Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model kinetyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
2
Content available remote Wet Oxidation of Dairy Sewage
100%
EN
Results of kinetic studies on the process of wet oxidation of dairy sewage are presented. Experiments were carried out in a stirred batch tank reactor at the oxygen partial pressure equal to 1 MPa and at temperature ranging from 473 to 523 K. Dairy sewage was subjected to oxidation at a natural pH close to 4. The efficiency of decomposition of organic compounds was estimated on the basis of TOC measurement. The highest TOC reduction rate reached 79.6%. A kinetic model of the process was proposed and its parameters were determined experimentally. Good agreement of the experimental and calculated results was obtained.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań kinetycznych procesu mokrego utleniania ścieków przemysłu mleczarskiego. Badania przeprowadzono w okresowym reaktorze zbiornikowym z mieszadłem, przy ciśnieniu cząstkowym tlenu O2 P = 1 MPa, w zakresie temperatury od 473 do 523 K. Utlenianiu poddawano ścieki mleczarskie o ich naturalnym odczynie zbliżonym do wartości 4. Oceny efektywności rozkładu związków organicznych dokonano na podstawie pomiaru wartości TOC. Najwyższy stopień redukcji TOC ukształtował się na poziomie 79,6%. Zaproponowano model kinetyczny procesu i na podstawie badań eksperymentalnych określono jego parametry. Uzyskano dobrą zgodność wyników doświadczalnych i obliczeniowych.
3
100%
EN
The article presents the results of kinetic studies of the wet oxidation process of dairy sewage. The dairy sewage, obtained straight from the production line, was subjected to oxidation at pH close to the natural value of 7. Experiments were carried out in a stirred batch tank reactor at the oxygen partial pressure equal to 1 MPa and at temperature ranging from 473 to 593 K. The effectiveness of organic compounds decomposition was estimated based on the measurement of TOC. The kinetics of decomposition of milk components, ie lactose, protein and fat, as well as the kinetics of oxidation of intermediate products was the aim of the study. Measurement of the concentration of protein, fat and lactose was done with a milk composition analyzer, calibrated in relation to the dairy sewage. The obtained results were used to develop a mathematical model of wet oxidation of dairy sewage, including the group of analyzed compounds.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań kinetycznych procesu mokrego utleniania ścieków pochodzących z przemysłu mleczarskiego. Utlenianiu poddane zostały ścieki mleczarskie o ich naturalnym pH zbliżonym do wartości 7, pobrane bezpośrednio po procesie produkcyjnym. Badania prowadzone były w okresowym reaktorze zbiornikowym z mieszadłem, przy ciśnieniu cząstkowym tlenu wynoszącym 1 MPa, w zakresie zmienności temperatury od 473 do 593 K. Oceny efektywności stopnia rozkładu związków organicznych dokonano na podstawie pomiaru wartości TOC. Celem badań było zbadanie kinetyki rozkładu związków wchodzących w skład mleka - laktozy, białek i tłuszczu oraz kinetyki przemian produktów pośrednich utleniania - lotnych kwasów tłuszczowych. Pomiar stężenia białek, tłuszczu i laktozy odbywał się z wykorzystaniem analizatora składu mleka, skalibrowanego w stosunku do ścieków mleczarskich. Otrzymane wyniki posłużyły do budowy modelu matematycznego procesu mokrego utleniania ścieków, obejmującego grupy analizowanych związków.
4
Content available remote Wet Oxidation of Dairy Sewage
100%
EN
Results of kinetic studies on the process of wet oxidation of dairy sewage are presented. Experiments were carried out in a stirred batch tank reactor at the oxygen partial pressure equal to 1 MPa and at temperature ranging from 473 to 523 K. Dairy sewage was subjected to oxidation at a natural pH close to 4. The efficiency of decomposition of organic compounds was estimated on the basis of TOC measurement. The highest TOC reduction rate reached 79.6%. A kinetic model of the process was proposed and its parameters were determined experimentally. Good agreement of the experimental and calculated results was obtained.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań kinetycznych procesu mokrego utleniania ścieków przemysłu mleczarskiego. Badania przeprowadzono w okresowym reaktorze zbiornikowym z mieszadłem, przy ciśnieniu cząstkowym tlenu PO2 = 1 MPa, w zakresie temperatury od 473 do 523 K. Utlenianiu poddawano ścieki mleczarskie o ich naturalnym odczynie zbliżonym do wartości 4. Oceny efektywności rozkładu związków organicznych dokonano na podstawie pomiaru wartości TOC. Najwyższy stopień redukcji TOC ukształtował się na poziomie 79,6%. Zaproponowano model kinetyczny procesu i na podstawie badań eksperymentalnych określono jego parametry. Uzyskano dobrą zgodność wyników doświadczalnych i obliczeniowych.
