Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 937

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Przemysł
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
EN
Apprenticeship is a system of learning a craft or trade from one who is engaged in it and of paying for instruction for a given number of years of work. The practice was known in ancient Babylon, Egypt, Greece and Rome, as well as modern Europe and to some extent the United States of America. It was typical in the medieval Europe for a master craftsman to agree to instruct a young man, to give him shelter, food and clothing to work for the master for a given time. The apprentice after this becomes a journey person who will work for the master for wages, or he/she sets up as master him/herself.(original abstract)
XX
Przedstawiono sytuację w niemieckim rynku słodyczy w latach 1996-1997, w tym wymianę towarową z zagranicą oraz ograniczenia i utrudnienia w handlu z Europą Wschodnią. Opisano też sytuację na rynku ram okiennych w Niemczech. Podano ceny tarcicy świerkowej w Niemczech na przełomie 1998/1999 roku.
XX
Przedstawiono odpowiedzi Polski na kwestionariusz przesłany przez Komisję Europejską. W artykule zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące polskiego przemysłu. Zastosowano następujące mierniki: wskaźnik samowystarczalności, wskaźnik specjalizacji eksportowej, wskaźnik penetracji importu.
4
Content available remote Fretting Wear in an Interference Fit with a Modified Surface layer of the Shaft
100%
XX
Zaprezentowane w artykule wyniki badań dotyczą zużycia frettingowego w połączeniu wtłaczanym. Badania przeprowadzono na połączeniu wtłaczanym wałek - tulejka. Warstwę wierzchnia badanych wałków poddano modyfikacji poprzez rolkowanie i hartowanie powierzchniowe. W analizie wykorzystano również badania wałków bez modyfikacji warstwy wierzchniej. W pierwszej kolejności wykonano badania zużyciowe na maszynie zmęczeniowej umożliwiającej uzyskanie obciążenia próbki w warunkach obrotowego zginania, a w konsekwencji pojawienie się oscylacyjnych przemieszczeń współpracujących powierzchni, co jest warunkiem wystąpienia zużycia frettingowego. Po badaniach zużyciowych przeprowadzono badania laboratoryjne, których celem było określenie stanu warstwy wierzchniej. W ramach tych badań przeprowadzono obserwacje makroskopowe oraz mikroskopowe przy użyciu mikroskopu optycznego i skaningowego. Badania wykazały, że wyeliminowanie zjawiska adhezji ogranicza rozwój zużycia frettingowego. Z obserwacji próbek wynika, że zastosowanie hartowania powierzchniowego znacząco przyczyniło się do ograniczenia rozwoju zużycia frettingowego. Spowodowane to jest uzyskaniem dużej twardości powierzchni. Na zakończenie stwierdzono, że wyniki badań przeprowadzone na połączeniu wałek - tulejka można odnieść do obiektu rzeczywistego, jakim jest np. połączenie koło - oś zestawu kołowego pojazdu szynowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Research results presented in the article pertain to fretting wear in a push-in connection. The research was carried out on an interference fit - a shaft and a sleeve. Surface layer of the examined shaft was modified through rolling and surface hardening. The analysis also adopted the research over shafts without modifications to the surface layer. At first the tear and wear tests were carried out in a fatigue machine, enabling to perform rotational bending of the sample, as a consequence of which cooperating oscillatory shifts appeared on the surface, which is a condition for the fretting wear emergence. After the tear and wear phase, there were laboratory tests carried out, the purpose of which was to determine the actual condition of the surface layer. Those examinations included macroscopic and microscopic observations carried out with an optical and scanning microscope. The research proved that elimination of the adhesion phenomenon limits development of fretting wear. Observation ofsamples suggests that application of surface hardening limits development of fretting wear to the greatest extent. This is caused by achievement of a high level of surface hardness. At the end, it was found out that the research results performed on the shaft-sleeve connection may be referred to a real object, which is e.g. a wheel-axis connection of a rail vehicle wheelset. (original abstract)
XX
