Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote On Methodological Peculiarities of Musicology
100%
EN
As every scientific discipline, musicology has some peculiarities. One of them is diversity of musicological domain. Among musicological objects one can find spatiotemporal (particular), as well as non-spatiotemporal ones. The second class divides into two subsets: quasi-particular objects (i.e. compositions-ideas) and universal objects (i.e. various theoretical objects as scales, keys and musical forms). Moreover, musicology is a theory of artifacts, what brings about the fact that its domain constantly changes and increases. The specific construction of the domain of musicology is joined with peculiarities of its terminology and conceptual scheme. Musicological terminology is very wide and musicological terms are encumbered by logical errors: ambiguity and vagueness. At the same time, acquiring the state of correctness in such a complicated conceptual and terminological framework is a very difficult task. Another peculiarity of musicology is the fact that one cannot sharply distinguish between analytic and synthetic musicological sentences. Finally, the peculiar feature of musicology is the presence of normative sentences in its structure. A methodologist, concerned with diagnosis of logical status of methodology and methods of its improvement, has to respect all these peculiarities.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, przeprowadzonych na terenie wojewódz­twa kujawsko-pomorskiego wśród pracowników i beneficjentów Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy. Okres badawczy trwał od września 2009 roku do marca 2010 roku. W badaniach posłużono się ankietą i wywiadem kwestionariuszowym. Populację generalną stanowili beneficjenci w liczbie 30 700 osób oraz pracownicy w licz­bie 52 osób. Przy założeniu 6% błędu, populacja badana beneficjentów wyniosła 186 osób. Na pytania zawarte w ankiecie odpowiedziało 32 pracowników. Obie grupy respondentów bardzo wysoko bądź wysoko oceniły dostosowywanie się do oczekiwań klientów oraz po­ziom usług oferowanych przez Oddział. Blisko 80,0% badanych beneficjentów bardzo wy­soko lub wysoko oceniło swoje zadowolenie z usług świadczonych przez daną jednostkę. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że zarówno pracownicy i jak i beneficjenci OT ARR w Bydgoszczy pozytywnie ocenili działalność Oddziału.
EN
The article contains results of surveys carried in Kuyavian-Pomeranian province among employees and beneficiaries of the Regional Branch of the Agricultural Market Agency in Bydgoszcz. The surveys questionnaire and interview were conducted from Sep­tember 2009 to March 2010. General population covered 30700 beneficiaries and 52 em­ployees. It could be assumed that with the 6% margin of error, the population of benefi­ciaries amounted to 186 people. As much as 32 employees answered the questions raised in the questionnaire. Both groups of respondents highly appreciated or adapt to customer expectations and the level of services offered by the Branch. In addition, nearly 80.0% of the beneficiaries very highly or highly rated their satisfaction with the services provided by the unit. Based on the survey can be concluded that both the employees and benefi­ciaries of the RB and AMA in Bydgoszcz positively evaluated the activities of the Branch.
EN
In this paper the authoress analyzes her own previous views on the ontology of musical objects. The problem is discussed in the perspective of the conceptions of the semiotic functions of musical terms. She claims that musical compositions, being products of the creative activity of composers, are quasi-particular objects, distinct from particular (or real) objects, as well as from universal objects. To describe the variety of musical objects coherently, we should distinguish three different referential functions. Thanks to the function of designating, terms refer to particular objects and thanks to the function of denominating, to universal objects. Musical compositions are quasi-designated by their titles.
4
Content available remote THE LOGICAL STATUS OF ELEMENTARY MUSICAL TERMINOLOGY
63%
Muzyka
|
2005
|
tom 50
|
nr 1(196)
57-86
EN
The article presents a sample of logical analysis performed on the terminology used to describe 'professional' European music in the eighteenth and nineteenth centuries. Although we basically confined our analysis to the most elementary part of that terminology, we are convinced that our observations apply to musical terminology as a whole. Using examples from a Polish encyclopaedia of music, we demonstrate the faults characteristic of the whole elementary musical terminology. Firstly, elementary musical terms are often badly defined, using definitions which are inadequate or faulty in other, logically important, respects. Secondly, many musical terms are too imprecise to fulfil the function expected of them. Thirdly, musical terminology is not supported, so far, by a clear conceptual framework. In order to eradicate the faults indicated here, terms which contain them should be explicated, their meaning should be reconstructed, and appropriate regulatory definitions should be formulated. At a future date we intend to perform such a reconstruction on the whole of the elementary musical terminology.
EN
The article presents a schematic reconstruction of Tadeusz Kotarbinski's ethical views. An analysis of Kotarbinski's ethical writings (which, unfortunately, are far from the ideal of precision) shows that the following theses constitute his ethical system. The basic negative moral norm is 'You should do wrong to nobody beyond necessary need', and the basic positive norm is 'You should do good to somebody'. Thus Kotarbinski's ethics can be called 'local altruism'. For Kotarbinski the main virtue is protectiveness and for this reason his system is called 'the ethics of a reliable guardian'. The reliable guardian's goal should be prevention and elimination of unhappiness; thus Kotarbinski's ethical system can be called 'ethical minimalism'. Ethical norms are justified by induction supplemented by moral intuition. First, we recognize intuitively acts which are evidently good and those which are evidently evil; next, we abstract from them the essence of the honorable and of the dishonorable. Kotarbinski's ethical system was intended to be independent from philosophical and religious doctrines, however, it's content is very close to the evangelical ethics.