EN
The paper presents results of methane fermentation of municipal solid waste organic fraction (OFMSW) under mesophilic conditions. The carbon balance of the process was developed on the basis of CHNS elementary analysis, VFA and biogas contents. A simple kinetic model for OFMSW fermentation was proposed. The model comprising the first- order-kinetics equation (with or without VFA inhibition) and the Monod equation was verified experimentally.
EN
Purpose Underground coal gasification, as a complex and technically difficult process, in many aspects requires the support provided by computer simulations. There are a lot of mathematical models of UCG, some of them are concentrated with the forecast of syngas composition. The most important may be divided into three groups: equilibrium, kinetic and CFD models. The purpose of this work was the detailed critical analysis of more advanced approaches (than equilibrium considerations) applied in simulations of the coal conversion process – both kinetic and based on computational fluid dynamics. The other aim of this paper was the comparative analysis of the most important models of underground coal gasification. Methods Literary studies, concerned with the features and mathematical description of kinetic and CFD models of coal gasification, were used as the research method applied in the work presented. Compilation of the kinetic parameters of gasification reactions was an important part of this article. For that purpose the analysis of Polish and foreign papers, monographs and university handbooks was undertaken. Results Critical analysis of kinetic and CFD models of coal gasification (together with their mathematical formulation) was the result of considerations presented in this article. Kinetic equations were shown separately for pyrolysis, homogenous and heterogeneous reactions. In the case of CDF models, except for the presentation of the conservation equation, the most important methods of modeling turbulence are described (for the reason that this phenomenon may have significant inflence on the final results). Practical implications The work presented describes practical issues connected with kinetic and CFD models, focusing on their capabilities, drawbacks and possible application problems. Originality/ value This paper presents state of art in the field of coal gasification modeling using kinetic and computational fluid dynamics approach. The paper also presents own comparative analysis (concerned with mathematical formulation, input data and parameters, basic assumptions, obtained results etc.) of the most important models of underground coal gasification.
7
100%
EN
The article presents the results of kinetic studies of the wet oxidation process of dairy sewage. The dairy sewage, obtained straight from the production line, was subjected to oxidation at pH close to the natural value of 7. Experiments were carried out in a stirred batch tank reactor at the oxygen partial pressure equal to 1 MPa and at temperature ranging from 473 to 593 K. The effectiveness of organic compounds decomposition was estimated based on the measurement of TOC. The kinetics of decomposition of milk components, ie lactose, protein and fat, as well as the kinetics of oxidation of intermediate products was the aim of the study. Measurement of the concentration of protein, fat and lactose was done with a milk composition analyzer, calibrated in relation to the dairy sewage. The obtained results were used to develop a mathematical model of wet oxidation of dairy sewage, including the group of analyzed compounds.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań kinetycznych procesu mokrego utleniania ścieków pochodzących z przemysłu mleczarskiego. Utlenianiu poddane zostały ścieki mleczarskie o ich naturalnym pH zbliżonym do wartości 7, pobrane bezpośrednio po procesie produkcyjnym. Badania prowadzone były w okresowym reaktorze zbiornikowym z mieszadłem, przy ciśnieniu cząstkowym tlenu wynoszącym 1 MPa, w zakresie zmienności temperatury od 473 do 593 K. Oceny efektywności stopnia rozkładu związków organicznych dokonano na podstawie pomiaru wartości TOC. Celem badań było zbadanie kinetyki rozkładu związków wchodzących w skład mleka - laktozy, białek i tłuszczu oraz kinetyki przemian produktów pośrednich utleniania - lotnych kwasów tłuszczowych. Pomiar stężenia białek, tłuszczu i laktozy odbywał się z wykorzystaniem analizatora składu mleka, skalibrowanego w stosunku do ścieków mleczarskich. Otrzymane wyniki posłużyły do budowy modelu matematycznego procesu mokrego utleniania ścieków, obejmującego grupy analizowanych związków.
