Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 185

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Internet search engine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
XX
Paradygmat audiowizualności współczesnej kultury zdominował refleksję nad usieciowioną rzeczywistością nowych mediów. Ikonosfera internetu, budowana na różnorodnych formach reprezentacji wizualnej, przyrównywana jest wielokrotnie do świata "prostej formy komunikacji, stosowanej już przez pierwsze cywilizacje, przed tysiącami lat"1. Pokusa postrzegania zwrotu piktograficznego2 jako procesu kierującego rozwój kultury oraz jej narzędzi w stronę pierwotnych form kulturowo- -cywilizacyjnych może implikować strukturalistyczne pragnienie uporządkowania historii mediów w swoistą matrycę pojęciową. W jej ramach możliwe byłoby zestawienie z sobą szeregów binarnych opozycji, takich jak: linearność/nielinearność, ciągłość/nieciągłość, myślenie kategoriami abstrakcyjnymi/nastawienie na konkret czy nawet rozwój cywilizacyjny/kulturowy regres i przyporządkowanie szeregów binarnych opozycji naczelnym kategoriom cyrograficzności i ikoniczności. Zapoczątkowana u schyłku XX wieku idea dominacji ikonosfery w kulturze uległa transformacji w dobie upowszechnienia komunikacji sieciowej, tak jak przedefiniowana została sama kategoria obrazu. Sposób funkcjonowania wizualnych reprezentacji świata w sieci jest bowiem znacząco różny od charakteru obrazów w świecie analogowym3. Na rozumienie przedstawień wizualnych w sieci składają się różnorodne formy reprezentacji, kreacji bądź symulacji rzeczywistości, osadzone w kontekście platform medialnych i sieciowych interfejsów, które implikują odmienny dla każdego z nich status obrazów.
EN
Although the Google search engine is considered as the nervous system of the Internet, its role in the new media universe is still undetermined. The search engine, placed between the Web 2.0 medium and the mechanism of content selection, is ambigous, and its website can be easily distinguished from social media news feeds. As for the domination of visual content, SERP can be considered as the last stand of the words in the iconosphere. In the context of the digital content and its representation, the borders between verbal and visual communication are fluid and mistakable, while the relations between them can be discussed in a wider cultural context. (original abstract)
XX
W idealnym modelu wszystkie zaangażowania strony są szczęśliwe: agencja SEO, klient i wyszukiwarka. W rzeczywistości pojawia się wiele sytuacji kompletnie różnych od idealnych. Oto kilka prawdopodobnych anomalii, które mogą występować w tym trójkącie. (fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to present the basic capabilities of the Google search engine in the process of analysing multi-word lexical combinations. Our assumption is that the Google search engine can be regarded as a kind of linguistic database ready to be used as a practical linguistic tool. The text is an overview, therefore the presented material is limited to the necessary minimum, i.e. fifty randomly-selected phraseological compounds. In the introduction, we list ( and briefly discuss ) the tools available for studying Polish-language multi-word lexical combinations. With such an outlined background, we may characterise the Google search engine as a linguistic database. Finally, in the relevant part, we present the ways of using this tool with selected examples. In the summary, we discuss the possibilities offered by the use of a constantly-updated linguistic database which the Internet search engine under review can be considered to be.
XX
W artykule dokonano analizy poziomu skłonności do wykorzystania Internetu w 28 państwach Unii Europejskiej w latach 2010 oraz 2019, a także dokonano oceny jej dynamiki zmian w tym okresie. W tym celu posłużono się informacjami dostępnymi w bazie danych Eurostatu oraz Banku Światowego dotyczącymi sposobów korzystania z sieci przez obywateli oraz gospodarstwa domowe. W badaniu pominięto kwestie związane z komercyjnym wykorzystaniem potencjału Internetu przez przedsiębiorstwa. Dla poszczególnych lat, na podstawie zestawu cech diagnostycznych, skonstruowano taksonomiczne mierniki syntetyczne, wykorzystując do tego celu metodę TOPSIS. Mierniki te określać będą odpowiednio: poziom skłonności do korzystania z sieci przez obywateli oraz gospodarstwa domowe poszczególnych państw UE, a także dynamikę zmian w analizowanym okresie. Z przeprowadzonych badań wynika, że najwyższą skłonnością do wykorzystania Internetu charakteryzowali się obywatele państw Europy Północnej, a najniższą - Europy Południowej. Do obliczeń wykorzystano środowisko R oraz pakiet Statistica.
