Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  contemporary times
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Nie dorosnąć do… Infantylna osobowość naszych czasów
100%
EN
The starting point of the reflection is the work of Karen Horney who published a monograph entitled The Neurotic Personality of our times in the 1937. In my research I recall social phenomena well known nowadays in Poland, such as: a decline in fertility, the decreasing number of marriages, the increase in number of divorces, domestic violence, the corrosion of authority, escape from the aging process and many more. From my point of view, as from a clinical psychologist’s view, based on the single case studies collected together with past year’s graduates, I am trying to answer some selected questions. The general way to answer all these questions would be: these people do not undertake developmental tasks which are proper for their age group, gender or life situation. We can say about these people that they don’t undertake responsibility for themselves and others. They show a way of thinking and reacting specific for an infantile personality. However, the main question I am trying to answer in my lecture is: why the infantile personality is so characteristic for our times and what is its relation to social life conditions.
2
100%
EN
The starting point of the reflection is the work of Karen Horney who published a monograph entitled The Neurotic Personality of our times in the 1937. In my research I recall social phenomena well known nowadays in Poland, such as: a decline in fertility, the decreasing number of marriages, the increase in number of divorces, domestic violence, the corrosion of authority, escape from the aging process and many more. From my point of view, as from a clinical psychologist’s view, based on the single case studies collected together with past year’s graduates, I am trying to answer some selected questions. The general way to answer all these questions would be: these people do not undertake developmental tasks which are proper for their age group, gender or life situation. We can say about these people that they don’t undertake responsibility for themselves and others. They show a way of thinking and reacting specific for an infantile personality. However, the main question I am trying to answer in my lecture is: why the infantile personality is so characteristic for our times and what is its relation to social life conditions.
EN
Healthcare policies for people with developmental disabilities (PWDD) in both the United States of America and the Republic of Poland have evolved from socially conservative to liberal philosophies. One area that illustrates this process is the rise and fall of institutionalization. During the 18th and 19th Centuries, American families with PWDD were encouraged to relinquish the identified family member to state-run institutions, as early as diagnoses were made, in order to reduce burdens on the family and society. The charity model as understood in Judeo-Christian tradition in which sacrifice was emphasized and Greco-Roman tradition which advocated for more intelligent men to rule over others for the greater good of all will be explored. Industrialization, World War II (WWII) and the American Civil Rights Movement of the 20th Century all prompted new policies toward care for PWDD. Since the Civil Rights Movement, census numbers at state-run institutions for PWDD have been declining regularly. This movement finds validation in the liberalism of modern American philosophers. Poland has followed a similar path in a general, yet truncated way. As a Soviet satellite following WWII, Poland was compelled to adopt Soviet Union traditions toward PWDD. After the fall of the Soviet Union in 1989, Poland established policies enshrined in American and European law, such as person-centered care for PWDD. Both countries have dedicated national funds for supporting PWDD, such as America’s Medicaid and Poland’s National Disability Fund. As Poland and the United States continue to integrate services into more inclusive societies, national healthcare initiatives remain viable based on comparative studies. Quality of life indicators are offered in support of this deinstitutionalized, person-centered model.
EN
The subject of the article — developed through the literary and cultural contexts of contemporary literature — concentrates mainly on different forms of the presence of tradition (targeting the Romantic one as key and the Old Polish as the subsequent one). A look at the styles and tones of the literature-“thriving” languages of these traditions allows us to see these traditions in a different critical light (national symbols/Polish signs/patters/transformations).