EN
Ceramics are products made from inorganic materials that are first shaped and subsequently hardened by heat. Many ceramic raw materials require crushing or disintegrating followed by dry or wet grinding to various degrees. Most of the energy is consumed in the grinding operations for the ceramic industry. As it is known, some of the energy during grinding is converted to heat that is fully not utilized in the grinding process. Thus, grinding is not a very efficient operation and it needs to be paid attention in detail. However, it is possible to set up a grinding system with a low energy consumption and higher efficiency of fineness before they can be used in ceramic manufacture. The type of grinding media exerts significant influence on milling performance in terms of product size and energy consumption. In recent years, various shapes of grinding media including rods, pebbles, and cylinders have been used as an alternative to balls. Cylinders have received particular attention because they have a greater surface area and higher bulk density than balls of similar mass and size. The objective of this study is to compare the wet and dry grinding of most frequently used ceramic raw materials namely, kaolin with the grinding of alumina ball type and cylbebs (pebbles).
PL
Produkty ceramiczne wykonane są z materiałów nieorganicznych, które najpierw się kształtuje, a następnie utwardza przy użyciu ciepła. Wiele surowych materiałów ceramicznych wymaga miażdżenia lub dezintegracji przy pomocy suchego lub mokrego mielenia w różnych stopniach. W przemyśle ceramicznym najwięcej energii zużywa się do reakcji mielenia. Jak wiadomo, część energii w trakcie mielenia zmienia się w ciepło, które nie jest w pełni wykorzystywane w procesie mielenia. Co oznacza, że mielenie nie jest zbyt opłacalną operacją i wymaga szczegółowej uwagi. Niemniej jednak, można ustawić system mielący z niższym wykorzystaniem energii i większą wydajnością rozdrabniania, zanim zostanie użyty w wytwórstwie ceramicznym. Rodzaj medium mielącego wywiera znaczący wpływ na proces mielenia w odniesieniu do rozmiaru produktu i konsumpcji energii. W ostatnich latach, jako alternatywę do kul wykorzystywano różnego kształtu medium mielącego, wliczając w to pręty, kamyki i cylindry. Największą uwagę zwrócono na cylindry, ponieważ posiadają większą powierzchnię właściwą i wyższą wielkość objętościową niż kule o podobnej masie i rozmiarze. Zamiarem badań jest porównanie mokrego i suchego mielenia najczęściej stosowanych materiałów ceramicznych, czyli kaolinu z mieleniem aluminiowymi kulami oraz przy użyciu cylbebu (kamyczków).
EN
Coal gasification is recognized as a one of promising Clean Coal Technologies. As the process itself is complicated and technologically demanding, it is subject of many research. In the paper a problem of using volumetric, non-reactive core and Johnson model for coal gasification and underground coal gasification is considered. The usage of Mathematica software for models' equations solving and analysis is presented. Coal parameters were estimated for five Polish mines: Piast, Ziemowit, Janina, Szczygłowice and Bobrek. For each coal the models' parameters were determined. The determination of parameters was based on reactivity assessment for 50% char conversion. The calculations show relatively small differences between conversion predicted by volumetric and non reactive core model. More significant differences were observed for Johnson model, but they do not exceeded 10% for final char conversion. The conceptual model for underground coal gasification was presented.
EN
Kinetic resolution of (R)- and (S)-mandelic acid by its transesterification with vinyl acetate catalysed by Burholderia cepacia lipase has been studied. The influence of the initial substrate concentration on the kinetics of process has been investigated. A modified ping-pong bi-bi model of enzymatic transesterification of (S)-mandelic acid including substrate inhibition has been developed. The values of kinetic parameters of the model have been estimated. We have shown that the inhibition effect revealed over a certain threshold limit value of the initial concentration of substrate.