Głównym celem artykułu jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób relacje wpływają na wartość kreowaną w ramach współpracy uczelni z biznesem. Różnice organizacyjne i środowiskowe między uczelnią a firmą stanowią główne źródło barier współpracy. Autorka stawia hipotezę, że jakość relacji moderuje wpływ tych różnic na współtworzoną jakość. Zidentyfikowane zmienne w trzech grupach, takie jak: czynniki organizacyjne i środowiskowe, kreowana wartość oraz jakość relacji, stanowią wkład w stworzenie modelu zarządzania relacjami w ramach powiązań między uczelnią a biznesem.(abstrakt autora)
EN
The main aim of this paper is to better understand the influence of relationships on the value created within university-industry links. Organizational and environmental differences (OED) between a university and a company create one of the main sources of barriers in their cooperation. The author suggests that the quality of the relationships may mediate the OED influence on the co-created value. The variables identified in three groups, i.e., organizational and environmental factors, the value created, and the quality of relationships, contribute to creating a relationships management model within the university-business networking.(author's abstract)
XX
W czasach digitalizacji procesów produkcyjnych, analityki biznesowej i cyfrowej rewolucji, do jednych z największych wyzwań, przed którym stoją przedsiębiorstwa reprezentujące branżę przemysłową, należy wymienić ograniczone możliwości w zakresie wymiany informacji oraz ich przetwarzania. Brak interoperacyjności ogranicza transparentność procesów związanych z Traceability, wpływając bezpośrednio na ograniczone możliwości pozyskiwania użytecznych informacji i trudności identyfikacji wykorzystywanych w produkcji surowców lub materiałów. W konsekwencji przekłada się to na nieefektywne i kosztowne procesy awaryjnego wycofania. Dodatkowym wyzwaniem są złożone i współzależne łańcuchy dostaw, występujące przypadki fałszowania produktów oraz presja związana z konkurencją cenową. (fragment tekstu)
XX
W artykule przedstawiono charakterystykę komunikacji marketingowej stosowanej przez liderów branży artykułów wyposażenia łazienek w Polsce oraz opis trendów widocznych w branży zarówno na przestrzeni lat, jak i obecnie, w dobie dekoniunktury gospodarczej. Artykuł zawiera również wyniki badań komunikacji marketingowej głów łazienek w Polsce. (abstrakt autora)
EN
Article presents characteristics of marketing communication applied by leaders of bathroom's fittings articles sector in Poland, and describes trends appeared in this sector on the following years and now in the time of economical decrease. Article also contains results of own studies of marketing communications of main producers in these sector and bathroom's fittings articles buyer's preferences. (author's abstract)
PL
Przedstawiona w niniejszym artykule tematyka ma za zadanie określić istotę bezpieczeństwa przemysłowego, określić jej miejsce i role w systemie ochrony informacji niejawnych. Jak wynika z analizy przytoczonych treści aspekty bezpieczeństwa przemysłowego odgrywają istotną rolę w systemie ochrony informacji niejawnych. W dzisiejszej gospodarce przedsiębiorstwa prywatne są bardzo istotnymi podmiotami na rynku. Czasy, kiedy przemysłem zajmowały się przedsiębiorstwa państwowe już dawno minęły, a ich miejsce zajęły podmioty prywatne, które otrzymały tym samym dostęp do wrażliwych informacji z sektorów, w których prowadzą swoją działalność gospodarczą. Dlatego też ochrona informacji niejawnych polega na strzeżeniu, aby istotne dla państwa informacje nie dostały się w niepowołane ręce. Toteż przedsiębiorstwa świadczące usługi na rzecz państwa muszą być pod szczególną ochroną i być w pełni wiarygodne.
EN
The subject matter presented in the article is to define the essence of industrial security and safety, its place and role in the system of classified information protection. The author’s analysis shows that industrial security and safety aspects play a vital role in the system of classified information protection. In a modern economy, private companies are very important entities on the market. The times when only state companies dealt with industry are gone and they have been replaced by private companies who, in this way, gained access to sensitive information in industries where they have placed their business. Therefore, classified information protection consists in guarding so as essential information for the state would not be intercepted by unauthorized persons. Thus companies rendering services for the state should be specially protected and be fully reliable.
