Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 386

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Moralność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
1
Content available remote Literatúra, morálka, mravnsť a mravné hodnoty
100%
EN
The author deals with the relationships of literature to the morality. It means how can literature reflects the world of morality or if literature and art can support the creation, eventually to form morality and moral values in the society as well as in individual person. The mutual relationship of literature, philosophy and ethics presents the complex problem. Some writers state that literature includes the important moral dimension, because it can express explicitly and implicitly to many moral tasks of the certain period and people.(original abstract)
XX
Przedstawiono rozważania na temat niektórych negatywnych aspektów polskiej moralności publicznej i manier. Do porównania teraźniejszości z przeszłością wykorzystano pracę Jana Ostroroga.
EN
The author of the article considers some negative aspects of Polish public morality and manners. He compares the present with the past using the thought of Jan Ostrorog, who is an early Renaissance social and political writer. (original abstract)
XX
Na przykładzie zachowań polityka, kapłana i publicysty przedstawiono podejście do norm i wartości moralnych.
EN
Based on the philosophy of a priest, a politician and a publicist, this article presents the manner of an instrumental approach to moral norms and values.lt also shows how this approach correlates with people's moral consciousness in the time of growing political freedom and free market. (original abstract)
4
80%
XX
W artykule rozpatrywane są wyniki konstrukcji modeli predykcyjnych normatywnego kryzysu i jego systematyczność w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości (12-20 lat).Wybrane badania dotyczyły młodzieży 12-15 lat (55 uczniów szkół średnich) oraz 66 uczniów II i III roku szkół wyższych na Ukrainie (18-20 lat). Dwa modele regresywne pozwalają opisać różne kompleksy czynników predykcyjnych psychologicznego kryzysu w okresie dojrzewania. Objawy kryzysu w okresie dojrzewania są determinowane następującymi czynnikami predykcyjnymi: indywidualne właściwości typologiczne (niestabilność emocjonalna, ekstrawersja), emocjonalne i wolicjonalne cechy (problemy samokontroli, niskie poczucie kontroli), negatywny stosunek do działania (do obowiązków i nauczania), do ludzi i norm moralności, niekorzystne środowisko społeczne (sytuacja rodzinna, wychowanie w rodzinie, doświadczenia biograficzne), nieodpowiednie zachowanie normatywne, indywidualizm (43% wyjaśnienie rozbieżno- ści w zależnej zmiennej "kryzys"). Główne czynniki prognostyczne kryzysu w okresie dojrzewania to: deficyt aktywności subiektywnej, niski poziom rozumienia sensu życia, poczucie kontroli zewnętrznej, bierność społeczna, negatywne nastawienie do siebie, niski subiektywny poziom samopoczucia, brak spontaniczności i elastyczności w komunikacji, koncentracja na wartościach majątkowych (26% rozbieżności zmiennej). Przeprowadzono analizę porównawczą czynników predykcyjnych kryzysu w wieku dojrzewania i wczesnej dorosłości (wspólne i odmienne cechy). Dokonano analizy zmian proporcji wagi i roli uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych kryzysu w okresie dojrzewania (spadek wartości indywidualnych typologicznych cech, charakterystyka sytuacji rodzinnej i edukacji, zwiększenie roli elementów refleksyjnych, koncepcji własnego - Ja, właściwości wartościowo-semantycznych i subiektywnych). (abstrakt oryginalny)
EN
Predictors of the normative development crisis in adolescence and early adulthood This paper constitutes an analysis of the results of the construction of prediction models of the normative crisis and its patterns in adolescence and early adulthood (12-20 years). The sample selected for research included a group of 12-15-year-old teenagers (55 secondary school students) and 66 university students in Ukraine (18-20 years, 2nd-3rd year of study). Two regression models enable us to describe the various complex predictors of the psychosocial crisis which may occur during adolescence. The emergence of the crisis in adolescence is determined by such predictors as: individual typological properties (emotional instability, extroversion), emotional and volitional characteristics (self-control problems, low self-control), a negative attitude to the activities (duties and studies), people and moral norms, an unfavorable social environment (a family situation, education in the family, biographical experience), a low behavior norm, individualism (43% of explainable dispersion of the "crisis" dependents variable). The main predictors of the crisis in adolescence include the following: a deficit of subject activity, low meaningfulness of life, an external locus of control, social passivity, a negative self-attitude, low subjective well-being, lack of spontaneity and flexibility in communication, focus on wealth (26% of explainable dispersion). A comparative analysis of predictors of age crisis in adolescence and early adulthood has been performed. The changes of the ratio of weight and the role of internal and external determinants of the crisis emergence in the period of adolescence have also been discussed (reduction of the value of individual and typological properties, features of the family situation and upbringing, an increased role of reflexive components of I- concept, value-semantic and subjective properties) (original abstract)
5
Content available remote Od etyki do etyki biznesu
80%
XX
Zasady etyki zawodowej związane są z rolą społeczną przypisaną osobom wykonującym określony zawód. Etyka zawodowa przybiera często formę kodeksu etycznego danego zawodu, opisującego akceptowany społecznie ideał. Etyka zawodowa oraz etyka biznesu są obszernymi i współcześnie żywotnymi zjawiskami etyki szczegółowej, ich relacji zachodzących w trójkącie: moralność, życie gospodarcze, polityka. Normy moralne wytyczają, jak powinno się postępować w stosunku do drugiego człowieka, jak i wobec siebie. Różnica pomiędzy normami moralnymi a normami prawnymi polega na odmienności konsekwencji, jaką jednostka będzie zmuszona ponieść w przypadku złamania którejkolwiek z zasad. Wszelka etyka, ogólna czy zawodowa, jest zbiorem nakazów, które mówią, jak etycznie postępować, co ściśle wiąże się z systemem kar i nagród, w jakim żyje człowiek.(abstrakt oryginalny)
EN
Rules of professional ethics are connected with the social role ascribed to people realising the given occupation. Professional ethics is often taking on the form of a code of professional ethic, that describes the socially accepted ideal.Professional ethics and businnes ethics are extensive and in our times vital phenomena of circumstantial ethics and their relation in a triangle: morality, economical life, politics. The moral norms mark out how you should act towards other people and towards yourself. The difference between moral norms and the law norms lies in dissimilarity of consequences, that every individual has to suffer in the case of breaking any of these rules. Every ethics, general or professional, is a set of rules which is an ethical behaviour. That is closely connected with the system of punishment and award in which people live(original abstract)
XX
Wartości moralne stanowią niewątpliwie fundament dla kształtowania postaw moralnych. Ich urzeczywistnienie w życiu nadaje kierunek rozwoju moralnego konkretnego człowieka. Są niczym drogowskazy, które należy poznać, zaakceptować i aplikować w przestrzeni życiowej na poziomie indywidualnym i społecznym mając świadomość ich znaczenia dla budowania lepszego świata. Trzeba tu zauważyć za D. Von Hildebrandem, że: "Nosicielem moralnych wartości może być jedynie taki człowiek, który potrafi ł na tyle wyrosnąć, by nie ograniczać swego widnokręgu do siebie samego; który - wolny od więzów pychy i pożądliwości - nie pyta na każdym kroku o własne zadowolenie, lecz umie wyjść poza ciasny krąg własnych interesów, oddając się i podporządkowując się temu, co samo w sobie jest ważne, co piękne i dobre"47. Taki człowiek stanowi przyszłość dla rozwoju całego społeczeństwa, którego moralność może stanowić siłę do walki ze złem, jakie daje się odczuć w agresji, braku poczucia bezpieczeństwa itd. Stąd pojawia się konieczność coraz wyraźniejszego, zintensyfi kowanego odniesienia do wartości moralnych, pogłębiania świadomości moralno-aksjologicznej, co powinno znaleźć wyraz w projektowaniu działalności edukacyjnej we wszystkich jej wymiarach. W tym świetle projektowanie wszelkich działań, zwłaszcza edukacyjnych, nasuwa potrzebę wydobycia znaczenia funkcji, jakie spełniają wartości moralne, przebiegu procesu ich introcepcji oraz zagrożeń, jakie mogą pojawić się z niekompetentnego ich aplikowania do działań dydaktyczno-wychowawczych.(fragment tekstu)
