Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 424

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bakterie kwasu mlekowego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
PL
Bakterie fermentacji mlekowej (LAB) wytwarzają związki antagonistyczne, które mogą kontrolować wzrost niepożądanej mikroflory powodującej psucie się produktów spożywczych. Większość badań dotyczących przeciwdrobnoustrojowej aktywności LAB skupia się na ich działaniu przeciwbakteryjnym. Wiadomo jednak, że odpowiednio dobrane szczepy LAB mogą hamować wzrost toksynotwórczych grzybów strzępkowych oraz biosyntezę mikotoksyn, dzięki temu wydłużyć okres przechowywania niektórych produktów spożywczych oraz zmniejszyć ryzyko narażenia zdrowia człowieka na potencjalne działanie mikotoksyn. Użycie LAB do ograniczenia rozwoju pleśni może okazać się interesującą alternatywą dla fizycznych, a szczególnie chemicznych metod przedłużania trwałości żywności. Inną cenną właściwością niektórych szczepów LAB jest zdolność wiązania mikotoksyn, prowadząca do obniżonej biodostępności wtórnych metabolitów pleśni, co może stać się w przyszłości nowym rozwiązaniem służącym detoksykacji żywności i pasz.
EN
Lactic acid bacteria (LAB) produce antagonistic compounds that can control the growth of unwanted food spoilage microorganisms. Most studies of the antimicrobial activity of the LAB focused on their antibacterial action. It is known, however, that properly selected LAB strains can inhibit the growth of toxinogenic filamentous fungi and mycotoxin biosynthesis, extend the shelf-life of certain products and reduce the risk of the negative effects of mycotoxins on human health. The use of LAB to reduce growth of mould may be an interesting alternative to physical and chemical methods of extending the food stability. Another valuable property of certain strains of LAB is the ability to bind mycotoxins, leading to reduced bioavailability of secondary metabolites of mould, which can become in the future, the new solution for detoxification of food and feed.
PL
W badaniach zastosowano mieszaninę otoczkującą zapewniającą najwyższą przeżywalność bakterii w czasie przechowywania. Skład mieszaniny ustalono na podstawie badań opisanych w pierwszej części artykułu. Przeprowadzono doświadczenia, w których warstwa otoczki stanowiła od 10% do 50% masy rdzenia. Stwierdzono, że minimalna warstwa otoczki powinna stanowić 30% masy rdzenia, ponieważ poniżej tej wartości śmiertelność bakterii w czasie przechowywania była zbyt wysoka. Zastosowanie takiej warstwy otoczki spowodowało wzrost przeżywalności bakterii o 38% w czasie przechowywania w temperaturze chłodniczej. Czas mikrokapsułkowania znacząco rośnie wraz ze wzrostem warstwy otoczki i w przypadku jej masy stanowiącej 30% masy rdzenia wynosi 43 minuty, co ponad dwukrotnie wydłuża proces suszenia biopreparatów. Nie stwierdzono istotnych różnic w poprawie przeżywalności poszczególnych badanych szczepów w efekcie zastosowania procesu mikrokapsułkowania preparatów.
EN
The studies used a mixture of the encapsulating providing the highest survival of bacteria during storage. The composition of the mixture was determined on the basis of the studies described in the first part of the article. Experiments were performed in which the coating layer constituted from 10 to 50% by weight of the core. It has been found that the minimum coating layer should be 30% by weight of the core, since below this value the mortality of bacteria during storage was too high. Use of the coating layer resulting in an increase bacterial survival by 38% during storage at refrigeration. Time microencapsulation significantly increases with increasing coating layer and when the weight of 30% by weight of the core is already 43 minutes, which more than doubles the drying process preparations. There were no significant differences in improvement of survival of each of the tested strains as a result of the application of microencapsulation formulation process.
PL
Celem pracy było określenie zdolności kultur jogurtowych Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus i Streptococcus salivarius subsp. thermophilus do usuwania cholesterolu z modelowego soku jelitowego, symulującego warunki panujące w przewodzie pokarmowym. Wykazano, że stopień redukcji poziomu cholesterolu był zróżnicowany w zależności od koncentracji biomasy badanej kultury i powtórzenia doświadczenia, zaś nie zależał od rodzaju środowiska hodowlanego. Największy średni ubytek cholesterolu podczas 5-godzinnej hodowli w soku jelitowym stwierdzono w przypadku 10-krotnie skoncentrowanej biomasy kultur Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus (0,129 ± 0,044 g/dm3) lub S. salivarius subsp. thermophilus (0,139 ± 0,029 g/dm3). Biomasy o 1-krotnym stężeniu komórek usuwały z modelowego soku jelitowego jedynie 0,066 ± 0,022 g/dm3 i 0,080 ± 0,029 g/dm3 cholesterolu, odpowiednio w przypadku Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus i S. salivarius subsp. thermophilus. Ilość cholesterolu usunięta przez biomasę o 0,1-krotnym stopniu koncentracji nie różniła się statystycznie istotnie od ilości cholesterolu usuniętej przez biomasę o 1-krotnym stopniu koncentracji, niezależnie od rodzaju środowiska. Podczas 5godzinnej hodowli zbadano również oporność kultur na działanie soku jelitowego. Stwierdzono, że kultury Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus lepiej przeżywały w środowisku modelowego soku jelitowego niż kultury S. salivarius subsp. thermophilus.
