Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 622

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Bieszczady
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Aura
|
2003
|
nr 05
32-35
EN
The Western Bieszczady Mts. located in south-eastern border land of Poland differ from other parts of the Carpathians by the unique landscape, different botanical zonation, endemic fauna and flora, and unique geology, land relief and climate. The present landscape of the Western Bieszczady Mts. is dominated by forests covering areas previously used for farming. This is the effect of demographic and natural changes that took place over last sixty years following, the 2nd World War. The almost complete de-population and the power of nature allowed the area to revert to its primeval state of the Carpathian Forest. It has become extremely attractive to scientists, tourists and, above all, to nature conservationists.
PL
Leżące na południowo-wschodnim krańcu Polski Bieszczady Zachodnie różnią się od innych części Karpat swoistym krajobrazem, odmiennym układem pięter roślinnych, odrębną florą i fauną, a także rzeźbą i klimatem. W dzisiejszym krajobrazie Bieszczadów dominują lasy, które w dużej części pokryty dawne pola, łąki i ogrody. Stan ten jest efektem zmian demograficznych i przyrodniczych w ostatnich sześćdziesięciu latach. Po prawie całkowitym wyeliminowaniu wpływu człowieka i pod przemożnym działaniem sił przyrody, region ten przybrał wygląd dawnej Puszczy Karpackiej. Z tego względu jest niezwykle atrakcyjny dla badań naukowych, turystyki, a także i dla ochrony przyrody.
5
Content available Sacrum w drewnie
75%
PL
Drewniane budownictwo cerkiewne na terenie Bieszczadów zaskakuje laika - odbiorcę zupełnie niezrozumiałym językiem form oraz swoistą estetyką, jakże daleką od bombardującej nas tymczasowej kultury. Ze względu na niezrozumienie formy te postrzegane są jako "obce" pozostałości nieobecnych na miejscu grup etnicznych. Lapidarne opisy w przewodnikach, ograniczające się zazwyczaj do streszczenia historii obiektu, nie pozwalają odbiorcy uznać obserwowanego obiektu za integralny element kulturowego krajobrazu Bieszczadów. Owo niezrozumienie owocuje zapomnieniem i obojętnością na losy tych niszczejących w zastraszającym tempie budowli. Uświadomienie laikowi, że drewniane budownictwo cerkiewne jest niczym innym jak wypadkową zderzenia bizantyjskiej tradycji budowlanej z architekturą rzymsko-katolicką, ujętą lapidarnie w drewnie przez miejscowych budowniczych, może zaowocować większym szacunkiem i troską społeczną, ze strony odbiorcy. Pozwalam sobie na to stwierdzenie ze względu na dość prosty i oczywisty fakt, iż nikt nie dba o rzeczy, których nie pamięta, a nie pamięta rzeczy, których nie potrafi nazwać.
EN
Wooden orthodox churches in the area of Bieszczady surprise the lay audience with their totally incomprehensible language of forms, and their specific aesthetics so remote from the temporary culture we are exposed to. Because of this incomprehension such forms are perceived as "alien" relics of ethnographic groups no longer to be found on the site. Succinct descriptions in guide-books, usually limited to a brief summary of the object's history, do not allow the viewer to recognise the observed object as an integral element of the cultural landscape of Bieszczady. This lack of comprehension results in our indifference to the fate of those rapidly deteriorating buildings quickly sinking into oblivion. Making the layman realise that timber orthodox churches are nothing else but an outcome of a clash between the Byzantine building tradition and the Roman - Catholic architecture, which was concisely conveyed in wood by local artisans, could result in greater respect and community care on the part of the viewer. I dare to voice this opinion because of the simple and obvious fact: people do not care about things they do not remember about, and people do not remember things which they cannot name.
Aura
|
2000
|
nr 01
25-26
EN
Timber has been the traditional building material in Bieszczady and this tradition should continue. The number of traditional households is fast disappearing, and is replaced with buildings constructed using modern methods. These modern dwellings are a far cry from the traditional wooden houses in terms of aesthetics and functionality. Few though they may be, these examples convince us that the use timber for bridges, fences, gates, roofing and others should continue in the buffer zone of the Bieszczady Mts. Park and the park itself.