EN
Article is aimed at showing the meaning of moral values in projecting educational activities. Moral values through their functions belong to one of the most signifi cant factor determining the moral development, thus, the quality of moral character. In educational perspective they are positive and are the basis for projecting concrete activities. However, it demands ethical and axiological professionalizm from persons responsible for these activities.(original abstract)
XX
Prezentowany artykuł jest próbą odpowiedzi na zagadnienie współczesnych, moralnie złożonych środowisk, które stanowią wyzwania i nakładają znaczące wymagania etyczne na członków organizacji. Wiele jednostek rozwija obecnie zdolności moralne pracowników. Jednak znaczna część badaczy organizacji zwraca większą uwagę na negatywne aspekty działań organizacyjnych. Koncentracja na negatywnych stronach organizacji tworzy lukę w naszej wiedzy na temat etyki organizacyjnej wykraczającej poza normy branżowe, normy praktyki czy oczekiwań społecznych co do ogólnych zasad biznesowych. Dlatego podejście do etyki zgodne z teorią pozytywnych zachowań organizacyjnych (PZO) może stanowić nowe i pozytywne postrzeganie organizacji etycznej. Proponowany kodeks postaw antykorupcyjnych podkreśla pozytywne dewiacje, reprezentuje wewnętrznie spójny i centralny system wierzeń, wartości i norm, które mogą służyć jako kompas moralny przedsiębiorstwa, prowadząc je przez pełen zestaw konkurencyjnych środowisk i cykli biznesowych. (abstrakt oryginalny)
EN
In response morally-complex, modern environments imposing significant ethical demands and challenges on organizational actors, many organizations are pursuing the development of the moral capacity of their employees. However, many organizational researchers have paid greater attention to the negative end of the organizational spectrum. This negative focus creates a gap in our understanding of organizational ethics above and beyond industry norms, practice norms, or societal expectations of general business principles. Therefore, a positive organizational behavior (POB) approach to ethics may provide a new and affirmative way to conceptualize and ethical organization. The proposed anti-corruption living code of conduct emphasizes positive deviance, a living code of conduct represents an internally coherent and central system of beliefs, values and norms that may serve as a firm's moral compass, guiding it through a gamut of competitive environments and business cycles. (original abstract)
8
Content available remote O sujeito moral: pelas implicações e fundamentos
80%
EN
Morality has a place in human action. There must be present knowledge, freedom and purpose, hence the importance of analysis and moral responsibility and wisdom in practice.(original abstract)
EN
The economy arranges human activity in the sphere of the farming, it cannot do without notions settled on the basis of human nature and nature of society, because economic activity of a man is not only his attitude towards things, but first of all to other people as individual beings, and to their teams and social groups. Because economic activities belong to a group of human occurrences therefore their understanding requires knowledge of human nature and factors financially elusive belonging to psychology and ethics and having impact on the human behaviour. The research of these occurrences is based on lots of data, by no means statistical. In research of economic phenomena metaphysical notions about human nature are the most important, about its origin, destiny, selfesteem and mutual bound among people. In this way the range of political power cannot be determined by empirical research}. However , if considerations refer to the human nature and that of social coexistence, it can be qualified, what belongs to an individual and what to the state. In practice we can state different competences in this range. Let`s analyse 3 different ones in this range: the extreme liberalism, Christian ethics, and entire socialist Bolshevik etatism. (original abstract)
10
Content available remote A hospitalidade como "solicitude": valor e sentido das tarefas segundo Ricoeur
80%
EN