EN
The pseudo-first-order rate constants (kOV) for the reactions between CO2 and diethanolamine have been studied using the stopped-flow technique in an aqueous solution at 293, 298, 303 and 313 K. The amine concentrations ranged from 167 to 500 molźm–3. The overall reaction rate constant was found to increase with amine concentration and temperature. Both the zwitterion and termolecular mechanisms were applied to correlate the experimentally obtained rate constants. The values of SSE quality index showed a good agreement between the experimental data and the corresponding fit by the use of both mechanisms.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań kinetycznych reakcji CO2 w wodnych roztworach dietanoloaminy. Badania przeprowadzono z zastosowaniem techniki zatrzymanego przepływu w temperaturze 293, 298, 303 i 313 K, w zakresie stężeń aminy od 167 do 500 molźm–3. Stwierdzono wzrost wartości stałej szybkości reakcji pseudopierwszego rzędu wraz ze wzrostem stężenia aminy oraz temperatury. Dane eksperymentalne zostały opisane za pomocą zależności kinetycznych wynikających z mechanizmu jonu dwubiegunowego oraz reakcji trójmolekularnej. Parametry kinetyczne dla obu mechanizmów wyznaczono w oparciu o minimalizację przyjętego wskaźnika jakości (SSE). Wartości tego wskaźnika wykazały dobrą zgodność pomiędzy danymi doświadczalnymi i odpowiednimi dopasowaniami z użyciem obu modeli kinetycznych.
PL
Przedstawiono wyniki badań kinetycznych procesu estryfikacji kwasu kaprylowego wybranymi alkoholami alifatycznymi w obecności kwasu wolframofosforowego jako katalizatora. Reakcję prowadzono w izotermicznym półciągłym reaktorze doświadczalnym. Na podstawie uzyskanych wyników opracowano model kinetyczny badanych procesów oraz wyznaczono parametry równań kinetycznych.
EN
The results of kinetic study of the esterification of octanoic acid with selected aliphatic alcohols catalysed by dodecatungstophosphoric acid have been presented. The esterification reactions were carried out in an isothermal semibatch reactor. Basing on experimental results, the kinetic models and kinetic parameters of the investigated processes have been determined.
EN
The pseudo-first-order rate constants (kOV) for the reactions between CO2 and diethanolamine have been studied using the stopped-flow technique in an aqueous solution at 293, 298, 303 and 313 K. The amine concentrations ranged from 167 to 500 mol·m-3. The overall reaction rate constant was found to increase with amine concentration and temperature. Both the zwitterion and termolecular mechanisms were applied to correlate the experimentally obtained rate constants. The values of SSE quality index showed a good agreement between the experimental data and the corresponding fit by the use of both mechanisms.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań kinetycznych reakcji CO2 w wodnych roztworach dietanoloaminy. Badania przeprowadzono z zastosowaniem techniki zatrzymanego przepływu w temperaturze 293, 298, 303 i 313 K, w zakresie stężeń aminy od 167 do 500 mol·m-3. Stwierdzono wzrost wartości stałej szybkości reakcji pseudopierwszego rzędu wraz ze wzrostem stężenia aminy oraz temperatury. Dane eksperymentalne zostały opisane za pomocą zależności kinetycznych wynikających z mechanizmu jonu dwubiegunowego oraz reakcji trójmolekularnej. Parametry kinetyczne dla obu mechanizmów wyznaczono w oparciu o minimalizację przyjętego wskaźnika jakości (SSE). Wartości tego wskaźnika wykazały dobrą zgodność pomiędzy danymi doświadczalnymi i odpowiednimi dopasowaniami z użyciem obu modeli kinetycznych.
14
Content available remote Analysis of kinetics models of batch flotation
84%
EN
Flotation as a kinetic and thermodynamic phenomenon is a random process. The random variable determining the number of particles in flotation, attached permanently to the bubble surface, and consequently also the recovery, depend on time. Numerous models of flotation kinetics have been worked out to describe this dependence. Each of these models covers in fact a separate aspect of the problem but they complement each other. The paper presents a detailed analysis of the models based on the kinetics of chemical reactions and on the model of chemical absorption. It results from analysis of these models that in the case of flotation of the feed which is non-homogeneous with respect to flotation properties in the initial moments of the process, the particles undergoing flotation have the highest flotation properties according to the equation of zero order and, next, according to the equation of 1\2 order. With time, the particles of decreasing ability to flotation undergo flotation and, simultaneously, the order of flotation kinetics increases. Narrow size-and-density coal fractions of intermediate floatabilty (type 33 of Polish classification) float according to the first order kinetic equation. From the theoretical point of view they can be assumed to be a homogenous material with respect to flotation properties.