PL
Budowanie z drewna było tradycją w Bieszczadach i tak powinno pozostać. Nieliczne już ślady zagród zginą z krajobrazu wsi, a nowe budynki i urządzenia konstruowane są na zasadzie typowych rozwiązań. Konkurują z nimi piękne w formie, bogate w treści i użyteczne funkcjonalnie obiekty drewniane. Przykłady te, choć nieliczne, przekonują do nawiązania do tradycji „drzewnego budowania” niezbędnych mostków, ogrodzeń i bram, zadaszeń i urządzeń w otulinie i na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
9
Content available Dialog na styku kultur - Bieszczady
71%
PL
Eastern Slavonic cultures are often a conglomeration of patterns of several cultures, which resulted from the past. As Paul Ricouer said, the past is a place of our hidden identity, hurt by the greatest disaster of the twentieth century - bloody regimes. Nazism and bolshevism left their mark on the western world, whose painful consequences we still face today. Bieszczady is a part of Poland, which suffered particularly acutely during and after WWII. It is a place with a kind of a legend, becoming more and more appreciated, because of its tourist attractions, unspoiled nature, magical and largely virginal landscapes. This is a very important area for Slavonic identity, a place with a rich and troubled history - Bieszczady witnesses the actions of the Ukrainian InsurgentArmy and Operation “Vistula”. This article concerns this question, presents excerptsof interviews and memories of participants in those events and shows Bieszczady as a region of the heterogeneous Slavonic culture and a place of memory - both individual and collective.
PL
W końcu czerwca 2017 r. na terenie powiatów obsługiwanych przez sanocki i brzozowski oddziały firmy Arriva Bus Transport Polska (dawniej PKS Brzozów i PKS Sanok), doszło do niespotykanego dotąd wycofania się ważnego przewoźnika obsługującego obszar kilku powiatów. W przeciwieństwie do wielu innych likwidowanych dawnych przedsiębiorstw PKS miał on jednak wciąż dominującą, a w części powiatów wręcz monopolistyczną, pozycję na rynku. W ramach szerszego badania dotyczącego problematyki wykluczenia transportowego zostały zidentyfikowane zmiany w sieci publicznego transportu zbiorowego na badanym obszarze. To posłużyło do wskazania terenów najbardziej narażonych na ten niekorzystny proces. Jedną z takich jednostek podziału administracyjnego jest gmina Komańcza. Dlatego tu dodatkowo przeprowadzono badanie dotyczące aktualnych problemów transportowych osób dorosłych. Wykazało ono, że nie korzystają one z transportu publicznego, a wiele z nich było zmuszonych zakupić samochód z powodu niewystarczającej oferty przewoźników kolejowych i autobusowych.
EN
At the end of June 2017, in the poviats served by the Sanok and Brzozów branches of Arriva Bus Transport Polska (formerly PKS Brzozów and PKS Sanok), an important carrier serving the area of several poviats withdrew unprecedentedly its services. Unlike many other former PKS enterprises that were being closed down, it still had a dominant, and even monopolistic, position on the market. As part of a broader study on the issue of transport based social exclusion, changes in the collective public transport network in the studied area, were identified. This was used to indicate the areas most exposed to this unfavorable process. One of such administrative division units is the Komańcza commune. Therefore, an additional study was conducted on the current transport problems of adults. It showed that they did not use public transport, and many were forced to buy a car due to insufficient offer of rail and bus operators.