Ricoeur focuses your attention about hospitality according the human diligence. But in this way there are so many subjects to the moral and ethics differences by the way in the self respect, from the Kantian thinking to the New Testament positions . Meanwhile. I think so that Ricoeur has formulated a new concept to hospitality. Therefore the hospitality is the solicitude of tasks step by step with the Other priority. (original abstract)
11
Content available remote Saving Morality : a Case against Moral Neutralism
80%
EN
The purpose of this paper is to defend a position in metaethics, saving morality from certain reductionist attempts, and arguing that a moral point of view denotes a distinct attitude toward the world with a set of relatively stable conditions. I discuss the problem of demarcation between the moral and the non-moral domains, and contrast the two basic approaches - moral neutralism and moral descriptivism. Moral neutralism is defined as a view which builds no content requirements into the definition of moral rules, whereas moral descriptivism or essentialism places identifiable constraints on the content of an action-guiding principle if such a principle is to count as a moral, as opposed to a non-moral, rule. I show that adopting neutralism is tantamount to giving up ethical theory as a scholarly activity with a distinct subject matter altogether. It is further argued that W. Frankena's essentialist definition of morality, as well as a more recent view of Catherine Wilson, share a similar weakness and fall short from neutralizing neutralism. Finally, I propose a modification to the essentialist account of morality, which would significantly increase the resilience of such an account to attempts of reducing moral prescriptions to any action-guiding policy whatsoever, as long as such policy is sincerely adhered to and followed consistently. The proposed modification is described as a Realism constraint, and it refers to the connection between one's expectations of the outcome of observing a prohibition or following a certain rule and the actual consequences of following a given policy.(original abstract)
12
Content available remote Morálka v slovenských idiómoch
80%
XX
Ľudské myslenie je pojmové. Pojmy, ktorými sa riadi naše myslenie, však nie je len záležitosťou intelektu, ale riadia aj naše každodenné fungovanie, a to až do najmenších detailov. "Pojmy štruktúrujú všetko, čo vnímame, ako sa pohybujeme vo svete a aké vzťahy si vytvárame k ostatným ľuďom" [Lakoff, Johnson, 2002: 15- 16; prekl. EČ]. Náš pojmový systém je do značnej miery metaforický. Ako príklad uvádzame bežne používané frázy, ktoré spriezračňujú nasledujúcim výkladom Lakoff a Johnson (2002): To, čo tvrdíš, sa nedá obhájiť. Napadol každý môj argument. Jeho kritika trafila rovno do čierneho. Nikdy som ho v debate neporazil. Odstrelil všetky moje námietky. O spore alebo o argumentácii teda hovoríme ako o vojne, pretože v spore/ argumentácii skutočne môžeme buď vyhrať, alebo prehrať, pričom nášho komunikačného partnera vidíme ako protivníka. Útočíme na jeho pozície alebo bránime vlastné, získavame alebo strácame pôdu. Isté stratégie plánujeme alebo ich používame, ak zistíme, že sa naša pozícia nedá obrániť, presunieme sa a nájdeme si novú.Vidno, že veľa vecí, ktoré v spore/ v argumentácii robíme, sú sčasti štruktúrované s pomocou pojmu vojna. Táto metafora je súčasťou našej kultúry. Iná kultúra, ktorá nevidí spor alebo argumentáciu ako vojnu, ale napr. ako tanec a komunikačného partnera vidí ako svojho tanečného partnera, bude používať iné výrazy [Lakoff, Johnson, 2002: 16-17]. Z toho vyplýva, že najzákladnejšie hodnoty kultúry sú koherentné s metaforickou štruktúrou jej základných pojmov. Ktorým hodnotám pridelíme prioritu, vo veľkej miere závisí od subkultúry, v ktorej žijeme, ale aj od vlastných osobných hodnôt [Lakoff, Johnson, 2002: 35].(fragment tekstu)
EN
The research focuses on the presence of the concept of morality in Slovak idioms. It contains the analysis of Slovak world conceptualization with the orientation on reception of morality between people. The author makes an assumption that every nation conceptualizes the world in its own way, depending on its history, geographic and climate conditions, social structure etc. It means that every nation perceives human relationships in its own way, too. Thus, the author assumes that the reception of morality is different, but there are some areas which are the same in every nation. The author´s intention is: to complete and to analyze these idioms and phraseology in Slovak language which refer to morality; to make a classification of it following the semantic aspect; to carry out a detailed linguistic analysis (grammatical and semantic); to draw general conclusions regarding the specifications of Slovak nation and its reception of morality.(original abstract)