EN
The aim of this study was to determinate the ability of yoghurt bacteria Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus and Streptococcus salivarius subsp. thermophilus to remove cholesterol from intestinal juice, which simulated gastro-intestinal track. The degree of the cholesterol level reduction depends on the biomass concentration and the repetition of trial, but not on the type of culture media. The highest average uptake of cholesterol during 5 hours culture in intestinal juice was obtained for 10-fold concentrated biomasses of Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus (0.129 ± 0.044 g/dm3) or S. salivarius subsp. thermophilus (0.139 ± 0.029 g/dm3). From intestinal juice biomass of 1-fold concentration of Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus and S. salivarius subsp. thermophilus cells removed 0.066 ± 0.022 g/dm3 and 0.080 ± 0.029 g/dm3 of cholesterol, respectively. The amount of cholesterol removed by 0.1-fold concentrated biomass did not differ statistically significant from the amount of cholesterol removed by 1-fold concentrated biomass. The survival of yoghurt bacteria in intestinal juice during 5 hours grow was investigated. Lb. delbrueckii subsp. bulgaricus survived better than S. salivarius subsp. thermophilus in simulated intestinal juice.
EN
The fight for the clean environment and healthy food also means limiting chemotherapy. To some extent, it is possible thanks to the so-called probiotic bacteria, which seem to attract a lot of scientific interest. These are living micro-organisms, mainly lactic acid bacteria, which can not only be utilised in food processing (as food preservatives), but also in preventing and treating diseases.
PL
Walka o czyste środowisko i zdrową żywność to również ograniczenie chemioterapii. W pewnym stopniu możliwości takie oferują cieszące się zainteresowaniem tzw. probiotyki. Są to żywe drobnoustroje, głównie bakterie kwasu mlekowego, które mogą być wykorzystywane w produkcji żywności, konserwacji produktów spożywczych oraz w zapobieganiu i leczeniu chorób.
16
Content available Functional ice cream with a “clean label”
75%
EN
High market competitiveness as well as increased interest in health-related products forces producers to create new products and innovative production technologies that would encourage a potential customer to buy. The idea of "clean label" enjoys growing popularity due to the strong interest in healthy, unprocessed products and simple ingredients. Currently, products of this type are not yet very popular in the assortment of ice cream available on the Polish market. Ice cream enriched with selected nutrients are in accordance with prevailing dietary trends. An interesting proposal to increase the health value of ice cream may be the introduction of vitamins, mineral preparations and dietary fiber into their composition. The pro-health activity of dietary fiber is related to their beneficial effects on human intestinal microflora. From technological point of view, ice cream with the addition of fiber preparation was characterized by a significantly longer melting time than ice cream without fiber. Another way to enrich the ice cream is the addition of probiotics. Consumption of probiotic-containing ice cream can have a positive effect on human health mainly through immune system. In order to achieve the desired health effect as a result of consumption of probiotic ice cream, it is necessary to ensure therapeutic minimum related to ensuring the minimum number of viable cells of probiotic bacteria necessary to guarantee the beneficial effects of probiotic microflora on the human body (e.g. milk fermented beverages, the therapeutic minimum is 106-107 CFU/g).
PL
Badano wpływ dodatku pullulanu na wzrost i zdolności fermentacyjne dziewięciu szczepów bakterii kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus. Hodowle wgłębne prowadzono przez 24 h, w podłożu kontrolnym MRS oraz doświadczalnym MRS z dodatkiem 2 % pullulanu. W ciągu 24 h obserwowano wzrost bakterii, z początkowej liczby 104 jtk/cm³ do 107 ÷ 109 jtk/cm³, w zależności od badanego szczepu. Nie stwierdzono istotnych różnic między liczbami bakterii hodowanych w podłożu kontrolnym a doświadczalnym z pullulanem. W celu porównania zdolności fermentacyjnych szczepów w czasie „0” i po zakończeniu ich hodowli w podłożach oznaczono zawartości krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA) metodą HPLC. Stwierdzono obecność kwasu mrówkowego, mlekowego, octowego, hydroksymasłowego i propionowego. W podłożu kontrolnym MRS uzyskano większą zawartość SCFA ogółem niż w podłożu doświadczalnym MRS. Dodatek pullulanu do podłoża MRS przyczynił się do większego wytworzenia kwasu mlekowego przez 2 szczepy LAB oraz kwasu octowego przez 5 z 9 badanych szczepów.