XX
Innowacja i proces jej dyfuzji uznawane są za rezultat interaktywnego i wspólnego procesu sieciowego, międzypersonalnych i instytucjonalnych związków ewoluujących w czasie. Są one odpowiedzią na poziomie regionalnym na osiągnięcia wyznaczane przez "nową gospodarkę", czyli procesy globalizacji i akceleracji zmian technologicznych. Kreują one tym samym możliwość dynamicznego rozwoju gospodarczego w regionach słabo rozwiniętych. Sieci innowacji na poziomie regionalnym i krajowym znajdują się w sferze zainteresowań teoretyczno-empirycznych w czasie ostatnich 15-20 lat, choć w Polsce studia w tym zakresie rozpoczęto dopiero pod koniec lat dziewięć-dziesiątych1. Przedmiotowe badania skupiają się na uwarunkowaniach rozwoju i rozprzestrzeniania innowacji technologicznych2. Istnieją zróżnicowane podejścia do interpretacji pojęcia regionalny system innowacyjny. (abstrakt oryginalny)
EN
Structure of industry in catching-up' countries has generally not very modern (read competitive) nature, characterized by a low share of high technology products in international trade. Positive feedback of used probit modeling, means that the economic cycle have a significant effects on the innovation activity in Western Pomeranian region. Previous observations in conjunction with current research conducted by the author suggests that improving the structure of the exchange will be the nature of evolu tionary changes in the used technologies. Economic prosperity is an important factor in making decisions on innovation activity by businesses not only in Western Pomeranian voivodeship, but also in well-developed regions. There is therefore a need to take into account of current market conditions in the strategic planning of the impact on innova-tion policy on the national and regional level.(original abstract)
10
Content available remote Zarządzanie 3.0 w Przemyśle 4.0
80%
XX
Celem artykułu jest identyfikacja przemian zachodzących w obszarze zarządzania organizacjami w odpowiedzi na założenia i zdefiniowane nurty rozwojowe Przemysłu 4.0. Idea określana mianem Management 3.0 to przyszłość współczesnego zarządzania. (fragment tekstu)
EN
In today's industry we are slowly reaching the limit where productivity and efficiency can be increased by better system organization and continuous improvement of production processes. Undoubtedly, the human factor, including intellectual capital and the reorganization of management processes, is unused in this regard. The purpose of this paper is to identify the changes taking place in the area of organization management in response to the assumptions and defined developments of Industry 4.0. The idea called Management 3.0 is the future of modern management. Nonetheless, questions remain open: what principles should be addressed in the face of the fourth industrial revolution, what transformations are expected in manufacturing in this area and, forward-looking in terms of confidence management called empowerment, is industrial engineer 4.0 already the middle level manager? (original abstract)
XX
Przedstawiono specyficzne uwarunkowania konkurencyjności japońskiej branży półprzewodników w skali globalnej oraz strategię japońskich producentów półprzewodników.
EN
The study presents the specific conditions of the competitiveness of Japanese semi-conductor branch in the global scale. The strategy of Japanese producers of semi-conductors is also characterized. (MN)
12
80%
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie potencjału produkcji przemysłowej Unii Europejskiej w kontekście przyjętej w 2012 r. strategii reindustrializacji. Analizy przeprowadzono z wykorzystaniem danych pochodzących z Eurostatu oraz Banku Światowego. Wyniki badań dowodzą, że zarówno pod względem udziału w tworzeniu PKB, jak i struktury zatrudnienia rola produkcji przemysłowej maleje. Rozwój i ożywienie produkcji przemysłowej w Unii stanowi zatem poważne wyzwanie i wymaga aktywnej polityki przemysłowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to show the potential of the EU industrial production in the context of adopted in 2012 reindustrialization strategy. Analyses were based on data from the Eurostat and the World Bank. The results show that both in terms of share in GDP and employment structure, the role of industrial production decreases. Therefore the development and revival of the industrial production in the EU is significant and requires an active industrial policy.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest wyjaśnienie koncepcji zrównoważonego rozwoju przemysłowego i przedstawienie wyników badania w zakresie postępów w osiąganiu celów w tej dziedzinie przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 2015 r. Analiza dotyczy czeskiej i polskiej gospodarki w okresie 2000-2018. Zgodnie z Agendą ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 zidentyfikowano także potrzebę promowania inkluzywnej i zrównoważonej industrializacji. W kontekście zrównoważonego rozwoju przemysłowego podkreśla się, że powinien on wspierać konkurencyjną gospodarkę, tworzyć miejsca pracy i chronić środowisko poprzez efektywne wykorzystanie zasobów nieodnawialnych. W celu oceny tego zjawiska w analizowanych gospodarkach wykorzystano wskaźniki zidentyfikowane przez ONZ w ramach SDG 9. