Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Data filtering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ częstości ekspozycji logo na jego zapamiętywalność
100%
XX
Teorie selekcji uwagowej zakładają, że informacja, na którą nie zwracamy uwagi, jest całkowicie pomijana, zwalniając w ten sposób zasoby poznawcze. Czynnikami decydującymi o tym, które informacje zostaną pominięte, a które poddane głębszej analizie, są określone właściwości bodźców, a dokładniej ich cechy fizyczne. Gdyby tak rzeczywiście było, oznaczałoby to, że uwaga działa na zasadzie filtrów, pomijając informacje, które po wstępnej analizie zostały uznane za nieistotne. Inną teorią na temat tego, w jaki sposób przebiega filtrowanie danych z otoczenia, jest teoria alokacji zasobów zaproponowana przez Kahnemana. Według tego autora, człowiek nie tyle filtruje bodźce, które do niego docierają, ile pobiera te bodźce, które są mu potrzebne. W ten sposób uwaga zyskała status procesu aktywnego, nie pasywnego(fragment tekstu)
EN
The paper discusses the issue of codependency between the ability to recall an image from memory and the frequency of exposure to that image (stimuli). An experiment has been conducted in which internet users were asked to recall the sequence of colors of letters in the logo of Google search engine. The frequency of internet usage by the subjects and their everyday contact with the search engine was controlled. Occasional internet users have had signifi cantly higher diffi culty in recollection of colors sequence an assigning them to specifi c letters, they also had diffi culty with recollection of the search engines name. Frequent internet users and Google employees did not have diffi culty with recollection of the company name and logo color assignment; all tested Google employees have completed the task without errors(original abstract)
XX
Filtry cyfrowe, zarówno ze średnią ruchomą, jak i autoregresyjne, są szeroko wykorzystywane w tłumieniu zakłóceń, przetwarzaniu sygnałów bądź wyodrębnianiu informacji z potoków danych. Chociaż dobrze znana teoria filtrów pozwala na optymalny dobór parametrów, istnieją jednak takie zastosowania praktyczne, których wymagania ograniczają stosowanie filtrów cyfrowych. Jednym z ważniejszych ograniczeń jest opóźnienie odpowiedzi filtru, wynikające z konieczności korzystania ze zbyt wielu opóźnionych sygnałów wejściowych. Zaproponowana w artykule metoda umożliwia dobór parametrów filtru, zmniejszając jego opóźnienie przy zachowaniu istotnych dla użytkownika wymagań (np. tłumienia) za pomocą algorytmu genetycznego. Charakterystyki widmowe takich filtrów porównano z charakterystykami widmowymi najbardziej znanych filtrów klasycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Digital filters, either as filters with moving average (Finite Impulse Response) or autoregressive filters (Infinite Impulse Response), are widely used in noise suppression, signal processing or extracting information from data streams. Although well-known theory allows for optimal parameter selection, there still exist such real applications where requirements limit the use of digital filters. One of the most important limitations is the response time delay caused by too many used lagged input signals. The method proposed in the article allows us to estimate filter parameters with a genetic algorithm, decreasing its delay but keeping the requirements important for the user (e.g.: attenuation). Transfer functions of such filters were compared with transfer functions of the most known classical filters. (original abstract)
3
Content available remote Zastosowanie eksploracji danych do wykrywania reklam w obrazach na stronach www
75%
XX
W artykule przedstawiono sposób tworzenia klasyfikatorów, które mają posłużyć do wykrywania reklam w obrazach na stronach WWW. Opisano postać i rodzaj danych, jakie zostały wykorzystane do wytworzenia modeli. Omówiono wszystkie etapy tego procesu tworzenia modelu, na który składają się filtracja dostępnych danych, dobór odpowiednich zmiennych, ocena utworzonych klasyfikatorów.(abstrakt oryginalny)
EN
This article describes how to create classifiers, which are used to detect advertising images on web pages. The character and type of data that were used to produce models were also discussed. Modeling process consists of filtering the data, selection of appropriate variables, the evaluation of classifiers created, has also been described.(original abstract)
EN
Preliminary data analyses in decision-making systems and procedures are very important for numerous reasons, in particular because the accumulation and analysis of large data sets is costly and time-consuming. The effective use of decision support systems, including on the real estate market, requires the elimination of noise. The authors have proposed to eliminate redundant data with the use of the modified method for evaluating the capacity of the data set, which is applied in the process of classifying the condition of real estate markets. The proposed procedure (subsystem) is an attempt to improve the effectiveness of analyses relating to the development of methods for rating real estate markets. The proposed solutions will be simulated on the example of leading real estate markets in Poland and Italy. (original abstract)
XX