13
Content available remote Moral Identity in the Reflections of Umberto Eco
80%
XX
Concept of identity has played a pivotal role in the social sciences since the year 1960 [Findor, 2005] when it appeared as a topical issue in this scientific area. According to Barker [2006], the concept of identity has become of prime importance in the field of cultural studies. Each identity (individual) is comprised of several subidentities, e.g. national, cultural-moral etc. Following this point of view, identity is defined as a cultural construct in the area of cultural studies. In the words of Průcha [2010], identity can be defined as a term which determines appurtenance of individual to community with values, norms, rules he/she identifies with. On the one hand, primordial rudiment of identity is connected with social existence of individual (family, mother tongue, nation, race, customs and traditions). On the other hand, instrumental rudiment is connected with individual´s own decision to be a member of a given community and fully accept it. If primordiality is based mostly on emotional basis, then instrumentality is connected with ratio [Bačová, 1997]. The term identity is highly flexible and plastic and we can see quite clearly that it is used in the spectrum of different contexts. According to Jacobs and Maier [1998] identity as well as moral identity has developed in three time periods comprising the past, the present times and future. Moreover, identity can be defined only on the condition that all these different time periods are being respected and taken into account. There exist also borders between identities and they are dependent on individual and his/her will [Assmann, 2012]. As far as an individual feels having or possessing several identities at the same time is based on his/her own individual settings, circumstances and decisions. However, certain doubts have emerged recently in the area of cultural studies concerning the pressing question whether the identity can be supposed to be fixed and firmly defined, or acquired by man freely without set borders. Another question which arises is concerned with mutual connection of these two aspects. Although the origin of the word identity comes from the Latin idem, which means the same, today´s view is that it is more understood in its diversity i.e. linguistic, cultural, national, moral identity etc.(fragment tekstu)
EN
Der Beitrag beschäftigt sich mit der in Umberto Eco´s Werk reflektierten moralischen Identität. Umberto Eco gilt als einer der berühmtesten gegenwärtigen Autoren, die sich dem Thema der Moralität und der italienischen Gesellschaft widmen. In diesem Beitrag beschäftigen wir uns genauer gesagt mit der Wahrnehmung der Moralität und Identität in den ausgewählten Werken von U. Eco. Unser primäres Ziel ist Themen als Kampf, Migration und Toleranz, die zu den Eco´s bekanntesten Forschungsfelden gehören, zu rekognoszieren.(original abstract)
14
80%
XX
Moralność jest pojęciem bardzo szerokim i niejednoznacznym. Stworzenie definicji tego pojęcia, która zadowoliłaby specjalistów różnych dziedzin nauki, filozofów, etyków czy literaturoznawców jest niemożliwe. Najogólniej można zdefiniować moralność jako zbiór funkcjonujących norm, dotyczących tego, co jest dobre i słuszne. Zgodnie z tą definicją termin "moralny" oznacza: zgodny z zasadami obowiązującymi w danej społeczności [Chmielnicki]. Można łatwo zauważyć, że zgodnie z wyżej przytoczoną definicją moralność nie jest pojęciem uniwersalnym. Wiąże się z mentalnością danego społeczeństwa, obowiązującymi zasadami prawnymi, jak również z sytuacją polityczną. Sytuacje ekstremalne stosunkowo często wpływają na ludzkie poglądy i system ich wartości.(fragment tekstu)
EN