PL
Powstanie Eixample, w latach 60. XIX w., zapoczątkowało dynamiczny rozwój miasta w trzeciej ćwierci XIX w. Proces ten był jednak przede wszystkim wynikiem koniunktury gospodarczej. Jej szczyt przypadł na przełomie lat 70. i 80. W czasach Drugiej Rewolucji Przemysłowej Barcelona stała się jednym z najważniejszych w Europie ośrodków handlu z Ameryką Środkową i Południową, miejscem spekulacji giełdowej i produkcji tekstylnej. W mieście realną władzę miała już nie stara arystokracja, lecz nowa elita: bankierzy, agenci giełdowi, ale przede wszystkim członkowie dynastii barcelońskiej burżuazji. To przede wszystkim za ich pieniądze w latach około 1870-1910 powstawała nowa, przemysłowa aglomeracja. Równolegle z procesem urbanizacji i uprzemysłowienia Katalonii, w regionie narastały nastroje antykastylijskie i dążenia separatystyczne. Pod koniec tego stulecia "odrodzenie narodowe" było szerokim ruchem polityczno-kulturalnym. Na pierwszy plan wysuwa się nurt Modernisme, obecny kulturze katalońskiej w latach ok. 1880-1910. Wówczas jednym z najważniejszych form manifestowania odrębności stała się architektura. Architektoniczny "styl kataloński" był początkowo odmianą późnego historyzmu z motywami "narodowymi" i formami Mudéjar, później, bliżej końca wieku XIX, pojawiało się więcej wpływów Art Nouveau. Dla wykształcenia się ruchu katalońskiej awangardy architektonicznej istotny wpływ miało założenie w 1930 r. GATEPAC. Katalońską sekcją był GATCPAC. Głównymi członkami tej organizacji byli między innymi: Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé i Sixt Yllescas. Dynamiczne zmiany w sztuce zbiegły się z ważnymi wydarzeniami politycznymi. W 1931 r. w Hiszpanii powstała II Republika oraz autonomiczna Republika Katalonii. Na zlecenie władz powstał projekt przebudowy stolicy Katalonii (Pla Macia). Plany "funkcjonalistycznej Barcelony" wykonali w 1932 r. Sert i Torres, przy współpracy Le Corbusiera. Z tego projektu zrealizowano jedynie prototypowy blok-galeriowiec, tzw. "Casa-Bloc". "Druga fala" modernistów, z lat 50., zrzeszona była głównie w Grupie R (Grup R), działającej w latach 1951-1959. Najważniejszymi członkami tej organizacji byli między innymi: José Antonio Coderch i Oriol Bohigas. Z jednej strony architekci ci chcieli nawiązywać do tradycji GATCPAC, z drugiej deklarowali chęć stworzenia nowego modelu architektury - zarazem nowoczesnej i katalońskiej. Trzy lata po upadku reżimu Franco Katalonia odzyskała autonomię. Dla Barcelony był to początek niezwykle dynamicznego rozwoju. W latach 1986-91 podjęto wiele zakrojonych na szeroką skalę inwestycji. Prace budowlane skoncentrowały się w trzech miejscach: na wzgórzu Montjuic (Krąg Olimpijski), nabrzeżach (Wioska Olimpijska i nowy port) i w dzielnicach północnych. W stosunkowo krótkim czasie Barcelona dołączyła do grona wielkich ponowoczesnych metropolii. Stała się jednym z najważniejszych punktów na mapie globalnego przemysłu turystycznego. Dzięki konsekwentnym działaniom władz lokalnych, katalońskim architektom i licznym społecznym organizacjom, Barcelonie udało się uniknąć "disneylandyzacji", tematyzacji i prywatyzacji przestrzeni miejskiej oraz niekontrolowanego rozwoju.