PL
Artykuł uzupełnia lukę w stanie wiedzy o historii turystyki w Bieszczadach Zachodnich, prezentując jej początki w XIX w. Teren ten był rzadko odwiedzany i choć nie postrzegano go jako atrakcyjnego, początki turystycznej „eksploracji” sięgały XIX w. Analiza opiera się na relacjach pamiętnikarskich, wspomnieniach, artykułach prasowych oraz pierwszych przewodnikach turystycznych. W zachowanych relacjach Bieszczady jawią się jako dziki, nieprzystępny obszar, pozbawiony infrastruktury drogowej koniecznej dla podróżnych. Bieszczadzkie bezdroża pokonywano z pobudek sentymentalnych, towarzyskich, handlowych, religijnych i zdrowotnych, początkowo pieszo bądź konno.
EN
The article fills the gap in the knowledge of the history of tourism in the Western Bieszczady, presenting its beginnings in the 19th century. This area was rarely visited, as it was not perceived as attractive; the beginnings of tourist “exploration” date back to the 19th century. The analysis is based on diary accounts, memoirs, press articles and the first travel guides. In the preserved reports, the Bieszczady Mountains appear as a wild, inaccessible area, devoid of the road infrastructure necessary for travelers. The wilderness of Bieszczady was traversed for sentimental, social, commercial, religious and health reasons, initially on foot or on horseback.
EN
Mid-March 2020 surprised societies of many countries with restrictions resulting from a need to curb the spread of a pandemic caused by a new type of coronavirus. Poland joined this group very quickly. The growing isolation of society also had an impact on non-urban public transport, especially one that was operated at the carriers’ own risk. The author of the article had a database, current as of spring 2019, with the number of bus connections in the area of six counties covering the ranges of the Low Beskids and the Bieszczady Mountains. This was an ideal starting point for trying to answer the question what the situation is like almost exactly a year later. Based on a study conducted in early April 2020, a catastrophic picture of public transport in the area has emerged. In the case of Bieszczady and Lesko Counties, there was a total lack of local bus connections. In Sanok, Krosno, Jasło and Gorlice Counties, the network of connections serving mainly the capitals of these units of administrative division has been severely limited. One of the main reasons for the observed process is suspension of school activities. This is also accompanied by a reduction in adult mobility resulting from a fear of a serious disease and a greater tendency to use other means of transport, as well as resignation from commuting by people working in jobs where remote work is possible or in companies that suspended their activity. Maintaining this situation poses a threat of huge economic problems for carriers. If it continues for many months, it may result in difficulties in traveling to schools that may appear after the holidays.
18
63%
PL
Koncepcja ekomuzeologii rozwinęła się we Francji w latach 60 XX w., a jej celem było poznanie i ochrona krajobrazu jako całości. W Polsce pierwsze ekomuzea pojawiły się pod koniec lat 90.XX w., a obecnie idea ta jest coraz powszechniej wykorzystywana. W Bieszczadach utworzonych zostało kilka ekomuzeów, a kolejne są w fazie opracowań. Najbardziej znane to ekomuzea: Hołe, W krainie Bobrów, W Krainie Bojków oraz Trzy Kultury. Elementem wyróżniającym opisywanego ekomuzeum Trzy Kultury jest wielokulturowość odnosząca się do czasów przed II wojną światową, kiedy Bieszczady zamieszkiwane były przez Polaków, Ukraińców i Żydów. Na 13 kilometrowej trasie zaprezentowane zostały walory dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wśród których na uwagę zasługują obiekty sakralne rzymskokatolickie, greckokatolickie i judaistyczne, świadczące o wieloreligijności tego obszaru.
EN
The concept of ecomuseology was developped in France in the 60s of the 20th century and aimed at presenting a holistic model of the landscape. In Poland, first attempts at creating ecomuseums were made at the end of the 90s of the 20th century, and at present, the idea is increasingly implemented. In Bieszczady region, there were build several ecomuseums and establishing the next ones is at the stage of analysis. The most renowned are the ecomuseums Hołe, W krainie Bobrów, W krainie Bojków and Trzy Kultury. What distinguishes the Trzy Kultury ecomuseum in question is the multiculturalism referring back to preWorld War Two times when Bieszczady region was inhabited by Poles, Ukrainians and Jews. A thirteen kilometre long trail provides the natural and cultural heritage values, among which noteworthy are sacred buildings of Roman catholic, Greek catholic and Judaic Rites which testify to the cooccurrence in this area of the representatives of different denominations.