PL
Flotacja jako zjawisko kinetyczne i termodynamiczne jest procesem losowym. Zmienna losowa oznaczająca liczbę ziaren flotujących, przyczepionych trwale do powierzchni pęcherzyka, a w konsekwencji i uzysk, są zależne od czasu. Dla opisu tej zależności opracowano szereg modeli kinetyki flotacji. Każdy z tych modeli ujmuje wprawdzie inny aspekt zagadnienia, lecz modele te się wzajemnie uzupełniają. W tym artykule podano szczegółową analizę modelu opartego na kinetyce reakcji chemicznej oraz na modelu absorpcji chemicznej. Z analizy równań tych modeli wynika, że w przypadku flotacji nadawy niejednorodnej pod względem własności flotacyjnych, w początkowych chwilach trwania procesu flotują ziarna o najwyższych własnościach flotacyjnych według równania rzędu zerowego a następnie według równania rzędu 1. W miarę upływu czasu flotują ziarna o coraz niższych własnościach flotacyjnych i zwiększa się zarazem rząd kinetyki flotacji. Wąskie klaso-frakcje węgla o średnich własnościach flotacyjnych (typ 33) flotują według równania kinetyki rzędu I. Można więc z teoretycznego punktu widzenia uznać je za materiał jednorodny pod względem własności flotacyjnych.
EN
C.I. Reactive Black 5 (RB5) is the most commonly used dye in the textile industry. Ozone is a strong oxidan that can decompose many barely degradable pollutants, including dyes. Although there are many literature reports devoted to the treatment of textile wastewater and dye solutions by ozone, the ozonation mechanism and modeling of the kinetics is still not well covered. In this work a kinetic model of the process of RB5 decolourisation by ozone has been proposed and validated on the basis of experimental data. The experiments were carried out in a liquid-liquid system to avoid mass transfer limitation. A model was established for acid reaction medium. The main RB5 reaction was direct oxidation of the dye with molecular ozone. The self-decomposition of ozone in liquid phase was taken into account and described by an empirical equation. The reaction rate constants of RB5 with ozone were estimated from the experimental data in the range of (1.88 ± 0.08) × 104 – (2.53 ± 0.10) × 105 M-1s-1 (invariant with initial dye concentration). An empirical equation k′ 2 = 1.06 × 108(COH−)0.31 was built for the constant to make it dependent on the pH value. A solution of the non-linear inverse problem allowed for identification of the kinetic constants on the basis of the experimental data obtained. The model gave a good match between the prediction and experimental data for pH between 1.88 and 4.0.
PL
Reactive Black 5 (RB5) jest powszechnie stosowanym barwnikiem w przemyśle włókienniczym. Ozon, będący silnym utleniaczem, jest w stanie rozłożyć wiele trudno degradowalnych substancji w tym barwniki. Pomimo, iż oczyszczanie ścieków włókienniczych i roztworów barwników ozonem było tematem wielu pozycji literaturowych, niewiele pośród nich dotyczyło badań nad poznaniem mechanizmu utleniania oraz modelowania kinetyki tego procesu. W niniejszej pracy zaproponowano matematyczny model opisujący kinetykę procesu odbarwiania barwnika RB5 za pomocą ozonu. Walidacji dokonano poprzez porównanie wyników modelowania do danych eksperymentalnych. Eksperymenty prowadzono w układzie homogenicznym ciecz-ciecz, aby uniknąć limitacji transferu masy między fazami układu. Model został opracowany dla procesu przebiegającego w środowisku kwaśnym, gdzie główną reakcją było bezpośrednie utlenianie barwnika cząsteczkowym ozonem z jednoczesnym uwzględnieniem rozkładu ozonu w fazie ciekłej. Model opisano równaniem empirycznym. Wartości stałych szybkości reakcji RB5 z ozonem oszacowane na podstawie danych eksperymentalnych znajdowały się w zakresie od do M-1s-1 i były niezależne od początkowego stężenia substratu. W celu uzależnienia stałych szybkości od wartości pH, wyznaczono zależność empiryczną w postaci. Rozwiązanie nieliniowego problemu odwrotnego pozwoliło na identyfikację stałych kinetycznych na podstawie danych eksperymentalnych. Otrzymano dobrą zgodność pomiędzy wynikami modelowania a danymi doświadczalnymi dla wartości pH w zakresie 1,88-4,0.
16
Content available remote A mathematical model of some viral-induced autoimmune diseases.
84%
EN
We propose a new mathematical model of viral-induced autoimmune diseases. The model is described by a bilinear system of four integro-differential equations of Boltzmann type. We present numerical results illustrating several typical outcomes of autoimmune diseases. In particular, special attention is devoted to the role of the ability of effector immune cells to destroy target cells for the development of autoimmune diseases.