EN
The article analyses the level of propensity to use the Internet in 28 countries of the European Union in 2010 and 2019 and assesses its dynamics of changes in this period. For this purpose, information available in the databases of Eurostat and the World Bank regarding the ways in which the Internet was used by citizens and households. The study omitted issues related to the commercial use of the Internet potential by enterprises. For individual years, taxonomic synthetic measures were constructed based on a set of diagnostic features, using the TOPSIS method. These measures determine, respectively: the level of willingness to use the network by citizens and households of individual EU countries as well as the rate of changes in the analysed period. The research shows that the highest propensity to use the Internet was characteristic of citizens of Northern European countries and the lowest was in Southern Europe. The R environment and the Statistica package were used for the calculations.
XX
Sprzedaż słów kluczy przez operatorów wyszukiwarek internetowych stała się w ostatnich latach ważnym zagadnieniem e-biznesu. Z zjawiskiem tym nierozerwalnie jednak związana jest kwestia odpowiedzialności prawnej usługodawców, często bowiem słowa klucze sprzedawane przez nich na potrzeby kampanii reklamowych przedsiębiorców są tożsame bądź zbliżone do znaków towarowych bądź innych oznaczeń odróżniających podmiotów trzecich. Działalność usługodawców odbywa się najczęściej bez zgody podmiotów uprawnionych z tytułu rejestracji znaków towarowych, jak zatem należy traktować tego typu działalność z punktu widzenia prawa? W Polce brak jest ograniczenia odpowiedzialności z tytułu sprzedaży słów kluczy przez operatorów wyszukiwarek internetowych. Najczęściej również usługodawcę prowadzącego serwis wyszukiwawczy nie łączy z podmiotem trzecim żadna umowa, która uprawniałaby operatora wyszukiwarki do wykorzystywania oznaczeń odróżniających podmiotu trzeciego w charakterze słów kluczy dla identyfikacji odesłań prowadzących do stron internetowych przedsiębiorców, które wykupiły tę usługę od operatora wyszukiwarki. Zatem w ww. przypadku będziemy mogli rozpatrywać kwestię odpowiedzialności deliktowej rozumianej sensu largo. (fragment tekstu)
EN
Keyword advertising is an essential revenue stream for search engines. Where is the legal problem? Provider of space for advertisements, cannot arbitrate trademark disputes between advertisers and trademark owners. Advertisers are responsible for the keywords and ad text that they choose to use. Google encourage trademark owners to resolve their disputes directly with advertisers, particularly because the advertisers may have similar advertisements on other sites. (fragment of text)
XX
Przedstawiono specyfikę algorytmów indeksowania stosowanych przez naszą najpopularniejszą na świecie wyszukiwarkę - Google.
XX
Wskazano źródła sukcesu firmy Google - najpopularniejszej wyszukiwarki internetowej. Zamierza ona wprowadzić swoje akcje na giełdę.
XX
Przed laty, aby znaleźć telefon do jakiejś firmy, kartkowano książki telefoniczne. Dziś ich funkcje przejęły internetowe wyszukiwarki. Warto być na górze listy wyświetlonych witryn. To zwiększa szanse, że właśnie nas, a nie konkurentów, znajdzie klient szukający usługi lub produktu. Do tego właśnie służy pozycjonowanie czyli ogół działań polegających na wprowadzaniu stron serwisu internetowego na jak najwyższych miejscach w wynikach zapytań wyszukiwarek dla zadanych słów kluczowych i fraz.