PL
Wykluczenie transportowe stanowi obecnie poważny problem społeczny, zwłaszcza w powiatach Beskidu Niskiego i Bieszczad. Dla lepszego zobrazowania tego zjawiska konieczna jest obserwacja zmian w sieci pozamiejskiego transportu publicznego, szczególnie zaś wyznaczenie obszarów, na których jego jakość uległa znacznemu pogorszeniu. Punkt wyjściowy badania stanowi rok 1990. Wtedy to z jednej strony gospodarka przestawiała się już na nowe wolnorynkowe zasady, z drugiej zaś w przewozach dominowały wciąż jeszcze przedsiębiorstwa PKS. Punkt końcowy badania stanowi początek 2019 r. W artykule przybliża się również tło opisywanych zmian. W ramach podsumowania dyskutuje się konsekwencje zaobserwowanych procesów oraz rekomenduje się, jak część ich negatywnych skutków zneutralizować.
EN
Transport exclusion is currently a serious social problem, especially in the counties of the Low Beskids and the Bieszczady Mountains. To better illustrate this problem, it is necessary to observe changes in the suburban public transportation network and, in particular, to identify areas where its quality has deteriorated significantly. The starting point of the research is the year 1990, when on the one hand, the economy was already shifting to the new free market principles, while on the other hand, PKS enterprises still dominated the public transport. The endpoint of the study is the beginning of the year 2019. The article also discusses the background of the described changes. The summary also includes the consequences of those processes as well as the recommendations on how to neutralise some of their negative effects.
PL
Prowadzone przez autora artykułu badania dotyczące wykluczenia transportowego na obszarze powiatów Beskidu Niskiego i Bieszczadów unaoczniły problem braku pełnych i wiarygodnych źródeł umożliwiających nie tylko prześledzenie zmian w sieci pozamiejskiego transportu autobusowego, ale wręcz rozpoznanie jego aktualnej oferty. W toku badań okazało się, że sytuacja w ciągu ostatnich blisko 30 lat uległa diametralnemu pogorszeniu ze względu na znaczne rozproszenie informacji dotyczących rozkładów jazdy przewoźników autobusowych. W związku z tym zgromadzenie oczekiwanego materiału badawczego okazało się znacznie bardziej czasochłonne niż autor zakładał. Skłoniło go to do omówienia w jednym miejscu barier, jakie mogą napotkać naukowcy w swoich badaniach dotyczących sieci publicznego transportu zbiorowego. Szczególnie wiele miejsca poświęcono omówieniu, z perspektywy badacza, skutków podziału pomiędzy poszczególnych organizatorów transportu kompetencji w zakresie zatwierdzania rozkładów jazdy. Wskazywane są także inne zagrożenia dla badaczy zajmujących się przedmiotową tematyką. Artykuł wieńczą rekomendacje mające usprawnić nie tylko badania naukowe, ale także ułatwić życie pasażerom pozamiejskiego transportu publicznego, korzystającym z niego codziennie.
EN
The research carried out by the author on the topic of transport exclusion in the poviats of the Low Beskids and the Bieszczady Mountains highlighted the problem of the lack of complete and reliable sources enabling not only to track changes in suburban bus transport network, but even to recognize its current offer. It was observed in the time of research, that the situation over the last nearly 30 years has dramatically deteriorated due to the significant dispersion of the information on bus timetables. Therefore, gathering the expected research material was much more time-consuming than the author assumed. This prompted him to discuss in one place the barriers that researchers could meet in researching of the public transport networks. He devotes a lot of space for the discussing from the researcher’s perspective the effects of the division of competences in the approval of timetables between individual transport organizers. Other threats to the researchers involved in researching this topic are also indicated. The article is summed up with the recommendations aimed to improve not only scientific research, but also to facilitate the daily lives of the passengers of the suburban public transport.
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.