PL
W pracy został zaproponowany nowy matematyczny model chorób autoimmunologicznych wywołanych przez wirusy. Model opisany jest dwuliniowym układem czterech równań całkowo-różniczkowych typu Boltzmanna. Zaprezentowane są wyniki obliczeń numerycznych ilustrujące kilka typowych przebiegów takich chorób. Szczególną uwagę poświęca się roli zdolności efektorowych komórek odpornościowych do niszczenia komórek docelowych w rozwoju chorób autoimmunologicznych.
17
Content available The evaluation of grinding process using MODSIM/C
84%
EN
There are programs for the computer design of mineral processing circuits, and that these programs contain computer simulation models for ball mill design. Simulation techniques are popular because they allow complex problems to be tackled without the expenditure of large resources. MODSIMŠ is a simulator that will calculate the detailed mass balance for any ore dressing plant. MODSIMŠ can simulate integrated flow sheets that include grinding. In this studies S/i and B/ij (selection and breakage distribution functions) equations were determined from the size distributions at different grinding times and with model parameters (S/i, a/t, alpha, gamma, Beta and phi/J) for different powder filling ratios. Experimentally determined data were statistically compared with data obtained from MODSIMŠ simulator program using model parameters.
PL
Istnieją programy do komputerowego projektowania systemów przeróbki surowców mineralnych zawierające również modele symulacyjne służące do projektowania młynów kulowych. Popularne są techniki symulacyjne ponieważ umożliwiają one rozwiązywanie skomplikowanych problemów bez dużej bazy danych. Jednym z takich symulatorów jest program MODSIMŠ, który oblicza szczegółowy bilans masowy dla jakiegokolwiek zakładu wzbogacania. MODSIMŠ może symulować zintegrowane systemy przeróbcze, zawierające w sobie podsystemy rozdrabniania. W artykule przedstawiono równania dla S/i oraz B/ij (funkcje rozkładu selekcji i rozdrabniania) określone dla składów ziarnowych otrzymanych po różnych czasach rozdrabniania i przy zastosowaniu parametrów modelu (S/i, a/t, alfa, gamma, Beta and phi/J) dla różnych stosunków wypełnienia materiałem komory młyna. Dane eksperymentalne zostały statystycznie porównane z danymi otrzymanymi z programu MODSIMŠ przy zastosowaniu parametrów modelu.
EN
The purpose of this analysis is to determine the uncertainties originating due to the kinetic parameters of the rate of a reaction proposed kinetic model. A kinetic model consisting of 208 reaction steps and 73 species was adopted for analysis. In the required uncertainty analysis, the accuracy of approximate models, generated by the Chemkin 4.1.1 for pollutant species, is determined. The reactions which contribute the uncertainty in the output concentrations of the pollutnats species formed in the combustion chamber were identifi ed. The percentage contribution to the uncertainty in the output concentrations of pollutants were also determined.
19
Content available Process engineering in iron production
84%
EN
Balance, thermodynamic and mainly kinetic approaches using methods of process engineering enable to determine conditions under which iron technology can actually work in limiting technological states, at the lowest reachable fuel consumption (reducing factor) and the highest reachable productivity accordingly. Kinetic simulation can be also used for variant prognostic calculations. The paper deals with thermodynamics and kinetics of iron making process. It presents a kinetic model of iron oxide reduction in a low temperature area. In the experimental part it deals with testing of iron ore feedstock properties. The theoretical and practical limits determined by heat conditions, feedstock reducibility and kinetics of processes are calculated.
20
Content available remote Identification of the kinetics of PAHs ozonation
67%
EN
The degradation of three selected polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs): benzo[a]pyrene (BAP), chrysene (CHR) and fluorene (FLU) in aqueous solution using ozone was investigated in the pH range 2-9. Mathematical and kinetic models of this heterogeneous process was established and it was used for identification of kinetic parameters of the reactions. The rate constants of direct reaction of hydrocarbons with ozone were estimated and they were equal to: (6.16š0.14)-104; (6.97š0.21)-103 and 62.7š0.8 m'kmol's1 for BAP, CHR and FLU, respectively. The rate constants of the hydroxyl radicals and PAHs reaction were found to be (1.54š0.06)10'°; (1.26š0.10)-1010 and (1.57š0.04)-108 m'kmol's' for BAP, CHR and FLU, respectively.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.