XX
W artykule tym autor opisał najważniejsze wyszukiwarki i metawyszukiwarki internetowe. Główny nacisk został położony na sprawdzenie efektywności obu rodzajów wyszukiwarek. Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu autor podjął próbę wskazania najlepszego sposobu użycia tych narzędzi w wyszukiwaniu informacji. Ponadto autor próbował znaleźć odpowiedź na następujące pytania: które z wyszukiwarek są bardziej efektywne od innych i dlaczego oraz jakie czynniki powinny być wzięte pod uwagę jako argumenty świadczące o .jakości" wyszukiwarek. (abstrakt oryginalny)
EN
In times of rapid growth of information and knowledge sources, what we are searching for tends to be more and more concealed. Thus, finding crucial information is extremely important from the point of view of many different people, companies and institutions (particularly those, which are related to e-commerce and e-business). With each year, Intelligent Software Agents gain more and more popularity and significance as the right tool to acquire, store and manage the information and knowledge needed for the proper functioning of active units in e-business. From the point of view of management and e-business in particular, the most crucial and important are information agents, which are represented in Internet mainly by search and metasearch engines. (fragment of text)
10
60%
XX
Koncepcja inbound marketingu, której twórcą jest B. Halligan, zakłada wykorzystanie do realizacji tej strategii najważniejszych narzędzi marketingu w sieci, jakimi są wyszukiwarki, media społecznościowe, marketing treści, automatyzacja i big data. W tekście analizowane są techniki marketingu w wyszukiwarkach i ich wykorzystanie do budowania skutecznej strategii Inbound marketingu. Autor dowodzi tezy, że dobrze poprowadzona komunikacja w wyszukiwarkach może być decydująca dla powodzenia strategii typu Inbound. Wpływa na to sam model działania wyszukiwarki w ramach którego zyskujemy dane i konwersje oparte o spontaniczne zachowania użytkowników.(abstrakt oryginalny)
EN
Inbound marketing strategy, concept by B. Halligan, for its successful implementation needs many web marketing tools like search engines, social media, content marketing, automatization and big data. The article presents search engine marketing as one of the key factors of successful implementation of inbound marketing strategy. Search engine is the perfect tool for inbound because is able to generate traffic based on spontanic behavior of users. Effective use of search engine needs up-to-dated technical knowledge. We present some basic competences which are "must have" for search engine marketing in service of inbound marketing strategy.(original abstract)
XX
Niniejszy artykuł jest próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie, dlaczego portal społecznościowy Google+, mimo że należy do potężnej organizacji nowomedialnej, jaką jest spółka Google wchodząca w skład holdingu Alphabet Inc., nie odniósł sukcesu na miarę dominującego w rankingach serwisów społecznościowych portalu Facebook. Czy nadmiar produktów i usług oferowanych użytkownikom, zamiast dawać im wolność przejawiającą się w kompleksowej obsłudze, stał się źródłem opresji? Nieustanne przemiany zachodzące na rynku medialnym, a zwłaszcza w obszarze tak zwanych nowych mediów, determinują również, jak zauważa Teresa Sasińska- -Klas, zmianę optyki metodologicznej prowadzonych badań oraz doboru narzędzi. Specyfika przedmiotu badań, w tym przypadku produktu oferowanego przez organizację nowomedialną, wymaga od badacza podejścia inter-, a nawet transdyscyplinarnego. Dlatego też, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, autorka, wykorzystując badania jakościowe, opierając się na paradygmacie interpretatywnym, przeprowadziła szereg wywiadów ustukturyzowanych, których analiza pozwoli wyjaśnić przyczyny niepowodzenia badanego serwisu społecznościowego - Google+. (fragment tekstu)
EN