EN
The establishment of the Eixample, in the 1860s, initiated dynamic the development of the city in the third quarter of the 19th century. However, this process was primarily a result of the economic boom whose peak fell at the end of the 1870's and beginning of 1880's. In the time of the second industrial revolution, Barcelona became one of the most important centres of trade with Central and South America in Europe, a place of stock exchange speculations and textile production. The real power in the city was held not by the old aristocracy, but also by the new elite: bankers, stock exchange agents, and first of all members of the dynasty of the Barcelonan bourgeoisie. It was primarily their money that around 1870-1910 built a new industrial agglomeration. The urbanisation and industrialisation process of Catalonia was in parallel accompanied by intensifying anti-Castilian moods and separatist aspirations in the region. At the end of this century, "national rebirth" was a broad political and cultural movement. The Modernisme trend, present in the Catalonian culture circa 1880-1910, came to the fore. At that time, architecture became one of the most important forms of manifesting identity. The architectural "Catalonian style" was initially a variation of late historism with national motives and "Mudéjar" forms, later, closer to the end of the 19th century, more Art Nouveau influences emerged. The development of the Catalonian architectural avant-garde movement was highly influence by the establishment of GATEPAC in1930. GATCPAC was the Catalonian section. The main members of this organisation included Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé and Sixt Yllescas. Dynamic changes in art coincided with vital political events. The 2nd Republic was established in 1931 in Spain and autonomic Republic Catalonia . The authorities ordered the project of rebuilding the capital of Catalonia (Pla Macia). The plans of "functionalistic Barcelona" were made in 1932 by Sert and Torres, in cooperation with Le Corbusier. From this project, only on prototype gallery building, the so called "Casa-Bloc" was realised. The "second wave" of modernists, from the fifties, was associated primarily with Group R (Grup R), operating in 1951-1959. The most important members of this organisation were José Antonio Coderch and Oriol Bohigas. On one hand, these architects wanted to refer to the GATCPAC tradition, on the other - they declared the will to create a new architecture model - both modern and Catalonian. Three years after the collapse of the Franco regime, Catalonia regained its autonomy. This was the beginning of an extremely dynamic development for Barcelona. In 1986-91, many large scale investments were undertaken. Construction works were focused in three places: on Montjuic hill (the Olympic Circle), the shore (Olympic village and new port), and in the Northern districts. In a relatively short time, Barcelona joined the group of large post-modernistic metropolises. It became one of the most important points on the map of the global tourist industry. Thanks to the consequent activities of local authorities, Catalonian architects, and numerous social organisations, Barcelona managed to avoid "disneylandation", thematisation, privatisation of urban space, and uncontrolled development.
Raport
|
2013
|
tom 8
223-244
EN
The article presents the results of archaeological excavations carried out in relation to the planned construction of the S-3 motorway at site 252 in Karnin. The investigations revealed six different phases of human activity in the area. Relics of ill-developed settlement include traces of the presence of groups from the Neolithic, from the period of the Lusatian culture and the Early Middle Ages. One of the most interesting findings is a deposit of bronze artefacts dated to the Early Bronze Age. The largest number of features was connected with the Roman influence period and the burial ground in use at the time. The youngest relics of human activity are artefacts which seem to have had a use in agriculture.
7
Content available Rola informacji we współczesnym świecie
63%
PL
Rzeczywistość, w której funkcjonujemy, zmienia się nieustannie. Dzięki postępowi technologicznemu nasz rozwój i dostęp do wiedzy jest niemal nieograniczony. Coś, co jeszcze kilka dekad temu było zarezerwowane jedynie dla wąskiej grupy społeczeństwa, teraz jest na wyciągnięcie ręki dla przeciętnego mieszkańca naszego globu. Jednak tak szeroki dostęp do informacji, który niegdyś był tylko w zasięgu jednostek i organizacji świadomych ich wagi, rodzi liczne zagrożenia w sposobie i formie ich przekazywania. Innymi słowy swobodny dostęp do informacji, ich szybki przyrost oraz niedostateczna kontrola ich obiegu są przyczyną powstawania wielu zagrożeń, przed którymi coraz trudniej jest nam się ochronić. Nie sposób wskazać jednej przyczyny takiego stanu rzeczy, problem jest złożony, gdyż informacja jest bezpośrednio powiązana z interesami państw i życiem ich obywateli. Wystarczy wskazać na takie obszary jak: sektor energetyczny, administracja państwowa, obronność czy media, aby uzyskać przekonanie, że przedmiot zagadnienia jest szeroki, a granice obszarów, z którymi jest on powiązany, w znacznym stopniu przenikają się i w pełni uprawnione jest założenie, że zjawisko to potęguje. Zgromadzony przez autorkę materiał stanowi odpowiedź na pytanie: jaką rolę pełni informacja we współczesnym świecie? Zważywszy na różnorodne definicje związane z tematem niniejszego artykułu w pierwszej części przeanalizowano podstawowe pojęcia i terminy, w oparciu o które kolejno zaprezentowano jej właściwości. Praca swym zakresem obejmuje klasyfikację funkcji informacji oraz przedstawia główne uwarunkowania jej wykorzystania przez człowieka jako jednostkę oraz w zorganizowanych grupach. W ostatniej części wskazano kierunki rozwoju i potrzeby doskonalenia systemu informacyjnego.