PL
Celem pracy była ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem udziału tłuszczu i kwasów tłuszczowych w diecie kobiet karmiących piersią. Pobranie żywności i składników odżywczych w grupie 69 kobiet karmiących wyłącznie piersią w 2 okresach laktacji, wiosennym i jesiennym oceniono na podstawie 7-dniowego wywiadu obejmującego żywienie w tym okresie. W diecie badanych kobiet, zarówno w sezonie wiosennym, jak i jesiennym największy był udział mleka i przetworów mlecznych (17,1%; 12,0%), a w następnej kolejności produktów zbożowych, łącznie z pieczywem (10,8%; 9,3%), mięsa, w tym drobiu i podrobów (6,8%; 6,4%) oraz ziemniaków (6.8%; 8,7%). Stwierdzono zbyt wysoki udział energii z tłuszczu (około 35%) i nasyconych kwasów tłuszczowych (12,9%) na wiosnę i 12,3%) na jesieni) oraz izomerów trans kwasów tłuszczowych (około 2%)) w diecie badanych kobiet.
EN
The aim of the work was estimation of nutrition and nutritional status, taking into particular consideration fat and fatty acids participation in the diet of breastfeeding women. Consumption of food and nutritional elements among 69 breastfeeding women during 2 lactation periods, in spring and autumn, was estimated based on seven-days' history about alimentation in the examined period. Diet of examined women in both seasons was rich in milk and dairy products (17,1%; 12,0%), and then in cereal products including bread (10,8%; 9,3%), meat including poultry and various meat (6,8%; 6,4%) and potatoes (6,8%; 8,7%). Too high amount of energy coming form the fat (approx. 35%), saturated fatty acids (12,9% in spring and 12,3% in autumn) and fatty acids' trans isomers (approx. 2%) were found in the diet of examined women.
PL
Informacje zamieszczane na etykiecie środka spożywczego, w szczególności rodzaj produktu, wykaz składników i data jego trwałości są niezwykle ważne dla konsumenta. Informacje te powinny być podane w sposób czytelny, ujednolicony, nie mogą wprowadzić nabywcy w błąd. W oparciu o dane zamieszczone na opakowaniu konsument niejednokrotnie podejmuje decyzję o zakupie danego produktu. Zapewnienie spełnienia ww. wymagań jest możliwe poprzez regulacje prawne w zakresie znakowania żywności. Ujednolicenie przepisów z tego obszaru, w obrębie Unii Europejskiej, jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obrotu handlowego.
EN
Labelling of foodstuffs, in particular giving the exact nature and characteristics of the product, list of ingredients and date of minimum durability of a foodstuff is very important for the consumer. Labelling should be written readably, the use of information that would mislead the purchaser is prohibited. Fulfilment above requirements is possible by laws relating to labeling of foodstuffs. Differences between national laws may impede the free circulation of products and can lead to unequal conditions of competition. Therefore approximation of these laws is needed to the smooth functioning of market.
PL
W pracy scharakteryzowano napoje energetyzujące w zakresie ich składu, przeznaczenia, a także wymagań jakości zdrowotnej w świetle regulacji prawnych obowiązujących w Polsce
EN
Energy drinks are products recommended for use by people, who have increased psycho-physical effort. The most important ingredients of these products are caffeine and taurine. On the Polish market there are a lot of energy drinks. Consumption of energy drinks in Poland has not been evaluated yet. In other countries the most frequent consumers of these products are teenagers. The effect of long-term consumption of these products on people health has not been established yet.
PL
Napoje energetyzujące to produkty przeznaczone dla osób o wzmożonym wysiłku psychofizycznym. Głównymi składnikami, decydującymi o ich charakterze jest kofeina i tauryna. Spożycie napojów energetyzujących w Polsce nie jest oszacowane. Z doświadczeń innych krajów wynika, że najczęstszymi konsumentami tych produktów są ludzie młodzi. Ze względu na dotychczasową, krótką historię napojów energetyzujących nie są jeszcze dokładnie znane skutki zdrowotne długotrwałego ich spożywania.
EN
„Energy drinks” are products recommended for use by people, who have increased psycho-physical effort. Therefore, „energy drinks” are not the products of common use. The most important ingredients of these products are caffeine and taurine. Consumption of „energy drinks” in Poland has not been evaluated yet. In other countries the most frequent consumers of these products are teenagers. The effect of long-term consumption of these products on people health has not been established yet because of their „short history" on the market.
PL
Szacuje się, iż około 1/4 ludności Polski cierpi z powodu chorób bądź zaburzeń stanu zdrowia wynikających z wadliwego żywienia. Żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego spełnia bardzo ważną rolę w prewencji zaburzeń stanu zdrowia i chorób dietozależnych. W artykule szczegółowo omówiono dietetyczne środki spożywcze stosowane w dietach o ograniczonej zawartości energii, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, dietetyczne środki spożywcze dla sportowców, osób z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów, środki spożywcze niskosodowe oraz środki spożywcze bezglutenowe.
EN
One estimates that approximately 1/4 population in Poland suffers from diseases and health state disturbances resulting from improper nutrition. Food of special nutritional purpose plays very important role in prevention of health state disturbances and diet-depending diseases. This article describes dietary alimentary agents used in low-energy diets, dietary alimentation agents of special medical purpose, dietary alimentary agents for sportsmen, for persons suffering from carbohydrates metabolism disturbances, low-sodium alimentary agents and non-gluten alimentary agents.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.