Artykuł pokazuje, że internetowym portalom informacyjnym zarabiającym na reklamach nie opłaca się filtrować treści przed publikacją. Potencjalnie każda z nich może przyciągnąć uwagę odbiorców, a wiele mało popularnych treści może generować większe przychody niż niewiele tych najpopularniejszych. Dlatego mechanizmy filtrowania treści i nadawania im znaczenia ulegają zmianie. Dzieje się to już nie w redakcji przed publikacją, ale coraz częściej po publikacji, przede wszystkim w serwisach społecznościowych, gdzie użytkownicy polecają sobie wzajemnie treści, społecznie ustalając ich istotność i wartość. Przedstawione wyniki badań empirycznych potwierdzają, że to właśnie czynności związane z docieraniem do informacji i jej filtrowaniem są podstawowymi sposobami korzystania z serwisów społecznościowych. Konsekwencją zmian w zakresie selekcji i dystrybucji informacji jest malejąca rola redakcji w kształtowaniu agendy.(abstrakt oryginalny)
EN
This article shows that online news services are no longer motivated to fi lter out content before publication. Potentially, any piece of content can attract the attention of the audience, therefore is worth publishing. Moreover, large number of unpopular items can generate much more revenue than the small number of the most popular ones. Thus, the mechanisms of how the content is distributed and how its salience is determined are changing. This is done not by the editors before publication, but more often after the publication, on social networking sites where users recommend content to each other, socially determining its relevance and importance. The results of World Internet Project research conducted in Poland confi rms that social networking sites are used primarily as a way to access content on the web and to filter information for other users. As a result of the changes in selection and distribution of information the role of online media editors in setting the agenda is decreasing.(original abstract)
XX
Celem opracowania jest ukazanie znaczenia synchronizacji cyklu koniunkturalnego Polski z innymi krajami Europy. W badaniu wykorzystano filtry Hodricka-Prescotta oraz Christiano-Fitzgeralda. Posłużyły one do ekstrakcji komponentów cyklicznych kwartalnych szeregów czasowych realnego PKB dla 33 krajów europejskich w latach 2002-2016, na podstawie danych kwartalnych Eurostatu dotyczących nominalnego PKB oraz poziomu cen. Zastosowanie filtrów do danych wykazało, że w przypadku niektórych krajów (np. Grecji) kryzys gospodarczy doprowadził nie tylko do spadku PKB, lecz także do załamania trendu. Wyniki wskazują też, że większość krajów uporała się z kryzysem pod koniec 2015 r. Synchronizacja cyklu koniunkturalnego Polski z krajami strefy euro wzrasta w bardzo powolnym tempie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present the importance of business cycle synchronization between Poland and other European countries. The Ho-drick-Prescott and Christiano-Fitzgerald filters were used in the research. They were applied to extract cyclical components from quarterly time series of real GDP of 33 European countries basing on the Eurostat's quarterly data on nominal GDP and price level in the years 2002-2016. The application of filters proved that, in case of some countries (e.g. Greece), the economic crisis led not only to a drop of GDP but also to a break in the trend. Moreover, the results indicate that most European countries overcame the crisis at the end of 2015. The business cycle synchronization of Poland with euro area countries is slowly increasing. (original abstract)
XX
W literaturze przedmiotu można obecnie zauważyć zwiększone zainteresowanie wykorzystaniem informacji kontekstowej. Szczególnie obiecujące wydaje się zastosowanie kontekstów w systemach, które dostarczają użytkownikom informacji. Pozwoli to na łatwiejsze pozyskanie informacji, która w większym stopniu odpowiada bieżącej potrzebie użytkownika. Należy jednak zwrócić uwagę, że wykorzystanie dodatkowych czynników kontekstowych ma znaczący wpływ na proces pozyskiwania informacji i działanie systemów wyszukiwawczych. W projekcie mobilel F uwzględniono kilka podstawowych wymiarów kontekstu, które są kluczowe dla użytkowników, zwłaszcza mobilnych. Dalsze prace prowadzone są nad stworzeniem semantycznego modelu reprezentacji potrzeb informacyjnych użytkownika, który pozwoli na integrację informacji kontekstowej z uwzględnieniem zmian w czasie. Dzięki utworzeniu temporalnej bazy wiedzy możliwe będzie wnioskowanie na temat aktualnego stanu potrzeb informacyjnych użytkownika w dowolnym punkcie w czasie. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper describes the current research in the area of Information Retrieval in Context (IRiX). It describes the influence of context in information retrieval and filtering framework. Further, it discusses the utilization of specific context dimensions in mobilelF system. Special attention is put on the time aspects and duality of its interpretation. (original abstract)
EN
When looking for a valuable resource, many people use information from the Internet as a way of choosing a small number of offers to investigate in more detail. This paper considers strategies based on the filtering of initial information. A new model is presented according to which the goal of the decision maker is to maximise her expected reward from search taking into account the search costs. The effectiveness of strategies based on filtering is compared to sequential search based on a threshold and exhaustive search of a chosen number of items.(original abstract)
XX
Modele scoringowe, kojarzone zwykle z kredytami, znajdują zastosowanie jako precyzyjne narzędzia selekcji danych, zapewniające wysokie wskaźniki skuteczności. Dobór rekordów metodą scoringową bazuje na sprawdzonym założeniu, iż podobni ludzie zachowują się podobnie. W odróżnieniu od selekcji tradycyjnej opartej na filtrowaniu rekordów według ustalonych cech i kategorii, selekcja scoringowa określa cechy osób posiadających już wybrany produkt i wyszukuje w bazie rekordy, które tym cechom odpowiadają. Istnieje bowiem duża szansa, że wybrane osoby też skorzystają z tego produktu.