Google has a wide range of services and products that provide nearly complex users service. In addition, Google's multi-year experience and the ever-growing number of its users is likely to lead to the successful launch of another social networking product. In the meantime, it turns out that it is quite the opposite. This paper is an attempt at answering the question about the reasons why the Google+ social site has failed. To that end, an analysis of the tools offered by Google+ and the leading social networking site Facebook will be conducted. (original abstract)
XX
Sposób generowania wyników przez wyszukiwarki Google w ostatnim czasie przeszedł znaczącą zmianę, na której nie chcę się w tym artykule koncentrować. Wystarczy powiedzieć, że algorytm przeszedł od arbitralności instytucjonalnej do arbitralności społecznościowej. Chcę natomiast przeanalizować wizualność i metaforyczny język wyszukiwarek Google pod kątem ich polityczności. Moim naczelnym celem jest wskazanie na te aspekty Sieci jako znaczące. (fragment tekstu)
EN
The article discusses the issue of colour-related metaphors used by institutions and common users for describing the experience of using the Web. The context of thinking about modern Internet in this text is provided by William Gibson's classic cyberpunk novel - Neuromancer. I assume that colours may be persuasive in presenting the Internet in specific, political and business-related context. (original abstract)
13
Content available remote Search Engines as a New Type of Stakeholder of Contemporary Organizations
60%
EN
This paper deals with the problem of the impact of search engines on the functioning of contemporary organizations. In the first part an overview of the situation connected with the growing role of search engines in the business environment of contemporary organizations and the consequences of this process is briefly provided. The second part is focused on an analysis of the two basic forms of influence of search engines on contemporary organizations: direct and indirect. Finally the most significant conclusions and suggestions are provided.(original abstract)
EN
The article contains an analysis of the influence of diversification of IP addresses on building a ranking of search results in Google search engine. The article is based on an analysis of the process of assigning addresses to website hosting providers and the possible variations of that process. It presents the process of assigning IP addresses and their operation, and it analyses the influence of autonomous systems on web search engine ranking. (original abstract)
XX
Opracowanie1 przedstawia analizę popularności witryn w wyszukiwarkach. Opiera się o dane pozostawione przez odwiedzających je użytkowników. Koncentruje się na użytkownikach, którzy odnaleźli te witryny w oparciu o mechanizmy wyszukujące w internecie. Prezentuje również pojęcie "długiego ogona" w wynikach wyszukiwarek oraz rezultaty przeprowadzonych badań dotyczących tego zagadnienia. (abstrakt oryginalny)
XX
Pierwsze wersje internetowych szperaczy wykrywały i indeksowały tylko tytuły stron WWW. Dzisiejsze wyszukiwarki indeksują zaś nie tylko zawartość całej strony WWW, ale także różne typy plików, jak np. Adobe Acrobat (PDF), dokumenty Microsoft Office, pliki dźwiękowe i wideo. Wpływ dynamicznie rozwijających się technologii wyszukiwania na współczesną gospodarkę i społeczeństwo jest bardzo duży. Książka Johna Battelle, współtwórcy i redaktora "Wired Magazine", jest próbą wieloaspektowej analizy fenomenu wyszukiwania. (abstrakt oryginalny)
17
Content available remote E-learning na fali przemian
60%
XX