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to clarify the concept of sustainable industrial development and present the results of a study on the progress in achieving goals in this field adopted by the United Nations (UN) in 2015. The research covered the Czech and Polish economies in the period 2000-2018. Under the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, the need to promote inclusive and sustainable industrialization was identified. In the context of sustainable industrial development, it is emphasized that it should encourage a competitive economy, create employment, and protect the environment by efficiently utilising non-renewable resources. To assess this phenomenon in the analysed economies, indicators identified by the UN under SDG9 were used. (original abstract)
XX
Celem scharakteryzowania efektywności ekonomicznej eksploatacji środków trwałych zastosowano system punktowej oceny wskaźników tworzących kompleksowy, wewnętrznie uporządkowany układ. Przy doborze wskaźników kierowano się zasadami metodycznymi wypracowanymi w pracy Kukuły. U podstaw przyjęcia większej liczby mierników oceny efektywności eksploatacji środków trwałych leży pogląd, iż nie istnieje jeden uniwersalny miernik charakteryzujący miernik charakteryzujący tę sferę działalności gospodarczej. Zatem prawidłowa ocena powinna bazować na pewnej liczbie wskaźników, wiążących ważniejsze płaszczyzny działalności związanej z eksploatacją środków trwałych. W efekcie dokonanej oceny każdy badany obiekt uzyskuje punktową ocenę określająca pozycję tego obiektu względem innych obiektów w rozpatrywanym układzie przestrzennym. (fragment tekstu)
15
80%
XX
W artykule przedstawiono wyniki badania, którego celem jest określenie wpływu typu odbiorcy na aktywność innowacyjną przemysłu wysokiej techniki w Polsce. Hipotezą badawczą jest założenie, że znaczenie danej grupy odbiorców jest proporcjonalne do liczby i zakresu powiązanych z nią działań innowa-cyjnych. Prezentowany zakres badania dotyczy innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych należących do sektora wysokiej techniki, charakteryzuje innowacje na poziomie przedsiębiorstwa i uwzględnia dyfuzję do poziomu "nowość dla przedsiębiorstwa". Działania innowacyjne podzielono na trzy grupy obejmujące: (1) nakłady na badania i rozwój oraz inwestycje w dotychczas niesto-sowane środki trwałe, w tym: a) budynki, lokale i grunty, b) maszyny i urządzenia techniczne, c) oprogramowanie komputerowe; (2) implementacje nowych wyrobów i procesów technologicznych oraz (3) współpracę innowacyjną. Uwzględniono następujące typy odbiorców: rolnictwo i rybactwo, górnictwo, przemysł, energetykę, budownictwo, handel, transport, gastronomię, finanse i ubezpieczenia, sferę publiczną, edukację, ochronę zdrowia, rozrywkę i rekreację oraz konsumenta końcowego. Badaniem objęto 374 przedsiębiorstwa. W części metodycznej wykorzystano modelowanie probitowe, dzięki któremu można określić prawdopodobieństwo i wielkość wpływu odbiorcy na aktyw-ność innowacyjną.(abstrakt autora)
EN
The paper presents the results of a study aimed at identifying and comparing the relation between the customer's sector and innovative activity in high technolo-gy industry in Poland. The scope of the survey relates to innovation in industrial enter-prises representing the high-tech sector. It is characterized by innovation at the firm level and concerns the diffusion "new for the company" level. Innovation activity in-cludes (1) expenditure on research and development and investments in fixed assets not used so far such as: a) buildings, premises and land; b) machinery and equipment, c) computer software; (2) implementation of new products and technological processes and innovation cooperation. The study included the following types of customers: agri-culture and fishing, mining, industry, energy, construction, trade, transport, catering, fi-nance and insurance, public administration, education, health, entertainment and recrea-tion, and the final consumer. The survey covers 374 HT companies. The methodological part of the analysis includes a probit modeling through which one can specify the prob-ability of occurrence of innovation activity in terms of customer's sector.(author's abstract)
XX
W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę okręgów przemysłowych w Polsce oraz wskaźniki rozwoju okręgów przemysłowych w Polsce w 1984 r. Na koniec przedstawiono strukturę gałęziową produkcji przemysłowej w Polsce w 1984 r.