This article contemplates moral and immoral behavior during the war on the basis of the poems of a Russian poet Bulat Okudzhava. The poet shows in his poems that the war only means an unnecessary suffering, victims and pain only. Philosophers claim that the war could be just and unjust, they divide people into two groups: the guilty and the innocent during the war but the poet shows that this division is arbitrary and it is impossible to use it in practice. Okudzhava describes the Second World War in Russia and he underline that on the battlefield there fought not only soldiers but also unprepared, unarmed civilians. Okudzhava's poems could be interpreted as an accusation against the army commanders who did not have any respect for their subordinates. The poet openly write that soldiers in the Russian army could not contradict commanders and the dictator and on the battlefield human rights were notoriously broken. Okudzhava also stigmatizes the people, who thoughtlessly sacrificed their lives in the name of badly conceived patriotism. Furthermore, Okudzhava pays attention to the fact that life after the war always changes. The soldiers who survive the war feel bad about what they have done on the front and they are full of remorse for being very cruel.(original abstract)
15
Content available remote Understanding of Ethics and Morality by Different Social Groups
80%
XX
W potocznym rozumieniu pojęcia etyka oraz moralność zwykle traktowane są jako synonimy, mimo istnienia powszechnej świadomości istnienia różnic między nimi. W artykule wskazana jest zależność między pojmowaniem tych pojęć a przynależnością do określonej grupy społecznej. Artykuł koncentruje się na określeniu rozbieżności między etyką i moralnością w percepcji społeczności akademickiej. Jako narzędzie badawcze posłużył autorom kwestionariusz ankiety, a badanie przeprowadzono wśród nauczycieli akademickich oraz studentów ostatniego roku studiów.(abstrakt oryginalny)
EN
Even though the concept of ethics is something familiar to us, it is not so easy to define it. Commonly, it is referred that ethics deals with morality, mostly because ethics and morality are essentially synonyms that originate from different languages: ethics comes from the Greek word ethos - habit, character, morality, while morality comes from Latin words mos - custom, mores - behaviour and moralis [Čehok and Kopreket all, 1996: 8]. Also, in common language, ethics is taken the same thing as morality or a set of moral rules according to which people behave or they should behave. Thus, we talk about medical ethics, professional ethics, etc. and very often we may replace it with the word morality. However, ethics is not the same as morality, but it is the Philosophy of Morals - one of the fundamental philosophical disciplines (with Ontology, Theory of Knowledge and Aesthetics). Of course, ethics deals with the concept of good, the value which is different from beautiful and true (although they can and should come together). As opposite to morality, Philosophical Ethics is not concerned with what it is, but what it should be.(fragment of text)
16
Content available remote Wartość racjonalizmu według Leszka Kołakowskiego
60%
XX
Artykuł prezentuje poglądy najwybitniejszego polskiego filozofia Leszka Kołakowskiego na temat kondycji człowieka we współczesnym świecie, który na drodze do wolności poszukuje nie tylko własnej podmiotowości, ale także harmonijnej i czytelnej reguły funkcjonowania w społeczeństwie masowym. Zasadnicze jest przekonanie, że człowiek, kultura i świat, aby trwać i przetrwać muszą pozostawać w stanie niezakończonym ostatecznie. Siła kultury, siła jej twórcy objawia się w identyfikacji niezakończonej. (abstrakt oryginalny)
EN
The publication presents the views of the most eminent Polish philosopher Leszek Kolakowski on the human condition in the modern world, who on the way to freedom seeks not only for his own subjectivity, but also for harmonious and clear rule of functioning in a mass society. The essential is the belief that a man, culture and the world to remain in existence and to survive must be able to last in ultimately unfulfillment stage in mankind's development. The strength of the culture, the strength of its creators is revealed in the identification unfinished. (original abstract)
17
Content available remote Wpływ studiów ekonomicznych na poziom moralny studentów
60%
XX