XX
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie koncepcji wzajemnie przenikających się kategorii marketingowych: personalizacji, rekomendacji i prosumpcji. Personalizacja i rekomendacja (systemy rekomendacji)stanowią dla autora tego opracowania fundamentalne pojęcia badane i rozwijane w pisanej rozprawie doktorskiej. Prosumpcja to kolejny - po personalizacji i rekomendacji - wymiar dialogu organizacji i konsumenta. Autor dokonuje przeglądu literatury oraz przytacza własne spostrzeżenia dotyczące poruszanej tematyki. Wszystkie trzy kategorie ekonomiczne stanowić mogą punkt wyjścia w strategii kreowania oraz sprzedaży dobra lub usługi czy też zarządzania wiedzą w organizacji. Znajdują one też praktyczne i społeczne odbicie w informatycznych systemach rekomendujących nierzadko odwołujących się do zasobów informacji pochodzących z mediów społecznościowych. Artykuł ma charakter koncepcyjny. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of this study is to present the concept of interpenetrating marketing categories: personalisation, recommendation and prosumption. Personalisation and recommendation (systems of recommendation) are for the author of this study the fundamental notions being studied and developed in the PhD thesis being prepared by him. Prosumption is the next - after personalisation and recommendation - dimension of the dialogue between the organisation and the consumer. The author carries out a review of the literature and refers his own observations concerning the subject matters being touched. All the three economic categories may be a starting point in the strategy of creation and sale of goods or services, or knowledge management within the organisations. They also find their practical and social reflexion in IT recommending systems quite often referring to stocks of information originating from social media. The article is of the conceptual nature. (original abstract)
11
Content available remote Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym
63%
XX
W artykule omówiono propozycję uwzględnienia niepewności na zegarze cyklu koniunkturalnego. Stosowane podejście bazuje na reprezentacji wartości oczekiwanej realnych wskaźników makroekonomicznych jako sumy trendu i funkcji prawie okresowej w ramach równania nieparametrycznego. Ujmujemy w ten sposób łącznie dynamikę wahań koniunkturalnych, sezonowych, trendu i możliwej interakcji pomiędzy tymi komponentami. Poprzez zastosowanie nieparametrycznych metod filtracji, w celu eliminacji wahań sezonowych oraz trendu, uzyskano wartość pierwszego momentu punktów zegara jako poszczególne wartości funkcji prawie okresowej. Częstotliwości utożsamiane z wahaniami aktywności gospodarczej, jak również te, które charakteryzują dynamikę zegara cyklu, są niezmiennicze ze względu na stosowane metody filtracji. (abstrakt oryginalny)
EN
We discuss representation of uncertainty in the business cycle clock. We propose approach utilising description of the unconditional mean of the process, applied for modelling dynamics of macroeconomic time series, as a trend component and almost period function in a non-parametric setting. We capture the dynamics over the business cycle, trend component and seasonal fluctuations and possible interactions between these features. A particular values of the almost periodic function are key for representation of the business cycle in a clock, expressing the dynamics according to phase diagram. The set of frequencies interpreted as a properties of the business fluctuations are invariant with respect to filtration methods applied in the procedure. (original abstract)
EN
Barndorff-Nielsen and Shephard (2001) proposed a class of stochastic volatility models in which the volatility follows the Ornstein-Uhlenbeck process driven by a positive Levy process without the Gaussian component. The parameter estimation of these models is challenging because the likelihood function is not available in a closed-form expression. A large number of estimation techniques have been proposed, mainly based on Bayesian inference. The main aim of the paper is to present an application of iterated filtering for parameter estimation of such models. Iterated filtering is a method for maximum likelihood inference based on a series of filtering operations, which provide a sequence of parameter estimates that converges to the maximum likelihood estimate. An application to S&P500 index data shows the model perform well and diagnostic plots for iterated filtering ensure convergence iterated filtering to maximum likelihood estimates. Empirical application is accompanied by a simulation study that confirms the validity of the approach in the case of Barndorff-Nielsen and Shephard's stochastic volatility models. (original abstract)