Wraz z rozwojem technologii informatycznych oraz pod wpływem zmieniających się trendów na rynku e-learning ulega ciągłej ewolucji. Twórcy elektronicznych treści szkoleniowych, wyposażeni w coraz lepsze narzędzia autorskie, stają wobec nowych wyzwań i rosnących wymagań świadomych swoich potrzeb i gustów odbiorców. W felietonie porównano stan zdalnego nauczania w Polsce z okresu jego początków i w czasach obecnych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the way of changes, the global e-learning system including Polish e-learning systems throught the process of development has reached a level on which its usefulness to support the educational and cognitive human activity ceases to be questioned. The phenomenon of distance education based on the global computer network is manifested, among others, in an outstanding ability of e-learning for quick assimilation of innovation in information technology. The purpose of the article was to examine the connections between technology already present on the market and authoring tools capabilities available for instructional designers. In accordance with this intention, the authors of the article compare d instruments and standards of the e-learning courses used on the Polish market several years ago and presently. The authors relied on their own experience in designing courses. They have undertaken a review of the available materials and studies in this field.There was a significant transformation in the field of e-learning courses development. The consequences of a big boom in mobile devices and the popularity of computer games were pointed out. The attention was also paid to the limitations concerning the use of certain forms of e-learning.(original abstract)
XX
Web positioning, czyli pozycjonowanie serwisu WWW w sieci, to zapewnienie stałego dostępu do strony przez mechanizmy wyszukiwawcze i maksymalizacja szans na jej odnalezienie. Przeważnie utożsamiane jest to z pozycjonowaniem w wyszukiwarkach, jednak pojęcie to obejmuje także pozycjonowanie w katalogach stron WWW portali i serwisów tematycznych. Za formę web positioningu można również uznać umieszczanie linków do serwisu w sieci. Dobrze pozycjonowana witryna firmowa powinna być zarejestrowana w najważniejszych dla swego rynku docelowego wyszukiwarkach i katalogach oraz znajdować się w czołówce wyników wyszukiwania dla wyrażeń kluczowych związanych z jej tematyką1. Opracowanie składa się z trzech części, w których przedstawione zostały korzyści web positioningu, błędy w budowie stron internetowych mające wpływ na miejsce w wynikach wyszukiwania oraz prowadzone badania, mające na celu udoskonalenie działania wyszukiwarek internetowych. (abstrakt oryginalny)
XX
Wyszukiwarki internetowe są narzędziami, które za pomocą wbudowanych mechanizmów i algorytmów pozwalają na ogarnięcie przez człowieka ogromnego zbioru dokumentów, jakim jest Internet. Wyszukiwarki składają się z trzech elementów: pająka, indeksu oraz interfejsu wyszukującego, zazwyczaj strony WWW. Pająk to robot sieciowy wykorzystywany do zbierania informacji ze stron internetowych i baz danych w sieci. W uproszczony sposób można powiedzieć, że pająk gromadzi informacje znalezione w Internecie zapisując je w indeksie. Dane te wykorzystywane są następnie podczas samego procesu poszukiwania określonych fraz przez użytkownika. Celem niniejszej pracy było stworzenie przykładowego pająka, pobierającego z dokumentów HTML informacje na temat poprawności ich budowy oraz liczebności zawartych w nich elementów. W artykule został przedstawiony projekt oraz implementacja wspomnianego pająka. (abstrakt oryginalny)
XX
Polski rynek eCommerce jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się w Unii Europejskiej. W przypadku transakcji na styku sklep internetowy - konsument jego wartość w 2016 roku ma przekroczyć 36 mld zł, a w 2020 roku będzie to już 63 mld zł. Raporty podają także, że liczba e-sklepów w naszym kraju przekroczyła poziom 20 000 podmiotów i stale rośnie. Handel elektroniczny obejmuje jednak nie tylko transakcje B2C. Zgodnie z najnowszym raportem Izby Gospodarki Elektronicznej "Trendy w sprzedaży B2B w Polsce 2015" coraz istotniejszym trendem na rynku są sklepy internetowe B2B, którego wartość szacuje się na aż 215 mld zł, a cechą charakterystyczną jest rozwój platform B2B działających według podobnych mechanizmów, jak e-sklepy obsługujące rynek konsumencki. Wejście w eCommerce powinno być zatem kierunkiem rozwoju wielu producentów i sprzedawców (hurtowych i detalicznych), a obszarem działalności sklepu, na który warto już teraz zwrócić uwagę, wykorzystanie standardów GS1 do opisu produktów. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.