryzacji danych identyfikacyjnych i technicznych pełni katalog ITS.(abstrakt oryginalny)
EN
Classifying a new vehicle for the purpose of "POJAZD" and "CEP" systems is based on the type-approval documents, which define the basic identification and technical characteristics of the vehicle in a strict and specific ways determined by international and domestic regulations. In the case of second-hand vehicles imported from abroad, which are annually significantly more numerous, the process of admitting into service is more complex. Vehicle inspection station must then take into account: the actual condition of the vehicle by examining it, the records in the documents of the country of previous registration and the national laws, in particular the so-called non-harmonized areas of substantive law. In this case, the role of integrator and standardization of the technical and identification data is played by the ITS catalogue.(original abstract)
EN
The article presents the results of experimental research, which is to show a correlation between the change of operating status of single IGBT transistor and its acoustic emission. Sensor signal was obtained with oscilloscope in order to further process it digitally and determine possibility of the damage to the element based on registered acoustic signal. (original abstract)
EN
The design of the experimental laboratory device is based on the construction of the hydraulic circuits of mobile devices. It is possible to ensure the repeatability of the flow characteristic measurements at the laboratory. This means that in the operating test it is possible to verify the flow characteristics of the hydraulic pump and these results are not affected by the change in the physical properties of the applied liquid. By comparing of the flow characteristics directly on the work equipment (mini-excavator, etc.), the disadvantage is the need for dismantling the hydraulic pump and its mounting on the laboratory device. In some working device removal is not possible, where dismantling is structurally difficult or is time consuming, which increases the cost of their operation.The proposed experimental laboratory device serves to verify the flow characteristics of the hydraulic pump and is also designed to be universal, to test external gear hydraulic pump and hydraulic pump with inclined plate. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono zastosowanie skończonych elementów przejściowych do modelowania elementów maszyn. W przypadku części o obszarach zróżnicowanych (istotna zmiana geometrii uniemożliwiająca zastosowanie elementów skończonych tego samego typu) zastosowano dwa typy elementów skończonych: belkowe Timoshenki oraz płaskie trójwęzłowe CST. Przedstawiono sposób powiązania siatki MES z zastosowaniem elementu przejściowego. Jako przykład rozpatrzono belkę wspornikową oraz dźwignię. Wyniki obliczeń wykazały, że bardzo istotny jest wybór odpowiednich elementów skończonych dostosowanych do odpowiednich podobszarów, jak również prawidłowe zaprojektowanie elementu przejściowego.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper the application of transition finite elements for modelling machine elements is presented. In the case of diverse areas (significant change in the geometry which prevents the use of the same type finite elements) there are used two types of finite elements: Timoshenko beam and plane CST elements. The procedure of incorporation of the transition element to connect two meshed areas is presented. The transition elements are used to couple structural and continuum elements without using constraint equations. As an examples a cantilever beam and a lever is considered. The calculation results showed that it is very important to choose the appropriate finite element adapted to the corresponding sub-areas, as well as the proper design of the transition element.(original abstract)
EN
When grinding high demands are usually placed on the geometrical tolerances of the workpiece surface. For this reason, the spindles of the grinding machines are normally designed with requirements for a minimum position change of the grinding disks due to external forces and bending moments. The design theory of these spindles is relatively well elaborated, as it represents the most frequently used solution in practice. However, there are also cases where it is necessary to grind some hard-to-reach areas, using a great ejection of the spindle. In these cases, it is necessary to reassess the required geometrical tolerances with regard to its necessity to comply with the minimal changes in the position of the grinding discs due to the great ejection. Where it is necessary to maintain high geometrical tolerances, it is necessary to ensure a greater rigidity of the spindle. This rigidity is usually improved by increasing its diameter. By doing this we also increase the weight of the spindle that is heavily ejected, and thus its deformation can occur due to gravity forces. That is why it is necessary to analyse the deflection of the spindle depending on its ejection in the course of its design. In the case we increase the diameter of the grinder spindle the possible applicable grinding disc diameter decreases, due to the growing size of its housing. Any grinding of hard-to-reach surfaces is therefore done in particular to improve the quality of the surface with low requirements on the geometrical tolerances. This article deals with the design patterns for a spindle used in axial grinding for inner rotating surfaces. The article contains a spindle design solution and an analysis of its deflections, depending on its ejection, and the size of the passive forces. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki prac nad urządzeniami do fotokatalitycznego oczyszczania powietrza ze związków szkodliwych w postaci pyłów, gazów, czy zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Zastosowane innowacyjne rozwiązania pozwoliły na osiągnięcie 100% skuteczności oczyszczania powietrza. Przedstawiono również obszary, w jakich urządzenia te znajdą zastosowanie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of work on machines for catalytic air cleaning that remove harmful compounds in the form of particulates, gases, and microbiological contaminants. The application of innovative solutions has ensured 100% air cleaning efficiency. The areas in which the machines are employed are also presented and considered. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiona została problematyka diagnozowania układów hamulcowych. Przedstawiono możliwości zastosowania diagnostyki drganiowej w ocenie wpływu zużycia okładzin ciernych klocków hamulcowych na poziom drgań układu hamulcowego. W pracy przedstawiono praktyczne wykorzystanie aplikacji inżynierskich do analizy wyników badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents problem of brake systems diagnostics. Presents possibilities application of vibration diagnostics in assessment of the friction linings brake pads impact wear on the vibration level in the brake system. The paper presents a practical using of engineering application to analysis of the research results. (original abstract)
XX
Tym razem zamierzam przedstawić Państwu wysokowydajne, wytrzymałe i wszechstronnie przydatne zwijane bramy z pełnej gumy, przeznaczone do pracy m.in. w warunkach wysokiego zagrożenia korozją i brudem. Co ciekawe, niedawne nabycie przez grupę Hörmann firmy TNR Industrial Doors Inc. z Barrie koło Toronto (Ontario, Kanada)-największego na świecie producenta m.in. takich wysokowytrzymałych, gumowych bram - pozwoliło niemieckiej Grupie na dalszy rozwój produktów, pojawienie się na nowych rynkach zbytu oraz realizację planów podwojenia sprzedaży tego typu bram 3o 2020 roku. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.