XX
Wykorzystanie koncepcji enhanced Knowledge Warehouse (eKW) może być skutecznym narzędziem pozyskania informacji zewnętrznych do instytucji finansowych. Wykorzystująca agenty programowe implementacja koncepcji eKW jest sposobem zasilania hurtowni danych zewnętrznymi informacjami filtrowanymi z zaufanych źródeł informacji. Przedstawione zostały potrzeby informacyjne instytucji finansowej, przykładowe zakresy danych oraz potencjalne źródła informacji, wykorzystywane w codziennej pracy. Artykuł szerzej opisuje procedurę kredytową w banku oraz możliwość wspierania jej przez eKW. Na podstawie zawartości hurtowni danych eKW wyszukuje dokumenty potrzebne do oceny zdolności kredytowej klienta. (abstrakt oryginalny)
EN
The enhanced Knowledge Warehouse (eKW) can be a quite effective tool of gaining external information for financial institutions, if exploited wisely. An implementataion of the eKW, which uses program agents, is a way of supplying data warehouses with external data that have carefully been selected from reliable sources of information. (JW)
14
Content available remote Metodyka i praktyka filtracji opartej na ślepej separacji sygnałów
63%
XX
Filtracja szeregów czasowych przy wykorzystaniu dekompozycji wielowymiarowych może być zastosowana w różnych obszarach analizy danych. Do najpopularniejszych można zaliczyć estymację trendów, eliminację szumów, a także agregację modeli. Czynnikiem łączącym poszczególne zagadnienia jest założenie, że przetwarzane dane są pewną mieszaniną lub kombinacją nieznanych sygnałów (komponentów) źródłowych, które mogą być separowane. Założenie o nieznanym sposobie mieszania prowadzi nas do problemu ślepej separacji (ang. Blind Signal Separation lub Blind Source Separation, BSS) i metod tam stosowanych. Stąd całą filtrację określać będziemy filtracją BSS.(fragment tekstu)
EN
This paper presents the methodological and practical aspects of signal filtration using Blind Signal Separation. The paper describes the whole process and discusses various methods and algorithms used in signal filtration: ICA FASTICA, JADE, AMUSE and Nonnegative Matrix Factorization (NMF). A practical experiment has been conducted to demonstrate the overall filtration framework and show the effectiveness of three chosen algorithms: JADE, AMUSE and NMF. The practical goal of this experiment was to improve the prediction of short-term energy consumption. While using NMF does not provide an improvement, the other two algorithms perform well and lead to a significant reduction in the prediction error.(original abstract)
XX
Tematem artykułu jest jakość informacji ekonomicznej, a przede wszystkim sposoby jej filtrowania. Filtry informacyjne (information filter) są specjalną klasą systemów wyszukiwawczych, mogą być również traktowane przez użytkowników jako aktywne źródło informacji o pożądanej jakości.
EN
The redundancy of information induce emerging of the information tools which rationalise gathering of information. The information filters are such a tools. Their particular role is connected with supplying of the corporate management information systems (transactional and analytical) into macroeconomic information. (original abstract)
XX
E-mail marketing wciąż rośnie w siłę a z roku na rok wydatki na reklamę online tu wzrastają. E-mail jest bowiem stosunkowo tanim kanałem do budowania relacji marek z klientami i firmy dostrzegają jego możliwości oraz skuteczność. Z pewnością wyzwaniem na najbliższą przyszłość w e-mail marketingu będzie dostosowanie się do wymogów RODO, które znacząco wpływa na proces budowania listy odbiorców oraz pozyskiwania zgód. Ale firmy powinny też skupić się na relacjach z klientami, by ich reakcje na newslettery dobrze wpływały na dostarczalność. (abstrakt autora)
XX
Badania Return Path jednoznacznie pokazują, że w skali europejskiej tylko 83% poprawnych e-maili dociera do odbiorców. To oznacza, iż jedna na sześć wiadomości nie trafia w ogóle do skrzynki adresata. Aby tego uniknąć, lub przynajmniej zmniejszyć owe straty, marketerzy powinni zadbać bardziej o jakość przekazów. I uważać na określenia typu "promocja", "darmowy", "oferta specjalna", czy "kup teraz". Filtry są bowiem bardzo wyczulone na wszelkie zwroty związane z handlem, dlatego jeżeli już muszą być, lepiej je zamieszczać raczej w dołączonej grafice. (abstrakt autora)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.