EN
In the paper the author evaluates the structure of industrial districts in Poland. The description of particular industrial centers has been based on 1984 data relating to employment, production, volume and fixed assets in industry. Detailed investigations concerned the scale of industrial potential, similarities of branch structure of production and specialization coefficients of 24 industrial districts. The results of the investigations may be used for various planning studies. (original abstract)
EN
The main objective of this study was to look how the size of enterprises impacts the regional innovative activity of industrial systems. The study was based on a questionnaire on a group of 2638 companies in four selected regions: lubuskie voivodeship, mazowieckie voivodeship, małopolskie voivodeship and wielkopolskie voivodeship. During the studies method of logit modeling was used (probability theory). This method is an effective research tool for large but static tests in which the dependent variable is qualitative. The results of the study indicated that the size of the companies determinates their innovative activity in the Polish regions. However, this relationship was heterogeneous. According to the school of evolutionary situation varies depending on the level of economic development of studied regions.
XX
przedmiotem badań w ramach artykułu są powiązania podmiotów z dostawcami i odbiorcami oraz ich wpływ na aktywność innowacyjną. Badania zostały przeprowadzone w latach 2009-2011 na grupie 728 przedsiębiorstw przemysłowych z województwa zachodniopomorskiego. Część metodologiczna badań została oparta na rachunku prawdopodobieństwa oraz wykorzystaniu modelowania probitowego, skutecznego narzędzia badawczego w przypadku dużych, ale jednocześnie statycznych prób badawczych, w których zmienna zależna przyjmuje postać jakościową. Wyniki przeprowadzonych badań wskazały, że powiązania między przedsiębiorstwami są istotną determinantą aktywności innowacyjnej w analizowanym regionalnym systemie przemysłowym, dlatego też czynniki te powinny być brane pod uwagę w formułowanych strategiach innowacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The main subject of the article are the relationships between enterprises and their suppliers and customers and how it determines innovative activity of industrial enterprises. The research was conducted on a group of 728 industrial enterprises in West Pomeranian Voivodeship in the years 2009-2011. The methodological part of the analyses is based on the probability calculus and probit modelling which is an efficient research tool in the case of big yet static samples where the dependent variable is qualitative. This research study has proved that described relationships between organizations are important for innovation activity in this regional industrial system. Therefore these factors should be considered in innovative strategies.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono identyfikację systemów przemysłowych, będących klasą systemów ekonomicznych, które zaliczane są do wielkich i złożonych systemów. Następnie dokonano klasyfikacji, która tak jak każda klasyfikacja powinna być rozłączna i wyczerpująca. Duże znaczenie dla jej przeprowadzenia mają kryteria klasyfikacyjne. Najbardziej typowymi są kryteria rodzajowe, które wskazują na własności części wyodrębnianych z klasyfikowanej całości.
EN
The paper contains a survey of various approaches and methods of interpreting the notion of a "system". Special regard is paid to the definition of the economic system. Basing on the carried out analysis the author formulates his own definition of the industrial system, which is a starting point to its more detailed analysis. In the latter part of the paper the types of industrial systems are separated according to various criteria.(original abstract)
EN
The main objective of the study was an attempt to search for the conditions affect the nature of supply chains for enterprises innovative activity within the regional industrial systems, and consequently determine the frame conditions for the model of regional innovation networks, taking into account the specificities of Poland. The study was based on a questionnaire on a group of 204 companies from warmińsko-mazurskie, 500 from małopolskie and 649 companies from Upper Silesia. The study used probity modeling. This method is an effective research tool for large, but the static tests in which the dependent variable has a qualitative character.
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.