EN
The effect was studied of pullulan additive on the growth and fermentation capacity of nine strains of lactic acid bacteria of the genus Lactobacillus. Deep batch cultures were grown during a period of 24 h in an MRS control and experimental medium with 2.0 % of pullulan added. During that 24 h period, it was reported that the bacteria grew from the initial number of 104 cfu/cm ³ to the count of 107 ÷ 109 cfu/cm³ depending on the strain studied. No significant differences were reported between the count of bacteria cultured in the control medium and in the experimental medium with pullulan added. In order to compare the fermentation capacity of strains at time "0" and at the end of growing those bacteria in the two media, a content of short chain fatty acids (SCFA) was determined using an HPLC method. The following acids were found: formic acid, lactic acid, acetic acid, propionic acid, and hydroxybutyric acid. A higher total content of SCFA was reported in the MRS control medium compared to the MRS experimental medium. The pullulan additive added to the MRS medium contributed to an increased production of lactic acid by the two strains of LAB and of acetic acid by 5 of the 9 LAB strains analyzed.
PL
Zastosowanie wysokiego ciśnienia hydrostatycznego - UHP (Ultra High Pressure) jest jedną z nowoczesnych metod utrwalania i przetwarzania żywności, opartą na nietermicznym niszczeniu drobnoustrojów. Celem pracy było określenie wpływu ciśnienia 200 MPa/10-60 min na przeżywalność paciorkowców fermentacji mlekowej, wchodzących w sklad szczepionek FD-DVS CHN-19 i FD-DVS FLORA-DANICA oraz ciśnienia 200 i 400 MPa/30 min na przeżywalność paciorkowców fermentacji mlekowej w serze edamskim, poddawanym procesowi zamrażania. Optymalne dla wzrostu paciorkowców fermentacji mlekowej w szczepionkach serowarskich było pH 7,2. Ponadto paciorkowce namnażane w pH 7,2 charakteryzowały się największą opornością na 30 minutową presuryzację w 200 MPa. Liczebność paciorkowców ulegała obniżeniu wraz z wydłużaniem czasu presuryzacji. Po 60 minutach presuryzacji w 200 MPa uzyskano maksymalny stopień redukcji liczebności paciorkowców. Ich populacja zmniejszyła się o 99,9% w przypadku szczepionki FD-DVS CHN-19 oraz o 99,7% w przypadku szczepionki FD-DVS FLORA-DANICA. Presuryzacja sera edamskiego w 200 MPa przez 30 min nie obniżała liczebności paciorkowców, zaś presuryzacja w 400 MPa spowodowała obniżenie liczebności paciorkowców o 96,9%. Ciśnienia do 400 MPa nie powodowały całkowitej inaktywacji paciorkowców mlekowych w serze, a jedynie redukcję ich liczby. Wstępne zamrażanie powodowało obniżenie liczby paciorkowców w serach presuryzowanych w 200 i 400 MPa odpowiednio o 70 i 90%, w porównaniu z serami presuryzowanymi w tych samych warunkach, nie poddanymi procesowi zamrażania.
EN
The high pressure treatment - UHP (Ultra High Pressure) is one of the modern techniques of food preservation and processing, based on non-thermal microorganisms inactivation. The aim of the study was to determine the effect of pressurization at 200 MPa for 10-60 min on the survivability of lactic acid streptococci present in FD-DVS CHN-19 and FD-DVS FLORA- DANICA starters and pressurization at 200 and 400 MPa/30 min on the survivability of lactic acid streptococci present in frozen Edam cheese. The optimal pH for lactic acid streptococci growth was 7.2. Moreover streptococci grown at pH 7.2 were the most resistant to high pressure treatment at 200 MPa for 30 min. The number of lactic acid streptococci decreased in proportion to the pressurization time. The maximal reduction degree of streptococci was achieved after pressurization at 200 MPa for 60 min. Under this conditions, the population of streptococci decreased by 99.99% for FD-DVS CHN-19 starter and by 99.7% for FD-DVS FLORA-DANICA starter. Pressurization at 200 MPa for 30 min didn’t decrease the number of lactic acid streptococci present in Edam cheese. Pressurization at 400 MPa for 30 min decreased the number of streptococci by 96.9%. Pressurization at 400 MPa didn’t cause the complete inactivation of streptococci, just decreased their number. The pressurization of frozen Edam at 200 MPa decreased the number of lactic acid streptococci by 70 and 90%, in comparison to pressurized, non-frozen cheese.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.