W Stanach Zjednoczonych od początku lat osiemdziesiątych minionego wieku prowadzono badania wśród studentów ekonomii, dotyczące ich skłonności do współpracy i filantropii oraz znajomości podstawowych pojęć moralnych, takich jak sprawiedliwość i bezstronność (fairness), a także dotyczące uczciwego postępowania. Niezależnie od zastosowanych metod otrzymywano wyniki wskazujące na niższą skłonność do współpracy wśród studentów ekonomii w porównaniu ze studentami kierunków nieekonomicznych oraz na pogorszenie się tego wyniku po kursie mikroekonomii. Na tej podstawie sformułowano dwie hipotezy: hipotezę o autoselekcji oraz o indoktrynacji. Celem artykułu jest omówienie hipotezy o indoktrynacji na tle przeprowadzonych badań, które polegały ma eksperymentalnych grach, w których uczestniczyli studenci. Znajomość gier ekonomicznych oraz warunków eksperymentowania może rzucić trochę światła na wyniki przeprowadzonych badań. W szczególności nie są tak istotne wyniki tych badań, ile pytanie o możliwość indoktrynacji za pomocą wykładanych treści nauk ekonomicznych i indoktrynacji polegającej na przekazywaniu obrazu samolubnego człowieka ekonomicznego. Źródłami indoktrynacji na studiach ekonomicznych mogą być podręczniki i inne materiały dydaktyczne oraz osoba wykładowcy - jego wiedza, poglądy i umiejętności dydaktyczne. Zatem celowe jest zbadanie treści podręczników ekonomii, zwłaszcza mikroekonomii, w których omawiane są motywy i cechy człowieka ekonomicznego ze względu na możliwość indoktrynacji polegającej na promowaniu samolubnych podstaw i działań. Treść tych podręczników będzie poddana analizie w kontekście dyskusji i wątpliwości dotyczących przedmiotu badań ekonomii, jej metody i statusu nauki pozytywnej. (fragment tekstu)
EN
In the United States since the beginning of the 80's of the last century a study has been conducted among students of Economics regarding their disposition to cooperation and philanthropy and keeping promises. Regardless the used methods the results have shown lower readiness for cooperation among students of Economics in comparison to students of other disciplines. What is more, the result was even worse after completing the the microeconomics course. Basing on those findings two hypotheses were formulated: the hypothesis of autoselection and indoctrination. The aim of the paper is to formulate implications regarding the indoctrination hypothesis. A massive attendance at economics studies in Poland is an argument against the hypothesis of auto-selection. However, unless the research is completed, this hypothesis cannot be rejected. The hypothesis of indoctrination is more attractive because of special cognitive and moral condition of a post-communist society, which the lecturers of economics school are members of and because of the economic situation of schools of higher education. These conditions, which accompany education of economics in Poland, favour firstly introduction of highly specialised curricula which do not prepare students for understanding the economic activity as a means for good life. Secondly, the economic knowledge is interpreted by lecturers as a set of instructions to manipulate market players. Thirdly, the lecturers' attitudes and activities in favour of the principle that what is not legally prohibited is allowed are "awarded" with a higher financial status. These implications will be made probable by the analysis of the curricula and the lectures' contents of economic schools. Main attention will be paid to Microeconomics; the main "defendant" accused of indoctrination in the American studies. (original abstract)
XX
Autor omówił koncepcję religii i podstawowe funkcje, jakie według Durk-heima spełnia duchowość i religia w życiu człowieka i społeczeństwa. Artykuł opiera się głównie na dziele pt. "Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii autorstwa Durkheima. Dzięki religii człowiek staje się wywyższony ponad swą zwierzęcą naturę - jest zdolny przekraczać sferę profanum i wznieść się do sfery sacrum; religia jest źródłem mocy człowieka i wyzwala solidarność spajającą zbiorowość w zwartą całość. Jest źródłem wartości, moralności, i -jak twierdzi Durkheim -prawie wszystkie wielkie instytucje społeczne mają swe źródło w religii; najprzeróżniejsze umiejętności i zwyczaje, zarówno te, które zapewniają funkcjonowanie bytu moralnego (prawo, moralność, sztuki piękne), jak i te, które służą bytowi materialnemu (nauki przyrodnicze, technika, produkcja) mają swe bezpośrednie źródło w religii. (abstrakt oryginalny)
EN