EN
The reality in which we operate is constantly changing. Through technological progress, our development and access to knowledge is almost unlimited. Something that a few decades ago was reserved only for a small group of society, is now at hand for the average inhabitant of our globe. However, such a wide access to information, which was once only within the reach of individuals and organizations aware of its importance, creates numerous threats in the manner and form of its transmission. In other words, free access to information, its rapid growth and insufficient control of its circulation contribute to the emergence of threats that are becoming more and more difficult to keep up with. It is impossible to indicate one reason for such a state of affairs, as the problem is highly complex, because information is directly related to the interests of states and the lives of their citizens. It is enough to point here to such areas as: the energy sector, state administration, the defence or the media to realise that the question that underlies the issue is extremely broad – the boundaries of the areas with which it is related to a large extent overlap and it is fully justified to assume that it is a progressing phenomenon. The material collected by the author is an answer to the question about the role of information in the contemporary world. Considering the variety of definitions related to the subject, the first part of the article makes a review of the basic concepts and terms on the basis of which the properties of information are presented. The scope of the work covers the classification of functions of information and presents the main conditions for its use by humans as individuals and in organized groups. The last part designates directions for further development and the need to improve the information system.
PL
Analiza materiału pokazała, że białoruscy poeci i tłumacze często wykorzystują obraz Tadeusza Kościuszki jako koncepcji twórczej począwszy od XIX wieku (z przerwą w czasach sowieckiej). Większość poetów posługuje się tą postacią historyczną jako symbolem w kontekście liryki publicystycznej. Uczucia patriotyczne mają charakter litewsko-białoruski bez rozgraniczania na litewskość i białoruskość. Jednocześnie podkreślono obecność różnych epok historycznych na ziemiach współczesnej Białorusi.
EN
According to the analyzed examples the artistic image of Kostyushko has been widely used as a concept by Belarusian poets and translators since the 19th century. They broke with this tradition in Soviet times. The image of the hero functions as a symbol in the cultural and historic discourse of Belarusian poets. The patriotic feelings are of Lithuanian-Belarusian nature without the division into Lithuanian or Belarusian type. The presence of various historical periods on the territory of modern Belarus has been emphasized.
EN
The comparative research undertaken concerns the repertoire of Advent songs and Christmas carols contained in two selected songbooks. Over the course of almost 200 years many textual changes have been made to the songs. These include changing the order, exchanging many words for others, replacing whole phrases and verses with new wording, and corrections in the number of stanzas. The tendency to modernise old texts and to reduce stanza is particularly noticeable. These processes are not the result of the natural evolution of language, but the result of the intervention of individuals. It is difficult to agree with many of the consequences of these interventions. The scale of transformation of the selected song group and the conclusions can only be more fully determined after a comparative study of the melody and rhythm of the songs.