The author described the conception of religion and it's basic functions, which spirituality and religion, according to Durkheim, perform in the life of a human and society. The article is mainly based on ,,The Elementary Forms of The Religious Life. System of Totemism in Australia" by Durkheim. Thanks to religion a human becomes preponderant to his animal nature - he is able to exceed the sphere of profanum, and rise to the sphere of sacrum; religion is a source of human power, it releases solidarity uniting community into compact wholeness. It is a source of values, morality, and - as Durkheim says - almost all the big social institutions have their origin in religion; various skills and customs, both those which are the base of functioning of moral being (law, morality, fine arts), and those which serve the material being (natural science, technology, production), they have direct source in religion. (original abstract)
19
Content available remote Etyka a moralność polityczna
60%
XX
Społeczeństwo pozbawione etycznej władzy nie jest zdolne do długotrwałego istnienia i przekazywanie kolejnym pokoleniom treści, które mogłyby stać się podstawą prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. Nie wdając się w szczegółowe rozważania filozofów, warto zwrócić uwagę, że określenie "etyczna władza, etyczni politycy" wydaje się wręcz utopijne i moralistyczne. Taki rodzaj mitycznego myślenia, że etyka jest domeną moralistów, duchownych i osób, które zajmują się wyłącznie sprawami ducha jest coraz bardziej powszechny wobec nieustannego nawoływania do strategicznego i pragmatycznego działania.(fragment tekstu)
EN
In my article I assumed that society deprived of ethical governance is not able to sustained existence and hand down its substance to posterity which might formulate basis of proper existence and development. Avoiding particulars of philosophical considerations it is worth mentioning that definition "ethical governance" and "ethical politicians" seem to be sort of utopian and moralistic. This kind of mythical thinking which qualify ethics as a domain appropriate exclusively for the clergy, moralists and professionals dealing with spiritual matters is the most commonly used as a lobbing for strategic and pragmatic activity is steadily arising. In my publication I would like to express my attitude to mentioned above thesis and reveal its week points. (original abstract)
20
Content available remote Aspekty moralne odpowiedzialności w prawie karnym
60%
XX
Celem pracy jest charakterystyka prawa karnego jako gałęzi prawa o szczególnym natężeniu pierwiastka moralnego, przesądzającego o jego specyfice. Wyróżniono dwa aspekty rozważań. Pierwszy dotyczy oceny moralnej zachowań uznanych za przestępstwo i założenia, że potępienie moralne czynu ma odróżniać prawo karne od innych gałęzi prawa publicznego. Drugi aspekt dotyczy założenia, że wyróżnikiem kary kryminalnej ma być komunikowana przez nią dezaprobata dla sprawcy, co z kolei wiąże się z pytaniem o winę i jej związek z odpowiedzialnością moralną. Tradycyjna nowożytna filozofia poszukiwała moralnych podstaw prawa karnego w różnie rozumianej idei dobra wspólnego realizowanego przez wolę "suwerennego ludu", lecz współcześnie ten punkt odniesienia traci na ostrości. Nowoczesna filozofia prawa nie sformułowała alternatywnego i dostosowanego do wymogów współczesności moralnego uzasadnienia prawa karnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject matter of this paper are moral problems of criminal liability, with a particular focus on an attempt to find such features in the area of morality whose accumulation in criminal law determines its specificity. We may distinguish two aspects of deliberations on moral problems of criminal liability. The first of the aspects concerns the issue whether all behaviours regarded as criminal offences are morally wrong. It is particularly important as such condemnation of the act is supposed to distinguish criminal law from other branches of public law. The second aspect concerns the issue of criminal penalty and it is related to the issue of guilt and its relationship with moral responsibility. The main argument of this paper is the fact that the contemporary philosophy of law has not created any coherent concept making it possible to distinguish criminal law from other branches of public law on grounds of morality. (original abstract)
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.