PL
Podjęte badania komparatystyczne dotyczą repertuaru pieśni adwentowych i kolęd zawartego w dwóch wybranych śpiewnikach. W ciągu niemal 200 lat dokonano w pieśniach wielu zmian tekstowych. Obejmują one zmianę szyku, wymianę wielu słów na inne, zastępowanie nowym brzmieniem całych zwrotów i wersów oraz korekty w liczbie zwrotek. Zauważa się przede wszystkim tendencje do uwspółcześniania tekstów dawnych i redukcję strof. Zachodzące procesy nie są wynikiem naturalnej ewolucji języka, ale rezultatem ingerencji pojedynczych osób. Z wieloma skutkami zaistniałych interwencji trudno się zgodzić. Skalę przeobrażeń wybranej grupy pieśni i wiążące wnioski można będzie w sposób pełniejszy określić dopiero po przeprowadzeniu studiów porównawczych dotyczących melodyki i rytmiki pieśni.
EN
This article on pro-existence, which is a real challenge for contemporary man, presents the issue by discussing three points. It begins with (1) showing the situation of contemporary man that brings real threats (unfavorable changes in moral values and norms, permissiveness, relativism, moral nihilism, incorrect concept of freedom, modernism, postmodernism, postmodern anti-pedagogy, pedagogy of so-called ideological neutrality, cultural crisis, hunger and misery in many countries, illiteracy, military extermination of the world). Then, the second point (2) is the remedy for these threats, which is respect for another human being as a condition for the restoration of universal brotherhood based on the Bible (man as the “image of God”) and theological and philosophical reflection. The last point (3) gives an example of how humanity can once again enter the path of love. The example is embodied by Jesus Christ with His pro-existence – living His life not for Himself, but “for others”, for man − for his salvation and happiness.
PL
Artykuł na temat proegzystencji, która dla człowieka współczesnego jest prawdziwym wyzwaniem, podjęte zagadnienie prezentuje omawiając trzy kwestie. Rozpoczyna (1) od ukazania sytuacji człowieka czasów współczesnych. Sytuacji, która niesie ze sobą prawdziwe zagrożenia (niekorzystne zmiany w wartościach i normach moralnych, permisywizm, relatywizm, nihilizm moralny, nieprawidłowe pojęcie wolności, modernizm, postmodernizm, antypedagogika postmodernistyczna, pedagogika o tzw. neutralności światopoglądowej, kryzys kulturowy, głód i nędza w wielu krajach, analfabetyzm, militarna zagłada świata). Następnie, kwestia druga wskazuje na środek zaradczy na wspomniane zagrożenia, jakim jest szacunek do drugiego człowieka jako warunek przywrócenia powszechnego braterstwa w oparciu o Biblię (człowiek „obrazem Boga”) oraz refleksję teologiczną i filozoficzną. W ostatniej części (3) został podany przykład w jaki sposób ludzkość może ponownie wkroczyć na drogę miłości. Uosabia go Jezus Chrystus swoją proegzystencją – swoim życiem nie dla siebie, ale „dla drugich”, dla człowieka − dla jego zbawienia i szczęścia.
EN
The purpose of this article is an attempt to show what role required reading can play as a carrier of values in the literacy and cultural education of teenagers. This problem will be discussed on the example of fantasy novel The Hobbit or There and Back Again by J.R.R. Tolkien. Research on the reception of this book in Poland by contemporary teenagers and my experience with the discussed issues have motivated me to describe a few – interesting in my opinion – strategies for dealing with this novel in Polish language education in axiological terms.
PL
Celem artykułu jest próba ukazania wybranych strategii dydaktycznych związanych z wprowadzaniem uczniów w świata wartości, których nośnikiem są omawiane na lekcjach języka polskiego lektury. Problem ten został omówiony na przykładzie powieści fantasy J.R.R. Tolkiena Hobbit, czyli tam i z powrotem. Badania nad recepcją tej książki w Polsce przez współczesnych nastolatków oraz moje doświadczenie związane z omawianą problematyką stały się motywacją do opisania kilku – jak sądzę ciekawych – strategii postępowania z tą lekturą w edukacji polonistycznej w ujęciu aksjologicznym.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.